Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 93/69/EEG av den 23 juli 1993 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/116/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 185 , 28/07/1993 s. 0030 - 0042

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 29 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 29 s. 0003KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/69/EEG av den 23 juli 1993 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/116/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel(1), senast ändrat genom direktiv 89/530/EEG(2), särskilt artikel 9.1 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 8a i fördraget fastställs ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs.

I direktiv 76/116/EEG fastställs bestämmelser för utsläppande på marknaden av EEG-gödselmedel.

Bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG behöver kompletteras med nya gödselmedel så att dessa kan betecknas "EEG-gödselmedel". Rådets direktv 89/284/EEG(3) och 89/530/EEG om komplettering och ändring av direktiv 76/116/EEG har båda bilagor som inte har införlivats med bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG. Denna bilaga behöver därför struktureras om så att den blir lättare och klarare att läsa och förstå.

Med tanke på den föreslagna åtgärdens verkan och räckvidd är gemenskapsbestämmelserna i detta direktiv absolut nödvändiga för att uppfylla de fastställda syftena. Dessa syften kan inte uppfyllas enskilt av medlemsstaterna. Direktiv 76/116/EEG har redan fastställt att dessa syften skall uppfyllas på gemenskapsnivå.

Åtgärderna i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska hinder för handel med gödselmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG skall ändras på följande sätt:

a) De enkla kvävegödselmedel som anges i bilaga 1 till det här direktivet skall läggas till under nummer 1 i del A.

b) De sammansatta gödselmedel som anges i bilaga 2 till det här direktivet skall läggas till i del B.

c) De flytande gödselmedel som anges i bilaga 3 till det här direktivet skall läggas till under nummer 1 i del C.

Artikel 2

1. Bilaga 1 till direktiv 89/284/EEG skall läggas till som del D i bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG och ges rubriken "Gödselmedel innehållande sekundära näringsämnen".

2. Det gödselmedel som anges i bilaga 4 till det här direktivet skall läggas till i del D i bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG.

Artikel 3

1. Bilagan till direktiv 89/530/EEG skall läggas till som del E i bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG och ges rubriken "Gödselmedel som innehåller spårämnen".

2. Kapitel A i del E i bilaga 1 till direktiv 76/116/EEG skall ersättas med bilaga 5 till det här direktivet.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 april 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 maj 1994.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 juli 1993.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Vice ordförande

(1) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21.

(2) EGT nr L 281, 30.9.1989, s. 116.

(3) EGT nr L 111, 22.4.1989, s. 34.

BILAGA 1

BILAGA 1 A. ENKLA GÖDSELMEDEL

>Plats för tabell>

BILAGA 2

BILAGA 1 B. LISTA ÖVER SAMMANSATTA GÖDSELMEDEL

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 3

BILAGA 1 C. FLYTANDE GÖDSELMEDEL

>Plats för tabell>

BILAGA 4

BILAGA 1 D. GÖDSELMEDEL INNEHÅLLANDE SEKUNDÄRA NÄRINGSÄMNEN

>Plats för tabell>

BILAGA 5

BILAGA 1 E

Förklaring: Följande anmärkningar gäller hela del E

Anmärkning 1: En kelatbildare får betecknas med sina initialer enligt beskrivningen i kapitel E

Anmärkning 2: Om produkten inte kvarlämnar något fast restmaterial efter att ha lösts upp i vatten får den beskrivas som "för upplösning"

Anmärkning 3: Om ett spårämne förekommer såsom kelat, skall det pH-område som garanterar godtagbar stabilitet för kelatet anges

>Plats för tabell>