Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 90/488/EEG av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 87/404/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärlEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 270 , 02/10/1990 s. 0025 - 0025

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0250

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 19 s. 0250RÅDETS DIREKTIV av den 17 september 1990 om ändring av direktiv 87/404/EEG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning i fråga om enkla tryckkärl (90/488/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1)i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

I rådets direktiv 87/404/EEG(4) föreskrivs en fullständig harmonisering av standarderna för serietillverkade enkla tryckkärl.

Då harmoniserade standarder saknas, föreskriver direktiv 87/404/EEG EG-typkontroll av ifrågavarande tryckkärl. Dessa standarder kommer inte att finnas tillgängliga den dagen direktivet träder i kraft.

Direktiv 87/404/EEG föreskriver ingen övergångsperiod under vilken det skulle vara tillåtet att släppa ut lagerhållna tryckkärl på marknaden som tillverkats i enlighet med nationella bestämmelser som gäller till dess att direktivet träder i kraft.

Tillverkarna måste få den tid som behövs för att börja tillämpa EG-typkontrollen och det är därför nödvändigt att bestämma en övergångsperiod för att de tryckkärl som finns i lager skall få släppas ut på marknaden.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 18.1 i direktiv 87/404/EEG skall ha följande tillägg:

"Medlemsstaterna skall under tiden fram till den 1 juli 1992 tillåta att tryckkärl släpps ut på marknaden och/eller tas i drift, om de uppfyller de bestämmelser som är i kraft inom deras territorier fram till den dagen detta direktiv träder i kraft".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1990 och skall genast underrätta kommissionen om detta.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 september 1990.

På rådets vägnar

P. ROMITA

Ordförande

(1) EGT nr C 13, 19.1.1990, s. 7.

(2) EGT nr C 149, 18.6.1990, s 145 och beslut av den 12 september 1990.

(3) EGT nr C 168, 10.7.1990, s. 2.

(4) EGT nr L 220, 8.8.1987, s. 48.