Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/54/EG av den 30 juli 1996 om anpassning till tekniska framsteg för tjugoandra gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (Text av betydelse för EES)Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 248 , 30/09/1996 s. 0001 - 0230KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/54/EG av den 30 juli 1996 om anpassning till tekniska framsteg för tjugoandra gången av rådets direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (1), senast ändrat genom kommissionens direktiv 94/69/EG (2), särskilt artikel 28 i detta, och

med beaktande av följande:

I bilaga I till direktiv 67/548/EEG återfinns en förteckning över farliga ämnen och deras klassificering, märkning och, där det är tillämpligt, även deras egenskaper vid olika koncentrationer och andra faktorer i syfte att underlätta en bedömning av deras hälso- och miljöfarlighet. Förteckningen över farliga ämnen i bilaga I behöver anpassas med hänsyn till nu tillgänglig vetenskaplig och teknisk kunskap. Till följd av det är det nödvändigt att ändra förordet till bilaga I i genom tillägg av kommentarer gällande märkning av produkter samt en ny grupp med organiska ämnen i tabell B. Förteckningen över farliga ämnen i bilaga I omfattar ämnen för vilka vissa tidsbegränsade undantag från kraven på klassificering och märkning har beviljats Österrike och Sverige i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige. Anslutningsakten föreskriver också att bestämmelserna för märkning och klassificering av dessa ämnen skall ses över. I vissa fall har klassificeringen av dessa ämnen setts över i enlighet med detta.

Bilaga III till direktiv 67/548/EEG innehåller en förteckning med riskfraser som anger de specifika risker som de farliga ämnena och preparaten medför. En varningstext som redogör för riskerna vid inandning av vissa farliga ämnen och preparat bör tillfogas.

I bilaga V till direktiv 67/548/EEG fastställs metoderna för bestämning av de fysikalisk-kemiska egenskaperna, toxiciteten och ekotoxiciteten för ämnen och preparat. Det är nödvändigt att anpassa denna bilaga till tekniska framsteg.

Bilaga VI till direktiv 67/548/EEG innehåller generella kriterier för klassificering och märkning av farliga ämnen och preparat. Kriterierna för ämnen och produkter som är farliga att inandas behöver införas. Kriterierna för sensibiliserande ämnen och preparat behöver ändras. Kriterier för märkning av gasbehållare avsedda för propan, butan och flytande gasol (LPG) behöver upprättas.

Bestämmelserna i detta direktiv är förenliga med yttrandet från Kommittén för anpassning till teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av tekniska handelshinder för farliga ämnen och preparat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG skall ändras på följande sätt:

1. Bilaga I skall ändras på följande sätt:

a) Anmärkning 4 i förordet skall ersättas med följande:

"Anmärkning 4:

Preparat som innehåller dessa ämnen skall klassificeras som hälsoskadliga med R65 om de uppfyller de kriterier som finns i avsnitt 3.2.3 i bilaga VI."

b) Följande anmärkning 5 skall läggas till förordet:

"Anmärkning 5:

Koncentrationsgränserna för ämnen i gasform uttrycks i volymprocent."

c) Nedanstående särskilda klassifikation för organiska substanser skall läggas till i tabell B i förordet:

"647 Enzimas

Enzymer

Enzyme

¸íæõìá

Enzymes

Enzymes

Enzimi

Enzymen

Enzimas

Entsyymit

Enzymer"

d) De uppgifter som förtecknas i bilaga I till detta direktiv skall ersätta motsvarande uppgifter.

e) De uppgifter som förtecknas i bilaga II till detta direktiv skall läggas till för första gången.

f) Uppgifter med följande numrering skall utgå:

008-002-00-3

612-045-00-9

648-011-00-5

648-025-00-1

648-157-00-X

648-158-00-5

648-159-00-0

649-192-00-3

g) De uppgifter som återfinns i bilaga III till detta direktiv skall ändras genom att samtliga hänvisningar till R22 ersätts med R65.

2. Följande riskfras skall läggas till i bilaga III:

"R65

ES: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

DA: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

DE: Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

EL: ÅðéâëáâÝò: ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé âëÜâç óôïõò ðíåýìïíåò óå ðåñßðôùóç êáôÜðïóçò.

EN: Harmful: may cause lung damage if swallowed.

FR: Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

IT: Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.

NL: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

PT: Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido.

FI: Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.

SV: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring."

3. Del B i bilaga V skall ändras på följande sätt:

a) Texten i bilaga IV A till detta direktiv skall ersätta rubriken och den allmänna inledningen i del B: Metoder för bestämmande av toxicitet.

b) Texten i bilaga IV B till detta direktiv skall införas efter avsnitt B.1a.

c) Texten i bilaga IV C till detta direktiv skall ersätta avsnitt B.6.

d) Texten i bilaga IV D till detta direktiv skall ersätta avsnitt B.7.

e) Texten i bilaga IV E till detta direktiv skall läggas till i slutet.

4. Innehållet i bilaga V till detta direktiv skall ersätta markerad text i bilaga VI.

Artikel 2

1. Utan att det påverkar punkt 2 skall medlemsstaterna senast den 31 maj 1998 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv och skall genast underrätta kommissionen om detta.

2. Medlemsstaterna skall senast den 31 oktober 1997 sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i bilaga V, punkterna F, I och J till detta direktiv, och skall genast underrätta kommissionen om detta.

3. När en medlemsstat antar de bestämmelser som anges i punkterna 1 och 2 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 30 juli 1996.

På kommissionens vägnar

Ritt BJERREGAARD

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1.

(2) EGT nr L 381, 31.12.1994, s. 1.

