Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 049 , 28/02/1996 s. 0017 - 0028KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/5/EG av den 16 februari 1996 om spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 89/398/EEG av den 3 maj 1989 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om specialdestinerade livsmedel (1), särskilt artikel 4 i detta, och

med beaktande av följande:

Gemenskapsåtgärderna i detta direktiv går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de mål som redan fastställs i direktiv 89/398/EEG.

Spannmålsbaserade livsmedel och barnmat för spädbarn och småbarn används som en del av en varierad kost och utgör inte enda näringskällan för spädbarn eller småbarn.

Det finns ett stort urval av produkterna i fråga som avspeglar den mycket varierade kosten för spädbarn som avvänjs och för småbarn vilket beror på de sociala och kulturella förhållandena inom gemenskapen.

Den huvudsakliga sammansättningen för produkterna i fråga måste vara lämplig för friska spädbarns och småbarns näringsbehov såsom de fastställts genom allmänt accepterade vetenskapliga data och med beaktande av ovan nämnda faktorer.

De huvudsakliga näringsmässiga kraven för sammansättningen av de två huvudkategorierna av dessa produkter, nämligen beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat, bör fastställas.

Även om ett antal tvingande krav och andra begränsningar avseende innehållet av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen på grund av arten av dessa produkter bör införas får sådana näringsämnen frivilligt tillsättas av tillverkare, under förutsättning att endast sådana substanser som förtecknas i bilaga IV används.

Användningen av dessa produkter med frivillig tillsats av näringsämnen på de nivåer som för närvarande förekommer i gemenskapen förefaller inte att medföra för stort intag av dessa näringsämnen för spädbarn och småbarn. Den framtida utvecklingen av situationen kommer att följas uppmärksamt, och om det visar sig nödvändigt kommer lämpliga åtgärder att vidtas.

Bestämmelser som rör användning av tillsatser vid tillverkning av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat kommer att fastställas i ett rådsdirektiv.

Användning av nya livsmedelsingredienser kommer att hanteras horisontellt för alla livsmedel genom en särskild åtgärd.

Detta direktiv avspeglar aktuell kunskap om dessa varor. Ändringar som medger innovationer på grundval av vetenskapliga och tekniska framsteg kommer att beslutas genom det förfarande som fastställs i artikel 13 i direktiv 89/398/EEG.

Med tanke på den kategori personer för vilka dessa varor är avsedda måste nödvändiga mikrobiologiska kriterier och maximinivåer för främmande ämnen fastställas utan dröjsmål.

I enlighet med artikel 7 i direktiv 89/398/EEG är de varor som omfattas av detta direktiv underkastade de allmänna regler som fastställts i rådets direktiv 79/112/EEG av den 18 december 1978 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om märkning, presentation och reklam i fråga om livsmedel (2), senast ändrat genom kommissionens direktiv 93/102/EG (3).

I detta direktiv antas och utvidgas tilläggen och undantagen i dessa allmänna regler, där så är lämpligt.

Särskilt arten och användningen av de produkter som omfattas av detta direktiv gör att näringsvärdesdeklaration som visar energivärde och huvudsakliga näringsämnen i produkterna är nödvändig. Å andra sidan måste användningssättet anges i enlighet med artikel 3.1 punkt 8 och artikel 10 i direktiv 79/112/EEG för att förhindra felaktig användning som kan vara skadlig för barns hälsa.

Även om generella påståenden, som inte är uttryckligen förbjudna, får användas för produkterna i fråga i enlighet med de regler som är tillämpliga för alla livsmedel, bör vid användning av sådana påståenden sammansättningskraven i detta direktiv beaktas, när så är tillämpligt.

Samråd har skett med vetenskapliga livsmedelskommittén, i enlighet med artikel 4 i direktiv 89/398/EEG, beträffande de bestämmelser som kan tänkas ha betydelse för människors hälsa.

De åtgärder som fastställts i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Ständiga livsmedelskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv är ett särdirektiv i den mening som avses i artikel 4 i rådets direktiv 89/398/EEG.

