Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 95/12/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av tvättmaskinerEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 136 , 21/06/1995 s. 0001 - 0027KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/12/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av tvättmaskiner

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992(1) om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser, särskilt artiklarna 9 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets direktiv 92/75/EEG skall kommissionen anta ett genomförandedirektiv för hushållsapparater, tvättmaskiner inbegripet.

Tvättmaskiners energiförbrukning står för en betydande del av gemenskapens totala energiförbrukning. Möjligheterna att minska dessa apparaters energiförbrukning är stora.

Bättre tvätteffekt kräver ofta högre vatten- och energiförbrukning. Information om en maskins tvätteffekt är till hjälp vid utvärderingen av dess energi- och vattenförbrukning. Detta hjälper konsumenterna i deras val av maskin med hänsyn till rationell energiförbrukning.

Gemenskapen, som bekräftar sitt intresse av ett internationellt standardiseringssystem som kan ta fram standarder som faktiskt används av samtliga parter i den internationella handeln och som kan tillmötesgå de behov som gemenskapens politik medför, uppmanar de europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta sitt samarbete med de internationella standardiseringsorganisationerna.

Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska Organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC) är erkända som de organ som har befogenhet att anta harmoniserade standarder i överensstämmelse med de allmänna riktlinjer för samarbete mellan kommissionen och dessa två organ som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv beskrivs en harmoniserad standard som en teknisk specifikation (europeisk standard eller harmoniseringsdokument) som antagits av CENELEC på grundval av ett mandat från kommissionen i överensstämmelse med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter(2), senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/10/EG(3), och på grundval av de allmänna riktlinjerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som föreskrivs i artikel 10 i rådets direktiv 92/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1) Detta direktiv gäller hushållstvättmaskiner med elnätsanslutning förutom

- maskiner utan centrifugering,

- maskiner med separata tvätt- och centrifugeringskärl,

- kombinerade tvättmaskiner/torktumlare.

Apparater som kan anslutas även till andra energikällor är undantagna.

2) Den information som detta direktiv kräver skall anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder. De bestämmelser i detta direktiv som kräver information om buller skall tillämpas bara då denna information krävs enligt artikel 3 i rådets direktiv 86/594/EEG(4). Denna information skall, när den krävs, anpassas till det direktivet.

3) De harmoniserade standarder som avses i punkt 2 skall utarbetas efter mandat från kommissionen i överensstämmelse med direktiv 83/189/EEG, ändrat genom direktiv 88/182/EEG.

4) Försäljare, leverantör, informationsblad, "andra väsentliga resurser" och "kompletterande information" skall ha den innebörd som föreskrivs i artikel 1.4 i direktiv 92/75/EEG.

Artikel 2

1) Den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.3 i rådets direktiv 92/75/EEG skall inbegripa

- leverantörens namn och adress,

- en allmän beskrivning av maskinen som skall vara tillräcklig för att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt,

- information, eventuellt med teckningar, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken, särskilt dem som väsentligt påverkar energiförbrukningen,

- rapporter om provningar som utförts enligt de harmoniserade standardernas provningsmetoder så som de beskrivs i artikel 1.2,

- eventuell bruksanvisning.

2) Den etikett som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall utformas så som visas i bilaga 1 till det här direktivet. Etiketten skall sitta på utsidan av apparatens fram- eller ovansida så att den är klart synlig och inte dold.

3) Innehållet i och formatet på det informationsblad som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall motsvara beskrivningen i bilaga 3 till det här direktivet.

4) I de fall som omfattas av artikel 5 i direktiv 92/75/EEG och när erbjudandet om försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp görs genom tryckt information som till exempel en postorderkatalog, skall den tryckta informationen innehålla alla de upplysningar som föreskrivs i bilaga 3 till det här direktivet.

5) Apparatens energieffektivitetsklass och tvätt- och torkeffekt, som framgår av etiketten och informationsbladet, skall motsvara dem som anges i bilaga 4.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla leverantörer och försäljare på deras territorium uppfyller sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra lagar, förordningar och administrativa bestämmelser för att uppfylla detta direktiv senast den 1 mars 1996. De skall omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 1996.

