Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Rådets direktiv 93/44/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskinerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 175 , 19/07/1993 s. 0012 - 0020

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0136

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 24 s. 0136RÅDETS DIREKTIV 93/44/EEG av den 14 juni 1993 om ändring av direktiv 89/392/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

När personer lyfts innebär det särskilda risker för dem. Dessa risker omfattas inte av de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som fastställs i rådets direktiv 89/392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om maskiner(4).

För ifrågavarande typer av maskiner finns det inget skäl att fastställa andra moduler för bedömning av överensstämmelse än de som ursprungligen fastställs i direktiv 89/392/EEG för maskiner i allmänhet.

Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för att täcka de risker vilka personer som lyfts utsätts för kan fastställas genom ändring av direktiv 89/392/EEG. I det sammanhanget kan man med fördel göra vissa rättelser i det direktivet.

Det är också nödvändigt att fastställa regler för säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden separat och för vilka tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen förklarar att de har en säkerhetsfunktion.

De tidpunkter för genomförande som fastställs i detta direktiv påverkar inte motsvarande tidpunkter för direktiv 89/392/EEG eller för direktiv 91/368/EEG, vilket ändrade det.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 89/392/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 1 skall ändras på följande sätt:

a) Följande stycke skall läggas till i punkt 1:

"Det skall också gälla för säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden separat."

b) Följande stycke skall läggas till i punkt 2:

"I detta direktiv avses med säkerhetskomponent en komponent som, förutsatt att den inte är utbytbar, släpps ut på marknaden av tillverkaren eller dennes representant i gemenskapen för att uppfylla en säkerhetsfunktion när den används, och för vilken gäller att ett fel eller felfunktion medför fara för utsatta personers hälsa eller säkerhet."

c) Punkt 3 skall ändras på följande sätt:

i) Följande strecksats skall utgå:

"- lyftanordningar som är konstruerade och tillverkade för att lyfta och/eller flytta personer med eller utan last, utom vad gäller industritruckar med upplyftbart operatörsläge (förarlyftande truckar),"

ii) Strecksatsen:

"- allmänna eller enskilda linbanor för transport av personer,"

skall ersättas med följande:

"- allmänna eller enskilda linbanor, inklusive bergbanor, för transport av personer,"

iii) Följande strecksats skall läggas till:

"- hissar, som permanent betjänar fasta stannplan i byggnader och anläggningar och som har en hisskorg som rör sig längs fasta styrskenor med en vinkel större än 15 grader mot horisontalplanet och konstruerade för transport av

- personer,

- personer och gods,

- endast gods om hisskorgen är beträdbar, det vill säga om en person utan svårighet kan stiga in i den, och om den har manöverdon i hisskorgen eller inom räckhåll för en person som befinner sig i hisskorgen,

- kuggstångsdrivna, rälsgående anordningar avsedda för persontransport,

- gruvhissar,

- teaterhissar,

- bygghissar avsedda för lyft av personer eller personer och gods."

d) Punkt 4 skall ersättas med följande:

"4. När de risker med maskiner eller säkerhetskomponenter som anges i detta direktiv helt eller delvis omfattas av särdirektiv skall det här direktivet inte gälla eller upphöra att gälla för sådana maskiner eller säkerhetskomponenter och sådana risker när särdirektiven tillämpas."

2. Artikel 2 skall ersättas med följande:

"Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att maskiner eller säkerhetskomponenter som omfattas av detta direktiv får släppas ut på marknaden eller tas i bruk endast om detta inte medför risk för personers hälsa och säkerhet, samt, i förekommande fall, husdjur och egendom, under förutsättning att maskinerna eller säkerhets-komponenterna har installerats och underhålls på riktigt sätt samt används för avsett ändamål.

2. Bestämmelserna i detta direktiv skall inte vara till förfång för medlemsstaternas rätt att, med vederbörligt beaktande av fördraget, fastställa sådana krav som de anser vara nödvändiga för att se till att personer, och i synnerhet arbetstagare, skyddas när de använder ifrågavarande maskiner eller säkerhetskomponenter, under förutsättning att detta inte innebär att maskinerna eller säkerhetskomponenterna ändras på något sätt som inte specificeras i detta direktiv.

