Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 95/13/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av elektriska torktumlareEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 136 , 21/06/1995 s. 0028 - 0051KOMMISSIONENS DIREKTIV 95/13/EG av den 23 maj 1995 om genomförande av rådets direktiv nr 92/75/EEG om energimärkning av elektriska torktumlare

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser(1), särskilt artiklarna 9 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Enligt rådets direktiv 92/75/EEG skall kommissionen anta ett genomförandedirektiv för hushållsapparater, elektriska torktumlare inbegripet.

Torktumlares energiförbrukning står för en betydande del av gemenskapens totala energiförbrukning. Möjligheterna att minska dessa apparaters energiförbrukning är stora.

Gemenskapen, som bekräftar sitt intresse av ett internationellt standardiseringssystem som kan ta fram standarder som faktiskt används av samtliga parter i den internationella handeln och som kan tillmötesgå de behov som gemenskapens politik medför, uppmanar de europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta sitt samarbete med de internationella standardiseringsorganisationerna.

Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska Organisationen för standardisering inom elområdet (CENELEC) är erkända som de organ som har befogenhet att anta harmoniserade standarder i överensstämmelse med de allmänna riktlinjer för samarbete mellan kommissionen och dessa två organ som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv beskrivs en harmoniserad standard som en teknisk specifikation (europeisk standard eller harmoniseringsdokument) som antagits av CENELEC på grundval av ett mandat från kommissionen i överensstämmelse med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter(2) senast ändrad genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/10/EG(3), och på grundval av de allmänna riktlinjerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som föreskrivs i artikel 10 i rådets direktiv 92/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

1) Detta direktiv gäller hushållstorktumlare med elnätsanslutning. Apparater som kan anslutas även till andra energikällor är undantagna, liksom kombinerade tvättmaskiner/torktumlare.

2) Den information som detta direktiv kräver skall anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder. De bestämmelser i detta direktiv som kräver information om buller skall bara tillämpas då denna information krävs enligt artikel 3 i rådets direktiv 86/594/EEG(4). Denna information skall, när den krävs, anpassas till det direktivet.

3) De harmoniserade standarder som refereras till i punkt 2 skall utarbetas efter mandat från kommissionen i överensstämmelse med direktiv nr 83/189 (EEG), ändrad genom nr 88/182 (EEG).

4) Försäljare, leverantörer, informationsblad, "andra väsentliga resurser" och "kompletterande information" skall ha den innebörd som föreskrivs i artikel 1.4 i direktiv 92/75/EEG.

Artikel 2

1) Den tekniska dokumentation som avses i artikel 2.3 i rådets direktiv 92/75/EEG skall inbegripa

- leverantörens namn och adress,

- en allmän beskrivning av apparaten som skall vara tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett entydigt sätt,

- information, eventuellt med teckningar, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken, särskilt dem som väsentligt påverkar energiförbrukningen,

- rapporter om provningar som utförts enligt de harmoniserade standardernas provningsmetoder som de beskrivs i artikel 1.2,

- eventuell bruksanvisning.

2) Den etikett som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall utformas så som visas i bilaga 1 till det här direktivet. Etiketten skall sitta på utsidan av apparatens fram- eller ovansida så att den är klart synlig och inte dold.

3) Innehållet och formatet på det informationsblad som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall motsvara beskrivningen i bilaga 3 till det här direktivet.

4) I de fall som omfattas av artikel 5 i direktiv 92/75/EEG och när erbjudandet om försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp görs genom tryckt information som till exempel en postorderkatalog, skall den tryckta informationen innehålla alla de upplysningar som föreskrivs i bilaga 3 i det här direktivet.

5) Apparatens energieffektivitetsklass, som framgår av etiketten och informationsbladet, skall motsvara dem som anges i bilaga 4.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla leverantörer och försäljare på deras territorium uppfyller sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra lagar, förordningar och administrativa bestämmelser för att uppfylla detta direktiv senast den 1 mars 1996. De skall omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 april 1996.

Medlemsstaterna skall dock, med avvikelse från detta direktiv, fram till den 30 september 1996 tillåta

- marknadsintroduktion, marknadsföring och/eller annonsering av produkterna,

- distribution av tryckt information som avses i artikel 2.4.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de antingen innehålla en hänvisning till detta direktiv eller också skall en sådan hänvisning bifogas vid offentliggörandet. Förfarandet vad gäller denna hänvisning skall fastställas av medlemsländerna.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar på det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 maj 1995.

På kommissionens vägnar

Christos PAPOUTSIS

Ordförande

(1) EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16.

(2) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(3) EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 8.

(4) EGT nr L 334, 6.12.1986, s. 24.

BILAGA 1

ETIKETTEN

Etikettens utformning

1) Etiketten skall utformas på det relevanta språket enligt följande modell:

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>

Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>

Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

Anmärkningar om etiketten

2) Följande anmärkningar definierar vilka upplysningar etiketten skall innehålla:

Anmärkning:

I) Leverantörens namn eller varumärke.

II) Leverantörens modellidentifikation.

III) Apparatens energieffektivitetsklass skall avgöras i överensstämmelse med bilaga 4. Denna bokstav skall placeras i höjd med den relevanta pilen.

