Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 94/2/EG av den 21 januari 1994 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EG vad gäller märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 045 , 17/02/1994 s. 0001 - 0022

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0249

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 25 s. 0249KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/2/EG av den 21 januari 1994 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EG vad gäller märkning som anger energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar (även i kombination) för hushållsbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser(1), särskilt artiklarna 9 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt direktiv 92/75/EEG skall kommissionen anta ett genomförandedirektiv för hushållsapparater, inbegripet kylskåp och frysar (även i kombination).

Energiförbrukningen hos kylskåp och frysar utgör en betydande del av gemenskapens totala energibehov. Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen hos dessa apparater.

Energiförbrukningen hos kylskåp och frysar (även i kombination) kan mätas med hjälp av den metod som anges i CEN:s (Europeiska organisationen för standardisering) standard EN 153.

Gemenskapen bekräftar sitt intresse av ett internationellt standardiseringssystem som kan användas för att utarbeta standarder, som används av alla parter i den internationella handeln, och för att tillgodose de behov som gemenskapens politik medför, och uppmanar därför de europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta samarbetet med de internationella standardiseringsorganisationerna.

Europeiska organisationen för standardisering och Europeiska organisationen för standardisering inom elområdet (Cenelec) är de organ som erkänns ha befogenhet att anta harmoniserade standarder i enlighet med de allmänna riktlinjer för samarbete mellan kommissionen och de två organen som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv avses med en harmoniserad standard en teknisk specifikation (Europeisk standard eller harmoniseringsdokument) som antagits av CEN eller Cenelec på uppdrag av kommissionen i enlighet med bestämmelserna i rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter(2), senast ändrat genom kommissionens beslut 92/400/EEG(3), och på grundval av de ovannämnda allmänna riktlinjerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 10 i direktiv 92/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv skall tillämpas på elektriska nätanslutna kylskåp samt frysar för förvaring och infrysning (även i kombination) för hushållsbruk. Apparater som även kan utnyttja andra energikällor, t.ex. batterier, omfattas inte av direktivet.

2. De upplysningar som krävs i detta direktiv skall tas fram genom mätning i enlighet med EN 153 från maj 1990 eller med harmoniserade standarder, vilkas referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder. De upplysningar som gäller buller skall vid behov tas fram genom mätning i enlighet med rådets direktiv 86/594/EEG(4).

3. De harmoniserade standarder som avses i punkt 2 skall utarbetas på uppdrag av kommissionen i enlighet med direktiv 83/189/EEG och direktiv 88/182/EEG.

4. "Återförsäljare", "leverantör", "informationsblad" och "kompletterande information" skall ha de betydelser som anges i artikel 1.4 i direktiv 92/75/EEG.

Artikel 2

1. Den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.3 i direktiv 92/75/EEG skall innehålla

- leverantörens namn och adress,

- en allmän beskrivning av apparaten, som är tillräcklig för att apparaten skall kunna identifieras,

- upplysningar, eventuellt med ritningar, om huvuddragen i modellens utformning, särskilt sådana som har en märkbar påverkan på dess energiförbrukning,

- rapporter om de relevanta mätningar som utförts i enlighet med de standarder som avses i artikel 1.2 i detta direktiv,

- bruksanvisning, om sådan finns.

2. De apparater som omfattas av detta direktiv skall delas in i de kategorier som anges i bilaga 4.

3. Den etikett som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall ha den utformning som anges i bilaga 1 till det här direktivet. Den skall placeras utvändigt på apparatens fram- eller ovansida, så att den är väl synlig och inte dold.

4. Det informationsblad som avses i artikel 2.1 tredje strecksatsen i direktiv 92/75/EEG skall ha det innehåll och det utseende som anges i bilaga 2 till det här direktivet.

5. I de fall som omfattas av artikel 5 i direktiv 92/75/EEG och där apparater bjud ut till försäljning, hyra eller kreditköp med hjälp av en trycksak, t.ex. en postorderkatalog, skall denna trycksak innehålla all den information som anges i bilaga 3 till det här direktivet.

6. Klassificering av en apparats energieffektivitet skall göras i enlighet med bilaga 5.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla leverantörer och återförsäljare som är etablerade inom deras territorier fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 december 1994. De skall genast underrätta kommissionen om detta. Bestämmelserna skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 21 januari 1994.