Medlemsstaterna skall dock, med avvikelse från detta direktiv, fram till den 30 september 1996 tillåta

- marknadsintroduktion, marknadsföring och/eller annonsering av produkterna,

- distribution av tryckt information som avses i artikel 2.4.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de antingen innehålla en hänvisning till detta direktiv eller så skall en sådan hänvisning bifogas vid offentliggörandet. Förfarandet vad gäller denna hänvisning skall fastställas av medlemsländerna.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar på det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 1995.

På kommissionens vägnar

Christos PAPOUTSIS

Ordförande

(1) EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16.

(2) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(3) EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30.

(4) EGT nr L 334, 6.12.1986, s. 24.

BILAGA 1

ETIKETTEN

Etikettens utformning

1) Etiketten skall utformas på det relevanta språket enligt följande modell:

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>

Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>

Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

Anmärkningar om etiketten

2) Följande anmärkningar definierar vilka upplysningar etiketten skall innehålla:

Anmärkning:

I) Leverantörens namn eller varumärke.

II) Leverantörens modellidentifikation.

III) Apparatens energieffektivitetsklass skall avgöras i överensstämmelse med bilaga 4. Denna bokstav skall placeras i höjd med den relevanta pilen.

IV) När en apparat har tilldelats EGs miljömärke enligt rådets förordning (EEG) nr 880/92(1) kan en kopia av miljömärket sättas här utan att det påverkar tillämpningen av kraven i gemenskapens miljömärkesprogram. I instruktionen om utformning av etiketter för tvättmaskiner till vilken hänvisas nedan, förklaras hur miljömärket kan ingå i etiketten.

V) Energiförbrukning i kWh per tvätt för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

VI) Tvätteffektivitetsklass enligt bilaga 4.

VII) Torkeffektivitetsklass enligt bilaga 4.

VIII) Maximal centrifugeringshastighet för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

IX) Apparatens kapacitet för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

X) Vattenförbrukning per tvätt för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

XI) I förekommande fall, buller vid tvätt och centrifugering för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med rådets direktiv 86/594/EEG(2).

Anmärkning:

Motsvarande uttryck på andra språk framgår av bilaga 5.

Tryckning

3) I det följande definieras vissa aspekter av etiketten.

>Hänvisning till film>

Färger som används:

cyan, magenta, gul, svart.

Ex. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart.

Pilar

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Färg på ytterlinje: X070

All text skall vara svart. Bakgrunden skall vara vit.

Kompletta tryckningsanvisningar står i instruktionen om utformning av etiketter för tvättmaskiner som bara är avsedd som information och som kan rekvireras från:

Sekretariatet för kommittén för energimärkning och standardproduktinformation för hushållsapparater

Generaldirektoratet för energi XVII

Europeiska kommissionen

200 Rue de la Loi

B-1049 Bryssel

Belgien

(1) EGT nr L 99, 11.4.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. Gällande standarder är EN 60704-2-4 (bullermätning) och EN 60704-3 (kontroll).

BILAGA 2

Informationsblad

Informationsbladet skall innehålla följande information. Informationen kan ges i form av en tabell som omfattar ett antal modeller från samma leverantör. I så fall skall informationen ges i den angivna ordningen eller i samband med beskrivningen av apparaten:

1. Leverantörens varumärke.

2. Leverantörens modellidentifikation.

3. Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga 4. Uttryckt som: "Energiförbrukningsklass . . . på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)." När denna information ges i tabellform kan det uttryckas på andra sätt förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).

4. När informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats EUs miljömärke enligt förordning (EEG) nr 880/92, kan detta anges här. I så fall ska överskriften lyda "EUs miljömärke" och angivelsen skall bestå av en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse påverkar inte kraven i gemenskapens miljömärkningsprogram.

