Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 85/7/EEG av den 19 december 1984 med ändring av en första serie direktiv om Ständiga livsmedelskommitténs medverkan vid tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning på livsmedelsområdetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 002 , 03/01/1985 s. 0022 - 0023

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0148

Spansk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0156

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 0148

Portugisisk specialutgåva: Område 13 Volym 18 s. 0156RÅDETS DIREKTIV av den 19 december 1984 med ändring av en första serie direktiv om Ständiga livsmedelskommitténs medverkan vid tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning på livsmedelsområdet (85/7/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV:

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 2 första stycket i rådets beslut 69/414/EEG den 13 november 1969 om att bilda en ständig livsmedelskommitté(1) utför denna de uppgifter som ålagts den enligt de bestämmelser på livsmedelsområdet, som antagits av rådet, i de fall och under de villkor som föreskrivs i bestämmelserna.

Utöver sin rådgivande roll har kommittén till uppgift att säkerställa ett nära samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen, när rådet bemyndigar kommissionen att genomföra de bestämmelser som rådet har fastställt.

De flesta bestämmelser, som rådet antagit har för kommittén inneburit att uppgifterna inom respektive verksamhetsområde skall utföras inom en period av 18 månader.

Syftet med denna tidsfrist har varit att i den praktiska tillämpningen undersöka, om förfarandet med kommitténs medverkan varit tillfredsställande och i samma syfte bör tidsfristen förlängas med två år.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I följande bestämmelser, nämligen:

1. Artikel 11 b i rådets direktiv 62/2645/EEG den 23 oktober 1962 om tillnärmning av medlemsstaternas bestämmelser om färgämnen som är godkända för användning i livsmedel(2), i dess lydelse enligt direktiv 81/20/EEG(3).

2. Artikel 8b i rådets direktiv 64/54/EEG den 5 november 1963 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om konserveringsmedel som är godkända för användning i livsmedel(4), i dess lydelse enligt direktiv 84/86/EEG(5).

3. Artikel 7 i rådets direktiv 70/357/EEG den 13 juli 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om antioxidationsmedel som får användas i livsmedel(6), i dess lydelse enligt direktiv 81/962/EEG(7).

4. Artikel 13 i rådets direktiv 73/241/EEG den 24 juli 1973 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kakao- och chokladvaror avsedda som livsmedel(8), i dess lydelse enligt direktiv 80/608/EEG(9).

5. Artikel 11 i rådets direktiv 74/329/EEG den 18 juni 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om emulgerings-, stabiliserings-, förtjocknings- och geleringsmedel för användning i livsmedel(10), i dess lydelse enligt direktiv 80/597/EEG(11).

6. Artikel 11 i rådets direktiv 76/893/EEG den 23 november 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel(12), i dess lydelse enligt direktiv 80/1276/EEG(13).

7. Artikel 10 i rådets direktiv 77/94/EEG den 21 december 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel(14), i dess lydelse enligt 1979 års anslutningsakt.

8. Artikel 10 i rådets direktiv 77/436/EEG den 27 juni 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kaffe- och cikoriaextrakt(15), i dess lydelse enligt 1979 års anslutningsakt.

9. Artikel 18 i rådets direktiv 79/112/EEG den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel för försäljning till den enskilde konsumenten(16), i dess lydelse enligt 1979 års anslutningsakt.

10. Artikel 13 i rådets direktiv 80/777/EEG den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utvinning och saluförande av naturligt mineralvatten(17), i dess lydelse enligt direktiv 80/1276/EEG, skall uttrycket "för en period av 18 månader från den dag då ärendet först hänsköts till kommittén" ersättas med "för en period av två år från den dag efter den 1 januari 1985 då ärendet först hänsköts till kommittén".

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1984.

På rådets vägnar

P. O'TOOLE

Ordförande

(1) EGT nr L 291, 19.11.1969, s. 9.

(2) EGT nr 115, 11.11.1962, s. 2645/62.

(3) EGT nr L 43, 14.2.1981, s. 11.

(4) EGT nr L 12, 27.1.1964, s. 161/64.

(5) EGT nr L 40, 11.2.1984, s. 29.

(6) EGT nr L 157, 18.7.1970, s. 31.

(7) EGT nr L 354, 9.12.1981, s. 22..

(8) EGT nr L 228, 16.8.1973, s. 23.

(9) EGT nr L 170, 3.7.1980, s. 33.

(10) EGT nr L 189, 12.7.1974, s. 1.

(11) EGT nr L 155, 23.6.1980, s. 23.

(12) EGT nr L 340, 9.12.1976, s. 19.

(13) EGT nr L 375, 31.12.1980, s. 77.

(14) EGT nr L 26, 31.1.1977, s. 55.

(15) EGT nr L 172, 12.7.1977, s. 20.

(16) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(17) EGT nr L 229, 30.8.1980, s. 1.