Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

92/421/EEG: Rådets beslut av den 13 juli 1992 om gemenskapens handlingsplan för stöd till turismenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 231 , 13/08/1992 s. 0026 - 0032

Finsk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0011

Svensk specialutgåva Område 14 Volym 1 s. 0011RÅDETS BESLUT av den 13 juli 1992 om gemenskapens handlingsplan för stöd till turismen (92/421/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3), och

med beaktande av följande:

Turismen spelar en viktig roll för medlemsstaternas ekonomi och kan skapa goda sysselsättningsmöjligheter.

Turismen gör det möjligt för alla befolkningsgrupper att skaffa sig bättre kunskaper om Europas kulturella rötter och om medlemsstaternas kulturer och levnadssätt och bidrar därmed till att främja idén om ett "Europeiskt medborgarskap".

Resultaten av det Europeiska turiståret bör beaktas.

Mot bakgrund härav bör gemenskapens åtgärder när det gäller turismen gå ut på att stärka de övergripande initiativen i gemenskapens och medlemsstaternas turistpolitik och att genomföra vissa bestämda åtgärder; detta sätt att gripa sig an turismen bör också omfatta samordning av sådana åtgärder som vidtas av kommissionens avdelningar och som påverkar turismen. Vissa delar av gemenskapens politik, särskilt transportpolitiken, har ett betydande inflytande på turismen inom gemenskapen.

Gemenskapen kan bidra till att förbättra kvaliteten och konkurrenskraften i utbudet på turistområdet genom att uppmuntra försök till gemensamma lösningar på de problem som den europeiska turismen står inför på medellång sikt, genom att främja utvecklingen av turistnäringen, variationen i utbudet och utvecklingen av nationsövergripande åtgärder samt genom att utveckla marknadsföringen av europeisk turism på de viktigaste marknaderna i tredje land.

Turismen kan effektivt bidra till att uppnå ekonomisk och social sammanhållning inom gemenskapen och främja en harmonisk ekonomisk utveckling, en fortlöpande och välavvägd expansion, en högre levnadsstandard och närmare förbindelser mellan medlemsstaterna.

De åtgärder som genomförs enligt handlingsplanen måste uppfylla vissa kriterier, särskilt bör de vara i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

Turismen inom gemenskapen måste respektera lokalbefolkningen, naturen och kulturmiljön för att kunna höja kvaliteten på utbudet.

Fri konkurrens bör bibehållas inom sektorn, dels för konsumentens bästa, dels för att främja små och medelstora företag (SMF).

Inte bara en bättre integration av turismen i de olika delarna av gemenskapens politik utan också ett nära samarbete mellan alla offentliga och privata aktörer i branschen, däribland företrädare för sådana regioner som är turistmål, bör främjas. Det bästa sättet att uppnå ett sådant samarbete och samtidigt undvika varje form av snedvridning av konkurrensen är att det på gemenskapsplanet genomförs en rad särskilda åtgärder som utgör komplement till dem som vidtas på det nationella planet.

Statistiken över turismen bör utvecklas och analyser av nya former för turism genomföras.

En treårsplan bör antas.

Enligt den bedömning som gjorts krävs ett belopp på 18 miljoner ecu för att genomföra denna plan.

De medel som anslås för finansieringen av planen måste rymmas inom gemenskapens nuvarande budgetramar.

Närmare bestämmelser bör fastställas för kommissionens befogenheter att genomföra denna plan i enlighet med beslut 87/373/EEG (4).

Fördraget anger inga andra bemyndiganden för att anta detta beslut än de som nämns i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

En handlingsplan för gemenskapens stöd till turismen skall utarbetas. De åtgärder som skall ingå i denna plan anges i bilagan.

Artikel 2

1. Handlingsplanen skall omfatta tre år från den 1 januari 1993.

2. De gemenskapsmedel som bedömts nödvändiga för att genomföra planen uppgår till 18 miljoner ecu och skall rymmas inom gemenskapens nuvarande budgetramar.

