Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurserEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297 , 13/10/1992 s. 0016 - 0019

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0195

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 23 s. 0195RÅDETS DIREKTIV 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Åtgärder bör vidtas som syftar till att stegvis genomföra den inre marknaden under tiden fram till och med den 31 december 1992.

Vissa medlemsstater har redan egna frivilliga system för märkning och annan konsumentinformation som anger hushållsapparaters energiförbrukning. En medlemsstat har officiellt uttryckt sin avsikt att införa ett eget, obligatoriskt märkningssystem, och andra medlemsstater överväger liknande åtgärder. Om flera obligatoriska nationella system införs, kommer dock detta att skapa hinder för handeln inom gemenskapen.

I fördragets artikel 130r föreskrivs ett varsamt och rationellt utnyttjande av naturresurserna. Ett av de viktigaste medlen för att nå detta mål och samtidigt minska föroreningen av miljön är en rationell energianvändning.

Om allmänheten får tillgång till korrekt, relevant och jämförbar information om den energi som varje enskild hushållsapparat förbrukar, kan detta påverka deras val till förmån för mindre energikrävande apparater och därigenom motivera tillverkarna att minska energiförbrukningen hos de apparater som de tillverkar. Indirekt skulle detta även främja en effektiv användning av apparaterna. I brist på sådan information kommer marknadskrafterna inte själva att kunna främja en rationell energianvändning i fråga om hushållsapparater.

Information spelar en avgörande roll när det gäller att påverka marknadskrafterna, och det är därför nödvändigt att införa ett enhetligt märke för samtliga hushållsapparater av samma slag, att förse eventuella köpare med kompletterande standardiserad information om dessa apparaters energikostnader och förbrukning av andra resurser och att vidta åtgärder för att säkerställa att också eventuella köpare som inte har möjlighet att se apparaten utställd, och därigenom inte heller märkningen, förses med denna information.

För detta ändamål måste energiförbrukningen och annan information om varje slag av hushållsapparater mätas enligt harmoniserade standarder och metoder och tillämpningen av dessa standarder och metoder måste kontrolleras på marknadsföringsstadiet.

Direktiv 79/530/EEG(4) syftade till att uppnå dessa mål när det gäller hushållsapparater. Endast ett genomförandedirektiv (avseende elektriska ugnar) har dock antagits och endast ett fåtal medlemsstater har infört märkningen. Det är därför nu nödvändigt att ta lärdom av erfarenheterna och skärpa bestämmelserna i det direktivet. Direktiv 79/530/EEG måste därför ersättas och direktiv 79/531/EEG(5) avseende elektriska ugnar bör ses över och därefter integreras i det system som nu införs.

Ett helt frivilligt system skulle leda till att bara några apparater blir märkta eller försedda med standardiserad produktinformation, vilket kan vara förvirrande för vissa konsumenter. Därför måste det system som nu införs säkerställa att samtliga berörda hushållsapparater förses med information om energiförbrukningen genom märkning och enhetliga informationsblad om produkten.

Hushållsapparater utnyttjar många olika energiformer, varav elektricitet och gas är de viktigaste, och detta direktiv måste i princip omfatta hushållsapparater som förbrukar alla former av energi.

Enligt rådets direktiv 86/594/EEG av den 1 december 1986 om luftburet buller från hushållsapparater(6) skall en uppgift om bullernivån införas på energimärkningen, om sådan finns. Det är därför lämpligt att annan information eller märkning som omfattas av gemenskapssystem skall ingå i energimärkningen.

Endast de slag av apparater som har en betydande samlad energiförbrukning och som erbjuder tillräckliga möjligheter att förbättra energieffektiviteten bör omfattas av systemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Syftet med detta direktiv är att göra det möjligt att harmonisera de nationella åtgärderna när det gäller att publicera uppgifter, särskilt genom märkning och produktinformation, om förbrukning av energi och andra väsentliga resurser samt kompletterande uppgifter om vissa slag av hushållsapparater för att därigenom ge konsumenterna möjlighet att välja mer energisnåla apparater. Detta direktiv skall tillämpas på följande slag av hushållsapparater, även då de säljs för andra ändamål än hushållsändamål:

- Kylskåp och frysar (även i kombination).

- Tvättmaskiner och torktumlare (även i kombination).

- Diskmaskiner.

- Ugnar.

- Varmvattenberedare och varmvattenbehållare.

- Ljuskällor.

- Luftkonditioneringsanläggningar.

