Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 87/184/EEG av den 6 februari 1987 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 075 , 17/03/1987 s. 0021 - 0027

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0138

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0138KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 6 februari 1987 om ändring av bilaga 2 till rådets direktiv 72/276/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om vissa metoder för kvantitativ analys av binära textilfiberblandningar (87/184/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 71/307/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om benämningar på textilier(1), senast ändrat genom direktiv 83/623/EEG(2), särskilt artikel 15 a.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Direktiv 71/307/EEG föreskriver märkning för att ange vilka fibrer som ingår i textilvaror. Att märkningarna överenstämmer med innehållet i varorna kontrolleras genom analyser.

I enlighet med artikel 13.2 i ovannämnda direktiv fastställs i bilaga 2 till rådets direktiv 72/276/EEG(3), senast ändrad genom direktiv 81/75/EEG(4), 15 enhetliga analysmetoder för de flesta på marknaden förekommande textilvaror som består av binära blandningar.

Mot bakgrund av gradvis vunna erfarenheter i nationella laboratorier och resultaten av likartade prov som utförts i flera laboratorier under kommissionens överinseende är det nödvändigt att

- omarbeta metod nr 2 genom att lägga till användningen av ytterligare en reagens som är stabil och lätt att tillreda,

- ändra vissa moment i metod nr 8 för att förenkla provningsförfarandet och säkerställa enhetliga resultat,

- att stryka metod nr 12 vars noggrannhet visat sig vara otillräcklig.

Textilvaror som består av blandningar av klorfiber, vissa modakryltyper, vissa elastantyper, acetat, triacetat och vissa andra fibrer som också är underkastade märkningstvång enligt direktiv 71/307/EEG omfattas inte av direktiv 72/276/EEG. Enhetliga analysmetoder för dessa varor bör därför fastställas.

Bestämmelserna i detta direktiv överensstämmer med det yttrande som avgivits av Kommittén för direktiv om benämningen och märkningen av textilier.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avsnitt 2 av bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG ändras på följande sätt:

1. Specialmetoderna nr 2, 8 och 12 skall ändras i enlighet med bilaga 1 till detta direktiv.

2. Specialmetod nr 16 i bilaga 2 till detta direktiv skall läggas till.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 september 1988 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Så snart detta direktiv har anmälts skall medlemsstaterna även se till att kommissionen underrättas i så god tid att den kan lämna sina synpunkter på föreslagna lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 februari 1987

På kommissionens vägnar

Grigoris VARFIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 185, 16.8.1971, s. 16.

(2) EGT nr L 353, 15.12.1983, s. 8.

(3) EGT nr L 173, 31.7.1972, s. 1.

(4) EGT nr L 57, 4.3.1981, s. 23.

BILAGA 1

Ändringar till avsnitt 2 ("Specialmetoder") i bilaga 2 till direktiv 72/276/EEG

Metod nr 2:

Texten skall ersättas med följande:

"METOD NR 2

VISSA PROTEINFIBRER OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG

(Metod med användande av hypoklorit)

1. TILLÄMPNING

Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära blandningar av

1. vissa proteinfibrer, nämligen ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), protein (21)

med

2. bomull (5), kupro (19), modal (20), viskos (23), akryl (24), klorfibrer (25), polyamid eller nylon (28), polyester (29), polypropylen (31), elastan (37) och glasfiber (38).

Om olika proteinfibrer förekommer, ger metoden den totala mängden men inte de enskilda kvantiteterna.

2. PRINCIP

Proteinfibrerna i en känd torr massa av blandningen löses ut med en hypokloritlösning. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess massa, korrigerad om så krävs, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen torr proteinfiber erhålls som mellanskillnaden.

För beredning av hypokloritlösningen kan antingen litiumhypoklorit eller natriumhypoklorit användas.