2. Detta direktiv omfattar livsmedel för särskilda näringsändamål som motsvarar de särskilda kraven för friska spädbarn och småbarn i gemenskapen och som är avsedda att användas av spädbarn, under avvänjning, och av småbarn som komplement till kosten eller för gradvis anpassning till vanlig föda. Följande avses:

a) "Beredda spannmålsbaserade livsmedel" vilka indelas i följande fyra grupper:

i) Vanligt spannmål som har beretts med eller behöver beredas med mjölk eller andra lämpliga näringsvätskor.

ii) Spannmål med tillsats av proteinrika livsmedel som har beretts med eller behöver beredas med vatten eller andra vätska som inte innehåller protein.

iii) Pasta för användning efter tillagning i kokande vatten eller andra lämpliga vätskor.

iv) Skorpor och kex som antingen skall användas direkt eller som efter att ha krossats skall beredas med vatten, mjölk eller andra lämpliga vätskor.

b) "Barnmat", utom beredda spannmålsbaserade livsmedel.

3. Detta direktiv är inte tillämpligt på mjölk avseende för småbarn.

4. Vid tillämpningen av detta direktiv skall följande uttryckt ha angiven betydelse:

- "Spädbarn" avser barn under tolv månaders ålder.

- "Småbarn" avser barn mellan ett och tre års ålder.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall se till att de produkter som avses i artikel 1 marknadsförs inom gemenskapen endast om de uppfyller de regler som fastställts i detta direktiv.

Artikel 3

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat skall tillverkas av ingredienser vars lämplighet som föda för spädbarn och småbarn har fastställts genom allmänt erkända vetenskapliga rön.

Artikel 4

1. Beredda spannmålsbaserade livsmedel skall uppfylla de villkor för sammansättningen som anges i bilaga I.

2. Barnmat skall uppfylla de villkor för sammansättningen som anges i bilaga II.

Artikel 5

Endast sådana näringsämnen som förtecknas i bilaga IV får tillsättas vid tillverkning av beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat. Inom tolv månader efter det att detta direktiv trätt i kraft skall, där så är nödvändigt, maximinivåer utöver de redan uppställda fastställas.

Renhetskraven för dessa ämnen kommer att fastställas vid en senare tidpunkt.

Artikel 6

Beredda spannmålsbaserade livsmedel och barnmat får inte innehålla något ämne i sådan mängd att det äventyrar spädbarns eller småbarns hälsa. Nödvändiga maximinivåer skall fastställas utan dröjsmål.

Mikrobiologiska villkor skall även fastställas i nödvändig utsträckning.

Artikel 7

1. Märkning av berörda varor skall utöver de uppgifter som avses i artikel 3 i direktiv 79/112/EEG innehålla följande obligatoriska uppgifter:

a) Uppgift om den ålder från vilken det är lämpligt att använda produkten med beaktande av dess sammansättning, struktur och andra särskilda egenskaper. Angiven ålder får inte vara lägre än fyra månader för någon produkt. Produkter som rekommenderas för användning från fyra månaders ålder får anges vara lämpligt från denna ålder om inte annat följer av råd från opartiska personer med kunskaper i medicin, näringslära eller farmakologi eller andra fackexperter som har ansvar för barn- och mödravård.

b) Upplysning om förekomst eller frånvaro av gluten om den angivna ålder från vilken varan får användas är under sex månader.

c) Tillgängligt energivärde uttryckt i kJ och kcal och innehållet av protein, kolhydrater och fett, uttryckt i siffror, per 100 g eller 100 ml av samförd produkt och där så är lämpligt för den kvantitet av varan som föreslås för konsumtion.

d) Genomsnittliga mängd av varje mineralämne och varje vitamin för vilka en särskild nivå har angivits i bilaga II respektive bilaga I, uttryckt numeriskt per 100 g eller 100 ml av saluhållen produkt och, där så är lämpligt, för den kvantitet av produkten som erbjuds för konsumtion.

e) Anvisningar för lämplig tillredning, där så behövs, och uppgift om vikten att följa dessa anvisningar.

2. Märkningen får ange:

a) Genomsnittlig halt av de näringsämnen som anges i bilaga IV när sådana uppgifter inte täcks av bestämmelserna i d, uttryckt numeriskt per 100 g eller 100 ml av saluförd produkt, och där så är lämpligt, för den kvantitet av produkten som erbjuds för konsumtion.

b) Förutom numeriska angivelser, information om vitaminer och mineraler som anges i bilaga V, uttryckt i procent av de referensvärden som anges där, per 100 g eller 100 ml av saluförd produkt och, där så är lämpligt, för den kvantitet av varan som erbjuds för konsumtion, under förutsättning att förekommande kvantiteter uppgår till minst 15 procent av referensvärdena.

