Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/530/EEG av den 18 september 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG i fråga om spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink i gödselmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 281 , 30/09/1989 s. 0116 - 0124

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0109

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0109RÅDETS DIREKTIV av den 18 september 1989 om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG i fråga om spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden och zink i gödselmedel (89/530/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Åtgärder måste vidtas för att fram till den 31 december 1992 gradvis inrätta den inre marknaden. Den inre marknaden skall omfatta ett område utan inre gränser med garanterad rörelsefrihet för varor, personer, tjänster och kapital.

I rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel(4), senast ändrat genom direktiv 89/284/EEG(5), fastställs regler för utsläppande på marknaden av EEG-gödselmedel. Det har visat sig vara nödvändigt att utöka detta direktiv till att även omfatta de sju spårämnen (bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molyden och zink) som finns i dessa gödselmedel.

Direktiv 76/116/EEG bör framdeles gälla för fasta och flytande gödselmedel som innehåller ett eller flera spårämnen vare sig dessa saluförs var för sig, som blandningar eller i viss kelatform.

Direktiven om gödselmedel bör omarbetas och uppdateras löpande för att anpassas till de senaste vetenskapliga och tekniska rön som berör de produkter som är förtecknade i bilagorna till direktiven. I detta syfte är det nödvändigt att utvidga arbetsområdet för den kommitté som anges i direktiv 76/116/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Fasta eller flytande gödselmedel som anges i kapitel A i bilagan och som innehåller endast ett av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden eller zink och som uppfyller kraven i kapitel A får märkas "EEG-GÖDSELMEDEL".

2. Blandningar av två eller flera av de gödselmedel som anges i punkt 1 och som innehåller minst två olika spårämnen får märkas "EEG-GÖDSELMEDEL" om de uppfyller kraven i kapitel B i bilagan.

Artikel 2

EEG-gödselmedel som uppfyller bestämmelserna i artikel 1 skall vara förpackade.

Artikel 3

1. Halten av ett eller flera av spårämnena bor, kobolt, koppar, järn, mangan, molybden eller zink i de EEG-gödselmedel som förtecknas i bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG skall anges om följande två villkor är uppfyllda:

a) Spårämnena har tillsatts och förekommer i minst de minimimängder som anges i kapitlen C och D i bilagan till det här direktivet.

b) EEG-gödselmedlen uppfyller även i fortsättningen kraven i bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG.

2. Om spårämnena är normala beståndsdelar i de råmaterial som är avsedda att till gödselmedlet tillföra både huvudnäringsämnen och sekundära växtnäringsämnen, får spårämnena uppges under förutsättning att de förekommer i minst de minimimängder som anges i kapitel C och D i bilagan till det här direktivet.

Artikel 4

Den obligatoriska märkning som är avsedd att identifiera de gödselmedel som omfattas av detta direktiv skall utföras på följande sätt:

a) "EEG-GÖDSELMEDEL" med versaler.

b) Beteckning som anger typen av gödselmedel

- antingen enligt kapitel A i bilagan, eller

- med typbeteckningen "Blandning av spårämnen" följt av namnen på de spårämnen som förekommer eller deras kemiska symboler, eller

- enligt bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG genom att typbeteckningen utökas med antingen

"med spårämnen"

eller

"med" följt av namnet eller namnen på de spårämnen som förekommer eller deras kemiska symboler.

Enbart de siffror som anger halten av sådana huvudnäringsämnen eller sekundära växtnäringsämnen som omfattas av direktiv 76/116/EEG skall anges efter typbeteckningen.

Om flera spårämnen förekommer skall de förtecknas i alfabetisk ordning baserad på deras kemiska symboler: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn.

c) Den garanterade halten av varje näringsämne och den garanterade halten uttryckt som former och/eller lösligheter om dessa anges i bilagorna till direktiv 76/116/EEG och, för varje förekommande spårämne, enligt kraven i artikel 6.

d) Om allt eller en del av spårämnet är kemiskt bundet till en organisk molekyl skall namnet på detta ämne åtföljas av en av följande bestämningar:

- "kelaterat av..." (namnet på kelateringsmedlet eller dess förkortning enligt kapitel E 1 i bilagan).

- "i komplexförening med..." (namnet på ämne som ingår i komplexföreningen enligt kapitel E 2 i bilagan).

Halten av spårämnen skall uttryckas som viktprocent i heltal eller där detta behövs med en decimal för gödselmedel som innehåller endast ett spårämne (kapitel A i bilagan). Om gödselmedel innehåller flera spårämnen får antalet decimaler för ett visst ämne anges enligt anvisningarna i kapitlen B, C och D i bilagan.

