Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 89/617/EEG av den 27 november 1989 om ändring av direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheterEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 357 , 07/12/1989 s. 0028 - 0030

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0118

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0118RÅDETS DIREKTIV av den 27 november 1989 om ändring av direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (89/617/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I direktiv 80/181/EEG(4), ändrat senast genom direktiv 85/1/EEG(5), föreskrivs att en tidsfrist skall fastställas för användning av författningsenliga brittiska måttenheter som upptas i kapitel III i bilagan till det direktivet. I fråga om vissa brittiska enheter och vissa särskilda ändamål har det visat sig nödvändigt att tillåta berörda medlemsstater att bestämma en lämplig frist för användning av dessa enheter som författningsenliga måttenheter.

I artikel 3.5 i direktiv 80/181/EEG medges att fristen för användning av kompletterande visning förlängs.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 80/181/EEG ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 skall punkt b och c ersättas med följande:

"b) de enheter som anges i bilagans kapitel II, men endast i de medlemsstater där de var tillåtna den 21 april 1973 och fram till den dag som medlemsstaterna i fråga bestämmer.

c) de enheter som anges i bilagans kapitel III, men endast i de medlemsstater där de var tillåtna den 21 april 1973 och fram till den dag som medlemsstaterna i fråga bestämmer. Denna dag får inte vara senare än den 31 december 1994.

d) de enheter som anges i bilagans kapitel IV, men endast i de medlemsstater där de var tillåtna den 21 april 1973 och fram till den dag som medlemsstaterna i fråga bestämmer. Denna dag får inte vara senare än den 31 december 1999."

2. I artikel 3 skall

- i punkt 2 "31 december 1989" ersättas med "31 december 1999",

- punkt 5 utgå.

3. I artikel 5 skall "1 mars 1974" ersättas med "15 maj 1983".

4. I artikel 6 skall andra stycket utgå.

5. Bilagan skall ändras på följande sätt:

a) Kapitel II skall ersättas med följande:

"KAPITEL II

FÖRFATTNINGSENLIGA MÅTTENHETER ENLIGT ARTIKEL 1 b, SOM FÅR ANVÄNDAS ENDAST FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

>Plats för tabell>

Fram till den dag som bestäms enligt artikel 1 b får sammansatta enheter bildas genom att de enheter som upptas i detta kapitel kombineras med varandra eller med enheterna i kapitel I."

b) Enheten famn skall utgå i kapitel III.

c) Följande kapitel skall läggas till:

"KAPITEL IV

FÖRFATTNINGSENLIGA MÅTTENHETER ENLIGT ARTIKEL 1 d, SOM FÅR ANVÄNDAS ENDAST FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

>Plats för tabell>

Fram till den dag som bestäms enligt artikel 1 d får sammansatta enheter bildas genom att de enheter som upptas i detta kapitel kombineras med varandra eller med enheterna i kapitel I."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 24 månader efter dagen för anmälan(6).

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Trots direktiv 80/181/EEG skall medlemsstaterna efter den 31 december 1989 godta eller fortsätta att tillåta användning av kompletterande visning enligt artikel 3 i det direktivet.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 november 1989.

På rådets vägnar

R. DUMAS

Ordförande

(1) EGT nr C 31, 7.2.1989, s. 7.

(2) EGT nr C 120, 16.5.1989, s. 73 och

EGT nr C 291, 20.11.1989.

(3) EGT nr C 159, 26.6.1989, s. 3.

(4) EGT nr L 39, 15.2.1980, s. 40.

(5) EGT nr L 2, 3.1.1985, s. 11.

(6) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 30 november 1989.