Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 88/665/EEG av den 21 december 1988 om ändring av flera direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning där det finns bestämmelser om offentliggörande av bestyrkanden och intyg genom publicering i Europeiska gemenskapernas officiella tidningEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 382 , 31/12/1988 s. 0042 - 0043

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0173

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 17 s. 0173RÅDETS DIREKTIV av den 21 december 1988 om ändring av flera direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning där det finns bestämmelser om offentliggörande av bestyrkanden och intyg genom publicering i Europeiska gemenskapernas officiella tidning (88/665/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

Med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i samarbete med Europaparlamentet(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Flera gemenskapsdirektiv har fastställt allmänna bestämmelser som särskilt berör procedurer för EEG-godkännande, EEG-typkontroll, EEG-verifiering och andra EEG-certifieringar. Andra specifika direktiv refererar till dessa procedurer.

I anslutning till procedurerna för EEG-godkännande och EEG-typkontroll finns bestämmelser om ett ömsesidigt system för informationsutbyte mellan medlemsstaterna och/eller behöriga organ liksom anmälan till kommissionen om de intyg som beviljats. Ett utdrag ur intygen skall också publiceras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

De erfarenheter som gjorts har visat att publiceringen i den officiella tidningen av utdrag ur intyg och bestyrkanden inte märkbart förbättrar insynen i saken eftersom detta redan säkerställts med andra medel på ett tillfredsställande sätt. Publiceringen är därför inte viktig och borde kunna upphöra.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande direktiv ändras på följande sätt:

1. Rådets direktiv 71/316/EEG av den 26 juli 1971 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för både mätinstrument och metoder för metrologisk kontroll(3), senast ändrat genom direktiv 87/355/EEG(4).

I bilaga 1 skall punkt 5.1 utgå och i punkt 5.3 skall hänvisningen till punkt 5.1 utgå.

2. Rådets direktiv 76/767/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för tryckkärl och metoder för inspektion av dessa(5), senast ändrat genom direktiv 87/354/EEG(6).

I bilaga 1 skall punkt 4.1 utgå och i punkt 4.3 skall hänvisningen till punkt 4.1 utgå.

3. Rådets direktiv 79/196/EEG av den 6 februari 1979 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning för användning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skydd(7), senast ändrat genom direktiv 84/47/EEG(8).

I artikel 6 skall stycket 2 utgå och i artikel 7.1 skall hänvisningen till artikel 6 utgå.

4. Rådets direktiv 84/528/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för anordningar för lyft och mekaniserad hantering(9), senast ändrat genom direktiv 87/354/EEG.

I bilaga 1 skall punkt 5.1 utgå och i punkt 5.3 skall hänvisningen till punkt 5.1 utgå.

5. Rådets direktiv 84/530/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för apparater för gasformiga bränslen, säkerhet och kontrollanordningar för sådana apparater och metoder för övervakning av dessa(10), senast ändrat genom direktiv 87/354/EEG.

I bilaga 1 skall punkt 5.1 utgå och i punkt 5.3 skall hänvisningen till punkt 5.1 utgå.

6. Rådets direktiv 84/532/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om allmänna bestämmelser för byggnadsindustri och byggnadsutrustning(11), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal.

I bilaga 1 skall punkt 4.1 utgå och i punkt 4.3 skall hänvisningen till punkt 4.1 utgå.

Artikel 2

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 december 1988.

På rådets vägnar

V. PAPANDREOU

Ordförande

(1) EGT nr C 156, 15.6.1987, s. 190

och EGT nr C 309, 5.12.1988.

(2) EGT nr C 232, 31.8.1987, s. 7.

(3) EGT nr L 202, 6.9.1971, s. 1.

(4) EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 46.

(5) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 153.

(6) EGT nr L 192, 11.7.1987, s. 43.

(7) EGT nr L 43, 20.2.1979, s. 20.

(8) EGT nr L 31, 2.2.1984, s. 19.

(9) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 72.

(10) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 95.

(11) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 111.