Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 321 , 30/12/1995 s. 0001 - 0005EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT 3052/95/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet(3), och

med beaktande av följande:

Kommissionen har i enlighet med artikel 100b i fördraget upprättat en förteckning över nationella lagar och andra författningar som omfattas av artikel 100a i fördraget och som inte har blivit harmoniserade i enlighet med den artikeln.

Det framgår av denna förteckning att den största delen av de hinder för varuhandeln som medlemsstaterna har nämnt behandlas inom ramen för åtgärder som vidtagits med stöd av artikel 100a eller för förfaranden som inletts på grundval av artikel 169 i fördraget beroende på att de skyldigheter som följer av artikel 30 inte uppfyllts.

En ökad öppenhet och insyn beträffande nationella åtgärder för förbud mot produkter kan underlätta en snabb behandling på lämplig nivå av de problem som kan lägga hinder i vägen för en fri rörlighet för varor, särskilt genom att dessa åtgärder i god tid närmas till varandra eller anpassas i enlighet med artikel 30 i fördraget.För att underlätta denna öppenhet är det viktigt att införa ett enkelt och pragmatiskt ömsesidigt informationsförfarande mellan medlemsstaterna och mellan dem och kommissionen så att de problem som kan uppstå i samband med den gemensamma marknadens funktion kan lösas på ett sätt som är tillfredsställande både för företagen och konsumenterna.

Detta förfarande syftar framför allt till att öka kunskapen om genomförandet av den fria rörligheten för varor inom icke harmoniserade sektorer och till att identifiera de problem som uppkommit för att lösa dem på ett lämpligt sätt.

Detta förfarande bör endast omfatta de fall då en medlemsstat under hänvisning till bristande överensstämmelse med den egna nationella lagstiftningen lägger hinder i vägen för den fria rörligheten för eller utsläppandet på marknaden av varor som är lagligen tillverkade eller marknadsförda i en annan medlemsstat.

Endast åtgärder som lägger hinder i vägen för en viss varumodell eller varutyp bör beaktas och detta besluts tillämpningsområde bör således inte omfatta åtgärder som rör begagnade varor, vilka beroende på tidens gång eller användningen inte längre är lämpliga att släppa ut eller behålla på marknaden.

Åtgärder som uteslutande har att göra med skydd av allmän moral eller allmän ordning bör också uteslutas.

Andra medlemsstater och kommissionen bör få möjlighet att uttala sig om åtgärder som har anmälts inom ramen för detta beslut.

Det nämnda förfarandet får dessutom inte överlappa de anmälnings- och informationsförfaranden som föreskrivs i andra gemenskapsbestämmelser och dessa olika förfaranden bör samordnas på ett lämpligt sätt.

Företagen, konsumenterna och andra berörda parter bör få veta vem de skall kontakta inom kommissionen och varje medlemsstats förvaltningar när det uppstår ett problem rörande den fria rörligheten för varor.

De förfaranden som fastställs för tillämpningen av detta beslut får inte innebära att det skapas nya överflödiga byråkratiska strukturer utan de skall göra det möjligt att uppnå en reell balans mellan skyddet för medlemsstaternas legitima intressen och bevarandet av den fria rörligheten för varor inom gemenskapen.

För att öka öppenheten bör fullständig och aktuell information om genomförandet av detta beslut vara tillgänglig för alla berörda parter.

Avskaffandet av hinder för den fria rörligheten för varor är ytterst viktigt för gemenskapen och den måste vidta åtgärder på detta område för att uppnå detta mål. Denna insats är helt i enlighet med proportionalitetsprincipen - i dennas egenskap av komplement till subsidiaritetsprincipen - eftersom den inskränker sig till att säkerställa att man får kännedom om situationer där tillämpningen av nationella icke harmoniserade regler riskerar att hindra den inre marknaden från att fungera väl.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

När en medlemsstat hindrar den fria rörligheten eller utsläppandet på marknaden av en viss produktmodell eller produkttyp som är lagligen tillverkad eller saluförd i en annan medlemsstat, skall den anmäla detta till kommissionen när åtgärden direkt eller indirekt leder till

- ett allmänt förbud mot produkten,

- en vägran att tillåta utsläppande på marknaden av produkten,

- en ändring av den aktuella produktmodellen eller produkttypen innan den släpps ut på eller behålls på marknaden, eller

- ett tillbakadragande från marknaden av produkten.