3. Medlemsstaterna skall inte förhindra att maskiner eller säkerhetskomponenter som inte uppfyller bestämmelserna i detta direktiv visas på mässor, utställningar, demonstrationer m. m., förutsatt att tydligt anslag klart visar att maskinerna eller säkerhets- komponenterna inte uppfyller kraven och inte får säljas förrän tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen sett till att de uppfyller kraven. Vid demonstrationer skall tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas för att se till att personer skyddas."

3. Artikel 3 skall ersättas med följande:

"Artikel 3

Maskiner och säkerhetskomponenter som omfattas av detta direktiv skall uppfylla de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1."

4. Artikel 4 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna får inte inom sina territorier förbjuda, begränsa eller förhindra att maskiner och säkerhetskomponenter som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och tas i bruk."

b) Följande stycke skall läggas till:

"3. Medlemsstaterna får inte förbjuda, begränsa eller förhindra att säkerhetskomponenter enligt definitionen i artikel 1.2 släpps ut på marknaden, om de åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse från tillverkaren eller hans representant i gemenskapen, som avses i bilaga 2, punkt C."

5. Artikel 5.1 och 5.2 skall ersättas med följande:

"1. Medlemsstaterna skall anse att följande uppfyller bestämmelserna i detta direktiv, inklusive det förfarande för kontroll av överensstämmelse som avses i kapitel 2:

- Maskiner försedda med CE-märkningen och åtföljda av den EG-försäkran om överensstämmelse som avses i bilaga 2 A.

- Säkerhetskomponenter som åtföljs av den EG-försäkran om överensstämmelse som avses i bilaga 2 C.

I avsaknad av harmoniserade standarder skall medlemsstaterna vidta de åtgärder som de bedömer som nödvändiga för att uppmärksamma de berörda parterna på de nationella tekniska standarder och specifikationer som finns och som anses viktiga eller av betydelse för att de grundläggande säkerhets- och hälsokraven i bilaga 1 skall uppfyllas på ett fullgott sätt.

2. När en nationell standard överförd från en harmoniserad standard, vars referensnummer har publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, omfattar ett eller flera av de grundläggande säkerhetskraven skall maskiner eller säkerhets-komponenter som konstruerats och tillverkats i enlighet med denna standard förutsättas uppfylla de relevanta grundläggande kraven.

Medlemsstaterna skall offentliggöra referensnumren till de nationella standarder som överför harmoniserade standarder."

6. Artikel 7 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. När en medlemsstat konstaterar att

- en maskin med CE-märke

eller

- en säkerhetskomponent åtföljd av EG-försäkran om överensstämmelse

som används på avsett sätt kan äventyra personers samt, i förekommande fall, husdjurs och egendoms, säkerhet skall den vidta alla lämpliga åtgärder för att avlägsna maskinen eller säkerhetskomponenten från marknaden och förbjuda att den släpps ut på marknaden, tas i bruk eller används, samt begränsa dess fria rörlighet.

Medlemsstaten skall omedelbart underrätta kommissionen om sådana åtgärder och om skälen för beslutet samt speciellt om huruvida den bristande överenstämmelsen beror på

a) underlåtenhet att uppfylla de grundläggande krav som avses i artikel 3,

b) felaktig tillämpning av de standarder som avses i artikel 5.2 eller

c) brister i de standarder som avses i artikel 5.2."

b) Punkt 3 skall ersättas med följande:

"3. När

- maskiner som inte uppfyller kraven försetts med CE-märke,

- säkerhetskomponenter som inte uppfyller kraven åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse,

skall en behörig medlemsstat vidta lämplig åtgärd mot den som utfört märkningen eller utfärdat försäkran och underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta."

7. Artikel 8 skall ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. För att intyga att maskinen och säkerhetskomponenterna överensstämmer med bestämmelserna i detta direktiv skall tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen för varje tillverkad maskin eller säkerhets-komponent utfärda en EG-försäkran om överensstämmelse efter den förlaga som ges i bilaga 2 A respektive 2 C.