På kommissionens vägnar

Abel MATUTES

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16.

(2) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(3) EGT nr L 221, 6.8.1992, s. 55.

(4) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24.

BILAGA 1

ETIKETTEN

Etikettens utformning

1. Etiketten skall utformas i enlighet med följande illustrationer.

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

Anmärkningar till etiketten

2. I följande anmärkningar beskrivs de upplysningar som skall lämnas.

Anmärkning:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellidentifikation.

III. Apparatens energieffektivitetsklass skall bestämmas i enlighet med bilaga 5. Den skall anges med hjälp av den tillämpliga bokstaven som skall placeras på samma höjd som motsvarande pil.

IV. Utan att det påverkar några av de krav som ställs i gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärke kan en kopia av miljömärket (blomman) infogas här, om apparaten i fråga har tilldelats miljömärket i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 880/92(1). I den vägledning för utformningen av etiketter för kylskåp och frysar som det hänvisas till nedan förklaras hur miljömärket kan tas med på etiketten.

V. Energiförbrukning enligt de standarder som avses i artikel 1.2, men uttryckt i kWh per år (dvs. per 24 timmar × 365).

VI. Total nettovolym för alla utrymmen utan stjärnmärkning (dvs. drifttemperatur > P 6 °C).

VII. Total nettovolym för alla frysutrymmen med stjärnmärkning (dvs. drifttemperatur ≤ P 6 °C).

VIII. Frysutrymmets stjärnmärkning enligt de standarder som avses i artikel 1.2. Om detta utrymme saknar stjärnmärkning skall denna plats lämnas tom.

IX. I förekommande fall, buller mätt i enlighet med direktiv 86/594/EEG.

OBS:

De uttryck på övriga språk som motsvarar de ovan beskrivna anges i bilaga 6.

Tryckning

3. Nedan anges vissa bestämmelser för utformning av etiketten.

>Hänvisning till >

Färger:

CMYK: cyan, magenta, gult, svart.

Exempel: 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

Pilar:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Ramfärg: X070

All text är svart. Bakgrunden är vit.

Fullständig information om tryckning finns i vägledningen för utformningen av etiketter för kylskåp och frysar som kan fås från:

The Secretary of the Committee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances

Directorate-General for Energy DG XVII

Commission of the European Communities

200 Rue de la Loi

B-1049 Brussels

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

>Hänvisning till>

(1) EGT nr L 99, 11.4.1992, s. 1.

BILAGA 2

INFORMATIONSBLADET

Informationsbladet skall innehålla följande upplysningar. Upplysningarna kan antingen lämnas i form av en tabell som omfattar ett antal apparater från samma leverantör, varvid de skall lämnas i den angivna ordningen, eller lämnas i beskrivningen av apparaten.

1. Leverantörens namn eller varumärke.

2. Leverantörens modellidentifikation.

3. Typ av apparat enligt följande:

>Plats för tabell>

4. Modellens energieffektivitetsklass enligt defintionen i bilaga 5, uttryckt som "Energieffektivitetsklass . . . på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)". Om dessa upplysningar lämnas i tabellform kan de uttryckas på annat sätt förutsatt att det är tydligt att skalan går från A (mest effektiv) till G (minst effektiv).

5. Om upplysningarna lämnas i tabellform och några av apparaterna i tabellen har tilldelats gemenskapens miljömärke i enlighet med förordning (EEG) nr 880/92, kan detta anges här. I så fall skall rubriken vara "Gemenskapens miljömärke", och angivelsen skall bestå av en kopia av miljömärket (blomman). Denna bestämmelse påverkar inte de krav som ställs i gemenskapsprogrammet för tilldelning av miljömärke.

6. Energiförbrukning enligt de standarder som avses i artikel 1.2, men uttryckt i kWh per år (dvs. per 24 timmar × 365), definierat som "energiförbrukning i kWh per år, baserat på resultat från standardiserade provningar under 24 timmar. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används och var den placeras."

7. Kylutrymmets (5 °C) nettovolym enligt de standarder som avses i artikel 1.2 - utelämnas för kategorierna 8 och 9.

8. Frysutrymmets nettovolym enligt de standarder som avses i artikel 1.2 - utelämnas för kategorierna 1, 2 och 3. För apparater i kategori 3 anges "köldfackets" nettovolym.

