Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/21/EEG av den 27 april 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen för artonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 110 , 04/05/1993 s. 0020 - 0021

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0037

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0037KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/21/EEG av den 27 april 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen för artonde gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen(1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 92/69/EEG(2), särskilt artikel 28 och 29 i detta, och

med beaktande av följande:

Genom rådets direktiv 92/32/EEG(3) ändras direktiv 67/548/EEG vad avser bestämmelserna om klassificering och märkning av farliga ämnen.

Bilaga 2 till direktiv 67/458/EEG innehåller farosymboler och faroangivelser. Det är nödvändigt att införa en ny symbol för "miljöfarligt".

Bilaga 3 till direktiv 67/548/EEG innehåller en lista över fraser som anger arten av de särskilda risker som tillskrivs farliga ämnen. Det är nödvändigt att införa nya fraser som anger hälsofarlighet hos ämnen som är skadliga för fortplantningen. Det är även nödvändigt att införa nya kombinerade riskfraser som anger miljöfarlighet.

Bilaga 4 till direktiv 67/548/EEG innehåller en lista över fraser med skyddsanvisningar för farliga ämnen. Det är nödvändigt att omarbeta vissa skyddsfraser som rör miljöfarlighet. Det är nödvändigt att införa vissa kombinerade fraser som rör användningen av farliga ämnen och preparat.

Bilaga 6 till direktiv 67/548/EEG innehåller en vägledning för klassificering och märkning av farliga ämnen och preparat. Det är nödvändigt att ändra denna vägledning så att den inbegriper ändringarna till följd av direktiv 92/32/EEG.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till den tekniska utvecklingen av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:

1. Bilaga 2 skall ersättas med bilaga 1 till detta direktiv.

2. Bilaga 3 skall ersättas med bilaga 2 till detta direktiv.

3. Bilaga 4 skall ersättas med bilaga 3 till detta direktiv.

4. I bilaga 5 skall punkt 1.6.2.4. om gränstest i metod B.2 för bestämning av akut toxicitet (inandning) ersättas med följande:

"1.6.2.4 Gränstest

Om en exponering av fem han- och fem hondjur med 20 mg/l av en gas eller 5 mg/l av en aerosol eller ett stoft under fyra timmar (eller om detta inte är möjligt på grund av det testade ämnets fysikaliska eller kemiska, inbegripet explosiva, egenskaper, den högsta koncentration som kan uppnås) inte har produktrelaterad dödlig verkan inom 14 dagar, kan ytterligare försök anses som överflödiga.".

5. Bilaga 6, del 1 och 2 skall ersättas med bilaga 4 till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juli 1994, med undantag av dem som gäller för mobila gastuber som innehåller butan, propan eller LPG (liquid petroleum gas). Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa bilaga 4, kapitel 8.1 i detta direktiv, i den del det gäller för mobila gastubersom innehåller butan, propan eller LPG senast den 31 oktober 1997. Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.

3. När medlemsstaterna antar de bestämmelser som anges i punkterna 1 och 2 skall dessa innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Förfarandet för denna hänvisning skall antas av medlemsstaterna.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 27 april 1993.

På kommissionens vägnar

Yannis PALEOKRASSAS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 383, 29.12.1992, s. 113.

(3) EGT nr L 154, 5.6.1992, s. 1.

BILAGA 1, 2, 3 och 4

Dessa bilagor kommer att offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning

nr L 110 A

(Se anmärkningen på omslagets tredje sida till denna EGT)