IV) När en apparat har tilldelats EGs miljömärke enligt rådets förordning (EEG) nr 880/92(1) kan en kopia av miljömärket sättas här utan att det påverkar tillämpningen av kraven i EGs miljömärkesprogram. I instruktionen om utformning av etiketter för torktumlare nedan förklaras hur miljömärket kan ingå i etiketten.

V) Energiförbrukning i kWh per torkomgång för programmet för skåptorr bomull i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

VI) Kapacitet (bomull) kg enligt de harmoniserade standarderna i artikel 1.2.

VII) Typ av apparat, frånluftstumlare eller kondenstumlare, enligt de harmoniserade standarderna i artikel 1.2. Pilen skall placeras på samma nivå som den relevanta typen.

VIII) När det är tillämpligt skall buller mätas enligt rådets direktiv 86/594/EEG(2).

Anmärkning:

Motsvarande uttryck på andra språk framgår av bilaga 5.

Tryckning

3) I det följande definieras vissa aspekter av etiketten.

>Hänvisning till film>

Färger som används:

cyan, magenta, gul, svart.

Ex. 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart.

Pilar

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Färg på ytterlinje: X070

All text skall vara svart. Bakgrunden skall vara vit.

Kompletta tryckningsanvisningar står i instruktionen om utformning av etiketter för torktumlare som bara är avsedd som information och som kan rekvireras från:

Sekretariatet för kommittén för energimärkning och standardproduktinformation för hushållsapparater

Generaldirektoratet för energi XVII

Europeiska kommissionen

200 Rue de la Loi

B-1049 Bryssel

Belgien

(1) EGT nr L 99, 11.4.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. De relevanta bullermätningsstandarderna är EN 60704-2-4 och EN 60704-3.

BILAGA 2

Informationsblad

Informationsbladet skall innehålla följande information. Informationen kan ges i form av en tabell som omfattar ett antal modeller från samma leverantör. I så fall skall informationen ges i den angivna ordningen eller nära beskrivningen av apparaten:

1) Leverantörens varumärke.

2) Leverantörens modellidentifikation.

3) Modellens energieffektivitetsklass så som den beskrivs i bilaga 4. Uttryckt som: "Energiförbrukningsklass . . . på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)". När denna information ges i tabellform kan det uttryckas på andra sätt förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).

4) När informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats EUs miljömärke enligt förordning (EEG) nr 880/92 av den 23 mars 1992, kan detta anges här. I så fall ska överskriften lyda "EUs miljömärke" och angivelsen skall bestå av en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse påverkar inte kraven i gemenskapens miljömärkningsprogram.

5) Energiförbrukning (bilaga 1, anmärkning V).

6) Kapacitet för bomull (bilaga 1, anmärkning VI).

7) Vattenförbrukning i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 för programmet för "skåptorr bomull", i förekommande fall.

8) Torktid i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 för programmet för "skåptorr bomull".

9) Samma information som i punkterna 5-8 men för program för "stryktorr bomull" och "lättskötta textilier". Dessa rader kan utelämnas om maskinen inte har något sådant program.

10) Leverantörer kan inkludera informationen i punkt 5-8 med avseende på andra torkprogram.

11) Den årliga medelförbrukningen av energi (och vatten om det är tillämpligt) baserad på torkning av 150 kg för programmet "skåptorr bomull", plus 280 kg för programmet "stryktorr" bomull, plus 150 kg för programmet "lättskötta textilier". Detta skall uttryckas som "beräknad energiförbrukning per år för ett fyrapersonershushåll som vanligen torkar i tumlare".

12) Typen av apparat, frånluftstumlare eller kondenstumlare, i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 (bilaga 1, anmärkning VII).

13) Då det är tillämpligt, buller enligt direktiv 86/594/EEG(1).

En kopia av etiketten i färg eller i svartvitt kan ingå i informationsbladet. I så fall måste de ytterligare upplysningar som endast lämnas på informationsbladet ändå tas med.

Anmärkning:

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga 5.

(1) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. De relevanta standarderna är EN 60704-2-4 (bullermätning och EN 60704-3 (kontroll).

BILAGA 3

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING

Postorderkataloger och annan tryckt information som avses i artikel 2.4 skall innehålla följande information i den givna ordningsföljden:

1. Energieffektivitetsklass (bilaga 2 punkt 3)

2. Energiförbrukning (bilaga 1 anmärkning V)

3. Kapacitet (bilaga 1 anmärkning VI)

4. Vattenförbrukning per torkomgång (om tillämplig) (bilaga 2 punkt 7)

5. Beräknad årsförbrukning för ett 4-personershushåll (bilaga 2 punkt 11)

6. Buller (bilaga 1 anmärkning VIII)

När annan information i informationsbladet lämnas skall den utformas som föreskrivs i bilaga 2 och inkluderas i tabellen ovan i den ordning som definierats för informationsbladet.

Anmärkning:

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga 5.

BILAGA 4

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

En apparats energieffektivitetsklass skall fastställas i enlighet med följande tabell I:

>Plats för tabell>

>Plats för tabell>

BILAGA 5

>Plats för tabell>