Halten av spårämnen skall uttryckas både med ord och med tillämpliga kemiska symboler.

På etiketten eller följehandlingarna för de produkter som nämns i kapitel A och B i bilagan skall under de obligatoriska eller frivilliga uppgifterna följande text finnas:

"Får användas endast där klart behov föreligger. Överskrid inte lämplig dosering."

Artikel 5

Medlemsstaterna får inom sina respektive territorier, på dens ansvar som svarar för marknadsföringen och utan att det verkar som ett handelshinder, kräva att det finns anvisningar om dosering och de användningsvillkor som lämpar sig för den jord och de växtodlingsförhållanden där gödselmedlet används. Informationen måste vara klart skild från de obligatoriska uppgifterna enligt artikel 4.

Artikel 6

Medlemsstaterna skall kräva att halten av spårämnen i EEG- gödselmedel som släpps ut på marknaden deklareras som grundämnen (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn).

Halten av spårämnen i ett gödselmedel skall anges på följande sätt:

a) För gödselmedel som nämns i artikel 1.1 enligt kraven i kapitel A (kolumn 6) i bilagan.

b) För gödselmedel som nämns i artikel 1.2 och artikel 3 genom angivande av

- den totala halten uttryckt som viktprocent av gödselmedlet, och

- den vattenlösliga andelen, uttryckt som viktprocent av gödselmedlet när lösligheten är minst hälften av den totala halten.

När ett spårämne är helt vattenlösligt skall endast den vattenlösliga halten anges.

Halten av spårämnen i ett gödselmedel skall fastställas enligt de villkor som beskrivs i analysmetoderna enligt artikel 8 i direktiv 76/116/EEG.

Om ett spårämne är kemiskt bundet till en organisk molekyl skall halten i gödselmedlet anges omedelbart efter den vattenlösliga andelen såsom viktprocent av produkten, följt av ett av uttrycken "kelaterad av" eller "i komplexförening med" med namnet på den organiska molekylen enligt kapitel E i bilagan. Den organiska molekylens namn kan anges med initialer.

Artikel 7

Följande avvikelser tillåts för deklarerad halt av spårämnen:

- 0,4 % i absoluta termer för en halt större än 2 %.

- En femtedel av angivet värde för en halt som inte överstiger 2 %.

Artikel 8

Artikel 9.1 i direktiv 76/116/EEG ersätts med följande:

"De ändringar som är nödvändiga för anpassning av bilagorna till tekniska framsteg skall antas enligt det förfarande som beskrivs i artikel 11.

Om sådana ändringar görs skall ett gödselmedel tas med endast om

a) det inte negativt påverkar människors eller djurs hälsa eller miljön,

b) det tillför näringsämnen på ett effektivt sätt enligt en särskild grödas behov eller enligt de tillväxtförhållanden som gäller för särskilda grödor."

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 18 månader efter dagen för anmälan och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 18 september 1989.

På rådets vägnar

E. CRESSON

Ordförande

(1) EGT nr C 304, 29.11.1988, s. 8.

(2) EGT nr C 47, 20.2.1989, s. 75 och beslut av 15.9.1989.

(3) EGT nr C 102, 24.4.1989, s. 9.

(4) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21.

(5) EGT nr L 111, 22.4.1989, s. 34.

BILAGA

KAPITEL A GÖDSELMEDEL SOM INNEHÅLLER ENDAST ETT SPÅRÄMNE

Anmärkning 1: En kelatbildare får betecknas med sina initialer enligt beskrivningen i kapitel E

Anmärkning 2: Om produkten inte kvarlämnar något fast restmaterial efter att ha lösts upp i vatten får den beskrivas som "för upplösning"

Anmärkning 3: Om ett spårämne förekommer såsom kelat, skall det pH-område som garanterar godtagbar stabilitet för kelatet anges

>Plats för tabell>

MINIMIHALT AV SPÅRÄMNEN, VIKTPROCENT AV GÖDSELMEDEL

>Plats för tabell>

Samtliga spårämnen i blandning i fast form, minimivärde: 5 % av gödselmedlets massa

Samtliga spårämnen i flytande blandning, minimivärde: 2 % av gödselmedlets massa

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

KAPITEL E FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA ORGANISKA KOMPLEXBILDARE FÖR SPÅRÄMNEN

Definition av komplexa spårämnen:

Med komplexa spårämnen avses i detta direktiv kombinationer där metallen förekommer i form av

- en kelaterad produkt

- en komplexerad produkt

Godkända produkter:

1. Kelateringsmedel

>Plats för tabell>

2. Komplexbildare(1*)

(1*) Förteckning skall utarbetas.