Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

92/481/EEG: Rådets beslut av den 22 september 1992 om antagande av en handlingsplan för utbytesverksamhet mellan medlemsstaternas förvaltningar i fråga om nationella tjänstemän som medverkar i genomförandet av den gemenskapslagstiftning som krävs för att förverkliga den inre marknadenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 286 , 01/10/1992 s. 0065 - 0067

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0184

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0184RÅDETS BESLUT av den 22 september 1992 om antagande av en handlingsplan för utbytesverksamhet mellan medlemsstaternas förvaltningar i fråga om nationella tjänstemän som medverkar i genomförandet av den gemenskapslagstiftning som krävs för att förverkliga den inre marknaden (92/481/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

För upprättandet av en fungerande inre marknad krävs en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen i medlemsstaterna.

En sådan enhetlig tillämpning kan endast uppnås genom ett närmare samarbete och ett ökat ömsesidigt förtroende mellan medlemsstaternas förvaltningar.

En handlingsplan för utbytesverksamhet för de nationella tjänstemän som medverkar i genomförandet av gemenskapslagstiftningen om den inre marknaden skulle bidra till uppnåendet av dessa mål.

Handlingsplanen kommer att gälla utbyte mellan medlemsstaternas förvaltningar, varvid tjänstemännen kommer att delta i värdförvaltningens dagliga arbete.

Handlingsplanen kommer även att omfatta seminarier som syftar till att ge tjänstemännen ökade kunskaper om gemenskapens grundvalar och de aktuella programmen och målen.

Denna handlingsplan skall löpa samtidigt med, men inte fristående från, andra utbytesprogram för nationella tjänstemän.

De tjänstemän som deltar i utbytet kommer att behålla sina löner från de nationella förvaltningarna och kunna utnyttja alla därmed sammanhängande förmåner.

Utländska tjänstemän som deltar i utbytet skall ha samma rättsliga ställning som nationella tjänstemän i sådana fall då tredje man i samband med deras tjänsteutövning aktualiserar frågan om deras skadeståndsskyldighet. De skall informeras om de bestämmelser om skadeståndsansvar som är tillämpliga på dem i värdlandet.

De tjänstemän som deltar i utbytet kommer att vara bundna av samma sekretessregler som gäller för tjänstemän i värdlandet, eftersom de deltar i det dagliga arbetet vid värdförvaltningen.

Kostnaderna för handlingsplanen kommer att delas av gemenskapen och medlemsstaterna. Gemenskapens bidrag kommer att ligga inom gemenskapsbudgeten.

Det bör beslutas om ett femårsprogram.

För genomförandet av detta femårsprogram beräknas ett bidrag på 17,3 miljoner ecu behövas.

De medel som skall avsättas till finansieringen av programmet måste tas ifrån gemenskapens gällande ekonomiska ramar.

Gemenskapens bidrag till finansieringen av handlingsplanen under 1993 skall säkras under år 1992.

Det är nödvändigt att säkerställa att detta beslut tillämpas på ett enhetligt sätt och att i detta syfte besluta om ett gemenskapsförfarande då genomförandebestämmelser skall antas. En kommitté bör upprättas för att organisera ett nära och effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen inom detta område.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom detta beslut fastställs gemenskapens handlingsplan för utbytesverksamhet mellan medlemsstaternas förvaltningar i fråga om tjänstemän som medverkar vid genomförandet av gemenskapslagstiftningen om den inre marknaden.

Artikel 2

Denna handlingsplan skall inte påverka de utbytesprogram inom tull- och skatteområdena som beslutats av rådet vid olika tillfällen, t. ex. Matthaeusprogrammet för utbytesverksamhet för tulltjänstemän.

Artikel 3

I detta beslut används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) tjänsteman som deltar i utbytet: tjänsteman i en medlemsstat som har en befattning i den offentliga förvaltningen och som har till uppgift att genomföra gemenskapslagstiftningen om den inre marknaden på nationell, regional eller lokal nivå. Denna definition skall även omfatta anställda vid privata organ som har tilldelats uppgifter av den offentliga förvaltningen i samband med detta genomförande.

b) värdförvaltning: den förvaltning i en medlemsstat där den tjänsteman som deltar i utbytet skall fullgöra sina uppgifter.

Artikel 4

Handlingsplanen skall ha som mål att

a) utveckla förenliga metoder för genomförandet av gemenskapslagstiftningen om den inre marknaden i de olika medlemsstaterna,

b) öka de nationella tjänstemännens medvetande om den europeiska dimensionen i deras arbete och det ömsesidiga förtroendet mellan de förvaltningar i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av gemenskapslagstiftningen,

c) möjliggöra ett fruktbart åsiktsutbyte mellan förvaltningarna i medlemsstaterna och deras personal om de lämpligaste metoderna att genomföra gemenskapslagstiftningen.

