Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Dokumentet som PDF i original:

31990L0487.pdf

31990L0487

Rådets direktiv 90/487/EEG av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 79/196/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skyddEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 270 , 02/10/1990 s. 0023 - 0024

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0248

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0248RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 79/196/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning i explosionsfarliga omgivningar med användning av vissa typer av skydd (90/487/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i samarbete med Europaparlamentet(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2), och

med beaktande av följande:

Rådets direktiv 76/117/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar(3), senast ändrat genom anslutningsakten för Spanien och Portugal, har framför allt fastställt de kontrollprocedurer, som denna utrustning måste genomgå på ett tillfredsställande sätt för att importeras, släppas ut på marknaden och fritt användas efter att ha genomgått provningarna och försetts med föreskriven märkning.

Artikel 4.4 i direktiv 76/117/EEG föreskriver att särdirektiv skall specificera de harmoniserade standarder, som skall tillämpas i alla medlemsstater i fråga om sådan utrustning.

Genom direktiv 79/196/EEG(4), senast ändrat genom direktiv 88/665/EEG(5), uppnåddes fri rörlighet för elektrisk utrustning genom tillämpning av de typer av skydd som anges i artikel 1 i det direktivet, och i dess bilaga 1 anges i detalj de relevanta harmoniserade standarderna.

Med hänsyn till teknikens nuvarande utvecklingsnivå finns harmoniserade standarder för andra typer av skydd och för specifik utrustning tillgängliga, och för att uppnå fri rörlighet för utrustning som använder dessa nya typer av skydd är det nödvändigt att utvidga räckvidden för direktiv 79/196/EEG så att det omfattar dessa typer. Direktivet måste därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 79/196/EEG ändras på följande sätt:

1. Följande skall läggas till i artikel 1:

" - Ingjutning 'm`.

- Egensäkra elektriska system 'i`."

2. Hänvisningar till följande Europastandarder skall läggas till i bilaga 1:

">Plats för tabell>

"

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1992. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1990.

På rådets vägnar

P. ROMITA

Ordförande

(1) EGT nr C 149, 18.6. 1990, s. 143 och beslut av den 12 september 1990.

(2) EGT nr C 168, 10.7. 1990, s. 4.

(3) EGT nr L 24, 30.1. 1976, s. 45.

(4) EGT nr L 43, 20.2 1979, s. 20.

(5) EGT nr L 382, 31.12 1988, s. 42.