Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 90/35/EEG av den 19 december 1989 om fastställande i enlighet med artikel 6 i direktiv 88/379/EEG av de typer av preparat (beredningar) vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller med varningsmärkning som kan uppfattas vid beröringEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 019 , 24/01/1990 s. 0014 - 0015

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0166

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 9 s. 0166KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 19 december 1989 om fastställande i enlighet med artikel 6 i direktiv 88/379/EEG av de typer av preparat (beredningar) vilkas förpackningar måste vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller med varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring (90/35/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)(1), senast ändrat genom direktiv 89/178/EEG(2), särskilt artikel 6.3 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 6.2 i direktiv 88/379/EEG skall förpackningar som innehåller vissa typer av farliga preparat och som erbjuds eller säljs till allmänheten vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring. Enligt artikel 6.3 skall de typer av farliga preparat vilkas förpackningar måste vara utformade på ett sådant sätt fastställas enligt det förfarande som avses i artikel 21 i rådets direktiv 67/548/EEG(3), senast ändrat genom direktiv 88/490/EEG(4).

Alla typer av förpackningar som är tillräckligt barnsäkra, särskilt sådana som motsvarar internationella standarder, bör anses utgöra förpackningar med barnsäkra förslutningsanordningar.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Alla behållare vilka innehåller preparat som erbjuds eller säljs till allmänheten och som är märkta som mycket giftiga, giftiga eller frätande enligt artikel 7 i direktiv 88/379/EEG och villkoren i artikel 3 i samma direktiv skall vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och en varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring.

Dessa förslutningsanordningar och varningar skall överensstämma med vad som föreskrivs i del A och B i bilaga 9 till direktiv 67/548/EEG.

Artikel 2

Alla behållare vilka innehåller preparat som erbjuds eller säljs till allmänheten och som är märkta som hälsoskadliga, synnerligen brandfarliga eller mycket brandfarliga enligt artikel 7 i direktiv 88/379/EEG och villkoren i artikel 3 i samma direktiv skall vara försedda med en varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring.

Denna varning skall överensstämma med vad som föreskrivs i del B i bilaga 9 till direktiv 67/548/EEG.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1990 och genast underrätta kommissionen om detta.

De skall börja tillämpa bestämmelserna senast den 10 juni 1991.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1989.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(2) EGT nr L 64, 8.3.1989, s. 18.

(3) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(4) EGT nr L 259, 19.9.1988, s. 1.