Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 217 , 05/08/1986 s. 0021

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0227

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 15 s. 0227RÅDETS DIREKTIV av den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning (86/361/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV:

med beaktande av Fördraget om upprättande av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning presenteras i kommissionens meddelande till rådet av den 18 maj 1984 beträffande telekommunikation, i rådets rekommendationer av den 12 november 1984 beträffande genomförandet av harmonisering inom området telekommunikation och den första fasen i frisläppandet av kontrakt för allmänt tillgänglig telekommunikation samt i rådets betänkande av den 17 december 1984 beträffande en policy för telekommunikation inom gemenskapen.

Marknaden för teleterminalutrustning samt utnyttjandet av de nya teletjänsternas hela potential är av avsevärd betydelse för den ekonomiska utvecklingen inom gemenskapen.

Det är av största vikt att stärka eller utveckla en speciell europeisk industripotential inom de berörda tekniska områdena.

Det är i hög grad önskvärt att göra snabba framsteg i riktning mot etablerandet av en gemensam marknad inom denna sektor, framför allt för att kunna erbjuda industrin en bättre grundval för dess verksamhet samt för att underlätta att en gemensam ståndpunkt intas i förhållande till länder utanför gemenskapen.

Det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för teleterminalutrustning är ett viktigt steg i riktning mot skapandet av en öppen och enhetlig marknad för sådan utrustning.

Eftersom läget varierar och tekniska och administrativa hinder föreligger i medlemsstaterna, bör arbetet för att uppnå detta mål ske i etapper.

Framför allt bör det ömsesidiga erkännandet av överensstämmelseprovningar i fråga om serietillverkad terminalutrustning utgöra ett första steg mot ett ömsesidigt erkännande av typgodkännande för sådan utrustning.

Ett sådant förfarande måste grundas på definitionen av gemensamma tekniska specifikationer på grundval av internationella standarder och specifikationer samt på harmoniseringen av allmänna tekniska krav för provning, mätning och procedurer för godkännande inom områdena telekommunikation och informationsteknologi.

Ett allmänt standardiseringsprogram håller på att genomföras inom området informationsteknologi i enlighet med de regler om standarder, som antagits i allmänna tull och handelsavtalet GATT (General Agreement on Tariffs and Trade).

Ett mera omfattande ramverk behöver etableras som förberedelse för en andra fas, vilken skulle skapa en öppen och enhetlig marknad för teleterminalutrustning, varvid det måste beaktas att denna vad gäller telekommunikation måste innefatta både fri rörlighet av utrustning och obehindrad anslutning till nät i överensstämmelse med harmoniseringskraven.

Rådets direktiv 73/23/EEG av den 19 februari 1973 beträffande harmoniseringen av de lagar i medlemsländerna, som hänför sig till elektrisk utrustning, avsedd för användning inom vissa spänningsområden(3) samt rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983, som fastställer en procedur för tillhandahållande av information inom området tekniska standarder och föreskrifter(4) är bland annat tillämpliga på områdena telekommunikation och informationsteknologi.

En gemensam avsiktsförklaring mellan Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT (Conférence européenne des Administrations des postes et des télécommunications) och kommissionen beträffande standarder och typgodkännande för teleutrustning samt de allmänna riktlinjer, som dragits upp i samråd med det gemensamma europeiska standardiseringsorganet CEN-CENELEC (Comité européen de normalisation Comité européen de normalisation électrotechnique) gör det hädanefter möjligt att anförtro specialiserat tekniskt harmoniseringsarbete till dessa organ.

Den mekanism som infördes av vissa CEPT-förvaltningar, bland annat förvaltningarna i gemenskapens medlemsstater, i enlighet med den överenskommelse som träffades i Köpenhamn den 15 november 1985 innefattar en formell antagningsprocedur och ett åtagande att genomföra vissa CEPT-rekommendationer, vilka sedan betecknas som NET (Normes européennes de télécommunications).

Det är nödvändigt att bilda en kommitté vars uppgift skall vara att bistå kommissionen vid genomförandet av detta direktiv samt vid det stegvisa genomförandet av ömsesidigt erkännande av typgodkännande för terminalutrustning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna skall i enlighet med de detaljerade regler, som ges i detta direktiv, genomföra det ömsesidiga godkännandet av resultaten av överensstämmelseprovningar med gemensamma överensstämmelsespecifikationer för serietillverkad teleterminalutrustning.

