Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/297/EEG av den 3 maj 1988 om ändring av direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 126 , 20/05/1988 s. 0052 - 0052

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0062

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0062RÅDETS DIREKTIV av den 3 maj 1988 om ändring av direktiv 74/150/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tydgodkännande av jordbruk- eller skogsbrukstraktorer med hjul (88/297/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RAD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är viktigt att besluta om ätgärder fär att gradvis upprätta den inre marknaden under tiden fram till den 31 december 1992. Den inre marknaden skall utgära ett omräde utan inre gränser inom vilket den fria räorligheten för varor, personer, tjänster och kapital garanteras.

I bilaga 2 till direktiv 74/150/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 82/890/EEG(5), finns en förteckning över delar och egenskaper med markeringen SD, som anger att gemenskapsdirektiv har antagits eller skall antas. Det har blivit onödigt att anta gemenskapsregler för vissa av dessa delar eller egenskaper eftersom de nu används mindre och mindre ofta vid traktortillverkning eller har ersatts med andra anordningar som sedan blivit obligatoriska.

Av de gemenskapsregler som styr beviljandet av EEG-typgodkännande för traktorer kan de regler som gäller delarna eller egenskaperna i fråga ersättas med föreskriften att de skall överensstämma med uppgifterna och upplysningarna som tillhandahålls av tillverkaren.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I bilaga 2 till direktiv 74/150/EEG skall förkortningen SD vid punkterna 7.3.4, 7.5 och 7.6.3 ersättas med förkortningen CONF.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1988. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall se till att till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1988.

På rådets vägnar

M. BANGEMANN

Ordförande

(1) EGT nr C 88, 3.4.1987, s. 10.

(2) EGT nr C 156, 15.6.1987, s. 190 och

EGT nr C 94, 11.4.1988, s. 66.

(3) EGT nr C 180, 8.7.1987, s. 15.

(4) EGT nr L 84, 28.3.1974, s. 10.

(5) EGT nr L 378, 31.12.1982, s. 45.