Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/182/EEG av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 83/189/EEG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 081 , 26/03/1988 s. 0075 - 0076

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0036

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0036RÅDETS DIREKTIV av den 22 mars 1988 om ändring av direktiv 83/189/EEG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (88/182/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artiklarna 100a, 213 och 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att besluta om åtgärder för att gradvis upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall utgöra ett område utan inre gränser och med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

Erfarenheterna vid genomförandet av direktiv 83/189/EEG(4) har visat att vissa ändringar behövs för att öka dess effektivitet som medel att främja de fria varurörelserna inom gemenskapen genom förebyggande av nya handelshinder.

Den permanenta kommitté som har bildats enligt artikel 5 i direktiv 83/189/EEG bör höras om förslag till sådan anmodan om standardisering som avses i direktivets artikel 6.3.

Att åtgärder vidtas nationellt får inte hindra rådet från att anta kommissionsförslag inom samma område. Det är därför nödvändigt att införa en frysningsperiod på 12 månader från det att ett sådant förslag underställs rådet. Under denna tid måste medlemsstaterna avstå från att anta tekniska föreskrifter på området ifråga.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 83/189/EEG ändras härmed enligt följande:

1. I ingressen närmast efter femte stycket, beaktande meningen oräknad, införs ett nytt stycke av följande lydelse:

"Den berörda medlemsstaten måste beakta dessa ändringar vid utarbetandet av den slutliga texten till den planerade åtgärden.".

2. Följande läggs till artikel 1.1:

"samt produktionsmetoder och processer för jordbruksprodukter enligt fördragets artikel 38.1, och för produkter avsedda att konsumeras av människor och djur samt för läkemedel enligt artikel 1 i direktiv 65/65/EEG(¹), senast ändrat genom direktiv 87/21/EEG(²).

(¹) EGT nr 22, 9.2.1965, s 369/65.

(²) EGT nr L 15, 15.1.1987, s. 36.".

3. Artikel 1.7 ersätts av följande:

"7. Produkt: alla industriellt framställda produkter och alla jordbruksprodukter.".

4. Följande strecksats läggs till artikel 6.3:

"- identifierar på vilka områden harmonisering synes nödvändig och, när så har skett, vidtar lämplig harmonisering inom en angiven sektor.".

5. Följande läggs till artikel 6.4:

"e) om en sådan anmodan till de standardiseringsorgan som nämns i punkt 3 första strecksatsen.".

6. Följande läggs till i slutet på första stycket i artikel 8.1:

"I tillämpliga fall skall medlemsstaterna samtidigt överlämna texterna till grundläggande lagar eller andra föreskrifter av väsentlig och direkt betydelse, om kännedom om sådana texter är nödvändig för att bedöma verkningarna av förslaget till teknisk föreskrift.".

7. Andra stycket i artikel 8.1 ersätts av följande:

"Kommissionen skall omedelbart underrätta de övriga medlemsstaterna om förslag som den har mottagit. Den kan även sända förslaget för yttrande till den i artikel 5 nämnda kommittén och, om så är lämpligt, den kommitté som är ansvarig för området ifråga.".

8. Artikel 9 ändras enligt följande:

a) I punkt 1, byts orden "Om inte de särskilda förutsättningarna i punkt 2 föreligger, gäller följande" ut mot "Om inte de särskilda förutsättningarna i punkt 2 eller 2a föreligger, gäller följande".

b) Följande text läggs till i slutet av punkt 1:

"Den berörda medlemsstaten skall underrätta kommissionen om de åtgärder som den ämnar vidta med anledning av sådana detaljerade utlåtanden. Kommissionen skall uttala sig om dessa åtgärder.".

c) Följande punkt sätts in:

"2a. Om kommissionen finner en anmälan enligt artikel 8.1 gälla ett område som omfattas av ett förslag till direktiv eller förordning, som har lagts fram för rådet, skall den inom tre månader från dagen för mottagandet av anmälan underrätta medlemsstaten om detta förhållande.

Medlemsstaterna skall, under en period om 12 månader från den dag då kommissionen lämnade rådet ett förslag till direktiv eller förordning, avstå från att anta tekniska föreskrifter om ämnen som omfattas av förslaget, om detta överlämnades innan anmälan gjorts enligt artikel 8.1.

Punkterna 1, 2 och 2a i denna artikel kan inte tillämpas kumulativt.".

d) Punkt 3 ersätts av följande:

"3. Punkterna 1, 2 och 2a skall inte gälla i fall då en medlemsstat av angelägna skäl som rör skydd för folkhälsan eller allmän säkerhet, skydd för djurs hälsa och liv eller skydd av växter, måste utarbeta tekniska föreskrifter på mycket kort tid samt omedelbart anta och införa dem utan någon möjlighet till samråd. I sådana fall skall medlemsstaten i sin anmälan enligt artikel 8 ange skälen för det skyndsamma beslutet om de vidtagna åtgärderna. Kommissionen skall vidta lämpliga åtgärder, om detta förfarande missbrukas.".

9. Artikel 10 ersätts av följande:

"Artikel 10

Artiklarna 8 och 9 skall inte gälla när en medlemsstat uppfyller skyldigheter som följer av gemenskapsdirektiv och förordningar. Motsvarande skall gälla i fråga om skyldigheter enligt internationella avtal, som leder till införande av enhetliga tekniska specifikationer i gemenskapen.".

10. Följande stycke läggs till artikel 11:

"Kommissionen skall varje år till Europaparlamentet rapportera om resultaten av detta direktivs tillämpning.".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 1989. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som regleras av detta direktiv överlämnas till kommissionen.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 mars 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 71, 19.3.1987, s. 12 och EGT nr C 3, 7.1.1988, s. 6.

(2) EGT nr C 345, 21.12.1987 och beslutet av den 10 februari 1988.

(3) EGT nr C 319, 30.11.1987, s. 20.

(4) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.