3. Budgetmyndigheten skall fatta beslut om vilka medel som kan disponeras för varje budgetår med beaktande av de principer för en sund ekonomisk förvaltning som gäller för Europeiska gemenskapernas allmänna budget enligt artikel 2 i finansförordningen.

Artikel 3

1. Kommissionen skall verkställa handlingsplanen. I syfte att uppfylla målen i planen får kommissionen vidta andra åtgärder än dem som anges i bilagan om det, i undantagsfall, krävs ytterligare åtgärder för att genomföra någon av åtgärderna fullt ut. Sådana ytterligare åtgärder skall bedömas mot bakgrund av dels gällande prioriteringar, dels tillgängliga medel. Kommissionen skall samordna åtgärderna med gemenskapens olika riktlinjer och med de berörda generaldirektoraten i enlighet med gällande förfaranden.

Kommissionen skall till den kommitté som avses i punkt 2 och till rådet rapportera sådana initiativ som tagits inom ramen för gemenskapens riktlinjer och som har betydande konsekvenser för turismen.

2. Kommissionen skall vid genomförandet av handlingsplanen bistås av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och med kommissionens företrädare som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall skall kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid av två månader från dagen då rådet underrättats.

Rådet får fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående stycke.

Artikel 4

1. Åtgärderna måste vara i överensstämmelse med subsidiaritetsprincipen.

2. De olika föreslagna åtgärderna skall bedömas efter följande kriterier:

a) Åtgärderna skall vara kostnadseffektiva och ha en betydande effekt på gemenskapens turistnäring.

b) De skall underlätta turistnäringens utveckling särskilt vad gäller små och medelstora företag.

c) De skall bidra till att förbättra kvaliteten på gemenskapens turisttjänster.

d) De skall uppmuntra konkurrens inom gemenskapen och öka konkurrenskraften hos gemenskapens turisttjänster på världsmarknaden.

e) De skall bidra till att bevara och skydda naturmiljöns kvalitet och det kulturella arvet samt respektera lokalbefolkningens integritet.

f) De skall bidra till ökad information och service samt till turisters säkerhet.

3. Åtgärderna skall genomföras i samverkan med de nationella myndigheterna och då så är befogat även med de regionala eller lokala myndigheterna med tanke på turismens betydelse för den regionala utvecklingen.

Artikel 5

Kommissionen skall varje år efter det att handlingsplanen antagits till Europaparlamentet och rådet inlämna en utvärderingsrapport om hur gemenskapens aktiviteter har påverkat turismen.

Artikel 6

Kommissionen skall fortlöpande utvärdera resultaten av handlingsplanen. Denna utvärdering skall om möjligt omfatta mätbara resultat av planen och göras i överensstämmelse med kriterierna i artikel 4. Kommissionen skall underrätta kommittén om sin utvärdering av planen och om utvärderingsresultaten. Senast den 30 juni 1995 skall kommissionen avge en rapport om denna utvärdering till Europaparlamentet och rådet. På grundval av denna rapport skall rådet i enlighet med bestämmelserna i fördraget besluta om planen skall förlängas att gälla för ytterligare en period.

Utfärdat i Bryssel den 13 juli 1992.

På rådets vägnar

J. GUMMER

Ordförande

(1) EGT nr C 120, 12.5.1992, s. 13.

(2) EGT nr C 67, 16.3.1992, s. 235.

(3) EGT nr C 49, 24.2.1992, s. 43.

(4) EGT nr L 197, 18.7.1987, s. 33.

BILAGA

I. GEMENSKAPENS ÅTGÄRDER FÖR STÖD TILL TURISM

1. Förbättrade kunskaper om turistnäringen och bättre samordning av gemenskapens åtgärder

Gemenskapens handlingsplan är avsedd att leda till bättre samordning av de åtgärder som vidtas för stöd till turismen genom förbättrade kunskaper om dess utmärkande drag, innehåll och utveckling.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Utveckling av gemenskapens statistik över turismen.

b) Detaljstudier som syftar till att förbättra kunskaperna om turismen som aktivitet, utvärdering av effekterna av gemenskapens nuvarande riktlinjer om stöd till turism, analyser av nya former för turism och utveckling av strategier som är anpassade till förändringar i efterfrågan.

c) Inhämtande av synpunkter från företrädare för turistnäringen inom gemenskapen.

