Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 88/126/EEG av den 22 december 1987 om ändring i direktiv 87/94/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förfaranden vid kontroll av egenskaper, gränsvärden och detonationssäkerhet hos enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehaltEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 063 , 09/03/1988 s. 0012 - 0012

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0035

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0035KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 22 december 1987 om ändring i direktiv 87/94/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om förfaranden vid kontroll av egenskaper, gränsvärden och detonationssäkerhet hos enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt (88/126/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 80/876/EEG av den 15 juli 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om enkla ammoniumnitratgödselmedel med hög kvävehalt(1), särskilt artikel 8 i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel(2), särskilt artikel 9.2 i detta, och

med beaktande av följande:

Kommissionens direktiv 87/94/EEG(3) är långt och tekniskt komplicerat eftersom de olika analysmetoderna och testerna härstammar från skilda tekniska fackområden. När kommissionen hade antagit direktivet visade det sig att en språklig omarbetning och vissa tekniska ändringar måste utföras om direktivet skall kunna ges överensstämmelse på alla språk(4).

Den språkliga omarbetningen och de tekniska ändringarna gör det nödvändigt att senarelägga ikraftträdande inom medlemsstaterna.

Vad som föreskrivs i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska hinder för handel med gödselmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 87/94/EEG ändras på följande sätt:

I artikel 2.1 skall "31 december 1987" ersättas med "30 november 1988".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 november 1987 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1987.

På kommissionens vägnar

COCKFIELD

Vice ordförande

(1) EGT nr L 250, 23.9.1980, s. 7.

(2) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21.

(3) EGT nr L 38, 7.2.1987, s. 1.

(4) EGT nr L 63, 9.3.1988, s. 16.