Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 87/356/EEG av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 80/232/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varorEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 192 , 11/07/1987 s. 0048 - 0048

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0243

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 7 s. 0243RÅDETS DIREKTIV av den 25 juni 1987 om ändring av direktiv 80/232/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om de nominella vikter och volymer samt volymer för behållare som är tillåtna för vissa färdigförpackade varor (87/356/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Sedan direktiv 80/232/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 86/96/EEG(5), antogs har det blivit nödvändigt att tillfoga ytterligare ett antal förpackningsstorlekar för vissa färdigförpackade varor för att avlägsna handelshinder för dessa.

När så är möjligt är det tillrådligt att säkerställa en fullständig harmonisering av sortimentet för färdigförpackade varor för att upprätta en lättöverskådlig marknad för sådana varor.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/232/EEG ändras härmed på följande sätt:

1. Siffran 1 skall sättas in före den nuvarande texten i artikel 1 och följande punkt läggas till:

"2. Trots punkt 1 skall detta direktiv även gälla de stickgarner som omnämns under punkt 11 i bilaga 1, som presenteras i en annan förpackningsform."

2. Följande mening skall läggas till artikel 5:

"Färdigförpackningar som innehåller varor som uppräknas under punkt 11 i bilaga 1 får säljas efter den 31 december 1989 endast i de förpackningsstorlekar som anges i punkt 11."

3. Följande text skall läggas till i bilaga 1:

"11. STICKGARN (kvantitet i g) som består av naturfibrer (djur, växter och mineraler), kemiska fibrer och blandningar av dessa.

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1 000

Dessa viktangivelser motsvarar garnets torrvikt på vilken den vedertagna fuktighetstoleransen enligt direktiv 71/307/EEG skall tillämpas."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 juni 1988 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 25 juni 1987.

På rådets vägnar

H. DE CROO

Ordförande

(1) EGT nr C 317, 10.12.1986, s. 11.

(2) Utlåtande avgivet den 19 juni 1987.

(3) EGT nr C 150, 9.6.1987, s. 4.

(4) EGT nr L 51, 25.2.1980, s. 1.

(5) EGT nr L 80, 25.3.1986, s. 55.