Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31989D0630.pdf

31989D0630

89/630/EEG: Rådets beslut av den 7 december 1989 om ett gemensamt agerande från medlemsstaternas sida beträffande antagandet av en enda världsomfattande produktionsstandard för högupplösningstelevision vid Internationella rådgivande radiokommitténs (CCIR) plenarmöte 1990Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 363 , 13/12/1989 s. 0030 - 0030

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0121

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0121RÅDETS BESLUT av den 7 december 1989 om ett gemensamt agerande från medlemsstaternas sida beträffande antagandet av en enda världsomfattande produktionsstandard för högupplösningstelevision vid Internationella rådgivande radiokommitténs (CCIR) plenarmöte 1990 (89/630/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 116 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Högupplösningstelevision (HDTV) är av strategisk betydelse för den europeiska hemelektronikindustrin, dess underleverantörer och för film- och TV-industrin i Europa.

Med hänsyn till utvecklingen och marknadsföringen av utrustning och programmaterial finns det ett brådskande behov av en enda världsomfattande HDTV-standard för produktion och internationellt programutbyte.

För en sådan världsomfattande produktionsstandard har den europeiska industrin utvecklat parametrar inom ramen för Eureka. Utrustningsprototyper som har tillverkats enligt denna standard har med framgång demonstrerats vid Internationella radio- och televisionskongressen i Brighton i september 1988.

Vid mötet på Rhodos i december 1988 fäste Europeiska rådet stor vikt vid främjandet av det europeiska HDTV-systemet i samband med gemenskapens nya politik för audiovisuella medier.

I beslut 89/357/EEG(1) fastställs främjandet av en enda världsomfattande produktionsstandard för HDTV-program som en målsättning för gemenskapen.

Rekommendationen som fastställer de grundläggande parametervärdena för en enda världsomfattande produktionsstandard för HDTV-program kommer först och främst att utarbetas vid möten av studiegrupp 11 före 1990 års Internationella rådgivande radiokommittés (CCIR) plenarmöte, vilket har för avsikt att anta en sådan rekommendation.

Gemenskapen har observatörsstatus inom Internationella Teleunionen (ITU) och deltar i CCIR:s verksamhet. Den kan dock inte delta i beslutet om att anta en rekommendation om HDTV av CCIR.

HDTV är av ekonomisk vikt och medlemsstaternas agerande inom CCIR beträffande förslag till produktionsstandarder för HDTV som har gjorts eller kommer att göras bör samordnas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Enda artikel

1. Medlemsstaternas gemensamma agerande beträffande antagandet av en enda världsomfattande produktionsstandard för högupplösningstelevision vid Internationella Rådgivande radiokommitténs plenarmöte 1990 skall vara grundat på det förslag som framkommer av Eurekaprojektet 95.

2. Efter överläggning mellan företrädare för medlemsstaterna och kommissionen skall medlemsstaterna agera gemensamt vid det mötet där rekommendationen beträffande en enda världsomfattande produktionsstandard för högupplösningstelevision utarbetas, vilken skall antas vid Internationella rådgivande radiokommitténs plenarmöte.

3. Om den överläggning som avses i punkt 2 inte leder till enighet skall de punkter som det råder oenighet om framläggas för rådets instanser.

Utfärdat i Bryssel den 7 december 1989.

På rådets vägnar

P. QUILÈS

Ordförande

(1) EGT nr L 142, 25.5.1989, s. 1.