Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986D0241.pdf

31986D0241

86/241/EEG: Kommissionens beslut av den 25 april 1986 om ändring av beslut 74/234/EEG vad avser antalet ledamöter i Vetenskapliga livsmedelskommitténEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 163 , 19/06/1986 s. 0040 - 0040

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0126

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0126KOMMISSIONENS BESLUT av den 25 april 1986 om ändring av beslut 74/234/EEG vad avser antalet ledamöter i Vetenskapliga livsmedelskommittén (86/241/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, och

med beaktande av följande:

I kommissionens beslut 74/234/EEG av den 16 april 1974 om inrättande av Vetenskapliga livsmedelskommittén(1) föreskrivs att nämnda kommitté skall bestå av högst 15 ledamöter. Med hänsyn till utvidgningen av gemenskapen sedan nämnda kommitté inrättades och med hänsyn till ökningen av dess arbetsbelastning bör det högsta antalet ledamöter som fastställs i ovan nämnda beslut ökas.

Beslutet i fråga bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 3 i kommissionens beslut 74/234/EEG, skall "15 ledamöter" ersättas med "18 ledamöter".

Utfärdat i Bryssel den 25 april 1986.

På kommissionens vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 136, 20.5.1974.