ANEXO I - BILAG I - ANHANG I - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ É - ANNEX I - ANNEXE I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - ANEXO I - LIITE I - BILAGA I

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Cas No 630-08-0

EEC No 211-128-3

NOTA E

CO

ES: monóxido de carbono

DA: carbonmonoxid; kulilte

DE: Kohlenstoffmonoxid

EL: ìïíïîåßäéï ôïõ Üíèñáêá

EN: carbon monoxide

FR: monoxyde de carbone

IT: monossido di carbonio; carbonio ossido

NL: koolstofmonoxide

PT: monóxido de carbono

FI: hiilimonoksidi

SV: kolmonoxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Repr. Cat. 1; R 61

T; R 23-48/23

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

R:61-12-23-48/23

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 75-44-5

EEC No 200-870-3

No 006-002-00-8

COCl2

ES: fosgeno

DA: phosgen

DE: Phosgen; Carbonylchlorid

EL: öùóãÝíéï

EN: phosgene; carbonyl chloride

FR: phosgène

IT: fosgene; carbonile cloruro

NL: fosgeen

PT: fosgeno

FI: fosgeeni; karbonyylikloridi

SV: fosgen; karbonyldiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

R:26-34

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T+; R 26-34

1% <= C < 5%

T+; R 26-36/37/38

0,5% <= C < 1%

T; R 23-36/37/38

0,2% <= C < 0,5%

T; R 23

0,02% <= C < 0,2%

Xn; R 20

Cas No 7664-41-7

EEC No 231-635-3

No 007-001-00-5

NH3

ES: amoniaco, anhidro

DA: ammoniak, vandfri

DE: Ammoniak, wasserfrei

EL: áììùíßá, Üíõäñïò

EN: ammonia, anhydrous

FR: ammoniac, anhydre

IT: ammoniaca, anidra

NL: ammoniak, watervrij

PT: amoníaco, anidro

FI: ammoniakki, vedetön

SV: ammoniak, vattenfri

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

T; R 23

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:10-23-34-50

S:(1/2-)9-16-26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T; R 23-34

0,5% <= C < 5%

Xn; R 20-36/37/38

Cas No 1336-21-6

EEC No 215-647-6

No 007-001-01-2

NOTA B

NH3 ....%

ES: amoniaco ....%

DA: ammoniak ....%

DE: Ammoniak ....%

EL: áììùíßá ....%

EN: ammonia ....%

FR: ammoniac ....%

IT: ammoniaca ....%

NL: ammoniak ....%

PT: amoníaco ....%

FI: ammoniakki ....%

SV: ammoniaklösning ....%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:34-50

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; N; R 34-50

10% <= C < 25%

C; R 34

5% <= C < 10%

Xi; R 36/37/38

Cas No 10102-44-0 [1] 10544-72-6 [2]

EEC No 233-272-6 [1] 234-126-4 [2]

No 007-002-00-0

NO2 [1] N2O4 [2]

ES: dióxido de nitrógeno [1]; tetraóxido de dinitrogeno [2]

DA: nitrogendioxid [1]; dinitrogentetraoxid [2]

DE: Stickstoffdioxid [1]; Distickstofftetraoxid [2]

EL: äéïîåßäéï ôïõ áæþôïõ [1] . ôåôñáïîåßäéï ôïõ äéáæþôïõ[2]

EN: nitrogen dioxide [1]; dinitrogen tetraoxide [2]

FR: dioxyde d`azote [1]; tétraoxyde de diazote [2]

IT: diossido di azoto [1]; tetraossido di diazoto [2]

NL: stikstofdioxide [1]; distikstoftetraoxide [2]

PT: dióxido de azoto [1]; tetraóxido de diazoto [2]

FI: typpidioksidi [1]; dityppitetraoksidi [2]

SV: kvävedioxid [1]; dikvävetetraoxid [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

R:26-34

S:(1/2-)9-26-28-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 10% T+; R 26-34

5% <= C < 10%

T; R 23-34

1% <= C < 5%

T; R 23-36/37/38

0,5% <= C < 1%

Xn; R 20-36/37/38

0,1% <= C < 0,5%

Xn; R 20

Cas No 7782-44-7

EEC No 231-956-9

No 008-001-00-8

O2

ES: oxígeno

DA: oxygen; ilt

DE: Sauerstoff

EL: ïîõãüíï

EN: oxygen

FR: oxygène

IT: ossigeno

NL: zuurstof

PT: oxigénio

FI: happi

SV: syre; flytande

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >Hänvisning till >

R:8

S:(2-)17

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7782-41-4

EEC No 231-954-8

No 009-001-00-0

F2

ES: flúor

DA: fluor

DE: Fluor

EL: öèüñéï

EN: fluorine

FR: fluor

IT: fluoro

NL: fluor

PT: flúor

FI: fluori

SV: fluor

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 7

T+; R 26

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:7-26-35

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 78-57-9

EEC No 201-123-4

No 015-053-00-5

>Hänvisning till >

ES: menazon

DA: menazon

DE: Menazon

EL: menazon

EN: menazon

FR: menazon

IT: menazone; S-[(4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-il)-metil] O,O-dimetilditiofosfato

NL: menazon

PT: menazon

FI: menatsoni

SV: menazon (ISO); S-4,6-diamino-1,3,5-triazin-2-ylmetyl-O,O-dimetylfosforoditioat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:22-52/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7783-06-4