5. Energiförbrukning i kWh per tvätt för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med de provningsmetoder som avses i artikel 1.2, skall anges som Energiförbrukning XYZ kWh per tvätt på grundval av resultaten för standardprovningar av 60 °C bomullstvätt. Den verkliga energiförbrukningen beror på hur apparaten används.

6. Tvätteffektivitetsklassen skall bestämmas enligt bilaga 4. Uttryckt som "Tvätteffektivitetsklass . . . på en skala från A (bättre) till G (sämre)". Detta kan uttryckas på andra sätt förutsatt att det framgår tydligt att skalan går från A (bättre) till G (sämre).

7. Centrifugeringseffektivitetsklass (bilaga 4). Uttryckt som: "Centrifugeringseffekt . . . på en skala från A (bättre) till G (sämre)." Detta skall följas av uppgiften:

"Om du torkar med värme tänk på att:

- En tvättmaskin med centrifugeringseffekt A halverar kostnaden för torkning jämfört med en tvättmaskin med centrifugeringseffekt G.

- Det går normalt åt mer energi för att torka textilier än för tvätta dem."

Denna uppgift kan också inkluderas som en fotnot.

Om denna information ingår i en tabell kan den framställas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre) och förutsatt att uppgiften om driftskostnader ingår i tabellen eller i en fotnot.

8. Centrifugeringseffekten i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 för programmet för bomull 60 °C. Uttryckt som: "Restfuktighet efter centrifugering . . . % (i procent av vikten på den torra tvätten)."

9. Maximal centrifugeringshastighet för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

10. Apparatens effekt för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

11. Vattenförbrukning per tvätt för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsförfarandena i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

12. Programtid för programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna enligt artikel 1.2.

13. Leverantörer kan inkludera informationen i punkt 6-12 med avseende på andra tvättprogram.

14. Den årliga medelförbrukningen av energi och vatten baserad på 200 tvättar för programmet för bomull 60 °C. Detta skall uttryckas som "Beräknad energiförbrukning per år baserad på 200 tvättar för programmet för bomull för ett fyrapersonershushåll".

15. Buller under tvättning och centrifugering för programmet för bomull 60 °C enligt direktiv 86/594/EEG(1).

En kopia av etiketten i färg eller svartvitt kan ingå i informationsbladet. I så fall måste de ytterligare upplysningar som endast lämnas på informationsbladet ändå tas med.

Anmärkning:

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga 5.

(1) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. De relevanta standarderna är EN 60704-2-4 (bullermätning) och EN 60704-3 (kontroll).

BILAGA 3

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING

Postorderkataloger och annan tryckt information som avses i artikel 2.4 skall innehålla följande information i den givna ordningsföljden:

1. Energieffektivitetsklass (bilaga 2 punkt 3)

2. Energiförbrukning (bilaga 2 punkt 5)

3. Tvätteffektivitetsklass (bilaga 2 punkt 6)

4. Centrifugeringseffektivitetsklass (bilaga 2 punkt 7)

5. Maximal centrifugeringshastighet (bilaga 1 anmärkning VIII)

6. Kapacitet (bilaga 1 anmärkning IX)

7. Vattenförbrukning (bilaga 1 anmärkning X)

8. Beräknad årsförbrukning för ett fyrapersonershushåll (bilaga 2 punkt 14)

9. Buller (bilaga 1 anmärkning XI)

När annan information i informationsbladet lämnas skall den utformas så som föreskrivs i bilaga 2 och inkluderas i tabellen ovan i den ordning som definierats för informationsbladet.

Anmärkning:

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga 5.

BILAGA 4

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

1) En apparats energieffektivitetsklass skall fastställas i enlighet med följande tabell 1:

>Plats för tabell>

2) Apparatens tvätteffektivetsklass skall fastställas i enlighet med följande tabell 2:

>Plats för tabell>

3) Apparatens torkeffektivitetsklass skall fastställas i enlighet med följande tabell 3:

>Plats för tabell>

BILAGA 5

>Plats för tabell>