Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 139 , 23/05/1989 s. 0019 - 0026

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 18 s. 0241

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 18 s. 0241RÅDETS DIREKTIV av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Det är nödvändigt att vidta åtgärder i syfte att successivt etablera den inre marknaden fram till 31 december 1992, en inre marknad som omfattar ett område utan inre gränser, inom vilket fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital garanteras.

Medlemsstaterna är ansvariga för att tillhandahålla tillfredsställande skydd för radiokommunikation och utrustning, apparater eller system, vars funktion kan försämras av elektromagnetiska störningar som orsakas av elektriska och elektroniska apparater, mot försämring orsakad av sådana störningar. Medlemsstaterna är också ansvariga för att nät för distribution av elektrisk energi skyddas från elektromagnetiska störningar som kan påverka dem och som en följd därav utrustning som försörjs av dem.

Rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986 om det inledande skedet av erkännandet av typgodkännande av terminalutrustning för telekommunikation(4) omfattar i synnerhet de signaler som utsänds av sådan utrustning när den fungerar normalt och skyddet av allmänt tillgängliga telenät från skada, vilket gör att det alltjämt är nödvändigt att tillfredsställande skydda dessa nät inklusive den utrustning som anslutits till dem mot tillfälliga störningar orsakade av signaler av oavsiktlig natur som kan sändas ut av denna utrustning.

I vissa medlemsländer definierar obligatoriska bestämmelser i detalj de tillåtna störningsnivåerna som denna utrustning kan ge upphov till och dess grad av tålighet mot sådana signaler. Dessa bestämmelser leder inte nödvändigtvis till skilda skyddsnivåer mellan en medlemsstat och en annan men genom sina olikheter hindrar de handel inom gemenskapen.

Nationella bestämmelser för att säkra sådant skydd måste harmoniseras för att garantera fri rörlighet av elektriska och elektroniska apparater utan att sänka befintliga och berättigade skyddsnivåer i medlemsstaterna.

Gemenskapens lagstiftning som den föreligger för närvarande föreskriver - trots att den inte överensstämmer med en av gemenskapens fundamentala regler, nämligen regeln om den fria rörligheten för varor - att hinder för handel inom gemenskapen på grund av olikheter i nationella lagar om marknadsföring av varor måste accepteras i den utsträckning dessa bestämmelser kan anses nödvändiga för att tillfredsställa väsentliga krav, vilket gör att harmoniseringen av lagar i detta fall måste begränsas till de bestämmelser som behövs för att följa skyddskraven för elektromagnetisk kompatibilitet, vilka måste ersätta motsvarande nationella bestämmelser.

Detta direktiv anger därför endast skyddskrav avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och för att göra det lättare att bevisa överensstämmelse med dessa krav, är det viktigt att ha harmoniserade standarder på europeisk nivå avseende elektromagnetisk kompatibilitet, så att varor som överensstämmer med dem får antas uppfylla skyddskraven. Dessa standarder harmoniserade på europeisk nivå har upprättats av privata organisationer och måste förbli icke-bindande texter. För detta ändamål har Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet CENELEC erkänts som behörigt organ inom det område som berörs av detta direktiv för antagande av harmoniserade standarder i enlighet med de allmänna riktlinjerna för samarbete mellan kommissionen och Europeiska organisationen för standardisering CEN och CENELEC, undertecknade den 13 november 1984. I detta direktiv avses med en harmoniserad standard en teknisk specifikation (europeisk standard eller harmoniseringsdokument) antagen av CENELEC sedan det remitterats dit av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 som fastställer en procedur för tillhandahållande av information inom området tekniska standarder och regler(5), senast ändrat genom direktiv 88/182/EEG(6) och i enlighet med ovan angivna allmänna riktlinjer.

I avvaktan på antagandet av harmoniserade standarder för detta direktivs syften skall den fria rörligheten av varor underlättas genom att som en övergångsåtgärd på gemenskapsnivå godta apparater som överensstämmer med de nationellt antagna standarderna, i enlighet med gemenskapens kontrollprocedur som säkerställer att sådana nationella standarder motsvarar detta direktivs skyddskrav.

EG-försäkran om överensstämmelse för apparater förutsätter deras överensstämmelse med detta direktiv, och denna försäkran måste ha enklast möjliga utformning.

För apparater som omfattas av direktiv 86/361/EEG bör, för att uppnå effektivt skydd i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet, överensstämmelse med bestämmelserna i detta direktiv icke desto mindre bekräftas genom märkning eller intyg om överensstämmelse, utfärdade av organ som anmälts av medlemsstaterna, och för att underlätta det ömsesidiga erkännandet av märken och intyg utfärdade av dessa organ bör de kriterier som måste beaktas för att utse dem harmoniseras.

Det är icke desto mindre möjligt att utrustning kan störa radiokommunikation och telenät varför bestämmelser bör utarbetas för en procedur för att minska denna risk.

Detta direktiv avser apparater och utrustning som täcks av direktiven 76/889/EEG(7) och 76/890/EEG(8), vilka avser tillnärmningen av medlemsstaternas lagar om radiostörningar orsakade av elektriska hushållsapparater, bärbara verktyg och liknande utrustning och avseende begränsning av radiostörningar från lysrörsarmaturer försedda med tändare. Dessa direktiv bör därför upphävas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I detta direktiv avses med

1. apparater alla elektriska och elektroniska apparater tillsammans med utrustning och apparater och installationer som innehåller elektriska och/eller elektroniska komponenter.

2. elektromagnetisk störning varje elektromagnetiskt fenomen som kan försämra funktionen hos en anordning, en utrustningsenhet eller ett system. En elektromagnetisk störning kan vara elektromagnetiskt brus, en oönskad signal eller en förändring i själva överföringsmediet.

3. tålighet en anordnings, en utrustnings eller ett systems förmåga att fungera utan kvalitetsförsämring i närvaro av en elektromagnetisk störning.

4. elektromagnetisk kompatibilitet en anordnings, en utrustnings eller ett systems förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att introducera oacceptabla elektromagnetiska störningar till någonting i denna omgivning.

5. behörigt organ varje organ som uppfyller de krav som anges i bilaga 2 och är erkänt som sådant.

6. EG-typintyg ett dokument i vilket ett anmält organ enligt artikel 10.6 bekräftar att den undersökta typen av utrustning följer de bestämmelser i detta direktiv som berör den.

Artikel 2

1. Detta direktiv avser apparater som kan ge upphov till elektromagnetisk störning eller vars funktion kan påverkas av sådan störning.

Det definierar skyddskrav och kontrollprocedurer i anslutning därtill.

2. I den mån som de skyddskrav som är specificerade i detta direktiv är harmoniserade skall detta direktiv, i fråga om vissa apparater som omfattas av särskilda direktiv, inte gälla eller upphöra att gälla för sådana apparater eller sådana skyddskrav då dessa särskilda direktiv träder i kraft.

3. Radioutrustning som används av sändaramatörer inom ramen för artikel 1, definition 53 av radioreglementet i den internationella telekonventionen skall vara undantagen från vad som omfattas av detta direktiv, såvida inte apparaterna är kommersiellt tillgängliga.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att en apparat enligt artikel 2 får släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om den uppfyller de krav som anges i detta direktiv då den är korrekt installerad och underhållen samt används för avsedda ändamål.

Artikel 4

Apparater enligt artikel 2 skall vara så konstruerade att

a) den elektriska störning den alstrar inte överstiger en nivå som tillåter radio och teleutrustning och andra apparater att fungera som avsett,

b) apparaten har en tillräcklig inbyggd tålighet mot elektromagnetisk störning så att den kan fungera som avsett.

De viktigaste skyddskraven anges i bilaga 3.

Artikel 5

Medlemsstaterna får inte inom sina territorier, med hänvisning till skäl som står i samband med elektromagnetisk kompatibilitet, hindra att apparater som omfattas av detta direktiv och som uppfyller dess krav släpps ut på marknaden och tas i drift.

Artikel 6

1. Kraven i detta direktiv får inte förhindra att följande särskilda åtgärder vidtas i någon medlemsstat:

a) Åtgärder beträffande idrifttagning och användning av apparater på en speciell plats vidtagna i avsikt att bemästra ett befintligt eller förutsett problem rörande elektromagnetisk kompatibilitet.

b) Åtgärder som avser installation av apparater vidtagna i avsikt att skydda allmänt tillgängliga telenät eller mottagar- eller sändarstationer som används för säkerhetsändamål.

2. Utan hinder av direktiv 83/189/EEG skall medlemsstaterna underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de särskilda åtgärder som vidtagits enligt punkt 1.

3. De särskilda åtgärder som har bedömts som berättigade skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning anges i ett lämpligt meddelande utfärdat av kommissionen.