För maskiner skall tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen även förse maskinen med det CE-märke som avses i artikel 10."

b) Följande punkt skall läggas till:

"4a. Säkerhetskomponenter skall genomgå de certifieringsprocedurer som gäller för maskiner enligt punkt 2 4. Dessutom skall det anmälda organet vid EG-typkontrollen verifiera säkerhetskomponentens lämplighet att fullgöra de säkerhetsfunktioner som tillverkaren uppger."

c) Punkt 6 skall ersättas med följande:

"6. I de fall då varken tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen uppfyller sina skyldigheter enligt föregående punkter skall dessa skyldigheter övergå på varje person som släpper ut maskinen eller säkerhetskomponenten på marknaden i gemenskapen. Dessa skyldigheter skall också gälla för alla personer som sätter samman maskiner eller delar av maskiner eller säkerhetskomponenter av olika ursprung eller tillverkar maskiner eller säkerhetskomponenter för eget bruk."

8. Artikel 9.1 skall ersättas med följande:

"1. Varje medlemsstat skall anmäla till kommissionen och till övriga medlemsstater vilka organ som är godkända för att genomföra de certifieringsprocedurer som avses i artikel 8. Kommissionen skall informera om detta genom att publicera en förteckning över dessa organ i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, samt se till att förteckningen hålls aktuell."

9. Artikel 11 skall ersättas med följande:

"Artikel 11

Beslut som fattas enligt detta direktiv och som begränsar utsläppandet på marknaden och ibruktagandet av maskiner eller säkerhetskomponenter skall ange de exakta grunderna för beslutet. Ett sådant beslut skall så snart som möjligt anmälas till berörd part som samtidigt skall informeras om möjligheter till rättslig prövning som står till buds enligt medlemsstatens lagstiftning samt de tidsgränser som gäller för dessa möjligheter."

10. Bilaga 1 skall ändras på följande sätt:

a) Rubriken skall ersättas med följande:

"GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV PÅ KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING AV MASKINER OCH SÄKERHETSKOMPONENTER".

b) Följande skall läggas till efter titeln:

"I denna bilaga avses med maskiner antingen maskiner eller säkerhetskomponenter enligt definitionen i artikel 1.2."

c) Inledningen skall utökas med följande:

"3. De grundläggande hälso- och säkerhetskraven har grupperats enligt de risker som de täcker.

Maskiner innebär en mängd risker som kan beskrivas under mer än en rubrik i denna bilaga.

Tillverkaren är skyldig att bedöma riskerna för att identifiera alla de som är aktuella för hans maskin, han skall sedan konstruera och tillverka maskinen med hänsyn till den bedömningen."

d) I punkt 1.2.4 skall det sista stycket om nödstopp ersättas med följande:

"När aktiv påverkan av manöverdonet för nödstopp har upphört efter ett stoppkommando så skall detta kommando bli kvar tills nödstoppsanordningen återställts; manöverdonet får inte kunna spärras utan att stoppkommando ges; återställning av anordningen får endast kunna ske genom en för ändamålet lämplig åtgärd. Återställning av anordningen får inte återställa maskinen utan endast möjliggöra återstart."

e) Följande punkter skall läggas till:

"1.5.14 Risk för att bli instängd i en maskin

Maskiner måste vara konstruerade, tillverkade eller utrustade med anordningar för att förhindra att en utsatt person blir instängd i den, eller om det är omöjligt, med en anordning för att kalla på hjälp.

1.5.15 Risk för att halka, snubbla eller falla

De delar av maskinen där personer är benägna att stå eller förflytta sig, skall vara konstruerade och tillverkade för att förhindra att personer halkar, snubblar eller faller på eller från dessa delar."

f) Punkt 1.6.2 andra stycket skall utgå.

g) Punkt 1.7.4 a första strecksatsen skall ersättas med följande:

" - En upprepning av de uppgifter som maskinen är märkt med, utom serienumret (se 1.7.3), samt eventuell annan relevant information för att underlätta underhåll (t. ex. adress till importören, reparatörer osv.)."

h) Punkt 1.7.4 b skall ersättas med följande:

