Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 92/69/EEG av den 31 juli 1992 om anpassning till tekniska framsteg för sjuttonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 383 , 29/12/1992 s. 0113 - 0115

Finsk specialutgåva Område 6 Volym 6 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 6 Volym 6 s. 0003

L 383A 29/12/1992 P. 0001 - 0235KOMMISSIONENS DIREKTIV 92/69/EEG av den 31 juli 1992 om anpassning till tekniska framsteg för sjuttonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom direktiv 92/32/EEG(2), särskilt artikel 28 och 29 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 3.1 i direktiv 67/548/EEG och artikel 3 i rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar)(3), senast ändrat genom kommissionens direktiv 90/492/EEG(4), skall ämnens och preparats fysikaliskt-kemiska egenskaper, toxicitet och ekotoxicitet bestämmas med de metoder som anges i bilaga 5 till direktiv 67/548/EEG.

Texten till bilaga 5 till direktiv 67/548/EEG offentliggörs för närvarande i två delar, den ena som bilaga till kommissionens direktiv 84/449/EEG(5) och den andra som bilaga till kommissionens direktiv 88/302/EEG(6).

Med hänsyn till den tekniska utvecklingen är det nödvändigt att ändra de testmetoder som anges i bilagan till kommissionens direktiv 84/449/EEG.

Den tekniska utvecklingen nödvändiggör dessutom en förändring av den metod som tillämpas för att testa tillväxthämning hos alger. Metoden, som för närvarande finns i bilagan till kommissionens direktiv 88/302/EEG, bör samtidigt överföras till bilagan till direktiv 84/449/EEG.

I enlighet med rådets direktiv 86/609/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om skydd av djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål(7), är det lämpligt att minimera det antal djur som används för försök.

Bestämmelserna i detta direktiv har tillstyrkts av Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagan till direktiv 84/449/EEG skall ersättas med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Den metod för att testa tillväxthämningen hos alger som anges i bilagan till direktiv 88/302/EEG skall utgå.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall senast den 30 oktober 1993 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar bestämmelserna skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 31 juli 1992.

På kommissionens vägnar

Karel VAN MIERT

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 154, 5.6.1992, s. 1.

(3) EGT nr L 187, 16.7.1988, s. 14.

(4) EGT nr L 275, 5.10.1990, s. 35.

(5) EGT nr L 251, 19.9.1984, s. 1.

(6) EGT nr L 133, 30.5.1988, s. 1 och EGT nr L 136, 2.6.1988, s. 20.

(7) EGT nr L 358, 18.12.1986, s. 1.