Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/486/EEG av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissarEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 270 , 02/10/1990 s. 0021 - 0022

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0246

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0246RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 84/529/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om eldrivna hissar (90/486/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 84/529/EEG(4), ändrat genom kommissionens direktiv 86/312/EEG(5), skall också tillämpas på hydrauliskt eller linhydrauliskt drivna hissar.

Standard EN 81-1, som direktiv 84/529/EEG är baserat på, har efter att nämnda direktiv offentliggjordes kompletterats med en andra del, EN 81-2, som gäller hydrauliskt och linhydrauliskt drivna hissar.

Räckvidden för direktiv 84/529/EEG bör snarast utvidgas, då tillverkarna inom gemenskapen står inför betydande tekniska handelshinder som hotar att störa marknaden.

Åtgärder skall beslutas i syfte att steg för steg upprätta den inre marknaden inom en period som löper ut den 31 december 1992.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 84/529/EEG ändras på följande sätt:

1. Direktivets titel skall ersättas med följande:

"Rådets direktiv 84/529/EEG av den 17 september 1984 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar i fråga om linhissar samt hydrauliskt och linhydrauliskt drivna hissar".

2. Första stycket i ingressen, beaktandemeningen oräknad, skall ersättas med följande:

"I medlemsstaterna påverkas tillverkning och kontroll av linhissar samt hydrauliskt eller linhydrauliskt drivna hissar av bindande regler som skiljer sig från en medlemsstat till en annan och därigenom hindrar handeln med sådana hissar. Det är därför nödvändigt att närma dessa bestämmelser till varandra."

3. Artikel 1.1 skall ersättas med följande:

"1. Detta direktiv skall tillämpas på fast installerade lindrivna samt hydrauliskt eller linhydrauliskt drivna lyftanordningar, nedan kallade "hissar", som betjänar fasta stannplan, är försedda med en hisskorg för befordran av personer eller personer och gods, vilken är upphängd i vajrar eller kedjor eller är monterad i en eller flera ramper och som åtminstone delvis rör sig utmed ledskenor som löper lodrätt eller i en vinkel mot vertikalplanet understigande 15°."

4. Följande skall utgå i artikel 1.2 tredje strecksatsen:

"person-, varu- och servicehissar som inte drivs med elektrisk motor, anordningar som drivs med vätska (såsom hydrauldrivna hissar)".

5. I bilaga 1:

a) Avsnitt 1 skall ersättas med följande:

"1. De anordningar som avses i artikel 1.1 skall med undantag för avsnitten i punkt 2 uppfylla följande, av Europeiska organisationen för standardisering (CEN) antagna standarder:

- EN 81-1 (i dess lydelse från december 1985). Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar och servicehissar. Del 1: Elektriska hissar.

- EN 81-2 (i dess lydelse från november 1987). Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar och servicehissar. Del 2: Hydrauliska hissar."

b) I avsnitt 2:

"2. Denna standard skall tillämpas med följande ändringar:

2.1. Punkt 12.4.2.1."

skall ersättas med:

"2. Dessa standarder skall tillämpas med följande ändringar:

2.1. Punkt 12.4.2.1 (gäller endast standard EN 81-1 -i dess lydelse från december 1985)".

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv inom 6 månader efter dagen för anmälan (6). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationella författningar som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1990.

På rådets vägnar

P. ROMITA

Ordförande

(1) EGT nr C 17, 24.1.1990, s. 9.

(2) EGT nr C 149, 18.6.1990, s. 143 och beslut av den 12 september 1990.

(3) EGT nr C 168, 10.7.1990, s. 3.

(4) EGT nr L 300, 19.11.1984, s. 86.

(5) EGT nr L 196, 18.7.1986, s. 56.

(6) Detta direktiv anmäldes till medlemsstaterna den 24 september 1990.