Artikel 2

I detta beslut avses med

- "ändring av produktmodellen eller produkttypen": varje ändring av en eller flera av produktens utmärkande egenskaper, så som dessa anges i definitionen "teknisk specifikation" i artikel 1 i direktiv 83/189/EEG(4),

- "domstolsbeslut": varje beslut som fattas av ett rättsskipande organ, vars uppgift är att fastställa vad som är gällande lag,

- "åtgärd": varje åtgärd som inte är ett domstolsbeslut.

Artikel 3

1. Den anmälningsskyldighet som avses i artikel 1 gäller för de åtgärder som vidtas av de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har sådana befogenheter, varvid domstolsbeslut är undantagna.

När en viss produktmodell eller produkttyp är föremål för flera åtgärder som vidtas på identiska grunder och genom identiska förfaranden, gäller anmälningsskyldigheten enbart för den första av dessa åtgärder.

2. Artikel 1 skall inte tillämpas på

- åtgärder som enbart vidtas på grund av gemenskapsbestämmelser om harmonisering,

- åtgärder som enligt särskilda bestämmelser skall anmälas till kommissionen,

- åtgärder som på utkaststadiet har anmälts till kommissionen enligt särskilda gemenskapsbestämmelser,

- åtgärder som endast har till syfte att möjliggöra införandet av den huvudåtgärd som avses i artikel 1, såsom till exempel förebyggande åtgärder och utredningar,

- åtgärder som uteslutande vidtas för att skydda allmän moral eller allmän ordning,

- åtgärder som rör begagnade varor som beroende på tidens gång eller användningen inte längre är lämpliga att släppa ut eller behålla på marknaden.

3. Om en sådan huvudåtgärd som avses i punkt 1 överklagas, medför detta inte under några omständigheter att tillämpningen av artikel 1 skall upphöra.

Artikel 4

1. Den anmälan som avses i artikel 1 skall vara tillräckligt detaljerad, tydlig och lättförståelig. Den skall bestå av

- en blankett med de upplysningar som anges i bilagan, och

- en kopia av beslutet om den åtgärd som vidtagits av de myndigheter som avses i artikel 3.1, såsom det har offentliggjorts eller delgivits den berörda personen.

Uppgifter som inte faller under någon av blankettens rubriker får avlägsnas från kopian.

2. Den information som avses i punkt 1 skall överlämnas inom 45 dagar räknat från den dag då den åtgärd som avses i artikel 1 vidtogs.

3. Kommissionen skall överlämna en kopia av anmälan till övriga medlemsstater.

Artikel 5

1. Om det beslut om åtgärd som skall anmälas enligt detta beslut omfattar en eller flera bilagor, skall till kopian av själva beslutet endast fogas en förteckning med en kortfattad beskrivning av innehållet i dessa.

2. Kommissionen och varje medlemsstat får begära att den medlemsstat som vidtagit åtgärden senast en månad efter begäran översänder en fullständig kopia av de bilagor som nämns i den i punkt 1 nämnda förteckningen, eller varje annan användbar upplysning om åtgärden.

3. Om de nationella bestämmelserna föreskriver tystnadsplikt under utredningen, skall överlämnande av de uppgifter som inte faller under någon av rubrikerna i den blankett som avses i artikel 4.1 vid behov kräva tillstånd av behörig rättslig myndighet.

Artikel 6

Medlemsstaterna och kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för att deras tjänstemän och övriga anställda inte skall vidarebefordra de uppgifter som inhämtats enligt detta beslut, och som på grund av sin karaktär omfattas av tystnadsplikt, med undantag för uppgifter som rör säkerhetsaspekterna hos en viss produkt, vilka beroende på omständigheterna måste spridas för att skydda människors hälsa och säkerhet.

Artikel 7

Varje medlemsstat skall meddela kommissionen vilken eller vilka nationella behöriga myndigheter som utsetts för att överlämna eller motta den information som avses i detta beslut. Kommissionen skall vidarebefordra dessa uppgifter till övriga medlemsstater omedelbart efter mottagandet.

