Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986L0096.pdf

31986L0096

Rådets direktiv 86/96/EEG av den 18 mars 1986 om ändring av direktiv 80/232/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigpackade varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 080 , 25/03/1986 s. 0055 - 0056

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0118

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0118RÅDETS DIREKTIV av den 18 mars 1986 om ändring av direktiv 80/232/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigpackade varor (86/96/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

och med beaktande av följande:

Sedan direktiv 80/232/EEG(4) antogs den 15 januari 1980 har det uppstått svårigheter, särskilt beträffande benämningen på vissa produkter i bilaga 1 och tolkningen av det inledande stycket i bilaga 3.

Därför bör dessa bilagor ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 och 3 till direktiv 80/232/EEG skall ändras enligt bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan(5) och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 mars 1986.

På rådets vägnar

W. F. van EEKELEN

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 25.1.1984, s. 7.

(2) EGT nr C 46, 18.2.1985, s. 92.

(3) EGT nr C 206, 6.8.1984, s. 17.

(4) EGT nr L 51, 25.2.1980, s. 1.

(5) Detta direktiv anmäldes för medlemsstaterna den 18 mars 1986.

BILAGA

1. I bilaga 1 skall punkt 1.5.4 och 4. ersättas med följande:

"1.5.4. Färdig mat som producerats genom att låta spannmål eller spannmålsprodukter svälla eller genom rostning (rispuffar, cornflakes och liknande produkter) (Common Customs Tariff rubrik nr 19.05)

250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500 - 2.000."

"4. FÄRDIGBLANDADE FÄRGER OCH FERNISSOR (med eller utan tillsats av lösningsmedel; Common Customs Tariff underrubrik 32.09 A II utom spridda pigment och lösningar) (kvantitet i ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 2.000 - 2.500 - 4.000 - 5.000 - 10.000."

2. I bilaga 3 skall det inledande stycket ersättas med följande:

"Trots artikel 8.1. e i rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om aerosolbehållare (1), behöver produkter som säljs i aerosoler som uppfyller kraven i detta direktiv inte ange innehållets nominella vikt."