Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 90/492/EEG av den 5 september 1990 om anpassning till tekniska framsteg för andra gången av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 275 , 05/10/1990 s. 0035 - 0038

Finsk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 15 Volym 10 s. 0003KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 5 september 1990 om anpassning till tekniska framsteg för andra gången av rådets direktiv 88/379/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar) (90/492/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)(1), senast ändrat genom direktiv 89/178/EEG(2), särskilt artikel 15 i detta, och

med beaktande av följande:

När direktiv 88/379/EEG antogs, fick kommissionen på rådets begäran uppdraget att granska de särskilda problemen med gasblandningar.

I bilaga 1 till direktiv 88/379/EEG finns tabeller med koncentrationsgränser, uttryckta i viktprocent, som skall tilllämpas när den konventionella metoden används för att bedöma hälsorisker enligt artikel 3.5.

Dessa koncentrationsgränser kan inte tillämpas för preparat som släpps ut på marknaden i gasform.

Koncentrationsgränser uttryckta i volymprocent bör därför föras in i bilaga 1. Dessa koncentrationsgränser gäller endast gasformiga beståndsdelar som används i gasformiga preparat.

De åtgärder som beslutas genom detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 88/379/EEG skall ändras på det sätt som anges i bilagan.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 1991 och genast underrätta kommissionen om detta.

De skall tillämpa bestämmelserna senast den 8 juni 1991.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 5 september 1990.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(2) EGT nr L 64, 8.3.1989, s. 18.

BILAGA

Bilaga 1 till direktiv 88/379/EEG ändras på följande sätt.

a) Följande skall läggas till i punkt 1, Akuta dödliga effekter:

"Gasformiga preparat

Koncentrationsgränserna, uttryckta i volymprocent, i tabell 1 A nedan bestämmer klassificeringen av det gasformiga preparatet i förhållande till den individuella halten av den eller de gaser som ingår, och vars klassificering också visas.

>Plats för tabell>

"

b) Följande skall läggas till i punkt 2, Icke-dödliga oåterkalleliga effekter efter en enstaka exponering:

"Gasformiga preparat

För gaser som ger icke-dödliga oåterkalleliga effekter efter en enstaka exponering (R 39, R 40) bestämmer de individuella koncentrationsgränserna i tabell 2 A, uttryckta i volymprocent, i tillämpliga fall hur preparatet skall klassificeras och vilken R-fras som skall användas.

>Plats för tabell>

"

c) Följande skall läggas till i punkt 3. Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering:

"Gasformiga preparat

För gaser som ger allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering (R 48) bestämmer de individuella koncentrationsgränserna uttryckta i volymprocent i tabell 3 A nedan i tillämpliga fall klassificeringen av preparatet och den R-fras som skall tillskrivas denna.

>Plats för tabell>

"

d) Följande skall läggas till i punkt 4, Frätande och irriterande effekter:

"Gasformiga preparat

För gaser som framkallar ovan nämnda effekter (R 34, R 35 resp. R 36, R 37, R 38, R 41) bestämmer de individuella koncentrationsgränserna, uttryckta i volymprocent, i tabell 4 A i tillämpliga fall klassificeringen och vilken R-fras som skall tilldelas.

>Plats för tabell>

"

e) Följande skall läggas till i punkt 5, Sensibiliserande effekter:

"Gasformiga preparat

Gaser som har allergiframkallande effekter klassificeras:

minst som hälsoskadliga (Xn) och tillskrivs antingen R 42 eller R 42/43.

De individuella koncentrationsgränserna i tabell 5 A nedan, uttryckta i volymprocent, bestämmer i tillämpliga fall klassificeringen av preparatet och vilken R-fras som skall tillskrivas denna.

>Plats för tabell>

f) Följande skall läggas till punkt 6, Cancerframkallande/mutagena/fosterskadande effekter:

"Gasformiga preparat

För gaser som ger ovan nämnda effekter och för vilka individuella koncentrationsgränser ännu ej finns med i bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG samt för de ämnen som tillfälligt skall tilldelas fras R 40 enligt punkt 3.1.1 i bilaga 3 till direktiv 83/467/EEG, skall i tillämpliga fall de individuella koncentrationsgränserna, uttryckta i volymprocent, i tabell 6 A bestämma klassificeringen av preparatet och den obligatoriska R-fras som skall tillskrivas denna.

>Plats för tabell>

"