EEC No 231-977-3

No 016-001-00-4

H2S

ES: sulfuro de hidrógeno

DA: hydrogensulfid

DE: Hydrogensulfid; Schwefelwasserstoff

EL: óïõëößäéï ôïõ õäñïãüíïõ

EN: hydrogen sulphide

FR: sulfure d`hydrogène

IT: solfuro di idrogeno; idrogeno solforato

NL: hydrogeensulfide

PT: sulfureto de hidrogénio

FI: rikkivety; vetysulfidi

SV: vätesulfid; svavelväte

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

T+; R 26

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >Hänvisning till >

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:12-26-50

S:(1/2-)9-16-28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 10%

T+; R 26

5% <= C < 10%

T; R 23

1% <= C < 5%

Xn; R 20

Cas No 7446-09-5

EEC No 231-195-2

No 016-011-00-9

SO2

ES: dióxido de azufre

DA: svovldioxid

DE: Schwefeldioxid

EL: äéïîåßäéï ôïõ èåßïõ

EN: sulphur dioxide

FR: dioxyde de soufre

IT: diossido di zolfo

NL: zwaveldioxide

PT: dióxido de enxofre

FI: rikkidioksidi

SV: svaveldioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23 C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:23-34

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 20%

T; R 23-34

5% <= C < 20%

Xn; R 20-34

0,5% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 7782-50-5

EEC No 231-959-5

No 017-001-00-7

Cl2

ES: cloro

DA: chlor

DE: Chlor

EL: ÷ëþñéï

EN: chlorine

FR: chlore

IT: cloro

NL: chloor

PT: cloro

FI: kloori

SV: klor

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Xi; R 36/37/38

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23-36/37/38-50

S:(1/2-)9-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7647-01-0 EEC No 231-595-7 017-002-00-2

HCl

ES: cloruro de hidrógeno

DA: hydrogenchlorid

DE: Hydrogenchlorid; Chlorwasserstoff

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ õäñïãüíïõ

EN: hydrogen chloride

FR: chlorure d`hydrogène

IT: cloruro di idrogeno; acido cloridrico

NL: hydrogeenchloride

PT: cloreto de hidrogénio

FI: kloorivety, vedetön

SV: väteklorid; vattenfri

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:23-35

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

T; C; R 23-35

1% <= C < 5%

C; R 20-35

0,5% <= C < 1%

C; R 20-34

0,2% <= C < 0,5%

C; R 34

0,02% <= C < 0,2%

Xi; R 36/37/38

Cas No 1333-82-0

EEC No 215-607-8

No 024-001-00-0

NOTA E

CrO3

ES: trióxido de cromo

DA: chromtrioxid

DE: Chromtrioxid

EL: ôñéïîåßäéï ôïõ ÷ñþìéïõ

EN: chromium trioxide

FR: trioxyde de chrome

IT: triossido di cromo

NL: chroomtrioxide

PT: trióxido de crómio

FI: kromitrioksidi

SV: kromtrioxid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Carc. Cat. 1; R 49

T; R 25

C; R 35

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-8-25-35-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7778-50-9 EEC

No 231-906-6

No 024-002-00-6

NOTA E

K2 Cr2 O7

ES: dicromato de potasio

DA: kaliumdichromat

DE: Kaliumdichromat

EL: äé÷ñùìéêü êÜëéï

EN: potassium dichromate

FR: dichromate de potassium

IT: dicromato di potassio

NL: kaliumdichromaat

PT: dicromato de potássio

FI: kaliumdikromaatti

SV: kaliumdikromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

Muta. Cat. 2; R 46

T+; R 26

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 7%

T+; R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5% <= C < 7%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No 7789-09-5

EEC No 232-143-1

No 024-003-00-1

NOTA E

(NH4)2 Cr2 O7

ES: dicromato de amonio

DA: ammoniumdichromat

DE: Ammoniumdichromat

EL: äé÷ñùìéêü áììþíéï

EN: ammonium dichromate

FR: dichromate d`ammonium

IT: dicromato di ammonio

NL: ammoniumdichromaat

PT: dicromato de amónio

FI: ammoniumdikromaatti

SV: ammoniumdikromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E

R1

O;R8

Carc.Cat.2;R49

Muta.Cat.2;R46

T+;R26

T;R25

Xn;R21

Xi;R37/38-41

R43

N;R50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

E >Hänvisning till >

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-46-1-8-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 7%

T+; R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5% <= C < 7%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No 14977-61-8

EEC No 239-056-8

No 024-005-00-2

NOTA E

Cr O2 Cl2

ES: dicloruro de cromilo

DA: chromyldichlorid

DE: Chromyldichlorid; Chromoxychlorid

EL: äé÷ëùñßäéï ôïõ ÷ñùìýëïõ

EN: chromyl dichloride; chromic oxychloride

FR: dichlorure de chromyle

IT: dicloruro di cromile

NL: chromyldichloride

PT: dicloreto de cromilo

FI: kromioksikloridi

SV: kromyldiklorid; kromdioxidklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Carc. Cat. 2; R 49

Muta. Cat. 2; R 46

C; R 35

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-46-8-35-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 10%

T; C; R 49-46-35-43

5% <= C < 10%

T; R 49-46-34-43

0,5% <= C < 5%

T; R 49-46-36/37/38-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No 7789-00-6

EEC No 232-140-5

No 024-006-00-8

NOTA E

K2 Cr O4

ES: cromato de potasio

DA: kaliumchromat

DE: Kaliumchromat

EL: ÷ñùìéêü êÜëéï

EN: potassium chromate

FR: chromate de potassium

IT: cromato di potassio

NL: kaliumchromaat

PT: cromato de potássio

FI: kaliumkromaatti

SV: kaliumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc.Cat. 2; R49

Muta.Cat.2;R46

Xi;R36/37/38

R43

N;R50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-46-36/37/38-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 20%

