Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/34/EG av den 30 juni 1994 om ändring av direktiv 89/107/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 237 , 10/09/1994 s. 0001 - 0002

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 27 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 27 s. 0003EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/34/EG av den 30 juni 1994 om ändring av direktiv 89/107/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

enligt förfarandet i fördragets artikel 189b(3), och

med beaktande av följande:

Harmoniseringen av reglerna om tillsatser bör inte påverka tillämpningen av sådana nationella bestämmelser som var i kraft den 1 januari 1992 och som avser förbud mot vissa tillsatser i vissa specifika livsmedel som betraktas som traditionella och som framställs inom den aktuella medlemsstatens territorium, förutsatt att dessa bestämmelser inte omfattar en hel grupp av livsmedel, även sådana som inte ligger inom detta direktivs räckvidd, men beträffande vilka gemenskapsbestämmelser föreskriver tillstånd för användning av tillsatser.

Sådana produkter skulle kunna särskiljas genom lämplig märkning.

Den fria omsättningen av livsmedel som uppfyller kraven i de direktiv som avser tillsatser bör inte påverkas.

Inte heller bör etableringsfriheten och rätten att inom varje medlemsstats territorium framställa och sälja produkter som uppfyller kraven i direktiven om tillsatser påverkas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I direktiv 89/107/EEG(4) skall följande läggas till som artikel 3a:

"Artikel 3a

1. Utan hinder av artikel 3.2 a och 3.2 b skall rådet, enligt förfarandet i fördragets artikel 100a, på förslag från kommissionen tillåta att medlemsstaterna fortsätter att tillämpa förbud mot användning av vissa tillsatser i vissa livsmedel som betraktas som traditionella, förutsatt att

- sådana förbud var i kraft den 1 januari 1992, och

- de aktuella medlemsstaterna tillåter framställning och försäljning inom sina territorier av samtliga livsmedel som inte betraktas som traditionella och som uppfyller kraven i artikel 3.

2. Utan att det påverkar bestämmelserna i förordningarna (EEG) nr 2081/92(1) och (EEG) nr 2082/92(2), skall medlemsstaterna före den 1 juli 1994 till kommissionen överlämna en förteckning över livsmedel som de betraktar som traditionella, med angivande av utförliga skäl tillsammans med de tillämpliga bestämmelser i lagstiftningen som förbjuder användning av vissa tillsatser i dessa livsmedel.

Kommissionen skall före den 1 april 1995 lämna förslag till rådet om vilka kriterier som skall tillämpas vid besluten om huruvida en produkt skall betraktas som traditionell och om vilka nationella förbud som kan fortsätta att tillämpas enligt dessa kriterier.

Rådet skall fatta sitt beslut om förslaget före den 1 april 1996.

3. Fram till dess att rådet har fattat det beslut som avses i punkt 2, får medlemsstaterna fortsätta att tillämpa de förbud som har meddelats kommissionen enligt punkt 2 första stycket, förutsatt att dessa förbud uppfyller de allmänna villkoren i punkt 1.

(1) Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska beteckningar och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 1).

(2) Rådets förordning (EEG) nr 2082/92 av den 14 juli 1992 om särartsskydd för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT nr L 208, 24.7.1992, s. 9)."

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1994.

På Europaparlamentets vägnar

E. KLEPSCH

OrdförandePå rådets vägnar

A. BALTAS

Ordförande

(1) EGT nr C 206, 13.8.1992, s. 1.

(2) EGT nr C 73, 15.3.1993, s. 4.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 26 maj 1993 (EGT nr C 176, 28.6.1993, s. 117), bekräftat den 2 december 1993 (EGT nr C 342, 20.12.1993), rådets gemensamma ställningstagande av den 9 mars 1994 och Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 (EGT nr C 91, 28.3.1994, s. 75).

(4) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27.