Artikel 8

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 september 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta. Dessa lagar och andra författningar skall tillämpas på ett sådant sätt att

- de tillåter handel med produkter som uppfyller kraven av detta direktiv före den 1 oktober 1997,

- de förbjuder handel med produkter som inte uppfyller kraven av detta direktiv med verkan från och med 31 mars 1999.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 9

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 10

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 februari 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 186, 30.6.1989, s. 27.

(2) EGT nr L 33, 8.2.1979, s. 1.

(3) EGT nr L 291, 25.11.1993, s. 14.

BILAGA I

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV BEREDDA SPANNMÅLSBASERADE LIVSMEDEL FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Kraven rörande näringsämmen avser konsumtionsfärdiga varor som marknadsförs som sådana eller efter beredning enligt tillverkarens anvisningar.

1. Spannmålsinnehåll

Beredda spannmålsbaserade livsmedel tillverkas huvudsakligen av ett eller flera malda spannmål eller stärkelsehaltiga rotfrukter.

Kvantiteten spannmål och/eller stärkelsehaltiga rotfrukter får inte vara mindre än 25 procent av den färdiga blandningen, räknat på torrvikt.

2. Protein

2.1 För de varor som avses i punkterna a ii och a iv i artikel 1.2 får proteininnehållet inte överstiga 1,3 g per 100 kJ (5,5 g per 100 kcal).

2.2 För de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,48 g per 100 kJ (2 g per 100 kcal).

2.3 För kex som avses i punkt a iv i artikel 1.2 med tillsats av proteinrika livsmedel som presenteras som proteinrika får proteintillsatsen inte vara mindre än 0,36 g per 100 kJ (1,5 g per 100 kcal).

2.4 Kemiskt index för det tillsatta proteinet skall motsvara åtminstone 80 procent av sammansättningen av referensproteinet (kasein såsom det definieras i bilaga III) eller också skall proteinet (bestämt som PEF) i blandningen motsvara minst 70 procent av referensproteinet. Under alla omständigheter är tillsats av aminosyror tillåten endast i syfte att förbättra proteinblandningens näringsvärde och endast i mängder som är nödvändiga för detta ändamål.

3. Kolhydrater

3.1 Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de varor som avses i punkterna a i och a iv i artikel 1.2 gäller följande:

- Mängden tillsatt kolhydrat ur dessa kolhydratkällor får inte överstiga 1,8 g per 100 kJ (7,5 g per 100 kcal).

- Mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,9 per 100 kJ (3,75 g per 100 kcal).

3.2 Om sackaros, fruktos, glukos, glukossirap eller honung tillsätts till de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 så gäller följande:

- Mängden tillsatt kolhydrat ur dessa kolhydratkällor får inte överstiga 1,2 g per 100 kJ (5 g per 100 kcal).

- Mängden tillsatt fruktos får inte överstiga 0,6 g per 100 kJ (2,5 g per 100 kcal).

4. Fetter

4.1 För produkter som omfattas av punkterna a i och a iv i artikel 1.2 får fetthalten inte överstiga 0,8 g per 100 kJ (3,3 g per 100 kcal).

4.2 För produkter som omfattas av punkt a ii i artikel 1.2 får fetthalten inte överstiga 1,1 g per 100 kJ (4,5 per 100 kcal). Om fetthalten överstiger 0,8 g per 100 kJ (3,3 g per 100 kcal) gäller följande:

a) Mängden laurinsyra får inte överstiga 15 procent av den totala fetthalten.

b) Mängden myristinsyra får inte överstiga 15 procent av den totala fetthalten.

c) Mängden linolsyra (i formen glycerider=linolater) får inte vara mindre än 70 mg per 100 kJ (300 mg per 100 kcal) och får inte överstiga 285 mg per 100 kJ (1 200 mg per 100 kcal).

5. Mineraler

5.1 Natrium

- Natriumsalter får endast tillsättas till beredda spannmålsbaserade livsmedel av teknologiska skäl,

- natriumhalten i beredda spannmålsbaserade livsmedel får inte överstiga 25 mg per 100 kJ (100 mg per 100 kcal).