2. Spridning av semesterperioderna

Gemenskapens handlingsplan är avsedd att främja en bättre säsongsmässig spridning av turismen.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Stöd till upprättandet av ett internationellt forum som har till uppgift att förmedla information och följa upp regeringarnas och turistnäringens åtgärder.

b) Stöd till samordning av åtgärder och strategier som syftar till att främja utnyttjandet av turismens infrastruktur och faciliteter under perioder då det inte är högsäsong.

3. Åtgärder som berör två eller flera nationer

Gemenskapens handlingsplan är avsedd att främja nationsövergripande initiativ inom olika delar av turistbranschen.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Stöd till samarbete mellan gränsregioner.

b) Stöd till nationsövergripande initiativ som bidrar till att förbättra turistinformationen, särskilt genom ny teknologi.

c) Utveckling av samarbetet på turistområdet med Central- och Östeuropa och Nordafrika (Maghrebstaterna) genom överförande av know-how om utbildning och fastställande av strategier för marknadsföring och etablering av små och medelstora företag i turistbranschen.

d) Stöd till turistsamarbete och tekniskt samarbete mellan vänorter.

e) Stöd till pilotprojekt som syftar till samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn för att utveckla både traditionella turistregioner på tillbakagång och mindre utvecklade landsbygdsregioner.

4. Turisten som konsument

Gemenskapens handlingsplan syftar till att stödja initiativ till förbättrad information till turisterna och ökad trygghet för dem inom områden som t.ex. befintliga klassifikationssystem, symboler på vägskyltar, "timeshare"-system, överbokning och förfaranden vid klagomål.

5. Turismen och kulturen

Gemenskapens handlingsplan är avsedd att både framhäva kulturarvet för turisterna och att främja ökade kunskaper om kultur, traditioner och levnadssätt i Europa.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Stöd till initiativ om att utveckla nya kulturella turistmål i Europa i samarbete med medlemsstaterna och berörda regionala och lokala myndigheter och att sprida information om dessa turistmål genom broschyrer och andra publikationer.

b) Stöd till erfarenhetsutbyte om metoder för ledning av turisttillströmningen (visitor management).

c) Stöd och hjälp vid utnyttjandet av europeiska nätverk som gör det möjligt för företagare inom turistbranschen och kulturinstitutioner att utbyta erfarenheter, särskilt om hur kulturarvets värde kan framhävas.

6. Turismen och miljön

När det gäller samspelet mellan turismen och miljön syftar gemenskapens handlingsplan till att säkerställa att större hänsyn tas till miljön.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Stöd till initiativ som syftar till att upplysa och medvetandegöra turister och företag inom branschen om samspelet mellan turism och miljö, i synnerhet genom införandet av ett europeiskt miljöpris.

b) Stöd till innovativa pilotprojekt som syftar till att sammanjämka turism- och naturskyddsintressen på det lokala eller regionala planet, särskilt i kust- och bergsområden, nationalparker och naturreservat, t.ex. genom åtgärder som vägleder besökarna.

c) Stöd till utvecklingen av nätverk för nationsövergripande utbyte av erfarenheter om bl.a. miljöproblemen och möjligheterna att lösa dessa inom ramen för det turistmässiga utnyttjandet av sevärdheterna och tillsynen av dessa (visitor management).

d) Stöd till initiativ som främjar miljövänliga former av turism.

