Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

92/400/EEG: Kommissionens beslut av den 15 juli 1992 om ändring av listorna över standardiseringsorgan i bilagan till rådets direktiv 83/189/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 221 , 06/08/1992 s. 0055 - 0057

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0083

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0083KOMMISSIONENS BESLUT av den 15 juli 1992 om ändring av listorna över standardiseringsorgan i bilagan till rådets direktiv 83/189/EEG (92/400/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande för tekniska standarder och föreskrifter(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 90/230/EEG(2),

med beaktande av yttrandet från den ständiga kommitté som inrättats enligt artikel 5 i det direktivet, och

med beaktande av följande:

I sin grönbok av år 1987 om telekommunikationer rekommenderade kommissionen en betydande intensifiering av standardiseringsarbetet inom gemenskapen, särskilt genom inrättandet av ett europeiskt standardiseringsorgan inom telekommunikationsområdet.

Post- och telemyndigheterna i de länder som är medlemmar av Europeiska post- och telesammanslutningen CEPT följde kommissionens rekommendation genom att i mars 1988 inrätta Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder ETSI, ett allmännyttigt organ som lyder under fransk lagstiftning.

ETSI:s generalförsamling antog den 21 november 1990, 7 mars 1991 och 3 april 1992 en uppsättning procedurregler som utformats i syfte att säkerställa att ETSI efter igångsättningsfasen på ett smidigt sätt skall kunna fungera som ett europeiskt standardiseringsorgan.

Medlemsstaterna reagerade positivt på rådets resolution av den 27 april 1989 om standardisering på informationsteknologi och telekommunikationsområdet(3) och särskilt på uppmaningen att utan dröjsmål utse nationella standardiseringsorgan som kan delta i antagningsförfarandet för ETSI-standarderna.

Även CEN, CENELEC och ETSI reagerade positivt på denna resolution, särskilt genom att de i december 1989 inrättade en gemensam grupp för ordförandena i CEN, CENELEC och ETSI, genom att de i juni 1990 undertecknade ett allmänt samarbetsavtal mellan de tre organen samt genom att de fastställde samarbetsformerna inom Kommittén för informationsteknologistyrning ITSTC.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Listorna i bilagan till direktiv 83/189/EEG skall ersättas med listorna i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 juli 1992.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(2) EGT nr 128, 18.5.1990, s. 15.

(3) EGT nr L 110, 1.5.1991, s. 72.

BILAGA

LISTA 1 Standardiseringsorgan

1. AENOR (Spanien)

Asociación Española de Normalización y

Certificación

C/Fernández de la Hoz, n° 52

E-28010 Madrid

2. Afnor (Frankrike)

Association française de normalisation

Tour Europe - Cedex 7

F-92049 Paris La Défense

UTE (Frankrike)

Union technique de l'électricité

Cedex 64

F-92052 Paris La Défense

3. BSI (Storbritannien)

British Standards Institution

2, Park Street

UK-London W1A 2BS

BEC (Storbritannien)

British Electrotechnical Committee

British Standards Institution

2, Park Street

UK-London W1A 2BS

4. DS (Danmark)

Dansk Standardiseringsråd

Baunegårdsvej 73

DK-2900 Hellerup 12

DEK (Danmark)

Dansk Elektroteknisk Komité

Strandgade 36, st.

DK-1401 København K

5. DIN (Tyskland)

Deutsches Institut für Normung e. V.

Burggrafenstraße 6

Postfach 1107

D-1000 Berlin 30

DKE (Tyskland)

Deutsche Elektrotechnische Kommission im

DIN und VDE

Stresemannallee 15

D-6000 Frankfurt am Main 70

6. ELOT (Grekland)

Hellenic Organization for Standardization

Acharnon St. 313

GR-11145 Athens

7. IBN/BIN (Belgien)

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

29, avenue de la Brabançonne/

Brabançonnelaan

B-1040 Bruxelles/Brussel

CEB/BEC (Belgien)

Comité électrotechnique Belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité28, Galerie Ravenstein, boîte 2/

28, Ravensteingalerij, bus 2

B-1000 Bruxelles/Brussel

8. IPQ (Portugal)

Instituto Português da Qualidade

Rua José Estêvão, 83 A

P-1199 Lisboa Codex

9. ITM (Luxemburg)

Inspection du travail et des mines

26, rue Zithe - BP 27

L-2010 Luxembourg

Service de l'énergie de l'État

34, avenue Marie-Thérèse

L-2010 Luxembourg

10. NSAI (Irland)

National Standards Authority of Ireland

Glasnevin

IRL-Dublin 9

ETCI (Irland)

Electro-Technical Council of Ireland

Parnell Avenue, Harold's Cross

IRL-Dublin 9

11. NNI (Nederländerna)

Nederlands Normalisatie Instituut

Kalfjeslaan 2

Postbus 5059

NL-2600 GB Delft

NEC (Nederländerna)

Nederlands Elektrotechnisch Comité

Kalfjeslaan 2

Postbus 5059

NL-2600 GB Delft

12. UNI (Italien)

Ente Nazionale italiano di unificazione

Via Battistotti Sassi 11

I-20100 Milano

CEI (Italien)

Comitato Elettrotecnico Italiano

Viale Monza 259

I-20126 Milano

13. CEN

Comité Européen de normalisation

36, rue de Stassart

B-1050 Bruxelles

CENELEC

Comité Européen de normalisation électro-

technique

36, rue de Stassart

B-1050 Bruxelles

ETSI

European Telecommunications

Standards Institute

BP 152

F-06561 Valbonne Cedex

LISTA 2 Nationella standardiseringsorgan i den europeiska gemenskapens medlemsstater

Samma som de i lista 1 med undantag för av CEN, CENELEC och ETSI.