T; R 49-46-36/37/38-43

0,5% <= C < 20%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No -

EEC No -

No 024-007-00-3

NOTA A

NOTA E

ES: cromatos de cinc, incluido el cromato de cinc y de potasio

DA: zinkchromater, herunder zinkkaliumchromat

DE: Zinkchromate, einschließlich Zinkkaliumchromat

EL: ÷ñùìéêÜ øåõäáñãýñïõ, ðåñéëáìâáíïìÝíïõ ôïõ ÷ñùìéêïý ôïõ øåõäáñãýñïõ êáé êáëßïõ

EN: zinc chromates including zinc potassium chromate

FR: chromates de zinc y compris le chromate de zinc et potassium

IT: cromato di zinco, compreso il cromato di zinco e potassio

NL: zinkchromaat met inbegrip van zinkkaliumchromaat

PT: cromatos de zinco, incluindo o cromato de zinco e potássio

FI: sinkkikromaatit mukaan luettuna sinkkikaliumkromaatti

SV: zinkkromater inklusive zinkkaliumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13765-19-0

EEC No 237-366-8

No 024-008-00-9

NOTA E

CaCrO4

ES: cromato de calcio

DA: calciumchromat

DE: Calciumchromat

EL: ÷ñùìéêü áóâÝóôéï

EN: calcium chromate

FR: chromate de calcium

IT: cromato di calcio

NL: calciumchromaat

PT: cromato de cálcio

FI: kalsiumkromaatti

SV: kalciumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7789-06-2

EEC No 232-142-6

No 024-009-00-4

NOTA E

SrCrO4

ES: cromato de estroncio

DA: strontiumchromat

DE: Strontiumchromat

EL: ÷ñùìéêü óôñüíôéï

EN: strontium chromate

FR: chromate de strontium

IT: cromato di stronzio

NL: strontiumchromaat

PT: cromato de estrôncio

FI: strontiumkromaatti

SV: strontiumkromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 24613-89-6

EEC No 246-356-2

No 024-010-00-X

Cr2(CrO4)3

ES: tris(cromato) de dicromo

DA: dichromtris(chromat)

DE: Dichromtris(chromat); Chrom(III)-chromat

EL: ôñéò(÷ñùìéêü) ôïõ äé÷ñùìßïõ

EN: dichromium tris(chromate); chromium III chromate; chromic chromate

FR: tris(chromate) de dichrome

IT: tris(cromato) di dicromo

NL: dichroomtris(chromaat)

PT: tris(cromato) de dicrómio

FI: kromi(III)kromaatti

SV: krom(III)kromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

O; R 8

Carc. Cat. 2; R 45

C; R 35

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

O >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-8-35-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10034-85-2

EEC No 233-109-9

No 053-002-00-9

HI

ES: ioduro de hidrógeno

DA: hydrogeniodid

DE: Hydrogeniodid; Jodwasserstoff

EL: éùäßäéï ôïõ õäñïãüíïõ

EN: hydrogen iodide

FR: iodure d`hydrogène

IT: ioduro di idrogeno; acido iodidrico

NL: hydrogeenjodide

PT: iodeto de hidrogénio

FI: jodivety, vedetön

SV: vätejodid; vattenfri

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:35

S:(1/2-)9-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 10%

C; R 35

0,2% <= C < 10%

C; R 34

0,02% <= C < 0,2%

Xi; R 36/37/38

Cas No -

EEC No -

No 056-002-00-7

NOTA A

ES: sales de bario, excepto el sulfato de bario, ácido 1-azo-2-hidroxinaftalenil aril sulfónico y aquellas específicamente expresadas en este anexo

DA: bariumsalte, undtagen bariumsulfat, salte af 1-azo-2-hydroxynaphthalenylarylsulfonsyre, og bariumsalte nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Bariumsalze, mit Ausnahme des Bariumsulfats, der Salze von 1-Azo-2-hydroxynaphthalenylarylsulfonsäuren, und der namentlich in diesem Anhang bezeichneten Salze

EL: Üëáôá âáñßïõ, åêôüò áðü ôï èåééêü âÜñéï, Üëáôá ôïõ 1-áæù-2-õäñïîõíáöèáëéíï áñõëï óïõëöïíéêïý ïîÝïò, êáé Üëáôá ðïõ áíáöÝñïíôáé ó` Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ êáôáëüãïõ

EN: barium salts, with the exception of barium sulphate, salts of 1-azo-2-hydroxynaphthalenyl aryl sulphonic acid, and of salts specified elsewhere in this Annex

FR: sels de baryum, à l`exclusion du sulfate de baryum, des sels de l`acide 1-azo-2-hydroxynaphthalénylarylsulfonique, et des sels nommément désignés dans cette annexe

IT: sali di bario, esclusi il solfato di bario, i sali dell`acido 1-azo-2-idrossinaftalenil aril solfonico, e i sali espressamente indicati in questo allegato

NL: bariumzouten, met uitzondering van bariumsulfaat, zouten van 1-azo-2-hydroxynaphtyl aryl sulfoonzuur en in deze bijlage met name genoemde zouten

PT: sais de bário, com excepção do sulfato de bário, sais de ácido 1-azo-2-hidroxinaftalenil aril sulfónico, e dos sais expressamente referidos no presente anexo

FI: bariumsuolat paitsi bariumsulfaatti, 1-atso-2-hydroksinaftenyyliaryylisulfonihapon suolat ja muualla tässä liiteessä mainitut suolat

SV: bariumsalter utom bariumsulfat, salter av 1-azo-2-hydroxinaftalenylarylsulfonsyra och sådana som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:20/22