Artikel 2

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. teleförvaltningar: de förvaltningar eller privata driftbolag, som är erkända inom gemenskapen och som erbjuder allmänt tillgängliga teletjänster,

2. terminalutrustning: utrustning som direkt eller indirekt är ansluten till en anslutningspunkt i ett allmänt tillgängligt telenät för att sända, bearbeta eller ta emot information,

3. teknisk specifikation: en specifikation som ingår i ett dokument som definierar de egenskaper som krävs av en produkt, t.ex. kvalitetsnivå, prestanda, säkerhet eller dimensioner, inklusive de krav som ställs på produkten vad beträffar terminologi, symboler, provning och provningsmetoder, förpackning, märkning och etikettering,

4. internationell teknisk specifikation inom området telekommunikation: den tekniska specifikationen av alla eller vissa egenskaper hos en produkt, rekommenderad av sådana organisationer som den internationella rådgivande telegraf- och telefonkommittén CCITT (Comité international télégraphique et téléphonique) eller den europeiska post- och telesammanslutningen CEPT,

5. gemensam teknisk specifikation: en teknisk specifikation som utformats för enhetlig tillämpning i alla medlemsstater inom gemenskapen,

6. standard: en teknisk specifikation som godkänts av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller kontinuerlig användning, men utan tvingande krav på att den måste följas,

7. internationell standard: en standard som antagits av ett erkänt internationellt standardiseringsorgan,

8. behörigt provningslaboratorium: ett laboratorium, som auktoriserats enligt det auktorisationssystem, som fastställts av CEPT i nära samarbete med specialiserade organisationer samt andra relevanta nationella, auktoriseringsorganisationer, med särskild hänsyn till relevanta ISO-riktlinjer, av medlemsstaten i fråga eller av ett organ som erkänts som behörigt av denna stat och som är godkänt av medlemsstaten eller av en organisation erkänd som behörig vad beträffar genomförande av överensstämmelseprovning för terminalutrustning,

9. intyg om överensstämmelse: det dokument som intygar att en produkt eller tjänst överensstämmer med givna standarder eller tekniska specifikationer,

10. typgodkännande av terminalutrustning: den bekräftelse, som ges av den behöriga myndigheten i en medlemsstat på att en viss typ av terminalutrustning är godkänd och betraktas som lämpad att anslutas till ett visst allmänt tillgängligt telenät,

11. överensstämmelsespecifikation: ett dokument som ger en exakt och fullständig beskrivning av de tekniska kraven på den berörda terminalutrustningen (såsom säkerhet, tekniska parametrar, funktioner och procedurer samt servicebehov) tillsammans med en exakt definition av vilka provningar och provningsmetoder som krävs för att verifiera att terminalutrustningen överensstämmer med föreskrivna tekniska krav,

12. typgodkännandespecifikation: en specifikation som anger de totala och exakta krav som måste uppfyllas av terminalutrustning för att den skall kunna beviljas ett typgodkännande. Denna specifikation innefattar en överensstämmelsespecifikation och även administrativa föreskrifter samt, där så är tillämpligt, krav på kvalitetskontroller under tillverkningen av utrustningen,

13. gemensam överensstämmelsespecifikation: en överensstämmelsespecifikation som används i alla medlemsstater inom gemenskapen av den myndighet som är behörig att prova överensstämmelsen hos terminalutrustning. Denna specifikation innefattar också, där så är tillämpligt, krav som i en given stat nödvändiggjorts på grund av historiskt betingade särdrag i nätet eller på grund av etablerade nationella föreskrifter gällande användning av radiofrekvenser,

14. gemensam typgodkännandespecifikation: en typgodkännandespecifikation som används i alla medlemsstater inom gemenskapen av de för typgodkännande av terminalutrustning utsedda myndigheterna. Denna specifikation innefattar den gemensamma överensstämmelsespecifikationen och även administrativa föreskrifter samt, där så är tillämpligt, krav på kvalitetskontroller, som ska utföras under tillverkningen av utrustningen,

