Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/31/EEG av den 28 april 1992 om ändring av direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitetEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 126 , 12/05/1992 s. 0011 - 0011

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0040

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 22 s. 0040RÅDETS DIREKTIV 92/31/EEG av den 28 april 1992 om ändring av direktiv 89/336/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Direktiv 89/336/EEG(4) föreskriver en fullständig harmonisering i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet.

En enhetlig tillämpning av direktivet kräver tillgång till harmoniserade standarder och dessa standarder kommer inte att finnas tillgängliga den dag då direktivet skall börja tilllämpas.

I direktivet har inte föreskrivits någon lämplig övergångsperiod under vilken det skulle vara tillåtet att på marknaden släppa ut apparater som tillverkats i enlighet med nationella bestämmelser som gällde före genomförandet av direktivet.

Tillverkarna måste få den tid som behövs för att avsätta de apparater som de har i lager.

Direktiv 89/336/EEG bör därför ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/336/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 10.3 skall utgå.

2. I artikel 12.1 skall följande stycke läggas till:

"Medlemsstaterna skall emellertid under perioden fram till 31 december 1995 tillåta att apparater som avses i detta direktiv släpps ut på marknaden och tas i bruk i överensstämmelse med de nationella bestämmelser som gällde på deras territorier den 30 juni 1992."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast tre månader efter det att det antagits. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

De författningar som medlemsstaterna antar skall innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser senast sex månader efter det att detta direktiv antagits.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 28 april 1992.

På rådets vägnar

Arlindo MARQUES CUNHA

Ordförande

(1) EGT nr C 126, 21.6.1991, s. 7.

(2) EGT nr C 13, 20.1.1992, s. 506 och

EGT nr C 94, 13.4.1992.

(3) EGT nr C 339, 31.12.1991, s. 1.

(4) EGT nr L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet ändrat genom direktiv 91/263/EEG (EGT nr L 128, 23.5.1991, s. 1).