S:(2-)28

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

C >= 1%

Xn; R 20/22

Cas No -

EEC No -

No 082-002-00-1

NOTA A

NOTA E

Pb (CnH2n+1)xn=1-5

ES: derivados de alquilplomo

DA: blyalkyler

DE: Bleialkyle

EL: áëêõëéêÝò åíþóåéò ìïëýâäïõ

EN: lead alkyls

FR: dérivés alkylés du plomb

IT: piomboalchili

NL: loodalkylen

PT: alquilos de chumbo

FI: lyijyalkyylit

SV: blyalkyler

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. I; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:61-62-26/27/28-33-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

C >= 5%

T+; R 61-62-26/27/28-33

0,5% <= C < 5%

T+; R 61-26/27/28-33

0,1% <= C < 0,5%

T; R 61-23/24/25-33

0,05% <= C < 0,1%

Xn; R 20/21/22-33

Cas No 7758-97-6

EEC No 231-846-0

No 082-004-00-2

PbCrO4

ES: cromato de plomo

DA: blychromat

DE: Bleichromat

EL: ÷ñùìéêüò ìüëõâäïò

EN: lead chromate

FR: chromate de plomb

IT: cromato di piombo

NL: loodchromaat

PT: cromato de chumbo

FI: lyijykromaatti

SV: blykromat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Carc. Cat. 3; R 40

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:61-62-33-40-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 1

Cas No 77-73-6

EEC No 201-052-9

No 601-044-00-9

>Hänvisning till >

ES: 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno

DA: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoinden

DE: 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoinden

EL: 3a,4,7,7a-ôåôñáûäñï-4,7-ìåèáíïúíäÝíéï

EN: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindene

FR: 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène

IT: 3a,4,7,7a-tetraidro-4,7-metanoindene; diciclopentadiene

NL: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-methanoindeen

PT: 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindeno

FI: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metaani-indeeni

SV: 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden; dicyklopentadien

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:11-20/22-36/37/38-51/53

S:(2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-95-3

EEC No 200-824-2

No 602-003-00-8

CH2Br2

ES: dibromometano

DA: dibrommethan

DE: Dibrommethan

EL: äéâñùìïìåèÜíéï

EN: dibromomethane

FR: dibromométhane

IT: dibromometano

NL: dibroommethaan

PT: dibromometano

FI: dibromimetaani; metyleenidibromidi

SV: dibrommetan; metylenbromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:20-52/53

S:(2-)24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 12,5%

Xn; R 20

Cas No 75-25-2

EEC No 200-854-6

No 602-007-00-X

CHBr3

ES: bromoformo

DA: bromoform

DE: Bromoform; Tribrommethan

EL: âñùìïöüñìéï

EN: bromoform; tribromomethane

FR: bromoforme

IT: bromoformio; tribromometano

NL: bromoform

PT: bromoforme

FI: bromoformi; tribromimetaani

SV: bromoform; tribrommetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Xi; R 36/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23-36/38-51/53

S:(1/2-)28-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 56-23-5 EEC

No 200-262-8

No 602-008-00-5

CCl4

ES: tetracloruro de carbono

DA: carbontetrachlorid

DE: Kohlenstofftetrachlorid; Tetrachlormethan

EL: ôåôñá÷ëùñßäéï ôïõ Üíèñáêá

EN: carbon tetrachloride; tetrachloromethane

FR: tétrachlorure de carbone

IT: tetracloruro di carbonio; tetraclorometano

NL: koolstoftetrachloride

PT: tetracloreto de carbono

FI: hiilitetrakloridi

SV: koltetraklorid; tetraklormetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25-48/23

R 52-53

N; R 59

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-40-48/23-52/53-59

S:(1/2-)23-36/37-45-59-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

T; R 23/24/25-40-48/23

0,2% <= C < 1%

Xn; R 20/21/22-48/20

Cas No 75-00-3

EEC No 200-830-5

No 602-009-00-0

C2H5Cl

ES: cloroetano

DA: chlorethan

DE: Chlorethan; Ethylchlorid

EL: ÷ëùñïáéèÜíéï

EN: chloroethane

FR: chloroéthane

IT: cloroetano

NL: chloorethaan

PT: cloroetano

FI: kloorietaani; etyylikloridi

SV: kloretan; etylklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 3; R 40

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:12-40-52/53

S:(2-)9-16-33-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 106-93-4

EEC No 203-444-5

No 602-010-00-6

NOTA E

BrCH2CH2Br

ES: 1,2-dibromoetano

DA: 1,2-dibromethan

DE: 1,2-Dibromethan; Ethylendibromid

EL: 1,2-äéâñùìïáéèÜíéï

EN: 1,2-dibromoethane

FR: 1,2-dibromoéthane

IT: 1,2-dibromoetano

NL: 1,2-dibroomethaan

PT: 1,2-dibromoetano

FI: 1,2-etyleenidibromidi

SV: 1,2-dibrometan; 1,2-etylendibromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/24/25

Xi; R 36/37/38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-23/24/25-36/37/38-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 20%

T; R 45-23/24/25-36/37/38

1% <= C < 20%

T; R 45-23/24/25

0,1% <= C < 1%

T; R 45-20/21/22

Cas No 75-34-3

EEC No 200-863-5

No 602-011-00-1

CH3CHCl2

ES: 1,1-dicloroetano

DA: 1,1-dichlorethan

DE: 1,1-Dichlorethan

EL: 1,1-äé÷ëùñïáéèÜíéï

EN: 1,1-dichloroethane

FR: 1,1-dichloroéthane

IT: 1,1-dicloroetano

NL: 1,1-dichloorethaan

PT: 1,1-dicloroetano

FI: 1,1-dikloorietaani

SV: 1,1-dikloretan; etylidendiklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 22