Artikel 7

1. Medlemsstaterna skall förutsätta uppfyllande av de skyddskrav som anges i artikel 4 i fråga om apparater som överensstämmer med

a) relevanta nationella standarder som överför de harmoniserade standarder vars referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning. Medlemsstaterna skall publicera referensnummer för sådana nationella standarder,

b) eller relevanta nationella standarder till vilka hänvisas i punkt 2 i den utsträckning dessa standarder avser områden där harmoniserade standarder inte finns.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de nationella standarder som anges i punkt 1 b, och som de betraktar som överensstämmande med skyddskraven enligt artikel 4. Kommissionen skall omedelbart vidarebefordra sådana texter till övriga medlemsstater. I enlighet med den procedur som anges i artikel 8.2 skall den underrätta medlemsstaterna om de nationella standarder i fråga om vilka kan antas, att de överensstämmer med skyddskraven som anges i artikel 4.

Medlemsstaterna skall publicera referensnumren på dessa standarder. Kommissionen skall också publicera dem i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

3. Medlemsstaterna skall då tillverkare inte har tillämpat, eller endast till viss del har tillämpat, standarder till vilka hänvisas i punkt 1, eller där sådana standarder inte finns, godta att apparater anses uppfylla de skyddskrav som har certifierats genom det intygande som anges i artikel 10.2.

Artikel 8

1. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de harmoniserade standarderna enligt artikel 7.1 a inte helt uppfyller de krav som anges i artikel 4 skall medlemsstaten i fråga eller kommissionen ta upp frågan inför den permanenta kommitté som tillsatts genom direktiv 83/189/EEG, i det följande kallad "kommittén" och ange skälen härför. Kommittén skall utan dröjsmål avge ett yttrande.

Vid mottagandet av kommitténs yttrande skall kommissionen så snart som möjligt underrätta medlemsstaterna om huruvida det är nödvändigt att helt eller delvis dra tillbaka dessa standarder från de publikationer som anges i artikel 7.1 a.

2. Efter mottagandet av texterna enligt artikel 7.2 skall kommissionen samråda med kommittén. Vid erhållande av kommitténs yttrande skall kommissionen underrätta medlemsstaterna så snart som möjligt om huruvida den nationella standarden i fråga skall eller inte skall anses motsvara antagandet om överensstämmelse och, om så är fallet, skall referenser härom publiceras nationellt.

Om kommissionen eller en medlemsstat anser att en nationell standard inte längre uppfyller nödvändiga villkor för antagandet om överensstämmelse med skyddskrav enligt artikel 4 skall kommissionen samråda med kommittén vilken skall avge sitt yttrande utan dröjsmål. Vid mottagandet av kommitténs yttrande skall kommissionen underrätta medlemsstaterna så snart som möjligt om huruvida standarden i fråga skall eller inte skall fortsätta att anses motsvara antagandet om överensstämmelse och, om så inte är fallet, att den måste dras tillbaka helt eller delvis från de i artikel 7.2 angivna publikationerna.

Artikel 9

1. Om en medlemsstat konstaterar att en apparat åtföljd av någon av de olika slag av intyganden som anges i artikel 10 inte uppfyller de skyddskrav som anges i artikel 4, skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att dra tillbaka apparaten från marknaden, förbjuda att den släpps ut på marknaden eller begränsa dess fria rörlighet.

Medlemsstaten i fråga skall omgående underrätta kommissionen om varje sådan åtgärd, med angivande av skälen för sitt beslut och i synnerhet om den bristande överensstämmelsen beror på

a) underlåtenhet att uppfylla de skyddskrav som anges i artikel 4, då apparaten inte motsvarar de standarder som anges i artikel 7.1,

b) felaktig tillämpning av de standarder som anges i artikel 7.1,

c) brister i de standarder till vilka hänvisas i artikel 7.1.

2. Kommissionen skall samråda med de berörda parterna så snart som möjligt. Om kommissionen efter sådant samråd finner att åtgärden är berättigad skall den omedelbart underrätta den medlemsstat som vidtog åtgärden och övriga medlemsstater.

Om beslutet som anges i punkt 1 hänför sig till brister i standarderna skall kommissionen, efter samråd med parterna, ta upp frågan inför kommittén inom två månader om den medlemsstat som har vidtagit åtgärderna avser att hålla fast vid dem och skall inleda de procedurer som anges i artikel 8.

3. Om apparater som inte uppfyller fordringarna åtföljs av något av de intyg till vilka hänvisas i artikel 10, skall den behöriga medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den som utfärdat intyget och skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater härom.

4. Kommissionen skall säkerställa att medlemsstaterna hålls informerade om hur denna procedur fortskrider samt om resultatet.

