Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 023 , 28/01/1994 s. 0028 - 0029

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0242

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0242KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/1/EG av den 6 januari 1994 om teknisk anpassning av rådets direktiv 75/324/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 75/324/EEG av den 20 maj 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar beträffande aerosolbehållare(1), senast ändrat genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal, särskilt artikel 10.3 i denna, och

med beaktande av följande:

En medlemsstat har tillämpat säkerhetsklausulen i artikel 10 i direktiv 75/324/EEG.

De säkerhetsåtgärder som antagits är berättigade med hänsyn till riskerna med den ökade användningen i aerosolbehållare av synnerligen brandfarliga drivgaser som ersättare för klorfluorkarboner (CFC).

Vissa ämnen eller beredningar som ingår i vissa aerosolbehållare är särskilt brandfarliga.

Nu gällande bestämmelser är inte tillräckliga för att förhindra att vissa aerosolbehållare utgör en säkerhetsrisk. Dessa bestämmelser bör därför anpassas.

Vissa aerosolbehållare medför ingen antändningsrisk, trots att de innehåller brandfarliga ämnen eller beredningar, och undantag från vissa märkningskrav bör därför medges.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning med hänsyn till teknisk utveckling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 75/324/EEG ändras på följande sätt:

1. Artikel 8.1 d skall ersättas med följande:

"d) De uppgifter som anges i punkt 2.2-2.3 i bilagan."

2. Följande artikel skall införas efter artikel 9:

"Artikel 9a

Om den person som ansvarar för att aerosolbehållare saluförs har tillgång till provningsresultat eller andra uppgifter som visar att aerosolbehållarna, trots att deras innehåll är brandfarligt, inte medför någon antändningsrisk under normala eller rimligen förutsebara användningsbetingelser, får han på eget ansvar besluta att inte tillämpa bestämmelserna i punkterna 2.2 b och 2.3 b i bilagan.

Han skall tillhandahålla medlemsstaterna en kopia av dessa dokument.

I sådana fall skall mängden brandfarligt material som ingår i aerosolbehållaren tydligt anges på etiketten med följande lätt läsbara och outplånliga text: `X viktprocent av innehållet är brandfarligt`."

3. Bilagan skall ändras på det sätt som framgår av bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 oktober 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Medlemsstaterna skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 1995.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom ett område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 6 januari 1994.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 147, 9.6.1975, s. 40.

BILAGA

Bilagan till direktiv 75/324/EEG ändras på följande sätt:

a) Punkt 1.8 skall ersättas med följande:

"1.8 Brandfarligt innehåll

Med brandfarligt innehåll avses ämnen och beredningar som motsvarar de kriterier som fastställts för kategorierna "synnerligen brandfarligt", "mycket brandfarligt" och "brandfarligt" och som upptas i bilaga 6 till rådets direktiv 67/548/EEG.

Antändligheten och flampunkten för innehållet i behållaren skall bestämmas med de särskilda metoder som beskrivs i del A av bilaga 5 till samma direktiv."

b) Punkt 2.2 skall ersättas med följande:

"2.2 Märkning

Utöver vad som föreskrivs i direktiven om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar, särskilt i fråga om faror för människors hälsa och för miljön, skall varje aerosolbehållare vara lätt läsbart och outplånligt märkt med följande uppgifter:

a) Oberoende av innehåll: "Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare."b) Om innehållet är brandfarligt enligt definitionen i punkt 1.8: i tillämpliga fall symbolen öppen låga, uppgift om att de ämnen eller beredningar, inklusive drivgasen, som ingår i aerosolbehållaren är brandfarliga och tillämpliga riskfraser som valts enligt kriterierna i punkterna 2.2.3, 2.2.4 eller 2.2.5 i bilaga 6 till direktiv 67/548/EEG och, i fråga om symbolen öppen låga och riskangivelse, enligt bestämmelserna i bilaga 2 till samma direktiv.

2.3 Särskilda anvisningar för användningen

Utöver vad som föreskrivs i direktiven om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar, särskilt i fråga om faror för människors hälsa och för miljön, skall varje aerosolbehållare vara lätt läsbart och outplånligt märkt med följande uppgifter:

a) Oberoende av innehåll: sådana ytterligare uppmaningar till försiktighet vid användningen som gör konsumenterna medvetna om de särskilda farorna med produkten.

b) Om innehållet är brandfarligt, följande varningstexter:

- `Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.`- `Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte.`- `Förvaras oåtkomligt för barn.` "