Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 87/355/EEG av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 71/316/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoderEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 11/07/1987 s. 0046 - 0047

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0145

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 16 s. 0145RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 71/316/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder (87/355/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att komplettera bilaga 2 till rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gemensamma föreskrifter för både mätdon och metrologiska kontrollmetoder(4), ändrat senast genom direktiv 87/354/EEG(5), med figurer som visar bokstavsbeteckningarna E för Spanien, EL för Grekland och P för Portugal.

Det är också nödvändigt att ändra bilagan så att beteckningen IR i figuren för Irland ersätts med IRL.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. De figurer som avses i punkt 3.2.1 i bilaga 2 till direktiv 71/316/EEG skall kompletteras med bokstavsbeteckningarna E, EL och P, och beteckningen IR skall ersättas med IRL.

2. Förebilder för dessa bokstavsbeteckningar visas nedan:

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1987 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som detta direktiv omfattar.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1987.

På rådets vägnar

H. DE CROO

Ordförande

(1) EGT nr C 317, 10.12.1986, s. 8.

(2) Yttrande avgivet den 19 juni 1987.

(3) EGT nr C 150, 9.6.1987, s. 4.

(4) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.

(5) EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 43.