2. Ytterligare slag av hushållsapparater kan, i enlighet med artikel 9 b, läggas till i förteckningen i denna artikel.

3. Detta direktiv skall inte omfatta märkplåtar eller motsvarande som fästs på sådana apparater av säkerhetsskäl.

4. I detta direktiv avses med

- återförsäljare: detaljist eller annan person som säljer (även på kredit), hyr ut eller ställer ut hushållsapparater som är avsedda för konsument,

- leverantör: tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom gemenskapen eller den person som släpper ut produkten på den gemensamma marknaden,

- informationsblad: standardiserad uppställning av information om den aktuella hushållsapparaten,

- andra väsentliga resurser: vatten, kemikalier eller varje annat ämne som en hushållsapparat förbrukar vid normal användning,

- kompletterande information: övriga upplysningar om en hushållsapparats prestanda som gäller eller bidrar till att bedöma dess förbrukning av energi eller andra väsentliga resurser.

5. Modeller av hushållsapparater som har slutat att tillverkas innan det relevanta genomförandedirektivet har trätt i kraft, och begagnade apparater behöver inte märkas eller förses med informationsblad.

Artikel 2

1. Information om hushållsapparaters förbrukning av elektrisk energi, andra former av energi och andra väsentliga resurser samt ytterligare upplysningar skall lämnas till konsumenterna genom ett informationsblad och en etikett, när sådana apparater ställs ut för eller bjuds ut till försäljning, hyra eller kreditköp till konsumenter.

2. Närmare föreskrifter om etiketten och informationsbladet meddelas i de direktiv för varje enskilt apparatslag som i överensstämmelse med artikel 9 skall antas för att genomföra detta direktiv.

3. Teknisk dokumentation skall upprättas i den utsträckning som behövs för att kunna bedöma riktigheten av den information som finns på etiketten och i informationsbladet. Den skall innehålla

- en allmän beskrivning av produkten,

- resultaten av relevanta konstruktionsberäkningar,

- tillgängliga provningsrapporter, även sådana som utarbetats av anmälda organ som är behöriga enligt annan gemenskapslagstiftning,

- när värdena härrör från de som har erhållits för liknande modeller, samma upplysningar som för dessa modeller.

4. Leverantören skall upprätta den dokumentation som avses i punkt 3. För ändamålet får han använda sådan dokumentation som är föreskriven enligt annan relevant gemenskapslagstiftning. Leverantören skall hålla dokumentationen tillgänglig för kontroll intill utgången av femte året efter det att den sista produkten har tillverkats.

Artikel 3

1. Samtliga leverantörer som släpper ut sådana hushållsapparater på marknaden som omfattas av genomförandedirektiven skall tillhandahålla en etikett i enlighet med detta direktiv. De etiketter som används skall i alla avseenden motsvara kraven i detta direktiv och i genomförandedirektiven.

2. Förutom etiketter skall leverantörerna tillhandahålla ett informationsblad om produkten. Alla broschyrer om produkten skall innehålla detta informationsblad. Om leverantören inte tillhandahåller broschyrer, skall han tillhandahålla informationsbladet tillsammans med andra handlingar som åtföljer produkten. De informationsblad som används skall i alla avseenden motsvara kraven i detta direktiv och i genomförandedirektiven.

3. Leverantörerna ansvarar för att uppgifterna på de etiketter och informationsblad som de tillhandahåller är korrekta.

4. Leverantören skall anses ha givit sitt samtycke till att uppgifterna på etiketten eller informationsbladet offentliggörs.

Artikel 4

Följande bestämmelser skall tillämpas vid märkning och produktinformation:

a) När en apparat som omfattas av ett genomförandedirektiv ställs ut, skall återförsäljaren fästa den tillhörande etiketten i den relevanta språkversionen på den väl synliga plats som anges i det relevanta genomförandedirektivet.

b) Leverantören skall kostnadsfritt förse de återförsäljare som avses i a med de etiketter som behövs. Leverantörerna kan fritt välja system för leverans av etiketter. När en återförsäljare beställer etiketter är leverantören dock skyldig att se till att de beställda etiketterna levereras skyndsamt.

Artikel 5

När berörda apparater bjuds ut till försäljning, hyra eller kreditköp genom postorder, katalog eller på något annat sätt som innebär att man inte kan vänta sig att en eventuell köpare ser apparaten utställd, skall genomförandedirektiven innehålla bestämmelser som säkerställer att eventuella köpare före köpet får den väsentliga information som lämnas på etiketten eller informationsbladet.

