Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31986L0312.pdf

31986L0312

Kommissionens direktiv 86/312/EEG av den 18 juni 1986 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 196 , 18/07/1986 s. 0056 - 0057

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0225

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0225KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 18 juni 1986 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar (86/312/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar(1), särskilt artikel 5 i detta, och

med beaktande av följande:

Den tekniska utvecklingen och särskilt ändringen av standard EN 81 1 i dess lydelse från december 1985 till följd av rådets ändringar gör det möjligt att avsevärt förenkla den tekniska bilagan till direktiv 84/529/EEG, vilket underlättar medlemsstaternas överföring av direktivet.

Tidsfristen för detta direktivs ikraftträdande skall, om den uppsatta målsättningen skall kunna förverkligas, vara i överensstämmelse med tidsfristen enligt direktiv 84/529/EEG.

Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven för avveckling av tekniska handelshinder inom området anordningar för lyft och annan mekaniserad hantering.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 84/529/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 27 september 1986 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till bestämmelser i nationella författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 juni 1986.

På rådets vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 86.

BILAGA

"BILAGA 1

1. Anordningar enligt artikel 1.1 skall uppfylla standarden EN 81 1 (i lydelsen från december 1985) antagen av Europeiska organisationen för standardisering (CEN), med undantag för de punkter som nämns i avsnitt 2 nedan:

"Säkerhetsregler för tillverkning och installation av person- och varuhissar samt servicehissar del 1. Eldrivna hissar".

2. Denna standard skall gälla med följande ändringar:

2.1 Punkt 12.4.2.1

Sista meningen skall ersättas med följande:

"Fram till den 26 september 1991 står det dock medlemsstaterna fritt att avgöra om denna bestämmelse skall tillämpas eller inte."

2.2 Punkt 13.1.1.4

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"Den elektriska utrustningen för hissar skall

a) uppfylla kraven enligt CENELECs harmoniserade dokument, som antagits av EG-ländernas nationella elektrotekniska kommittéer,

b) om harmoniserade dokument för elektriska installationer enligt a) ovan saknas, uppfylla kraven enligt de nationella bestämmelserna i det land där hissen installeras."

2.3 Punkt 13.1.2

Denna punkt skall ha följande lydelse:

"I maskin- och brytskiverum skall finnas skydd mot direkt beröring i form av skyddshöljen som uppvisar minst kapslingsklass IP 2 X."

2.4 Punkt F.O.1.6

Följande skall läggas till:

"... enligt artikel 13.2 i direktiv 84/528/EEG.""