"Bruksanvisningen skall avfattas av tillverkaren eller av den som representerar honom i gemenskapen på något av gemenskapens språk. När maskinen tas i bruk måste den åtföljas av en översättning av bruksanvisningen till det eller de språk som används i det land där maskinen skall användas och av bruksanvisningen på originalspråket. Denna översättning måste utföras antingen av tillverkaren eller av den som representerar honom i gemenskapen eller av den person som inför maskinen i språkområdet i fråga. Ett undantag från detta krav är att underhållsinstruktioner, avsedda att användas av specialiserad personal som anlitas av tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen kan avfattas på endast ett av gemenskapens officiella språk som förstås av den personalen."

i) Punkt 1.7.4 d skall ersättas med följande:

"Litteratur om maskinen får inte motsäga bruksanvisningen vad gäller säkerhetsaspekterna. Den tekniska dokumentationen för maskinen måste ge information om utsläpp av luftburet buller enligt f samt, för handhållna eller handstyrda maskiner, information om vibrationer enligt 2.2."

j) Rubriken till punkt 2 skall ersättas med följande:

"GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR VISSA MASKINKATEGORIER".

k) I punkt 2.1, 2.2 och 2.3 skall följande ord utgå:

"Förutom de grundläggande hälso-och säkerhetskrav som anges i 1 ovan".

l) Punkt 3 första stycket skall ersättas med följande:

"Maskiner som medför risker på grund av sin mobilitet skall vara konstruerade och tillverkade för att uppfylla nedanstående krav."

m) Punkt 4 första stycket skall ersättas med följande:

"Maskiner som medför risker beroende på lyft - framför allt risker för nedfallande laster och sammanstötningar eller risker för vältning, orsakade av lyft - måste vara konstruerade och tillverkade för att uppfylla nedanstående krav."

n) Följande stycke skall läggas till i punkt 4.2.3:

"Maskiner som betjänar fasta stannplan vid vilka operatörer har tillträde till lastplanet för att lasta eller säkra lasten måste vara konstruerade och tillverkade för att förhindra okontrollerade rörelser av lastplanet, särskilt vid lastning och lossning."

o) Rubriken till punkt 5 skall ersättas med följande:

"GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV FÖR MASKINER SOM ÄR AVSEDDA FÖR ARBETE UNDER JORD"

p) Punkt 5 första stycket skall ersättas med följande:

"Maskiner som är avsedda för arbete under jord skall vara konstruerade och tillverkade för att uppfylla nedanstående krav."

q) Punkt 6 i bilagan till detta direktiv skall läggas till.

11. Bilaga 2 skall ändras på följande sätt:

a) Rubriken till punkt A skall ersättas med följande:

"Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse för maskiner(1)".

b) Den första fotnoten skall ersättas med följande:

"(1) Denna deklaration skall vara avfattad på samma språk som de ursprungliga bruksanvisningen (se bilaga 1, punkt 1.7.4 b) och skall vara antingen maskinskriven eller textad med tryckbokstäver. Den måste åtföljas av en översättning till ett av de officiella språken i landet i vilket maskinen skall användas. Denna översättning måste utföras enligt samma villkor som för översättningen av bruksanvisningen.".

c) Följande punkt skall läggas till:

"C. Innehåll i EG-försäkran om överensstämmelse för säkerhetskomponenter som släpps ut på marknaden separat(1).

EG-försäkran om överensstämmelse skall innehålla följande uppgifter:

- Namn på och adress till tillverkaren eller den som representerar honom i gemenskapen(2).

- Beskrivning av säkerhetskomponenten(3).

- Den säkerhetsfunktion som komponenten skall fullgöra, om detta inte framgår tydligt av beskrivningen.

- I förekommande fall, namn på och adress till det anmälda organet och EG-typkontrollintygets nummer.

- I förekommande fall namn och adress till det anmälda organ dit dokumentationen har översänts i överensstämmelse med artikel 8.2 c första strecksatsen.

- I förekommande fall namn och adress till det anmälda organ som har genomfört verifikationen enligt artikel 8.2 c andra strecksatsen.

- I förekommande fall en hänvisning till harmoniserade standarder.

- I förekommande fall de nationella tekniska standarder och specifikationer som tillämpats.

- Identifikation av den eller de personer som har fullmakt att skriva under för tillverkaren eller för den som representerar honom i gemenskapen."

d) Följande fotnot skall läggas till som fotnot 4:

"(4) Beskrivning av säkerhetskomponenten (märke, typ, serienummer om sådant finns, o. s. v.)."

