Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

96/139/EG: Kommissionens beslut av den 24 januari 1996 om ändring av listan över nationella standardiseringsorgan i bilaga II till rådets direktiv 83/189/EEGEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 032 , 10/02/1996 s. 0031 - 0032KOMMISSIONENS BESLUT av den 24 januari 1996 om ändring av listan över nationella standardiseringsorgan i bilaga II till rådets direktiv 83/189/EEG (96/139/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Österrikes, Finlands och Sveriges anslutning till europeiska unionen,

med beaktande av rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (1), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 94/10/EG (2), särskilt artikel 2.4 i detta,

med beaktande av yttrandet från den ständiga kommitté som inrättats i enlighet med artikel 5 i direktiv 83/189/EEG, och

med beaktande av följande:

Genom kommissionens beslut 92/400/EEG (3) ändrades listan över standardiseringsorgan i bilagan till direktiv 83/189/EEG, genom att Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder ETSI, infördes på listan som ett europeiskt standardiseringsorgan.

I rådets resolution av den 18 juni 1992 om de europeiska standardiseringsorganens roll för den europeiska ekonomin (4) upprepas betydelsen av ett enhetligt system med europeiska standarder, organiserat av och för de berörda parterna, baserat på möjligheter till insyn, öppenhet, enighet, oberoende av egenintressen, effektivitet och beslutsfattande på grundval av nationell representation.

I nämnda resolution uttrycker rådet avsikten att, där så är möjligt, fortsätta att använda den nya metod som beskrivs i dess resolution av den 7 maj 1985 (5) vid genomförandet av gemenskapens tekniska harmoniseringspolitik, samt betonar rådet att det är nödvändigt att på nationell nivå öka den faktiska möjligheten att använda europeiska standarder genom att systematiskt överföra dessa till nationella standarder.

I nämnda rådsresolution uppmanas medlemsstaterna att vidta alla lämpliga åtgärder för att stimulera sina nationella standardiseringsorgan att följa de gemensamma bestämmelserna från de europeiska standardiseringsorgan i vilka de är medlemmar och att aktivt delta i europeiska standardiseringsdiskussioner.

Enligt ETSI är det nödvändigt att utse ett eller flera erkända nationella standardiseringsorgan som uteslutande skall ansvara för fullgörandet av förpliktelserna i samband med dödläge, offentlig utredning, fastställandet av det nationella ställningstagandet till omröstningen om och överföringen till nationell nivå av ETSI-standarder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Listan över nationella standardiseringsorgan i bilaga II till direktiv 83/189/EEG skall ersättas med listan i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 24 januari 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 109, 26.4.1983, s. 8.

(2) EGT nr L 100, 19.4.1994, s. 30.

(3) EGT nr L 221, 6.8.1992, s. 55.

(4) EGT nr C 173, 9.7.1992, s. 1.

(5) EGT nr C 136, 4.6.1985, s. 1.

BILAGA

"BILAGA II

NATIONELLA STANDARDISERINGSORGAN

1. BELGIEN

IBN/BIN

Institut belge de normalisation

Belgisch Instituut voor Normalisatie

CEB/BEC

Comité électrotechnique belge

Belgisch Elektrotechnisch Comité

2. DANMARK

DS

Dansk Standard

NTA

Telestyrelsen, National Telecom

Agency

3. TYSKLAND

DIN

Deutsches Institut für Normung e. V.

DKE

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE

4. GREKLAND

ÅËÏÔ

Åëëçíéêüò Ïñãáíéóìüò

Ôõðïðïßçóçò

5. SPANIEN

AENOR

Asociación Española de Normalización y Certificación

6. FRANKRIKE

AFNOR

Association française de normalisation

UTE

Union technique de l'électricité - Bureau de normalisation auprès de l'AFNOR

7. IRLAND

NSAI

National Standards Authority of Ireland

ETCI

Electrotechnical Council of Ireland

8. ITALIEN

UNI (1)

Ente nazionale italiano di unificazione

CEI (1)

Comitato elettrotecnico italiano

9. LUXEMBURG

ITM

Inspection du travail et des mines

SEE

Service de l'énergie de l'État

10. NEDERLÄNDERNA

NNI

Nederlands Normalisatie-instituut

NEC

Nederlands Elektrotechnisch Comité

11. ÖSTERRIKE

ON

Österreichisches Normungsinstitut

ÖVE

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

12. PORTUGAL

IPQ

Instituto Português da Qualidade

13. FÖRENADE KUNGARIKET

BSI

British Standards Institution

BEC

British Electrotechnical Committee

14. FINLAND

SFS

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

THK

Telehallintokeskus

SESKO

Suomen Sähköteknillinen

Standardisoimisyhdistys SESKO ry

15. SVERIGE

SIS

Standardiseringen i Sverige

SEK

Svenska elektriska kommissionen

ITS

Informationstekniska standardiseringen"

(1) UNI och CEI har i samarbete med Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni och Ministero dell'Industria delegerat arbetet inom ETSI till CONCIT. Comitato Nazionale di Coordinamento per le Tecnologie dell'informazione.