15. NET: Norme européenne de télécommunications en europeisk telestandard som är en godkänd teknisk specifikation enligt rekommendation av CEPT eller en del eller delar av specifikationen, som undertecknarna av avsiktsförklaringen, upprättad vid sammanträdet med CEPT-organisationernas generaldirektörer i Köpenhamn den 15 november 1985, antagit i enlighet med de i ovanstående avsiktsförklaring fastställda procedurerna,

16. ömsesidigt erkännande av resultaten av överensstämmelseprovningar av terminalutrustning: när ett behörigt laboratorium eller den behöriga myndigheten i en medlemsstat utfärdar ett intyg, åtföljt av provnings- och identifieringsdata, med tillkännagivande om att en terminal överensstämmer med en gemensam överensstämmelsespecifikation eller en del därav och detta intyg erkänns i de andra medlemsstaterna, så att terminalen i fråga, om den är föremål för en ansökan om typgodkännande i en annan medlemsstat, inte behöver bli föremål för provning i avsikt att bekräfta överensstämmelsen med sagda specifikation eller med den del av sagda specifikation som berör de utförda provningarna,

17. väsentliga krav: de delar av gemensamma överensstämmelsespecifikationer, som är av sådan betydelse att det är en rättslig förpliktelse att uppfylla dem för att genomföra det ömsesidiga erkännandet av resultaten av överensstämmelseprovningar av terminalutrustning som en integrerad del av proceduren för typgodkännande. Dessa väsentliga krav är för närvarande

- användarsäkerhet, såvitt detta krav inte omfattas av direktiv 73/23/EEG,

- säkerhet för personal vid allmänt tillgängliga telenät, såvitt detta krav inte omfattas av direktiv 73/23/EEG,

- skydd mot skada på allmänt tillgängliga telenät,

- samverkan mellan terminalutrustningar i de fall detta är berättigat.

Artikel 3

Rådet skall i enlighet med fördragets regler på förslag från kommissionen vid behov komplettera listan med väsentliga krav och skall göra dem mera specifika, när så är nödvändigt för vissa produkter.

Artikel 4

Kommissionen skall

1. efter samråd med den i artikel 5 nämnda kommittén och med vederbörlig hänsyn till det allmänna standardiseringsprogrammet inom sektorn informationsteknologi varje år upprätta

- en lista över internationella standarder och internationella tekniska specifikationer inom området telekommunikation, vilka skall harmoniseras,

- en lista över terminalutrustning där gemensamma, överensstämmelsespecifikationer i första hand bör tas fram, grundad framför allt på de väsentliga kraven,

- en tidtabell för detta arbete,

2. anmoda CEPT att inom de angivna tidsramarna utforma de gemensamma överensstämmelsespecifikationerna i form av NET, varvid CEPT, när så är lämpligt, skall samråda med andra specialiserade standardiseringsorgan såsom den europeiska standardiseringskommittén CEN (Comité européen de normalisation) och den europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique).

Artikel 5

1. Kommissionen skall för de uppgifter som anges i artikel 4 biträdas av en kommitté, vilken skall bestå av en arbetsgrupp från gruppen chefstjänstemän inom telekommunikationsområdet. Kommittémedlemmarna kan inhämta hjälp av experter eller rådgivare i den fråga som diskuteras. Kommittén skall ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

2. Förutom i de i detta direktiv upptagna fallen, skall kommissionen samråda med kommittén i fråga om

a) de övergripande målen samt de framtida behoven av en policy för standardisering inom området telekommunikation,

b) problem som uppstår genom godkännandet av provningslaboratorier och framför allt det i artikel 2.8 angivna auktorisationssystemet samt varje ändring av detta system som kan visa sig nödvändig,

c) den inverkan som teknisk utveckling har på redan pågående specifikationsarbete samt det eventuella behovet att ge ett nytt eller reviderat mandat till CEPT.

Kommittén kan på begäran av ordföranden eller av en medlemsstat ta upp alla frågor som berör genomförandet av detta direktiv.

3. Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

4. Kommitténs sekretariatsfunktion skall ställas till förfogande av kommissionen.

Artikel 6

1. I detta direktiv skall en "NET" anses likvärdig med den gemensamma överensstämmelsespecifikationen.

Hänvisning till NET skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Med förbehåll för de fall som anges i artikel 8, skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna inte låta utföra några ytterligare provningar med avseende på en viss typ av terminalutrustning om resultaten av provningar som utförts enligt artikel 7 har lett till utfärdandet av ett intyg om överensstämmelse med en relevant gemensam specifikation av överensstämmelsen, och hänvisningar till denna har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Ett sådant intyg om överensstämmelse skall erkännas som underlag för typgodkännande för ifrågavarande terminalutrustning.

3. De gemensamma överensstämmelsespecifikationerna skall användas av de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater, för varje verifiering som krävs med anledning av typgodkännande av ifrågavarande terminalutrustning.

Den procedur för undantag som anges i artikel 7.4 kan också tillämpas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna med avseende på 7.4 a.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall informera kommissionen om det eller de organ som inom deras område är behörigt/behöriga att utfärda typgodkännande för terminalutrustning. Kommissionen skall offentliggöra en lista över dessa organ i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Medlemsstater skall till kommissionen sända en lista över de laboratorier som de har godkänt eller som har blivit godkända av de organ staterna anser vara behöriga att verifiera att terminalutrustning stämmer överens med de gemensamma överensstämmelsespecifikationerna. Medlemsstaterna skall regelbundet lämna rapport rörande dessa laboratoriers verksamhet inom det område som innefattas av direktivet. Sådana listor och rapporter skall för information överlämnas till den kommitté som anges i artikel 5.

3. För de syften som anges i artikel 6 skall intyget om överensstämmelse som utfärdats av det behöriga laboratorium som utfört provningarna åtföljas av de data som erhållits från de under provningarna av överensstämmelsen genomförda mätningarna, all information som krävs för exakt identifiering av den terminalutrustning på vilken provningarna genomförts samt en exakt angivelse av den gemensamma överensstämmelsespecifikationen eller del därav som använts för provningarna.

4. Medlemsstaterna skall säkerställa att teleförvaltningarna tillämpar de gemensamma överensstämmelsespecifikationerna vid inköp av terminalutrustning, som omfattas av sådana specifikationer, med undantag av följande fall:

a) När utrustningen skall ersätta utrustning som anslutits till nätet innan den gemensamma överensstämmelsespecifikationen antagits samt motsvarar samma tekniska specifikation som den utrustning den ersätter eller i de fall då under en övergångsperiod mellan två system, vilken är godtagen såsom nödvändig och definierad i en NET, en medlemsstat måste lägga till ett begränsat antal delar till en utrustning, som stämmer överens med specifikationerna för det första systemet. I båda fallen skall kommissionen informeras när ett sådant avsteg från bestämmelserna åberopas och kommissionen skall hållas underrättad om antalet utrustningsdetaljer som ingår varefter dessa upplysningar skall lämnas till den kommitté som anges i artikel 5.

b) När en noggrann marknadsundersökning som inkluderar offentliggörandet av en intresseförfrågan i Europeiska gemenskapernas officiella tidning visar att det inte finns ekonomiskt acceptabla anbud på terminalutrustning överensstämmande med de gemensamma överensstämmelsespecifikationerna. I detta fall, och på grund av ett oundvikligt behov, får en medlemsstat, för en begränsad tidsperiod, tillämpa endast en del av de krav som fastställs i de gemensamma överensstämmelsespecifikationerna. Medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen och också meddela vilka avvikelser från den gemensamma överensstämmelsespecifikationen man tänker tillåta. Kommissionen skall i brådskande fall samråda med den i artikel 5 nämnda kommittén, och kan begära att CEPT reviderar den gemensamma överensstämmelsespecifikationen i fråga. Dessutom skall kommittén åtminstone var sjätte månad, under den tid dispensen gäller, se över situationen.

I de fall då någon begäran om revidering inte gjorts till CEPT, skall dispensen upphöra att gälla när en annan medlemsstat lägger fram bevis för att terminalutrustning i överensstämmelse med den gemensamma överensstämmelsespecifikationen har anslutits till medlemsstaternas telenät på normala kommersiella grunder.