Artikel 5

Handlingsplanen skall genomföras på följande sätt:

- Utbytesverksamheten för tjänstemän som är verksamma vid genomförandet av gemenskapslagstiftningen skall organiseras av den byrå som hemstatens förvaltning utsett enligt artikel 7 och kommer att omfatta tjänstemän på mellannivå för att ge största möjliga utbyte av programmet.

- Ett utbildningsseminarium som ger grundläggande information om hur gemenskapen fungerar och om dess aktuella program och mål kommer att erbjudas de tjänstemän som utsetts att delta i handlingsplanen eller de som önskar delta i den vid ett senare tillfälle.

- Utbytestjänstgöringen i medlemsstaternas förvaltningar skall normalt pågå under minst två månader.

- Tjänstemännen skall lämna rapporter till kommissionen om den utbytesverksamhet de deltagit i så att en kontinuerlig utvärdering av handlingsplanen kan ske.

- Efter att ha lämnat sina rapporter kommer de tjänstemän som deltar i utbytet att bjudas in till ett seminarium där de får tillfälle att utvärdera handlingsplanen och påpeka eventuella brister i den.

- Kommissionen skall varje år i samråd med den kommitté som avses i artikel 10 besluta om vilka områden som skall prioriteras inom programmet.

Artikel 6

1. Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att göra det möjligt för utländska tjänstemän som deltar i utbytet att ta aktiv del i värdförvaltningens verksamhet, och de skall i detta syfte ge dessa tjänstemän befogenhet att utföra uppgifterna i samband med de uppgifter de tilldelas av värdförvaltningen enligt den nationella rättsordningen.

2. Under utbytesperioden skall samma ansvar gälla för de utländska tjänstemän som deltar i utbytet som för nationella tjänstemän i värdlandet.

3. Utländska tjänstemän som deltar i utbytet skall vara förpliktade till samma sekretessregler som de nationella tjänstemännen i värdlandet.

Artikel 7

För organisationen av utbytet skall medlemsstaterna utse en byrå inom den nationella förvaltningen som skall ansvara för den praktiska ledningen av verksamheten. Byrån skall bl. a. ansvara för

- urval av sökande och vidarebefordran av ansökningshandlingar till kommissionen,

- godkännande av sökande som föreslagits av en annan medlemsstat.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall tillhandahålla nödvändig språkutbildning för dem av deras tjänstemän som kan komma i fråga för att delta i programmet.

Artikel 9

Gemenskapens bidrag skall täcka

- 100 % av resekostnaderna och 50 % av traktamentet för de tjänstemän som deltar i utbytet,

- hela förvaltningskostnaden för handlingsplanen och seminarierna.

De deltagande tjänstemännens hemstater skall betala resterande del av traktamentena, tjänstemännens löner och kostnaden för språkutbildningen.

Artikel 10

Kommissionen skall biträdas i sina uppgifter av en kommitté bestående av företrädare för medlemsstaterna med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas företrädares röster skall vägas på det sätt som anges i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall besluta med omedelbar verkan. Om beslutet inte är förenligt med kommitténs yttrande skall kommissionen emellertid genast underrätta rådet. I sådana fall

- får kommissionen uppskjuta verkställandet av de beslutade åtgärderna under en tid som inte överstiger en månad från dagen då rådet underrättats,

- får rådet fatta ett annat beslut med kvalificerad majoritet inom den tid som anges i föregående strecksats.

Artikel 11

1. Programmet skall pågå under fem år och verkställas från början av budgetåret 1993.

2. Det ekonomiska bidrag från gemenskapen som beräknas behövas för att genomföra programmet uppgår till 17,3 miljoner ecu, beräknat på sammanlagt 1 900 deltagare. Detta belopp skall tas ifrån gemenskapens gällande ekonomiska ramar.

3. Budgetmyndigheten skall för varje räkenskapsår fastställa anslagsutrymmet med beaktande av de principer för sund förvaltning som avses i artikel 2 i finansförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 12

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1993.

Artikel 13

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 1992.

På rådets vägnar

R. NEEDHAM

Ordförande

(1) EGT nr C 299, 20.11.1991, s. 25.

(2) EGT nr C 94, 13.4.1992, s. 164, och EGT nr C 241, 21.9.1992.

(3) EGT nr C 98, 21.4.1992, s. 1.