Xi; R 36/37

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:11-22-36/37-52/53

S:(2-)16-23-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 20%

Xn; R 22-36/37

12,5% <= C < 20%

Xn; R 22

Cas No 79-27-6

EEC No 201-191-5

No 602-016-00-9

CHBr2CHBr2

ES: 1,1,2,2-tetrabromoetano

DA: 1,1,2,2-tetrabromethan

DE: 1,1,2,2-Tetrabromethan

EL: 1,1,2,2-ôåôñáâñùìïáéèÜíéï

EN: 1,1,2,2-tetrabromoethane

FR: 1,1,2,2-tétrabromoéthane

IT: 1,1,2,2-tetrabromoetano

NL: 1,1,2,2-tetrabroomethaan

PT: 1,1,2,2-tetrabromoetano

FI: 1,1,2,2-tetrabromietaani

SV: 1,1,2,2-tetrabrometan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

Xi; R 36

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

R:26-36-52/53

S:(1/2-)24-27-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 20%

T+; R 26-36

7% <= C < 20%

T+; R 26

1% <= C < 7%

T; R 23

0,1% <= C < 1%

Xn; R 20

Cas No 540-54-5 [1] 75-29-6 [2]

EEC No 208-749-7 [1] 200-858-8 [2]

No 602-018-00-X

NOTA C

C3H7Cl

ES: 1-cloropropano [1]; 2-cloropropano [2]

DA: 1-chlorpropan [1]; 2-chlorpropan [2]

DE: 1-Chlorpropan [1]; 2-Chlorpropan [2]

EL: 1-÷ëùñïðñïðÜíéï [1] . 2-÷ëùñïðñïðÜíéï [2]

EN: 1-chloropropane [1]; 2-chloropropane [2]

FR: 1-chloropropane [1]; 2-chloropropane [2]

IT: 1-cloropropano [1]; 2-cloropropano [2]

NL: 1-chloorpropaan [1]; 2-chloorpropaan [2]

PT: 1-cloropropano [1]; 2-cloropropano [2]

FI: 1-klooripropaani [1]; 2-klooripropaani [2]

SV: 1-klorpropan [1]; 2-klorpropan [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:11-20/21/22

S:(2-)9-29

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

Xn; R 20/21/22

Cas No 96-12-8

EEC No 202-479-3

No 602-021-00-6

NOTA E

CH2Br - CHBr - CH2Cl

ES: 1,2-dibromo-3-cloropropano

DA: 1,2-dibrom-3-chlorpropan

DE: 1,2-Dibrom-3-chlorpropan

EL: 1,2-äéâñùìï-2-÷ëùñïðñïðÜíéï

EN: 1,2-dibromo-3-chloropropane

FR: 1,2-dibromo-3-chloropropane

IT: 1,2-dibromo-3-cloropropano

NL: 1,2-dibroom-3-chloorpropaan

PT: 1,2-dibromo-3-cloropropano

FI: 1,2-dibromi-3-klooripropaani

SV: 1,2-dibrom-3-klorpropan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat 2; R 46

Repr. Cat. 1; R 60

T; R 25

Xn; R 48/20/22

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45-46-60-25-48/20/22-52/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 543-59-9 [1] 625-29-6 [2] 616-20-6 [3]

EEC No 208-846-4 [1] 210-885-7 [2] 210-467-4 [3]

No 602-022-00-1

NOTA C

C5H11Cl

ES: 1-cloropentano [1]; 2-cloropentano [2]; 3-cloropentano [3]

DA: 1-chlorpentan [1]; 2-chlorpentan [2]; 3-chlorpentan [3]

DE: 1-Chlorpentan [1]; 2-Chlorpentan [2]; 3-Chlorpentan [3]

EL: 1-÷ëùñïðåíôÜíéï [1] . 2-÷ëùñïðåíôÜíéï [2] . 3-÷ëùñïðåíôÜíéï [3]

EN: 1-chloropentane [1]; 2-chloropentane [2]; 3-chloropentane [3]

FR: 1-chloropentane [1]; 2-chloropentane [2]; 3-chloropentane [3]

IT: 1-cloropentano [1]; 2-cloropentano [2]; 3-cloropentano [3]

NL: 1-chloorpentaan [1]; 2-chloorpentaan [2]; 3-chloorpentaan [3]

PT: 1-cloropentano [1]; 2-cloropentano [2]; 3-cloropentano [3]

FI: 1-klooripentaani [1]; 2-klooripentaani [2]; 3-klooripentaani [3]

SV: 1-klorpentan [1]; 2-klorpentan [2]; 3-klorpentan [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:11-20/21/22

S:(2-)9-29

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

Xn; R 20/21/22

Cas No 593-60-2

EEC No 209-800-6

No 602-024-00-2

CH2CHBr

ES: bromoetileno

DA: bromethylen; vinyl bromide

DE: Bromethylen; Vinylbromid

EL: âñùìïáéèõëÝíéï

EN: bromoethylene

FR: bromoéthylène

IT: bromoetilene

NL: broomethyleen

PT: bromoetileno

FI: bromietyleeni; vinyylibromidi

SV: brometen; vinylbromid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

R:45-12

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 540-59-0 [1] 156-59-2 [2] 156-60-5 [3]

EEC No 208-750-2 [1] 205-859-7 [2] 205-860-2 [3]

No 602-026-00-3

NOTA C

CHClCHCl

ES: 1,2-dicloroetileno [1]; cis-dicloroetileno [2]; trans-dicloroetileno [3]

DA: 1,2-dichlorethylen [1]; cis-dichlorethylen [2]; trans-dichlorethylen [3]

DE: 1,2-Dichlorethylen [1]; cis-Dichlorethylen [2]; trans-Dichlorethylen [3]; 1,2-Dichlorethen [1]; cis-Dichlorethen [2]; trans-Dichlorethen [3]