Litiumhypoklorit rekommenderas när endast ett mindre antal analyser skall utföras eller för analyser som utförs med ganska långa intervaller. Anledningen till detta är att den procentuella andelen hypoklorit i litiumhypoklorit i fast form till skillnad mot natriumhypoklorit är praktiskt taget konstant. Om den procentuella andelen hypoklorit är känd behöver hypoklorithalten inte kontrolleras jodometriskt för varje analys eftersom en konstant vägd del av litumhypoklorit kan utnyttjas.

3. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna)

3.1 Utrustning

i) Erlenmeyerkolv med glaspropp, minsta kapacitet 250 ml,

ii) Termostatreglerad behållare, inställbar till 20 (± 2)°C.

3.2 Reagenser

i) Hypokloritreagens

a) Litiumhypokloritlösning

Denna består av en nytillredd lösning som innehåller 35 (± 2) g/l aktivt klor (ca 1 M) till vilken tillsätts 5 (± 0,5) g/l i förväg upplöst natriumhydroxid. Upplös 100 g litiumhypoklorit som innehåller 35 % aktivt klor (eller 115 g som innehåller 30 % aktivt klor) i ca 700 ml destillerat vatten, tillsätt 5 g natriumhydroxid upplöst i ca. 200 ml destillerat vatten till en liter med destillerat vatten. Den nytillredda lösningen behöver inte kontrolleras jodometriskt.

b) Natriumhypokloritlösning

Denna består av en nytillredd lösning som innehåller 35 (± 2) g/l aktivt klor (ca 1 M) till vilken tillsätts 5 (± 0,5) g/l i förväg upplöst natriumhydroxid.

Kontrollera lösningens innehåll av aktivt klor jodometriskt före varje analys.

ii) Ättiksyra, utspädd lösning.

5 ml isättika späds med vatten till 1 liter.

4. UTFÖRANDE

Följ rekommendationerna i de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan som följer: blanda ca 1 g av provet med ca 100 ml hypokloritlösning (litum- eller natriumhypoklorit) i 250 ml-kolven och skaka kraftigt så att provmaterialet blöts ordentligt. Håll sedan flaskan varm vid en temperatur av 20°C i en termostatreglerad behållare i 40 minuter och skaka kraftigt hela tiden eller åtminstone med jämna mellanrum. Eftersom utlösningen av ull försiggår exotermiskt måste reaktionsvärmen med denna metod fördelas och avlägsnas. Annars kan betydliga fel uppstå p.g.a. den begynnande utlösningen av de olösliga fibrerna.

Filtrera innehållet i kolven efter 40 minuter genom en vägd filterdegel och för över allt återstående fibermaterial till filterdegeln genom att skölja kolven med en liten mängd hypokloritreagens. Avvattna degeln genom avsugning och skölj återstoden med i tur och ordning vatten, utspädd ättiksyra och till sist vatten. Avvattna genom avsugning efter varje sköljning. Låt varje sköljvätska självrinna före avsugning.

Avvattna slutligen genom avsugning, torka, låt degeln svalna och väg den med innehåll.

5. BERÄKNING AV RESULTAT

Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet på d är 1,00 utom för bomull, viskos och modal där d = 1,01 och för oblekt bomull där d = 1,03.

6. PRECISION

För en homogen textilblandning skall konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte vara större än ± 1 vid 95 % konfidensnivå."

Metod nr 8

Texten ändras på följande sätt:

Under punkt 4 ("Utförande") skall femte, sjätte och sjunde stycket lyda som följer:

"För över allt återstående fibermaterial till filterdegeln genom att skölja bägaren med dimetylformamid. Avvattna degeln genom avsugning. Skölj återstoden med ca 1 liter varmt vatten (70 80°C) och fyll degeln varje gång. Efter varje tillsats av vatten gör man en snabb avsugning men inte förrän vattnet självrunnit. Om sköljvätskan rinner genom degeln för långsamt kan den avsugas något.

Avvattna slutligen filterdegeln, låt den svalna och väg den med innehåll."

