Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 87/140/EEG av den 6 februari 1987 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilierEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 056 , 26/02/1987 s. 0024 - 0025

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0208

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0208KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 6 februari 1987 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 71/307/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier (87/140/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 71/307/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier(1), senast ändrat genom direktiv 83/623/EEG(2), särskilt artikel 15a. 1 i detta, och

med beaktande av följande:

Bilaga 2 till direktiv 71/307/EEG, som bestämmer den godtagna toleransen för varje fibers torrvikt vid analysundersökningen av fiberinnehållet i textilprodukter anger i punkt 1, 2 och 3 två olika, godtagna toleransvärden för beräkning av sammansättningen av kardade eller kammade fibrer som innehåller ull och/eller djurhår. Laboratorier kan inte alltid avgöra om en produkt är kardad eller kammad, och följaktligen kan motstridiga resultat uppnås när man tillämpar denna bestämmelse vid kontroller av likformigheten av textilprodukter i gemenskapen. Laboratorier bör därför få rätt att tillämpa ett enda godtaget toleransvärde i tveksamma fall.

Beträffande punkt 28 i ovannämnda bilaga behöver man inte skilja mellan de olika typerna polyamid eller nylon, och därför bör de godtagna toleransvärdena för dessa samordnas.

Ordet "filament" i punkt 38 (glasfiber) bör utgå då denna fiber också kan finnas i icke ändlös form.

Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med den uppfattning som Kommittén för direktiv om benämningar på textilier och deras märkning har.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Punkt 1, 2, 3, 28 och 38 i bilaga 2 till direktiv 71/307/EEG ändras härmed i enlighet med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 september 1988 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Så snart detta direktiv har anmälts skall medlemsstaterna även underrätta kommissionen i så god tid att den kan avge sitt utlåtande om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 1987.

För kommissionen

Grigoris VARFIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16.

(2) EGT nr L 353, 15.12.1983, s. 8.

BILAGA

1. Nedanstående punkter ändras på följande sätt:

>Plats för tabell>

2. Fotnot (1) skall lyda:

"(1) Den godtagna toleransen om 17,00 % skall även tillämpas när det är omöjligt att utröna huruvida en textilprodukt som innehåller ull och/eller djurhår är kammad eller kardad."