Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 94/69/EG av den 19 december 1994, om anpassning till tekniska framsteg för tjugoförsta gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 381 , 31/12/1994 s. 0001 - 1485

Finsk specialutgåva Område 13 Volym 28 s. 0003

Svensk specialutgåva Område 13 Volym 28 s. 0003

tjeckisk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

estnisk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

ungersk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

litauisk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

lettisk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

maltesisk specialutgåva Område 13 Volym 014 s. 3 - 1487

polsk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

slovakisk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487

slovensk specialutgåva Område 13 Volym 14 s. 3 - 1487Kommissionens direktiv 94/69/EG

av den 19 december 1994

om anpassning till tekniska framsteg för tjugoförsta gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen [1], senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/101/EG [2], särskilt artikel 28 i detta, och

med beaktande av följande:

I bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG finns en förteckning över farliga ämnen tillsammans med uppgifter om klassificerings- och märkningsförfaranden för varje ämne.

I enlighet med aktuell vetenskaplig och teknisk kunskap bör förteckningen över farliga ämnen i bilaga 1 anpassas och kompletteras, särskilt så att den omfattar ett antal komplexa ämnen framställda av olja och kol; som en följd av detta är det nödvändigt att ändra förordet till bilaga 1 så att detta innefattar anmärkningar och uppgifter i fråga om identifieringen och märkningen av komplexa ämnen och preparat som härrör från olja och kol.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffande av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:

1. Förordet till bilaga 1 till det här direktivet skall ersätta förordet till bilaga 1.

2. Ämnena i bilaga 1 till det här direktivet skall ersätta motsvarande ämnen i bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG.

3. Ämnena i bilaga 2 till det här direktivet skall för första gången införas i bilaga 1 till direktiv 67/548/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 september 1996. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1994.

På kommissionens vägnar

Yannis Paleokrassas

Ordförande

[1] EGT nr 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] EGT nr L 13, 15.1.1994, s. 1. Se även direktiv 93/105/EG (EGT nr L 294, 30.11.1993, s. 21.)

--------------------------------------------------