7 och 8. För kategorierna 2 och 10 skall varje utrymmes nettovolym anges enligt de standarder som avses i artikel 1.2.

9. Frysutrymmets eventuella stjärnmärkning enligt de standarder som avses i artikel 1.2.

10. Angivelsen "automatisk avfrostning" kan tas med här, om denna överensstämmer med de definitioner som anges i de standarder som avses i artikel 1.2.

11. "Säkerhet vid strömavbrott i . . . timmar", definierat som "temperaturstegringstid" enligt de standarder som avses i artikel 1.2.

12. "Infrysningskapacitet" i kg/24 timmar enligt de standarder som avses i artikel 1.2.

13. "Klimatklass" enligt de standarder som avses i artikel 1.2. Om apparatens klimatklass är "tempererad" kan denna uppgift utelämnas.

14. "Buller", i förekommande fall, som mäts enligt direktiv 86/594/EEG.

Om en apparat har andra utrymmen än ett kylutrymme och ett frysutrymme kan ytterligare rader för upplysningar om dessa andra utrymmen läggas till vid 7, 8, 9, 10, 11, 12 och 13. I så fall skall utrymmenas benämningar och den ordning i vilken de anges vara konsekventa. Om ett utrymmes nominella temperatur inte överensstämmer med stjärnmärkningssystemet eller med standardtemperaturen för kylutrymmen (5 °C), skall den nominella temperaturen anges.

De upplysningar som lämnas på etiketten kan återges i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. I så fall måste de ytterligare upplysningar som endast lämnas på informationsbladet ändå tas med.

OBS:

De uttryck på övriga språk som motsvarar de ovan beskrivna anges i bilaga 6.

BILAGA 3

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING

Postorderkataloger och andra trycksaker som avses i artikel 2.5 i detta direktiv skall innehålla följande upplysningar i nedan angivna ordning:

1. Energieffektivitetsklass (punkt 4 i bilaga 2)

2. Energiförbrukning (punkt 6 i bilaga 2)

3. Kylutrymmets nettovolym (punkt 7 i bilaga 2)

4. Frysutrymmets nettovolym (punkt 8 i bilaga 2)

5. Stjärnmärkning (punkt 9 i bilaga 2)

6. Buller (punkt 14 i bilaga 2)

Om andra upplysningar som finns med på informationsbladet lämnas, skall dessa utformas i enlighet med bilaga 2 och läggas till på ovanstående lista i den ordning som fastställts för informationsbladet.

De upplysningar som anges ovan skall tryckas i en storlek och ett typsnitt som gör dem lätta att läsa.

OBS:

De uttryck på övriga språk som motsvarar de ovan beskrivna anges i bilaga 6.

BILAGA 4

KATEGORIER

De apparater som omfattas av detta direktiv skall delas in i följande kategorier:

1. Hushållskylskåp utan frysfack.

2. Hushållskylskåp/-svalskåp med utrymmen som håller 5 °C och/eller 10 °C.

3. Hushållskylskåp med köldfack utan stjärnmärkning.

4. Hushållskylskåp med köldfack märkt *.

5. Hushållskylskåp med köldfack märkt **.

6. Hushållskylskåp med köldfack märkt ***.

7. Hushållskylskåp/-frysskåp med frys märkt *(***).

8. Hushållsfrysskåp.

9. Hushållsfrysboxar.

10. Hushållskylskåp och -frysar med mer än två dörrar samt andra apparater som inte omfattas av ovanstående.

BILAGA 5

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

En apparats energieffektivitetsklass skall bestämmas i enlighet med följande tabell 1:

>Plats för tabell>

Energieffektivitetsindex (uttryckt i procent) = apparatens årliga energiförbrukning(1) / apparatens årliga standard-energiförbrukning.

Apparatens årliga standardenergiförbrukning (uttryckt i kWh/år) = M × korrigerad nettovolym + N.

Korrigerad nettovolym (uttryckt i liter) = kylutrymmets nettovolym + Ù × frysutrymmets nettovolym.

Värdena för M, N och Ù tas från tabell 2.

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

>Hänvisning till>

(1) Enligt anmärkning V i bilaga 1.

BILAGA 6

ÖVERSÄTTNING AV TERMER SOM ANVÄNDS PÅ ETIKETTEN OCH INFORMATIONSBLADET

>Plats för tabell>