Artikel 10

1. I fråga om apparater för vilka tillverkaren har tillämpat standarder enligt artikel 7.1, skall apparaternas överensstämmelse med detta direktiv certifieras av en EG-försäkran om överensstämmelse utställd av tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen. Försäkran skall hållas tillgänglig för den behöriga myndigheten under tio år efter det att apparaten släppts ut på marknaden.

Tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen skall också anbringa EG-märket på apparaten eller i annat fall på förpackningen, i bruksanvisningen eller på garantisedeln.

Om varken tillverkaren eller den som representerar honom har säte inom gemenskapen skall det ovan nämnda ansvaret för att hålla EG-försäkran om överensstämmelse tillgängligt vila på den person som släpper ut apparaten på marknaden inom gemenskapen.

De bestämmelser som styr EG-försäkran och EG-märket finns angivna i bilaga 1.

2. I fråga om en apparat för vilken tillverkaren inte alls eller endast delvis har tillämpat de standarder som anges i artikel 7.1 eller i avsaknad av sådana standarder skall tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen hålla tekniskt konstruktionsunderlag tillgängligt för tillämpliga behöriga myndigheter, så snart apparaten har släppts ut på marknaden. Sådant konstruktionsunderlag skall beskriva apparaten, ange de procedurer som använts för att säkerställa apparatens överensstämmelse med de skyddskrav som anges i artikel 4 och inkludera en teknisk rapport eller ett intyg som i båda fallen skall ha erhållits från ett behörigt organ.

Underlaget skall finnas tillgängligt för behöriga myndigheter under tio år efter det att apparaten har släppts ut på marknaden.

Om varken tillverkaren eller den som representerar honom har säte inom gemenskapen ligger ansvaret för att hålla konstruktionsunderlaget tillgängligt på den person som släpper ut apparaten på marknaden inom gemenskapen.

Apparatens överensstämmelse med beskrivningen i det tekniska konstruktionsunderlaget skall certifieras i överensstämmelse med den procedur som anges i punkt 1.

Medlemsstaterna skall enligt bestämmelserna i denna punkt förutsätta att sådana apparater uppfyller de skyddskrav som anges i artikel 4.

3. Om de standarder som anges i artikel 7.1 ännu inte existerar och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel kan ifrågavarande apparat övergångsvis och senast till 31 december 1992 fortsätta att regleras av de nationella regleringar som är i kraft vid dagen för antagandet av detta direktiv, under förutsättning att sådana regleringar överensstämmer med bestämmelserna i fördraget.

4. Överensstämmelsen hos en apparat som omfattas av artikel 2.2 i direktiv 86/361/EEG, med bestämmelserna i detta direktiv skall certifieras i överensstämmelse med den procedur som fastställts i punkt 1 så snart tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen har erhållit ett EG-typintyg för denna apparat, utfärdat av ett av de behöriga organ som anges i punkt 6 i denna artikel.

5. Att en apparat konstruerad för radiosändning enligt definition i den internationella telekonventionen uppfyller bestämmelserna i detta direktiv skall certifieras i enlighet med den procedur som fastställts i punkt 1 så snart tillverkaren eller den som representerar honom inom gemenskapen har erhållit ett EG-typintyg för denna apparat utfärdat av ett av de behöriga organ som anges i punkt 6 nedan.

Denna bestämmelse skall inte gälla ovan nämnda apparater som är konstruerade och avsedda uteslutande för radioamatörer i den betydelse som anges i artikel 2.3.

6. Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de behöriga myndigheter som åsyftas i denna artikel och de organ som är ansvariga för utfärdandet av EG-typintyg enligt punkterna 4 och 5. Kommissionen skall i informationssyfte publicera en lista över sådana myndigheter och organ i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och skall säkerställa att den hålls aktuell.

Sådan underrättelse skall ange om dessa organ är behöriga för alla apparater som omfattas av detta direktiv eller om deras ansvar är begränsat till vissa områden.

Medlemsstaterna skall tillämpa de kriterier som finns förtecknade i bilaga 2 för bedömning av de organ som skall anmälas.

Organ som uppfyller de bedömningskriterier som fastställts genom tillämpliga harmoniserade standarder skall antas uppfylla de tidigare nämnda kriterierna.

En medlemsstat som har anmält ett organ måste dra in detta godkännande om den finner att organet inte längre uppfyller de kriterier som anges i bilaga 2. Den skall skyndsamt underrätta kommissionen och övriga medlemsstater därom.