Punkt 5 ("BERÄKNING AV RESULTAT") skall lyda som följer:

"Beräkna resultatet enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 utom i följande fall:

ull: 1,01

bomull: 1,01

kupro: 1,01

modal: 1,01

polyester: 1,01."

Metod nr 12

Denna metod skall utgå.

BILAGA 2

METOD NR 16

KLORFIBER, VISSA MODAKRYLTYPER, VISSA ELASTANTYPER, ACETAT, TRIACETAT OCH VISSA ANDRA FIBERSLAG (Metod med användande av cyklohexanon)

1. TILLÄMPNING

Denna metod är, efter avlägsnande av fiberfrämmande ämnen, tillämplig på binära blandningar av

1. acetat (17), triacetat (22), klorfiber (25), vissa modakryltyper (27), vissa elastantyper (37)

med

2. ull (1), djurhår (2 och 3), silke (4), bomull (5), kupro (19), modal (20), viskos (23), polyamid eller nylon (28), akryl (24) och glasfiber (38).

Vid förekomst av modakryl- eller elastantyper måste ett prov först utföras för att utröna om fibern kan utlösas helt i reagensen.

Det är även möjligt att analysera blandningar som innehåller klorfibrer genom att använda metod nr 9 eller 15.

2. PRINCIP

Acetat- och triacetatfibrerna, klorfibrerna, vissa modakryltyper och elastantyper löses ut från en känd, torr massa med cyklohexanon vid en temperatur nära kokpunkten. Återstoden sköljs, torkas och vägs. Dess vikt, korrigerad om så krävs, anges som procentuell andel av blandningens torrvikt. Den procentuella andelen klorfiber, modakryl, elastan, acetat och triacetat erhålls som mellanskillnaden.

3. UTRUSTNING OCH REAGENSER (andra än de som anges i de allmänna anvisningarna)

3.1 Utrustning

i) Utrustning för extrahering under värme som lämpar sig för användning vid provningsförfarandet enligt avsnitt 4 (se figur: detta är en variant av den apparat som beskrivs i Melliand Textilberichte 56 (1975)-643-645).

ii) Filterdegel för provkroppen.

iii) Poröst mellanlägg (porositetsgrad 1).

iv) Återloppskylare som kan anpassas till destillationskolven.

v) Uppvärmningsanordning.

3.2 Reagenser

i) Cyklohexanon, kokpunkt 156°C.

ii) Etylalkohol, 50 volymprocent.

Obs! Cyklohexanon är brandfarligt och giftigt. Iaktta försiktighet vid användningen.

4. UTFÖRANDE

Följ de allmänna anvisningarna och fortsätt sedan som följer:

Tillsätt 100 ml cyklohexanon per gram fibermaterial till provkroppen i destillationskolven. Sätt in extraheringsbehållaren i vilken placerats filterdegeln med provkroppen och det porösa mellanlägget i något lutande ställning. Sätt in återloppskylaren. Värm upp till kokpunkten och fortsätt extraheringen i 60 minuter med en omloppshastighet om minst 12 cykler i timmen. Avlägsna extraheringsbehållaren efter extrahering och avkylning, tag ut filterdegeln och avlägsna det porösa mellanlägget. Skölj innehållet i filterdegeln tre eller fyra gånger med 50 % etylalkohol som värmts upp till 60°C och därefter med 1 liter 60-gradigt vatten.

Avsug inte under eller mellan sköljningarna. Låt sköljvätskan självrinna före avsugningen.

Torka slutligen degeln, låt den svalna och väg den med innehåll.

5. BERÄKNING AV RESULTAT

Beräkna resultaten enligt de allmänna anvisningarna. Värdet för d är 1,00 med följande undantag:

Silke 1,01.

Akryl 0,98.

6. PRECISION

För en homogen textilblandning skall konfidensintervallet för de erhållna resultaten inte vara större än ± 1 vid 95 % konfidensnivå.

>Hänvisning till film>