Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedelEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 237 , 10/09/1994 s. 0003 - 0012

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 27 s. 0005

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 27 s. 0005EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/35/EG av den 30 juni 1994 om sötningsmedel för användning i livsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel(1), särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3),

efter samråd med Vetenskapliga livsmedelskommittén,

enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget(4), och

med beaktande av följande:

Skillnader mellan nationell lagstiftning i olika medlemsstater i fråga om sötningsmedel och villkoren för deras användning är ett hinder för den fria rörligheten för livsmedel. Detta kan skapa otillbörliga konkurrensförhållanden.

Det viktigaste syftet med all lagstiftning om sötningsmedel och villkoren för användning av dem bör vara att skydda och informera konsumenterna.

Mot bakgrund av de senaste vetenskapliga och toxikologiska rönen bör dessa ämnen endast tillåtas för vissa livsmedel och med vissa villkor för användningen.

Detta direktiv skall inte påverka bestämmelser om andra funktioner än de sötande egenskaperna hos ämnen som omfattas av detta direktiv.

Användning av sötningsmedel som ersättning för socker är berättigad vid framställning av energireducerade livsmedel, livsmedel som inte orsakar karies eller livsmedel som inte tillsatts socker i syfte att uppnå bättre hållbarhet genom ersättning med sötningsmedel och vid framställning av dietprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv är ett särdirektiv, som utgör en del av det uttömmande direktiv som avses i artikel 3 i direktiv 89/107/EEG.

2. Detta direktiv skall tillämpas på sådana livsmedelstillsatser, nedan kallade sötningsmedel, som används

-för att ge livsmedel söt smak,

-som bordssötningsmedel.

3. I detta direktiv avses följande med utan tillsats av socker och energireducerade i tredje kolumnen i bilagan:

- utan tillsats av socker: utan varje tillsats av mono- eller disackarider eller av något annat livsmedel som används på grund av sina sötande egenskaper.

- energireducerad: produkt vars energivärde reducerats med minst 30 % jämfört med det ursprungliga livsmedlet eller med en liknande produkt.

4. Detta direktiv skall inte tillämpas på livsmedel med sötande egenskaper.

Artikel 2

1. Endast de sötningsmedel som upptas i bilagan får släppas ut på marknaden för att

- säljas till den enskilde konsumenten,

eller

- användas vid framställning av livsmedel.

2. De sötningsmedel som avses i punkt 1 andra strecksatsen får endast användas vid framställning av livsmedel som nämns i bilagan och enligt där angivna villkor.

3. Om inte särskilda bestämmelser medger detta, får sötningsmedel inte användas i livsmedel som är avsedda för spädbarn eller små barn enligt direktiv 89/398/EEG(5).

4. De största mängder som får användas enligt bilagan avser konsumtionsfärdiga livsmedel som tillretts enligt bruksanvisningen.

Artikel 3

1. Detta direktiv skall inte påverka bestämmelserna i särdirektiv som tillåter användning av tillsatser som upptas i bilagan för andra ändamål än sötning.

2. Detta direktiv skall inte heller påverka bestämmelser i gemenskapslagstiftning om livsmedels sammansättning och beskrivningen av dem.

Artikel 4

Om skiljaktiga meningar föreligger om huruvida sötningsmedel kan användas i ett visst livsmedel enligt villkoren i detta direktiv, kan förfarandet i artikel 7 tillämpas för att avgöra om detta livsmedel skall anses tillhöra någon av de kategorier som anges i kolumn 3 i bilagan.

Artikel 5

1. Beteckningen på bordssötningsmedel skall innehålla uttrycket ...-baserat bordssötningsmedel, kompletterat med namn på det eller de sötningsmedel som ingår i sammansättningen.

2. I märkningen av bordssötningsmedel som innehåller sockeralkoholer och/eller aspartam skall följande varningstexter ingå:

- Sockeralkoholer: "Alltför stor konsumtion kan ge laxerande effekt".

- Aspartam: "Innehåller en källa till fenylalanin".

Artikel 6

Bestämmelser om

- de uppgifter som skall ingå i märkningen av livsmedel som innehåller sötningsmedel för att detta innehåll skall uppmärksammas, och

- varningstexter beträffande förekomsten av vissa sötningsmedel i livsmedel

skall antas enligt förfarandet i artikel 7 före utgången av den tidsfrist som fastställs i artikel 9.1 första strecksatsen.

Artikel 7

1. När förfarandet i denna artikel skall följas, skall ordföranden hänskjuta ärendet till Ständiga livsmedelskommittén, nedan kallad kommittén, antingen på eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall vägas på det sätt som anges i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

3. a) Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.

b) Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas. Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader från det att förslaget förelades rådet, skall kommissionen själv besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

Artikel 8

1. Inom tre år från det att detta direktiv antagits skall medlemsstaterna enligt de allmänna kriterierna i punkt 4 i bila- ga 2 till direktiv 89/107/EEG upprätta ett system för att övervaka konsumtionen av sötningsmedel.

De närmare bestämmelserna för detta övervakningssystem skall samordnas enligt förfarandet i artikel 7.

2. Inom fem år från det att detta direktiv antagits skall kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna en rapport som bygger på de uppgifter som framkommit genom det övervakningssystem som avses i punkt 1 om förändringar på marknaden för sötningsmedel, användningsnivåer och om det eventuella behovet att ytterligare begränsa villkoren för användning, även genom lämpliga varningar till konsumenterna, för att säkerställa att användningen inte överskrider det godkända dagliga intaget. Om så är nödvändigt, skall rapporten åtföljas av förslag till ändring av detta direktiv.

Artikel 9

1. Medlemsstaterna skall senast den 31 december 1995 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. Därigenom skall

- handel med och användning av produkter som uppfyller kraven i detta direktiv tillåtas senast den 31 december 1995,

- handel med och användning av produkter som inte uppfyller kraven i detta direktiv förbjudas senast den 30 juni 1996. Produkter som släppts ut på marknaden eller märkts före detta datum och som inte uppfyller kraven i detta direktiv får dock saluhållas till dess att lagren uttömts.

Medlemsstaterna skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter

om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 10

Detta direktiv träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 11

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juni 1994.

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

E. KLEPSCH

A. BALTAS

Ordförande

Ordförande

(1) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktivet är ändrat genom direktiv 94/34/EG (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. 1).

(2) EGT nr C 206, 13.8.1992, s. 3.

(3) EGT nr C 332, 16.12.1992, s. 10.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 29 oktober 1993 (EGT nr C 305, 23.11.1993), bekräftat den 2 december 1993 (EGT nr C 342, 20.12.1993), rådets gemensamma ställningstagande av den 11 november 1993 och Europaparlamentets beslut av den 9 mars 1994 (EGT nr C 91, 28.3.1994, s. 81).

(5) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

BILAGA

>Plats för tabell>