Artikel 11

Direktiv 76/889/EEG och direktiv 76/890/EEG skall upphävas fr.o.m. den 1 januari 1992.

Artikel 12

1. Den 1 juli 1991 skall medlemsstaterna anta och publicera de lagar och andra författningar som erfordras för att uppfylla detta direktiv. De skall underrätta kommissionen därom.

De skall tillämpa dessa bestämmelser fr.o.m. den 1 januari 1992.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna de texter till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 13

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 maj 1989.

På rådets vägnar

Ordförande

P. SOLBES

(1) EGT nr C 322, 2.12.1987, s. 4.

(2) EGT nr C 262, 10.10.1988, s. 82 och

EGT nr C 69, 20.3.1989, s. 72.

(3) EGT nr C 134, 24.5.1988, s. 2.

(4) EGT nr L 217, 5.8.1986, s. 21.

(5) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(6) EGT nr L 81, 26.3.1988, s. 75.

(7) EGT nr L 336, 4.12.1976, s. 1.

(8) EGT nr L 336, 4.12.1976, s. 22.

BILAGA 1

1. EG-försäkran om överensstämmelse

EG-försäkran om överensstämmelse måste innehålla följande:

- beskrivning av den apparat som försäkran avser,

- hänvisning till de specifikationer med vilka överensstämmelse deklareras och, då så är tillämpligt, de nationella åtgärder som vidtagits för att garantera apparatens överensstämmelse med direktivets bestämmelser,

- identifiering av den undertecknare som har befogenhet att teckna tillverkarens eller hans befullmäktigade ombuds firma,

- där så är lämpligt, referens till EG-typintyg, utfärdat av ett anmält organ.

2. EGs överensstämmelsemärke

- EGs överensstämmelsemärke skall bestå av bokstäverna CE såsom nedan angivits och ett tal som anger det år, då märket anbringades.>Hänvisning till >

- Detta märke skall, där så är lämpligt, åtföljas av särskiljande bokstäver som använts av det anmälda organet som utfärdar EG-typintyg.

- Om apparaten är föremål för andra direktiv som kräver EGs överensstämmmelsemärke, skall anbringandet av EG-märket också indikera överensstämmelse med relevanta krav i dessa andra direktiv.

BILAGA 2

Kriterier för bedömning av organ som skall anmälas

De organ som utsetts av medlemsstaterna måste uppfylla följande minimivillkor:

1. Tillgång till personal och nödvändiga medel och utrustning.

2. Teknisk kompetens och professionell integritet hos personalen.

3. Oberoende ställning vid utförande av provningarna, utarbetande av rapporterna, utfärdande av intygen och utförande av de kontrollfunktioner som föreskrivs i detta direktiv hos ledning och teknisk personal i förhållande till alla kretsar, grupper eller personer med direkt eller indirekt anknytning till varan i fråga.

4. Vidmakthållande av professionell sekretess hos personalen.

5. Innehav av civil ansvarighetsförsäkring såvida sådant ansvar inte täcks av staten enligt nationell lag.

Uppfyllandet av villkoren under punkt 1 och 2 skall regelbundet kontrolleras av behöriga myndigheter i medlemsstaterna.

BILAGA 3

Klargörande förteckning över de viktigaste skyddskraven

Den maximala elektromagnetiska störning som alstras av apparaten skall vara sådan att den inte hindrar användning i synnerhet av följande apparater:

a) Radio-och TV-mottagare för privatbruk.

b) Industriell produktionsutrustning.

c) Mobilradioutrustning.

d) Mobilradio och kommersiell radiotelefoniutrustning.

e) Medicinska och vetenskapliga apparater.

f) Informationsteknologisk utrustning.

g) Hushållsapparater och elektronisk utrustning för privatbruk.

h) Radioapparater för luft-och sjöfart.

i) Elektronisk utrustning för undervisningsändamål.

j) Telenät och teleapparater.

k) TV-och rundradiosändare

l) Belysningar och lysrör.

Apparatur, och i synnerhet apparatur som uppräknas under a) till l), skall vara konstruerad på ett sådant sätt att den har en tillräcklig grad av elektromagnetisk tålighet i den vanliga elektromagnetiska kompatibilitetsmiljö, där apparaturen är avsedd att fungera och sålunda tillåta obehindrad användning med beaktande av de störningsnivåer som alstras av apparatur som uppfyller de standarder som anges i artikel 7.

Den information som krävs för att möjliggöra användning i överensstämmelse med för apparaten avsett ändamål måste ingå i den bruksanvisning som åtföljer apparaten.