Å andra sidan kan en medlemsstat få dispensen förlängd om kommissionen, på tillrådan av den i artikel 5 nämnda kommittén, samtycker till att de tekniska och ekonomiska omständigheterna i de två medlemsstaterna är tillräckligt olika för att motivera sådan förlängning.

5. Medlemsstaterna skall samråda med den i artikel 5 nämnda kommittén, så att man skapar förutsättningar för sund konkurrens då samma serie av överensstämmelseprovningar genomförs i alla behöriga laboratorier.

Artikel 8

1. En medlemsstat kan, efter att ha undersökt den gemensamma överensstämmelsespecifikationen och provningsresultaten, återkalla erkännandet av det för typgodkännande utfärdade intyget om överensstämmelse

a) om den upptäcker brister i tillämpningen av den gemensamma överensstämmelsespecifikationen,

b) om den upptäcker att den gemensamma överensstämmelsespecifikationen själv inte uppfyller de väsentliga krav den är tänkt att omfatta.

Om denna möjlighet används, skall den aktuella medlemsstaten omedelbart informera kommissionen och andra medlemsstater om anledningen till detta beslut.

2. Om medlemsstatens beslut gäller elsäkerheten för användare av terminalutrustning, skall de procedurer som fastställs i artikel 9 i direktiv 73/23/EEG gälla.

3. Om anledningarna till medlemsstatens beslut är de som anges i punkt 1 a, skall kommissionen omedelbart samråda med de berörda medlemsstaterna. Om ingen överenskommelse träffas inom fyra veckor, skall kommissionen begära ett utlåtande av något av de i artikel 7 angivna godkända laboratorierna som är beläget utanför de berörda medlemsstaternas territorium. Kommissionen skall vidarebefordra detta laboratoriums utlåtande till alla medlemsstater, som inom en månad kan framlägga sina synpunkter.

Efter att ha tagit del av sådana eventuella synpunkter, skall kommissionen, om det är nödvändigt, utfärda lämpliga rekommendationer eller utlåtanden.

Om det anlitade laboratoriet ådrar sig ofrånkomliga kostnader vid framställning av sitt utlåtande, som om så erfordras kan innefatta ytterligare provningar, kommer kommissionen att bestrida dessa kostnader mot uppvisande av kostnadsunderlag. Om emellertid utlåtandet inte leder till att ett beslut om återkallelse av ett intyg om överensstämmelse vidhålls, skall den medlemsstat som fattade beslutet ekonomiskt ersätta kommissionen, enligt de betalningsprocedurer som då förhandlats fram med denna medlemsstat.

4. Om de skäl som åberopats till stöd för medlemsstatens beslut är i enlighet med det som beskrivs i punkt 1 b, skall kommissionen hänskjuta ärendet till den i artikel 5 nämnda kommittén, som skall avge ett utlåtande och behandla ärendet brådskande. På grundval av kommitténs utlåtande skall kommissionen besluta huruvida den ifrågavarande gemensamma specifikationen skall återkallas från listan som offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning eller ej. Om kommissionen återkallar specifikationen, skall den informera CEPT och kan även tillställa organisationen ytterligare information.

5. Om en medlemsstat anser att terminalutrustning som redan har blivit godkänd inte uppfyller ett eller flera av de väsentliga kraven, kan staten ifråga återkalla det beviljade typgodkännandet och skall i detta fall omedelbart tillämpa de i punkterna 1 och 2 fastställda procedurerna.

Artikel 9

Kommissionen skall granska de detaljerade reglerna för det andra steget i upprättandet av en marknad utan inre gränser för teleterminalutrustning, speciellt de som gäller genomförandet av ömsesidigt erkännande av typgodkännande för terminalutrustning. För detta ändamål skall kommissionen överlämna förslag till rådet inom en period av två år efter genomförandet av detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv skall inte påverka tillämpningen av direktiv 83/189/EEG.

Artikel 11

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom ett år efter dess antagande. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att kommissionen informeras om de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 juli 1986.

På rådets vägnar

A. CLARK

Ordförande

(1) EGT nr C 36, 17.2.1986, s. 55.

(2) EGT nr C 303, 25.11.1985, s. 2.

(3) EGT nr L 77, 26.3.1973, s. 29.

(4) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.