5.2 Kalcium

5.2.1 För de varor som omfattas av punkt a ii i artikel 1.2 får mängden kalcium inte understiga 20 mg per 100 kJ (80 mg per 100 kcal).

5.2.2 För de varor som omfattas av punkt a iv i artikel 1.2, som tillverkats med tillsats av mjölk (mjölkkex) och som presenteras som sådana får mängden kalcium inte understiga 12 mg per 100 kJ (50 mg per 100 kcal).

6. Vitaminer

6.1 För beredda spannmålsbaserade livsmedel skall halten tiamin vara minst 25 ìg per 100 kJ (100 ìg per 100 kcal).

6.2 För de varor som avses i punkt a ii i artikel 1.2 gäller följande:

>Plats för tabell>

Dessa gränser gäller också om vitamin A eller D tillsätts till andra beredda spannmålsbaserade livsmedel.

BILAGA II

HUVUDSAKLIG SAMMANSÄTTNING AV BARNMAT FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

Kraven rörande näringsämnen avser konsumtionsfärdiga varor som säljs som sådana eller utspädda enligt tillverkarens anvisningar.

1. Protein

1.1 Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor utgör de enda ingredienser som förekommer i varunamnen så gäller följande:

- Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 40 viktprocent av den färdiga varan.

- Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

- Den sammanlagda proteinhalten från angivna källor får inte understiga 1,7 g per 100 kJ (7 g per 100 kcal).

1.2 Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i kombination anges först i varunamnet så gäller, oavsett om varan presenteras som en måltid eller inte, följande:

- Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 10 viktprocent av den färdiga varan.

- Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

- Den sammanlagda proteinhalten från angivna källor får inte understiga 1 g per 100 kJ (4 g per 100 kcal).

1.3 Om kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor var för sig eller i kombination anges i varunamnet men inte först så gäller, oavsett om produkten presenteras som en måltid eller inte, följande:

- Angivet kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får sammanlagt inte utgöra mindre än 8 viktprocent av den färdiga varan.

- Varje angivet slag av kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor får inte understiga 25 viktprocent av de sammanlagda angivna proteinkällorna.

- Proteinhalten från angivna källor får inte understiga 0,5 g per 100 kJ (2,2 g per 100 kcal).

- Den sammanlagda proteinmängden i varan från alla proteinkällor får inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal).

1.4 Om varan på etiketten betecknas som en måltid men inte nämner kött, fågel, fisk, slaktbiprodukter eller andra traditionella proteinkällor i varunamnet, gäller följande, den sammanlagda proteinhalten i varan från alla källor får inte understiga 0,7 g per 100 kJ (3 g per 100 kcal).

1.5 Tillsats av aminosyror är tillåten endast för att förbättra näringsvärdet av förekommande protein och endast i de halter som är nödvändiga för detta ändamål.

2. Kolhydrater

Den sammanlagda kolhydratmängden som förekommer i frukt- och grönsaksjuicer och nektar, rena frukträtter och efterrätter eller desserter får inte överstiga

- 10 g per 100 ml för grönsaksjuice och drycker baserade på grönsaksjuice,

- 15 g per 100 ml för fruktjuice och nektar och drycker baserade på dessa,

- 20 g per 100 g för rena frukträtter,

- 25 g per 100 g för desserter och puddingar,

- 5 g per 100 g för andra icke mjölkbaserade drycker.

3. Fett

3.1 För de varor som avses i 1.1 i denna bilaga gäller följande, om kött eller ost är de enda ingredienserna eller nämns först i varunamnet så gäller följande, den totala fetthalten i varan från alla källor får inte överstiga 1,4 g per 100 kJ (6 g per 100 kcal).

3.2 För alla övriga varor gäller följande, den totala fetthalten i varan från alla källor får inte överstiga 1,1 g per 100 kJ (4,5 g per 100 kcal).

4. Natrium

4.1 Det slutliga natriuminnehållet i varan får vara antingen högst 48 mg per 100 kJ (200 mg per 100 kcal) eller högst 200 mg per 100 g. Om ost är den enda ingrediens som nämns i varunamnet får den slutliga natriumhalten i varan dock inte överstiga 70 mg per 100 kJ (300 mg per 100 kcal).

4.2 Natriumsalter får inte tillsättas till varor baserade på frukt eller till desserter eller efterrätter utom av teknologiska skäl.

5. Vitaminer

Vitamin C

I fruktjuice, nektar eller grönsaksjuice bör den slutliga halten av vitamin C i varan antingen inte understiga 6 mg per 100 kJ (25 mg per 100 kcal) eller inte understiga 25 mg per 100 g.

Vitamin A

I grönsaksjuice får det slutliga innehållet av vitamin A i varan inte understiga 25 ìg RE per 100 kJ (100 ìg RE per 100 kcal) (1).

Vitamin A får inte tillsättas till övrig barnmat.

Vitamin D

Vitamin D får inte tillsättas till barnmat.

(1)RE = All-transretinolekvivalenter.

BILAGA III

AMINOSYRASAMMANSÄTTNING I KASEIN

>Plats för tabell>

BILAGA IV

BERIKNINGSMEDEL

1. Vitaminer

Vitamin A

Retinol

Retinylacetat

Retinylpalmitat

Betakaroten

Vitamin D

Vitamin D2 (= ergoKalciferol)

Vitamin D3 (= koleKalciferol)

Vitamin B1

Tiamidhydroklorid

Tiaminmononitrat

Vitamin B2

Riboflavin

Natriumriboflavin-5-fosfat

Niacin

Nikotinamid

Nikotinsyra

Vitamin B6

Pyridoxinhydroklorid

Pyridoxin-5-fosfat

Pyridoxindipalmitat

Pantotensyra

Kalcium-D-pantotenat

Natrium-D-pantotenat

Dexpantenol

Folat

Folinsyra

Vitamin B12

Cyanokobalamin

Hydroxobalamin

Biotin

D-biotin

Vitamin C

L-askorbinsyra

Natrium-L-askorbat

Kalcium-L-askorbat

6-palmityl-L-askorbinsyra (askorbylpalmitat)

Kaliumaskorbat

Vitamin K

Fyllokvinon (Fytomenadion)

Vitamin E

D-alfa-tokoferol

DL-alfa-tokoferol

D-alfa-tokoferylacetat

DL-alfa-tokoferylacetat

2. Aminosyror

>Plats för tabell>

3. Övrigt

Kolin

Kolinklorid

Kolincitrat

Kolinbitartrat

Inositol

L-karnitin

L-karnitinhydroklorid

4. Mineralsalter och spårämnen

Kalcium

Kalciumkarbonat

Kalciumklorid

Kalciumsalter av citronsyra

Kalciumglukonat

Kalciumglycerofosfat

Kalciumlaktat

Kalciumoxid

Kalciumhydroxid

Kalciumsalter av ortofosforsyra

Magnesium

Magnesiumkarbonat

Magnesiumklorid

Magnesiumsalter av citronsyra

Magnesiumglukonat

Magnesiumoxid

Magnesiumhydroxid

Magnesiumsalter av ortofosforsyra

Magnesiumsulfat

Magnesiumlaktat

Magnesiumglycerofosfat

Kalium

Kaliumklorid

Kaliumsalter av citronsyra

Kaliumglukonat

Kaliumlaktat

Kaliumglycerofosfat

Järn

Ferrocitrat

Ferriammoniumcitrat

Ferroglukonat

Ferrolaktat

Ferrosulfat

Ferrofumarat

Ferridifosfat (ferripyrofosfat)

Elementarjärn (karbonyljärn, elektronyltjärn, vätereducerat järn)

Ferrisackarat

Natriumferridiofosfat

Ferrokarbonat

Koppar

Kopparlysin-komplex

Kopparkarbonat

Kopparcitrat

Kopparglukonat

Kopparsulfat

Zink

Zinkacetat

Zinkklorid

Zinkcitrat

Zinklaktat

Zinksulfat

Zinkoxid

Zinkglukonat

Mangan

Mangankarbonat

Manganklorid

Mangancitrat

Manganglukonat

Mangansulfat

Manganglycerofosfat

Jod

Natriumjodid

Kalciumjodid

Kalciumjodat

Natriumjodat

BILAGA V

REFERENSVÄRDEN FÖR NÄRINGSVÄRDESDEKLARATION AV LIVSMEDEL FÖR SPÄDBARN OCH SMÅBARN

>Plats för tabell>