7. Turism på landsbygden

Gemenskapens handlingsplan avser på detta området att utveckla turismen på landsbygden, särskilt vad gäller bondgårdar, små familjehotell eller inkvarteringsmöjligheter som föreningar eller lokala myndigheter står för.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Stöd till initiativ om partnerskap mellan turistföretag på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå för att underlätta utbyte av erfarenheter och praktiskt know-how genom att det anordnas besök, seminarier, utbyte av experter och utveckling av nationsövergripande pilotprojekt särskilt inom yrkesutbildningen.

b) Förbättrad information till turistföretag på landsbygden och ökad tillgänglighet för dem till gemenskapens olika program för stöd till turism på landsbygden, särskilt genom publicering av information och spridning av denna i stor skala samt genom att det ges ut en handbok för företagare i branschen.

c) Främjande av bättre kvalitet på utbudet när det gäller turismen på landsbygden och stöd till åtgärder som kan underlätta möjligheterna till turism på landsbygden.

8. Turism med social inriktning

Gemenskapens handlingsplan på detta område är avsedd att öka möjligheterna för de grupper som av olika skäl, men särskilt av sociala skäl eller hälsoskäl, har svårt att resa på semester.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Ömsesidig information på gemenskapsplanet mellan de offentliga och privata parterna om de olika metoder som medlemsstaterna använder för att uppmuntra vissa kategorier turister att resa på semester.

b) Stöd till samordning av sådana åtgärder mellan medlemsstaterna som syftar till att undanröja hinder för utvecklingen av turism för handikappade och stöd till informationsutbyte på detta område.

9. Ungdomsturism

Gemenskapens handlingsplan på detta område är, som ett stöd för gemenskapens nuvarande riktlinjer, avsedd både att förbättra ungdomars kunskaper om kultur och livsstilar i de olika medlemsstaterna och att göra det lättare för dem att resa på semester.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Undersökning av möjligheterna att samordna "ungdomskorten".

b) Stöd till forskning om behovet av att skapa ett nätverk för utbyte av "europeiska klasser" (skolresor för elever från flera medlemsstater).

10. Utbildning

Gemenskapens handlingsplan på detta område är, som ett stöd för gemenskapens nuvarande riktlinjer, avsedd att göra turistnäringen inom gemenskapen mera konkurrenskraftig genom att stödja en utveckling mot ökad professionalism inom branschen i gemenskapen.

Detta kommer att genomföras med hjälp av följande åtgärder:

a) Information till ungdomar om utbud och yrken inom turistbranschen.

b) Stöd till pågående verksamheter för att lägga fast kvalifikationskrav inom turistbranschen och till ökat utbyte av information om de kvalifikationskrav som gäller i de olika medlemsstaterna.

c) Uppmuntran till turistföretag och deras anställda att delta i befintliga utbildningsprogram och verksamheter inom gemenskapen.

d) Stöd till nationsövergripande samarbetsprojekt mellan universitet, turistutbildningar samt inom turistnäringen yrkesverksamma eller berörda myndigheter, särskilt när det gäller utbildning inom områdena turismen och landsbygden, turismen och kulturen samt turismen och miljön.

e) Stöd till nätverk som syftar till att förbättra kvaliteten på yrkesutbildningen för att därigenom höja kvaliteten på turistservicen.

11. Marknadsföring i tredje land

Gemenskapens handlingsplan på detta område är inriktad på att göra Europa till ett mera attraktivt mål för turister från avlägsna länder.

Detta kommer att genomföras endast i form av pilotprojekt som syftar till att marknadsföra Europa som ett turistmål på marknaderna i avlägsna länder, särskilt Nordamerika och Japan, där tillväxten kan förväntas få ett betydande inflytande på turismen inom gemenskapen.

II. TIDSPLAN FÖR PRIORITERADE ÅTGÄRDER:

Vid genomförandet av åtgärderna i enlighet med artikel 3 kommer följande åtgärder att prioriteras inför 1993.

Dessa prioriteringar kan ändras inför budgetåren 1994/1995 i enlighet med artikel 3.2.