Artikel 6

Genomförandedirektiven skall innehålla bestämmelser om att etiketten eller informationsbladet skall innehålla information om luftburet buller, när sådan information är föreskriven enligt direktiv 86/594/EEG, samt annan allmän information om den aktuella apparaten som krävs enligt annan gemenskapslagstiftning.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa följande:

a) Alla leverantörer och återförsäljare, som är etablerade inom deras territorier, skall fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv.

b) Förbud skall införas mot att anbringa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter som gäller energiförbrukning och som inte uppfyller kraven i detta direktiv eller det aktuella genomförandedirektivet, om anbringandet kan leda till missförstånd eller förväxling. Ett sådant förbud skall inte gälla gemenskapssystem eller nationella system för miljömärkning.

c) I samband med införandet av systemet med etiketter och informationsblad avseende energiförbrukning skall upplysnings- och reklamkampanjer genomföras i syfte att uppmuntra privata konsumenter till en mer ansvarsfull energianvändning.

Artikel 8

1. Medlemsstaterna får varken förbjuda eller begränsa utsläppandet på marknaden av hushållsapparater som omfattas av ett genomförandedirektiv, om dessa apparater uppfyller bestämmelserna i detta direktiv och i genomförandedirektiven.

2. Medlemsstaterna skall anse att etiketter och informationsblad uppfyller kraven i detta direktiv och i genomförandedirektiven, om det inte finns bevis om motsatsen. De får kräva att leverantörerna skall tillhandahålla bevis i form av sådana handlingar som avses i artikel 2.3 för att styrka riktigheten av den information som de har lämnat på etiketter och informationsblad, om det finns anledning att misstänka att informationen inte är korrekt.

Artikel 9

Åtgärderna för att införa och administrera detta informationssystem skall antas och anpassas till den tekniska utvecklingen enligt det förfarande som anges i artikel 10. Dessa åtgärder omfattar

a) genomförandedirektiven,

b) tillägg till förteckningen i artikel 1.1 av ytterligare slag av hushållsapparater för vilka betydande energibesparingar sannolikt kan uppnås.

Artikel 10

För att vidtaga de åtgärder som avses i detta direktiv och särskilt artikel 9 i detta skall kommissionen biträdas av en kommitté som består av företrädare för medlemsstaterna och med en företrädare för kommissionen som ordförande.

Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Yttrandet skall antas med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster inom kommittén skall vägas på det sätt som anges i den artikeln. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas, såvida inte rådet med enkel majoritet har avvisat förslaget.

Artikel 11

Tre år efter det att detta direktiv har trätt i kraft skall kommissionen utvärdera genomförandet av det och de resultat som uppnåtts. Denna utvärdering skall ligga till grund för en rapport som skall lämnas till Europaparlamentet och rådet.

Artikel 12

Genomförandedirektiven skall ange följande:

a) En exakt definition av det apparatslag som avses.

b) De mätstandarder och mätmetoder som skall tillämpas för att ta fram den information som avses i artikel 1.1.

c) Närmare uppgifter om den tekniska dokumentation som krävs enligt artikel 2.3.

d) Utformningen av och innehållet i den märkning som avses i artikel 2. Den skall i största möjliga utsträckning ha ett enhetligt utseende.

e) Den plats på apparaten där etiketten skall fästas. Om det är lämpligt, kan det föreskrivas att etiketten skall fästas eller tryckas på förpackningen.

f) Innehållet i det informationsblad eller den kompletterande information som avses i artikel 3.2, och, om det behövs, formatet och andra närmare uppgifter. Den information som lämnas på etiketten skall även ingå i informationsbladet.

g) Den information som skall lämnas vid sådant saluförande som avses i artikel 5, och det sätt på vilket denna information skall lämnas.

Artikel 13

Direktiv 79/530/EEG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1994.

Direktiv 79/531/EEG skall betraktas som ett genomförandedirektiv till det här direktivet för elektriska ugnar. Medlemsstaterna får dock avstå från att ge det obligatorisk verkan intill den dag som kommer att anges i ett reviderat genomförandedirektiv avseende ugnar som skall antas enligt det förfarande som anges i artikel 10.

Artikel 14

1. Medlemsstaterna skall före den 1 juli 1993 anta de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast anmäla dessa åtgärder till kommissionen.

De skall sätta bestämmelserna i kraft senast den 1 januari 1994.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 1992.

På rådets vägnar

R. NEEDHAM

Ordförande

(1) EGT nr C 235, 10.9.1991, s. 5.

(2) EGT nr C 125, 18.5.1992, s. 172, och

EGT nr C 241, 21.9.1992.

(3) EGT nr C 49, 24.2.1992, s. 32.

(4) EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 1.

(5) EGT nr L 145, 13.6.1979, s. 7.

(6) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24.