12. Bilaga 4 skall ändras på följande sätt:

a) Rubriken skall ersättas med följande:

"MASKINTYPER OCH SÄKERHETSKOMPONENTER FÖR VILKA PROCEDUREN ENLIGT ARTIKEL 8.2 b OCH c SKALL TILLÄMPAS".

b) Följande underrubrik skall läggas till efter rubriken:

"A. Maskiner".

c) Punkt 1 skall ersättas med följande:

"1. Cirkelsågar (en- eller flerbladiga) avsedda att användas för bearbetning av trä och liknande material eller för bearbetning av kött och liknande produkter.

1.1. Sådana sågar med fast verktygsläge under bearbetning som har fast bord där arbetsstycket matas manuellt eller som har en löstagbar anordning för maskinell matning.

1.2. Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har manuellt drivet fram- och återgående sågbord eller vagn.

1.3. Sågar med fast verktygsläge under bearbetning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning för arbetsstyckena och med manuell inläggning och/eller borttagning.

1.4. Sågar med rörligt verktygsläge under bearbetning och som har en inbyggd maskinell matningsanordning med manuell inläggning och/eller borttagning."

d) Punkt 4 skall ersättas med följande:

"4. Bandsågar med fast eller rörligt bord och bandsågar med rörlig vagn med manuell inläggning och/eller borttagning, avsedda att användas för bearbetning av trä och liknande material eller för bearbetning av kött och liknande produkter."e) Punkt 5 skall ersättas med följande:

"5. Kombinerade maskiner av de slag som avses i punkterna 1 4 och 7 för bearbetning av trä och liknande material."

f) Punkt 7 skall ersättas med följande:

"7. Handmatade bordfräsmaskiner med vertikal spindel för bearbetning av trä och liknande material."

g) Följande skall läggas till punkt A:

"16. Anordningar för lyft av personer som medför risk för ett fall från en höjd på mer än tre meter.

17. Maskiner för tillverkning av pyrotekniska produkter."

h) Följande punkt skall läggas till:

"B. Säkerhetskomponenter

1. Elektriskt avkännande anordningar som konstruerats särskilt för att upptäcka personer för att garantera deras säkerhet (beröringsfria skyddsanordningar, tryckkännande mattor, elektromagnetiska detektorer etc.).

2. Logikenheter som säkerställer skydds-funktionerna hos tvåhandsmanöveranordningar.

3. Maskinellt drivna förreglade avskärmnings-skydd avsedda att utgöra skydd på de maskiner som avses i punkt 9, 10 och 11.

4. Överrullningsskydd (ROPS).

5. Skyddsanordningar mot fallande föremål (FOPS)."

13. Följande skall läggas till efter rubriken till bilaga 5:

"I denna bilaga avses med maskiner antingen maskiner eller säkerhetskomponenter enligt definitionen i artikel 1.2."

14. Följande skall läggas till efter rubriken till bilaga 6:

"I denna bilaga avses med maskiner antingen maskiner eller säkerhetskomponenter enligt definitionen i artikel 1.2."

15. Följande skall läggas till efter rubriken till bilaga 7:

"I denna bilaga avses med maskiner antingen maskiner eller säkerhetskomponenter enligt definitionen i artikel 1.2."

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 juli 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 januari 1995.

2. Med avsteg från punkt 1 tredje stycket skall medlemsstaterna anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa följande bestämmelser från och med den 1 juli 1994:

- Artikel 1.10 utom a, b och q.

- Artikel 1.11 a och b.

- Artikel 1.12 c, d, e och f.

3. Till och med den 31 december 1996 får dock medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och ibruktagande av säkerhetskomponenter och maskiner för personlyft eller -förflyttning, som är i överensstämmelse med de nationella bestämmelser som är i kraft på deras territorium vid tiden för antagandet av detta direktiv.

4. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 14 juni 1993.

På rådets vägnar

J. TRØJBORG

Ordförande

(1) EGT nr C 25, 1.2.1992, s. 8 och EGT nr C 252, 29.9.1992, s. 3.