Prioriterade åtgärder inför 1993:

1. Förbättrade kunskaper om turistnäringen och bättre samordning av gemenskapens åtgärder

a) Utveckling av gemenskapens statistik över turismen.

b) Detaljstudier som syftar till att förbättra kunskapen om turismen som aktivitet, utvärdering av effekterna av gemenskapens nuvarande riktlinjer om stöd till turism, analyser av nya former för turism och utveckling av strategier som är anpassade förändringar i efterfrågan.

c) Inhämtande av synpunkter från företrädare för turistnäringen inom gemenskapen.

2. Spridning av semesterperioderna

a) Stöd till upprättandet av ett internationellt forum som har till uppgift att förmedla information och följa upp regeringarnas och turistnäringens åtgärder.

3. Åtgärder som berör två eller flera nationer

a) Stöd till samarbete mellan gränsregioner.

b) Stöd till nationsövergripande initiativ som bidrar till att förbättra turistinformationen, särskilt genom ny teknologi.

c) Utveckling av samarbetet på turistområdet med Central- och Östeuropa och Nordafrika (Maghreb-staterna) genom överförande av know-how om utbildning, strategier för marknadsföring och etablering av små och medelstora företag i turistbranschen.

5. Turismen och kulturen

a) Stöd till initiativ som syftar till att utveckla nya kulturella turistmål i Europa i samarbete med medlemsstaterna och berörda regionala och lokala myndigheter och till att sprida information om dessa mål genom broschyrer och andra publikationer.

b) Stöd till erfarenhetsutbyte om metoder för ledning av turisttillströmningen (visitor management).

6. Turismen och miljön

a) Stöd till initiativ som syftar till att upplysa och medvetandegöra turister och företag inom branschen om samspelet mellan turism och miljö, i synnerhet genom införandet av ett europeiskt miljöpris.

b) Stöd till innovativa pilotprojekt som syftar till att sammanjämka turism- och naturskyddsintressen på det lokala eller regionala planet, särskilt i kust- och bergsområden, nationalparker och naturreservat, t.ex. genom åtgärder som vägleder besökarna.

c) Stöd till utvecklingen av nätverk för nationsövergripande utbyte av erfarenheter om bl.a. miljöproblemen och möjligheterna att lösa dessa inom ramen för det turistmässiga utnyttjandet av sevärdheterna och tillsynen av dessa (visitor management).

d) Stöd till initiativ som främjar miljövänliga former av turism.

7. Turism på landsbygden

b) Förbättrad information till turistföretag på landsbygden och ökad tillgänglighet för dem till gemenskapens olika program för stöd till turism på landsbygden, särskilt genom publicering av information och spridning av denna i stor skala samt genom att det ges ut en handbok för företagare i branschen.

c) Främjande av bättre kvalitet på utbudet när det gäller turismen på landsbygden och stöd till åtgärder som kan underlätta möjligheterna till turism på landsbygden.

8. Turism med social inriktning

b) Stöd till samordning av sådana åtgärder mellan medlemsstaterna som syftar till att undanröja hinder för utvecklingen av turism för handikappade och stöd till informationsutbyte på detta område.

10. Utbildning

b) Stöd till pågående verksamheter för att lägga fast kvalifikationskrav inom turistbranschen och till ökat utbyte av information om de kvalifikationskrav som gäller i de olika medlemsstaterna.

c) Uppmuntran till turistföretag och deras anställda att delta i befintliga utbildningsprogram och verksamheter inom gemenskapen.

d) Stöd till nationsövergripande samarbetsprojekt mellan universitet, turistutbildningar samt inom turistnäringen yrkesverksamma eller berörda myndigheter, särskilt när det gäller utbildning inom områdena turismen och landsbygden, turismen och kulturen och turismen och miljön.

11. Marknadsföring i tredje land

Pilotprojekt som syftar till att marknadsföra Europa som ett turistmål på marknaderna i avlägsna länder, särskilt Nordamerika och Japan, där tillväxten kan förväntas få ett betydande inflytande på turismen inom gemenskapen.