Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

89/382/EEG, Euratom: Rådets beslut av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska programEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 181 , 28/06/1989 s. 0047 - 0047

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0021

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0021RÅDETS BESLUT av den 19 juni 1989 om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (89/382/EEG, Euratom)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av det förslag till beslut som presenterats av kommissionen,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(1), och

med beaktande av följande:

I rådets resolution av den 19 juni 1989 om genomförandet av en plan för prioriterade åtgärder på området för statistisk information: Europeiska gemenskapernas statistiska program 1989 1992(2) uppmärksammas behovet av ett utförligt och sammanhållet statistiskt program till stöd för Europeiska gemenskapernas mål.

För genomförandet av det statistiska programmet krävs att beslut fattas som motsvarar gemenskapens behov, att prioriteringar fastställs och att förfaranden införs som stärker det nuvarande nära samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen.

För att åstadkomma detta samarbete bör en kommitté inrättas som ansvarar för att bistå kommissionen vid genomförandet av Europeiska gemenskapernas statistiska program.

Det är önskvärt att samarbetet innefattar alla de områden som omfattas av Europeiska gemenskapernas statistiska program.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En kommitté för det statistiska programmet, nedan kallad "kommittén", inrättas härmed. Den skall bestå av företrädare för medlemsstaternas statistiska organ och ha en företrädare för kommissionen som ordförande (generaldirektören för Europeiska gemenskapernas statistikkontor).

Artikel 2

Kommittén skall bistå kommissionen vid den övergripande samordningen av de fleråriga statistiska programmen för att säkerställa att de åtgärder som vidtas är förenliga med de som fastställs i de nationella statistiska programmen.

Artikel 3

Kommissionen skall samråda med kommittén vad gäller

a) de åtgärder den har för avsikt att vidta för att nå de mål som anges i de fleråriga statistiska programmen, samt medlen och tidsplanen för detta,

b) utbyggnad av de fleråriga statistiska programmen,

c) alla andra frågor, särskilt frågor av metodologisk art, som gäller inrättandet eller genomförandet av de statistiska programmen och som väcks av ordföranden, antingen på eget initiativ eller på begäran av en medlemsstat.

Artikel 4

Kommittén skall dessutom utföra de uppgifter den tilldelas genom rådets bestämmelser på statistikområdet, i enlighet med de förfaranden som i överensstämmelse med beslut 87/373/EEG(3) fastställs i de bestämmelserna.

Artikel 5

Kommittén skall varje år utarbeta en rapport som innehåller en översyn över det statistiska arbete den ansvarar för. Rapporten skall av kommissionen vidarebefordras till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 6

Kommittén skall själv fastställa sin arbetsordning.

Utfärdat i Luxemburg den 19 juni 1989.

På rådets vägnar

C. SOLCHAGA CATALAN

Ordförande

(1) EGT nr C 158, 26.6.1989.

(2) EGT nr C 162, 29.6.1989, s. 1.

(3) EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33.