Medlemsstaterna skall sträva efter att säkerställa att det upprättas en kontaktpunkt, som kan utgöras av den eller de behöriga nationella myndigheter som avses i första stycket, eller ett nätverk av kontaktpunkter som kan fungera som en första referenspunkt för förfrågningar om orsakerna till att andra medlemsstaters regler inte har erkänts och om de allmänna verkningarna av detta beslut.

Artikel 8

1. Kommissionen skall stärka samordningen av alla frågor som uppkommer genom tillämpningen av detta beslut, inklusive samordningen av förfarandena för anmälan och information, klagomål som rör särskilda hinder för den fria rörligheten för varor och av de allmänna problem som rör ömsesidigt erkännande.

2. Kommissionen skall sträva efter att säkerställa att företagen, konsumenterna och övriga berörda parter vet vem de skall vända sig till när problem uppstår.

Artikel 9

Under hänsynstaganade till att uppgifterna kan vara konfidentiella och utan att föregripa ännu inte avgjorda fall, skall kommissionen på gemenskapsnivå sprida information om de nationella åtgärder som har anmälts på grund av detta beslut och som får konsekvenser för principen om fri rörlighet för varor inom icke harmoniserade sektorer. Den skall även sprida information om beslutade åtgärder för uppföljning.

De nationella åtgärder som anmäls skall förtecknas i en bilaga till den årliga rapporten om den inre marknaden.

Artikel 10

För tillämpningen av detta beslut skall kommissionen biträdas av den ständiga kommitté som inrättas genom direktiv 83/189/EEG. Kommissionen skall regelbundet underrätta kommittén om hur förfarandet enligt detta beslut fungerar och om de åtgärder som anmälts av medlemsstaterna.

I förekommande fall skall kommissionen även informera de sektorkommittéer som inrättas genom särskilda gemenskapsbestämmelser.

Artikel 11

Senast två år efter dagen för genomförande av detta beslut skall kommissionen rapportera till Europaparlamentet och rådet om hur förfarandet fungerar och föreslå sådana ändringar som den anser lämpliga. För sammanställningen av rapporten skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna all relevant information om deras sätt att tillämpa detta beslut.

I kommissionens rapport skall också undersökas om de anmälningar som gjorts i enlighet med detta beslut på ett tillfredsställande sätt har samordnats med de anmälningar som gjorts med stöd av andra gemenskapsinstrument.

Artikel 12

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Senast sex månader efter offentliggörandet skall varje medlemsstat meddela kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för tillämpning av beslutet.

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1997.

Artikel 13

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 13 december 1995.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

J. L. DICENTA BALLESTER

Ordförande

(1) EGT nr C 18, 21.1.1994, s. 13. EGT nr C 200, 22.7.1994, s. 19.

(2) EGT nr C 195, 18.7.1994, s. 6.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 20 april 1994 (EGT nr C 128, 9.5.1994, s. 142), rådets gemensamma ståndpunkt av den 29 juni 1995 (EGT nr C 216, 21.8.1995, s. 41), Europaparlamentets beslut av den 26 oktober 1995 (EGT nr C 308, 20.11.1995) och rådets beslut av den 23 november 1995.

(4) Rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8). Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/10/EG (EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30).

BILAGA

FÖRFARANDE FÖR ÖMSESIDIG INFORMATION om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen (beslut nr 3052/95/EG)

1. Anmälande medlemsstat

Ange namn och adress på den person som skall kontaktas för kompletterande upplysningar.

2. Datum för anmälan

3. Produktmodell eller produkttyp

Ge detaljerad beskrivning av produkttyp eller produktmodell.

4. Vidtagna åtgärder

5. Huvudsakliga motiv

- Ange skäl av allmänt intresse som motiverar de vidtagna åtgärderna.

- Ange hänvisningar till nationella bestämmelser som produkten i fråga inte överensstämmer med.

- Ange på vilka punkter de nationella reglerna eller de villkor enligt vilka produkten i fråga tillverkas eller marknadsförs i en annan medlemsstat, inte garanterar ett skydd som motsvarar det allmänna intresset i fråga.