EL: 1,2-äé÷ëùñïáéèõëÝíéï [1] . cis-äé÷ëùñïáéèõëÝíéï [2] . trans-äé÷ëùñïáéèõëÝíéï [3]

EN: 1,2-dichloroethylene [1]; cis-dichloroethylene [2]; trans-dichloroethylene [3]

FR: 1,2-dichloroéthylène [1]; cis-dichloroéthylène [2]; trans-dichloroéthylène [3]

IT: 1,2-dicloroetilene [1]; cis-dicloroetilene [2]; trans-dicloroetilene [3]

NL: 1,2-dichloorethyleen [1]; cis-dichloorethyleen [2]; trans-dichloorethyleen [3]

PT: 1,2-dicloroetileno [1]; cis-dicloroetileno [2]; trans-dicloroetileno [3]

FI: 1,2-dikloorietyleeni [1]; cis-dikloorietyleeni [2]; trans-dikloorietyleeni [3]

SV: 1,2-dikloretylen [1]; cis-dikloretylen [2]; trans-dikloretylen [3]; 1,2-dikloreten [1]; cis-dikloreten [2]; trans-dikloreten [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:11-20-52/53

S:(2-)7-16-29-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 12,5%

Xn; R 20

Cas No 79-01-6 EEC

No 201-167-4

No 602-027-00-9

>Hänvisning till >

ES: tricloroetileno

DA: trichlorethylen

DE: Trichlorethylen

EL: ôñé÷ëùñïáéèõëÝíéï

EN: trichloroethylene

FR: trichloroéthylène

IT: tricloroetilene

NL: trichloorethyleen

PT: tricloroetileno

FI: trikloorietyleeni

SV: trikloreten

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:40-52/53

S:(2-)23-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

Xn; R 40

Cas No 127-18-4

EEC No 204-825-9

No 602-028-00-4

>Hänvisning till >

ES: tetracloroetileno

DA: tetrachlorethylen

DE: Tetrachlorethylen; Perchlorethylen

EL: ôåôñá÷ëùñïáéèõëÝíéï

EN: tetrachloroethylene

FR: tétrachloroéthylène

IT: tetracloroetilene; percloroetilene

NL: tetrachloorethyleen

PT: tetracloroetileno

FI: tetrakloorietyleeni

SV: tetrakloreten

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:40-51/53

S:(2-)23-36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

Xn; R 40

Cas No 542-75-6 [1] 10061-01-5 [2]

EEC No 208-826-5 [1] 233-195-8 [2]

No 602-030-00-5

NOTA D

NOTA C

ClCHCHCH2Cl

ES: 1,3-dicloropropeno [1]; (Z)-1,3-dicloropropeno [2]

DA: 1,3-dichlorpropen [1]; (Z)-1,3-dichlorpropen [2]

DE: 1,3-Dichlorpropen [1]; (Z)-1,3-Dichlorpropen [2]

EL: 1,3-äé÷ëùñïðñïðÝíéï [1] . (Æ)-1,3-äé÷ëùñïðñïðÝíéï [2]

EN: 1,3-dichloropropene [1]; (Z)-1,3-dichloropropene [2]

FR: 1,3-dichloropropène [1]; (Z)-1,3-dichloropropène [2]

IT: 1,3-dicloropropene [1]; (Z)-1,3-dicloropropene [2]

NL: 1,3-dichloorpropeen [1]; (Z)-1,3-dichloorpropeen [2]

PT: 1,3-dicloropropeno [1]; (Z)-1,3-dicloropropeno [2]

FI: 1,3-diklooripropeeni [1]; (Z)-1,3-diklooripropeeni [2]

SV: 1,3-diklorpropen [1]; (Z)-1,3-diklorpropen [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

T; R 25

Xn; R 20/21

Xi; R 36/37/38

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:10-20/21-25-36/37/38-43-50/53

S:(1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 563-58-6

EEC No 209-253-3 6

No 02-031-00-0

CH3CHCCl2

ES: 1,1-dicloropropeno

DA: 1,1-dichlorpropen

DE: 1,1-Dichlorpropen

EL: 1,1-äé÷ëùñïðñïðÝíéï

EN: 1,1-dichloropropene

FR: 1,1-dichloropropène

IT: 1,1-dicloropropene

NL: 1,1-dichloorpropeen

PT: 1,1-dicloropropeno

FI: 1,1-diklooripropeeni

SV: 1,1-diklorpropen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T; R 25

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

R:11-25-52/53

S:(1/2-)16-29-33-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 563-47-3

EEC No 209-251-2

No 602-032-00-6

>Hänvisning till >

ES: 3-cloro-2-metilpropeno

DA: 3-chlor-2-methylpropen

DE: 3-Chlor-2-methylpropen; Methallylchlorid

EL: 3-÷ëùñï-2-ìåèõëïðñïðÝíéï

EN: 3-chloro-2-methylpropene

FR: 3-chloro-2-méthylpropène

IT: 3-cloro-2-metilpropene

NL: 3-chloor-2-methylpropeen

PT: 3-cloro-2-metilpropeno

FI: 3-kloori-2-metyylipropeeni; metallyylikloridi

SV: 3-klor-2-metylpropen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

C; R 34

R 43

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:11-20/22-34-43-51/53

S:(2-)9-16-26-29-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-90-7

EEC No 203-628-5

No 602-033-00-1

>Hänvisning till >

ES: clorobenceno

DA: chlorbenzen

DE: Chlorbenzol

EL: ÷ëùñïâåíæüëéï

EN: chlorobenzene

FR: chlorobenzène

IT: clorobenzene

NL: chloorbenzeen

PT: clorobenzeno

FI: klooribentseeni

SV: klorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:10-20-51/53

S:(2-)24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 5%

Xn; R 20

Cas No 95-49-8 [1] 108-41-8 [2] 106-43-4 [3] 25168-05-2 [4]

