Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 91/410/EEG av den 22 juli 1991 om anpassning till tekniska framsteg för fjortonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 228 , 17/08/1991 s. 0067 - 0068

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0234

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 20 s. 0234KOMMISSIONENS DIREKTIV av den 22 juli 1991 om anpassning till tekniska framsteg för fjortonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (91/410/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1), senast ändrat genom direktiv 79/831/EEG(2), särskilt artikel 19 i detta, och

med beaktande av följande:

I enlighet med artikel 15.2 i direktiv 67/548/EEG skall behållare som innehåller vissa farliga ämnen avsedda för hushållsbruk vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller med en varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring.

I enlighet med artikel 6.2 i rådets direktiv 88/379/EEG(3) skall behållare som innehåller vissa typer av farliga preparat som erbjuds eller säljs till allmänheten vara försedda med barnsäkra förslutningsanordningar och/eller med en varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring.

Alla typer av förpackningar som är tillräckligt säkra för barn, särskilt sådana som definieras i internationella standarder, kan anses vara förpackningar försedda med barnsäkra förslutningsanordningar.

De tekniska specifikationerna för dessa bestämmelser finns i bilaga 9 del A och B till direktiv 67/548/EEG. I artikel 19 i direktiv 79/831/EEG föreskrivs att ändringar i bilaga 9 skall antas enligt förfarandet med yttrande från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i bilaga 9 till direktiv 67/548/EEG skall ersättas med texten i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall före den 1 augusti 1992 besluta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa bestämmelserna senast från och med den 1 november 1992.

2. När en medlemsstat antar bestämmelser enligt punkt 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 juli 1991.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967 s. 1.

(2) EGT nr L 259, 15.10.1979, s. 10.

(3) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

BILAGA

Texten i bilaga 9 skall ersättas med följande text.

"BILAGA 9

DEL A

Bestämmelser om barnsäkra förslutningsanordningar

1. Återförslutbara förpackningar

Barnsäkra förslutningsanordningar på återförslutbara förpackningar skall uppfylla den internationella standarden ISO 8317 (utgåvan av den 1 juli 1989) om "Barnsäkra förpackningar - Krav och testmetoder för återförslutbara förpackningar" som har antagits av Internationella standardiseringsorganisationen ISO.

2. Icke återförslutbara förpackningar (p. m.)

3. Anmärkningar

1. Överensstämmelse med ovan nämnda standard får endast certifieras av laboratorier som uppfyller kraven i europastandard i EN 45000-serien.

2. Särskilda fall

Om det framstår som uppenbart att en förpackning är tillräckligt säker för barn eftersom de inte kan komma åt innehållet utan hjälp av verktyg, behöver provet inte genomföras.

I alla andra fall och när det finns goda skäl att betvivla att förslutningen är säker för barn får den nationella myndigheten kräva att den som är ansvarig för att släppa ut produkten på marknaden skall lämna ett intyg från ett sådant provningslaboratorium som anges ovan i punkt 1. Av intyget skall framgå

- att förslutningen är av en sådan typ att den inte behöver provas mot den ISO-standard som avses ovan,

eller

- att förslutningen har provats och funnits uppfylla kraven i den standard som avses ovan.

Del B

Bestämmelser om sådan varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring

De tekniska specifikationerna för sådan varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring skall uppfylla europastandarden EN 272 (utgåvan av den 20 augusti 1989) om varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring."