Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/28/EG av den 10 maj 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/116/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 140 , 13/06/1996 s. 0030 - 0031KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/28/EG av den 10 maj 1996 om anpassning till teknisk utveckling av rådets direktiv 76/116/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 76/116/EEG av den 18 december 1975 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om gödselmedel (1), senast ändrat genom direktiv 89/530/EEG (2), särskilt artikel 9.1 i detta, och

med beaktande av följande:

I artikel 7a i fördraget föreskrivs ett område utan inre gränser med fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital.

I direktiv 76/116/EEG fastställs bestämmelser för saluföring av gödselmedel på den inre marknaden.

För att nya gödselmedel skall kunna dra fördel av den "EEG-märkning" som avses i bilaga II i direktiv 76/116/EEG måste de läggas till bilaga I till det direktivet.

I meddelande 94/C 138/04 (3) fastställs det förfarande som bör följas av dem (tillverkare eller dennes ombud) som vill att ett gödselmedel skall få betecknas som "EEG-gödselmedel" enligt bilaga II i direktiv 76/116/EEG, genom att lämna i sina tekniska uppgifter till medlemsstatens myndighet. Myndigheten fungerar som rapportör i Europeiska kommissionens arbetsgrupp för gödselmedel.

Åtgärderna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska hinder för handel med gödselmedel.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till direktiv 76/116/EEG ändras på följande sätt:

1. Det gödselmedel som anges i bilaga I till detta direktiv skall läggas till del A punkt 1 "Kvävegödselmedel".

2. De gödselmedel som anges i bilaga II till detta direktiv skall läggas till i kapitel D "Gödselmedel innehållande sekundära näringsämnen".

Artikel 2

Följande produkt och tolerans läggs till under A.1 i bilaga III till direktiv 76/116/EEG:

>Plats för tabell>

Artikel 3

1. Medlemsstaterna skall anta de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 31 maj 1997. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de nationella bestämmelser de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 10 maj 1996.

På kommissionens vägnar

Martin BANGEMANN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 24, 30.1.1976, s. 21.

(2) EGT nr L 281, 30.9.1989, s. 116.

(3) EGT nr C 138, 20.5.1994, s. 4.

BILAGA I

BILAGA I

A. ENKLA GÖDSELMEDEL

1. Kvävegödselmedel

>Plats för tabell>

BILAGA II

BILAGA I

D. GÖDSELMEDEL INNEHÅLLANDE SEKUNDÄRA NÄRINGSÄMNEN

>Plats för tabell>