(2) EGT nr C 241, 21.9.1992, s. 107 och EGT nr C 72, 15.3.1993, s. 70.

(3) EGT nr C 223, 31.8.1992, s. 60.

(4) EGT nr L 183, 29.6.1989, s. 9. Ändrat genom direktiv 91/368/EEG (EGT nr L 198, 22.7.1991, s. 16).

BILAGA

"6. GRUNDLÄGGANDE HÄLSO- OCH SÄKERHETSKRAV MED AVSEENDE PÅ DE SÄRSKILDA RISKERNA VID LYFT ELLER FÖRFLYTTNING AV PERSONER.

Maskiner där det föreligger risker vid lyft eller förflyttning av personer måste konstrueras och tillverkas för att uppfylla nedanstående krav.

6.1 Allmänt

6.1.1 Definition

I detta avsnitt avses med lastplan den anordning där personer befinner sig då de lyfts, sänks eller förflyttas.

6.1.2 Mekanisk hållfasthet

De nyttjandefaktorer som definieras i punkt 4 är inte tillräckliga för maskiner avsedda att lyfta eller förflytta personer och måste i regel dubbleras. Lastplanets golv måste vara konstruerade och tillverkade för att erbjuda utrymme och hållfasthet i förhållande till det maximala antal personer och den maximala last som tillverkaren fastställt.

6.1.3 Lastkontroll för utrustning som flyttas med annan kraft än mänsklig

Kraven i punkt 4.2.1.4 gäller oavsett den maximalt tillåtna lasten. Detta krav gäller inte för maskiner för vilka tillverkaren kan visa att det inte finns någon risk för överbelastning eller vältning.

6.2 Manöverdon

6.2.1. När säkerhetskraven inte kräver andra lösningar gäller följande:

Lastplanet måste i regel konstrueras och tillverkas så att personer som befinner sig på det har möjlighet att styra rörelser uppåt och neråt och, i förekommande fall, att förflytta lastplanet horisontellt i förhållande till maskinen.

Vid användning måste dessa manöverdon vara överordnade andra manöveranordningar som styr samma rörelse med undantag av nödstoppsanordningar.

Dessa manöverdon måste vara utförda som hålldon, utom i fråga om maskiner som betjänar fasta stannplan.

6.2.2. Om maskiner för lyft eller förflyttning av personer kan flyttas med lastplanet i en annan position än vilopositionen, måste de konstrueras och tillverkas så att den person eller personer som befinner sig på lastplanet har möjlighet att förhindra sådana risker som uppstår vid maskinens förflyttning.

6.2.3. Maskiner för lyft eller förflyttning av personer måste vara konstruerade, tillverkade eller utrustade så att det inte uppstår risker genom att lastplanet rör sig med för hög hastighet.

6.3 Risk för personer att falla från lastplanet

6.3.1. Om de åtgärder som avses i 1.1.15 inte är tillräckliga måste lastplanet förses med tillräckligt många fästpunkter för det antal personer som kan befinna sig på lastplanet. Fästpunkterna skall vara tillräckligt starka för att fästa personlig skyddsutrustning i för att undanröja fallrisken.

6.3.2. Om det finns luckor i golvet eller i taket eller sidodörrar måste dessa öppnas i sådan riktning att det inte kan uppstå någon fallrisk om de öppnas oväntat.

6.3.3. Maskiner för lyft eller förflyttning av personer måste vara tillverkade och konstruerade för att säkerställa att lastplanets golv inte kan luta så mycket att det skapar en risk för att personer på det faller. Detta gäller även när det är i rörelse.

Lastplanets golv måste vara halksäkert.

6.4 Risk för att lastplanet faller eller välter

6.4.1. Maskiner för lyft eller förflyttning av personer måste vara konstruerade och tillverkade för att förhindra att lastplanet faller eller välter.

6.4.2. Acceleration och bromsning av lastplanet eller bärande fordon som styrs av operatören eller utlöst av en säkerhetsanordning under de maximala last- och hastighetsförhållanden som fastställts av tillverkaren, får inte orsaka fara för utsatta personer.

6.5 Märkning

När det är nödvändigt för säkerheten, måste lastplanet vara försett med den grundläggande, relevanta informationen."