Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989D0337.pdf

31989D0337

89/337/EEG: Rådets beslut av den 27 april 1989 om högupplösande television



Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 142 , 25/05/1989 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0003



RÅDETS BESLUT av den 27 april 1989 om högupplösande television (89/337/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Högupplösande television HDTV (High Definition Television) är av strategisk betydelse för den europeiska konsumentelektronikindustrin och för den europeiska televisions- och filmindustrin.

En enda världsstandard för framställning och utbyte av HDTV-program och filmer behövs omgående.

Den europeiska industrin har inom EUREKAs ram utvecklat ett lämpligt förslag för en sådan världsproduktionsstandard.

Prototyputrustning som byggts enligt denna standard demonstrerades framgångsrikt på den internationella radiokonferensen i september 1988 i Brighton.

År 1992 kan anges som en tidpunkt för början av marknadsföring av kommersiell utrustning och början av driften av HDTV-tjänster.

Huruvida marknadsföringen av kommersiell HDTV kommer att bli framgångsrik beror inte bara på tillgången på lämplig maskinvara utan också på den europeiska film- och televisionsproduktionsindustrin som måste skaffa sig nödvändiga resurser och erfarenheter.

En omfattande kampanj behöver startas omedelbart för att förbereda professionella användare och den allmänna televisionspubliken för en sådan start.

Relevanta beslutsfattare och andra berörda parter bör också hållas fullt medvetna om utvecklingen beträffande europeisk HDTV.

Det finns brådskande behov av att förbereda en strategi och en handlingsplan för införande av alleuropeiska HDTV-tjänster.

Det är av stor betydelse att alla medlemsstater deltar i dessa aktiviteter.

Dessa initiativ bör leda till ett närmare samarbete på gemenskapsnivå mellan industrin (elektronikindustrin för konsument- och yrkesutrustning samt film- och televisionsindustrin) och tjänsteproducenter (markbaserade sändare, satellit-TV-stationer, kabeloperatörer och filmdistributörer).

Fördraget ger inga andra befogenheter för dessa aktiviteter än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Följande mål antas härmed som grundval för en samlad strategi för införandet av högupplösande television, HDTV-tjänster, i Europa:

Mål 1

Alla ansträngningar skall göras för att säkerställa att den europeiska industrin i tid utvecklar all teknik, komponenter och utrustning som krävs för införandet av HDTV-tjänster.

Mål 2

Att främja antagandet av det europeiska förslaget som baseras på 1250 linjer, 50 hela rutor per sekund som scannerparametrar, som enda världsstandard för framställning och utbyte av HDTV programmaterial.

Mål 3

Att främja största möjliga användning av europeiska HDTV-system över hela världen.

Mål 4

Att främja införandet, så snart som möjligt - och i enlighet med en lämplig tidtabell från 1992 - av HDTV-tjänster i Europa.

Mål 5

Att vidta alla åtgärder för att säkerställa att den europeiska film- och televisionsindustrin uppnår den kapacitet, erfarenhet och storlek som krävs för att inta en konkurrenskraftig ställning på världsmarknaden för HDTV och tillåta medlemsstaterna att ge sina egna kulturella bidrag.

Artikel 2

För att uppnå de mål som anges i artikel 1, skall en handlingsplan för införandet av HDTV utarbetas i nära samarbete på gemenskapsnivå mellan kommissionen och medlemsstaterna, och där så är lämpligt genom nationella organ, särskilt i samråd med:

- operatörer med markbundna sändare,

- operatörer som genomför satellit-TV-sändningar och distributörer,

- kabeloperatörer,

- tillverkare av elektronikutrustning för konsument- och yrkesbruk,

- televisions- och filmproduktionsindustrin,

- skolor för högre audiovisuell och teknisk utbildning, och

- konsumentorganisationer

i hela gemenskapen och över hela Europa i nära samarbete på en frivillig grund med deltagare och samordnare i EUREKAs HDTV-projekt.

Artikel 3

På grundval av resultaten från de samråd som beskrivs i artikel 2 och på förslag från kommissionen skall rådet överväga en handlingsplan för införandet av HDTV-tjänster. Denna handlingsplan bör också innefatta mekanismer som gör det möjligt för europeiska stater utanför EG att delta.

Utfärdat i Luxemburg den 27 april 1989.

På rådets vägnar

J. BARRIONUEVO PEÑA

Ordförande

(1) EGT nr C 37, 14.2.1989, s. 5.

(2) EGT nr C 120, 16.4.1989.

(3) Yttrande avgivet den 26 april 1989.