EEC No 202-424-3 [1] 203-580-5 [2] 203-397-0 [3] 246-698-2 [4]

No 602-040-00-X

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: 2-clorotolueno [1]; 3-clorotolueno [2]; 4-clorotolueno [3]; clorotolueno [4]

DA: 2-chlortoluen [1]; 3-chlortoluen [2]; 4-chlortoluen [3]; chlortoluen [4]

DE: 2-Chlortoluol [1]; 3-Chlortoluol [2]; 4-Chlortoluol [3]; Chlortoluol [4]

EL: 2-÷ëùñïôïëïõüëç [1] . 3-÷ëùñïôïõëïõüëç [2] . 4-÷ëùñïôïëïõüëç [3] . ÷ëùñïôïëïõüëéï [4]

EN: 2-chlorotoluene [1]; 3-chlorotoluene [2]; 4-chlorotoluene [3]; chlorotoluene [4]

FR: 2-chlorotoluène [1]; 3-chlorotoluène [2]; 4-chlorotoluène [3]; chlorotoluène [4]

IT: 2-clorotoluene [1]; 3-clorotoluene [2]; 4-clorotoluene [3]; clorotoluene [4]

NL: 2-chloortolueen [1]; 3-chloortolueen [2]; 4-chloortolueen [3]; chloortolueen [4]

PT: 2-clorotolueno [1]; 3-clorotolueno [2]; 4-clorotolueno [3]; clorotolueno [4]

FI: 2-klooritolueeni [1]; 3-klooritolueeni [2]; 4-klooritolueeni [3]; klooritolueeni [4]

SV: 2-klortoluen [1]; 3-klortoluen [2]; 4-klortoluen [3]; klortoluen [4]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:20-51/53

S:(2-)24/25-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 602-042-00-0

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: 1,2,3,4,5,6-hexaclorociclohexanos excepto los especialmente indicados en este Anexo

DA: 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexaner med undtagelse af sådanne angivet andetsteds i dette bilag

DE: 1,2,3,4,5,6-Hexachlorcyclohexane mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: 1,2,3,4,5,6-åîá÷ëùñïêõêëïåîÜíéï, åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyclohexanes with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexanes à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesani esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: 1,2,3,4,5,6-hexachloorcyclohexanen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: 1,2,3,4,5,6-hexaclorocicloexanos com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: 1,2,3,4,5,6-heksakloorisykloheksaani paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexaner med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21-25-40-50/53

S:(1/2-)22-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 8001-35-2

EEC No 232-283-3

No 602-044-00-1

>Hänvisning till >

ES: toxafeno

DA: toxaphen

DE: Toxaphen; Camphechlor

EL: ôïîïöáßíéï

EN: Toxaphene; camphechlor

FR: toxaphène

IT: toxafene; camfeclor

NL: toxafeen

PT: toxafeno

FI: toksafeeni; kamfekloori

SV: toxafen; kamfeklor (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat 3; R 40

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21-25-37/38-40-50/53

S:(1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 465-73-6

EEC No 207-366-2

No 602-050-00-4

>Hänvisning till >

ES: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno; isodrin

DA: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphtalen; isodrin

DE: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-Hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin; Isodrin

EL: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-åîá÷ëùñï-1,4,4a,5,8,8a-åîáûäñï-1,4:5,8-äéìåèáíïíáöèáëÝíéï . éóïôñßí

EN: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaphfthalene; isodrin

FR: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-diméthanonaphtalène; isodrine

IT: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-esacloro-1,4,4a,5,8,8a-esaidro-1,4:5,8-dimetanonaftalene; isodrin

NL: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexachloor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimethanonaftaleen; isodrin

PT: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexacloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahidro-1,4:5,8-dimetanonaftaleno; isodrine

FI: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-heksakloori-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftaleeni; isodriini

SV: (1a,4a,4aß,5ß,8ß8aß)-1,2,3,4,10,10-hexaklor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalen; isodrin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:26/27/28-50/53

S:(1/2-)13-28-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-86-1

EEC No 203-623-8

No 602-060-00-9

>Hänvisning till >

ES: bromobenceno

DA: brombenzen

DE: Brombenzol

EL: âñùìïâåíæüëéï

EN: bromobenzene

FR: bromobenzène

IT: bromobenzene

NL: broombenzeen

PT: bromobenzeno

FI: bromibentseeni

SV: brombenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xi; R 38

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:10-38-51/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118-74-1

EEC No 204-273-9

No 602-065-00-6

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: hexaclorobenceno

DA: hexachlorbenzen

DE: Hexachlorbenzol

EL: åîá÷ëùñïâåíæüëéï

EN: hexachlorobenzene

FR: hexachlorobenzène

IT: esaclorobenzene

NL: hexachloorbenzeen

PT: hexaclorobenzeno

FI: heksaklooribentseeni

SV: hexaklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 48/25

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-48/25-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 118-75-2

EEC No 204-274-4

No 602-066-00-1

>Hänvisning till >

ES: tetracloro-p-benzoquinona

DA: tetrachlor-p-benzoquinon

DE: Tetrachlor-p-benzochinon; Chloranil

EL: ôåôñá÷ëùñï-ðáñá-âåíæïêéíüíç

EN: tetrachloro-p-benzoquinone

FR: tétrachloro-p-benzoquinone

IT: tetracloro-p-benzochinone; cloranile

NL: tetrachloor-p-benzochinon

PT: tetracloro-p-benzoquinona

FI: tetrakloori-p-bentsokinoni; kloraniili

SV: tetraklor-p-benzokinon

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:36/38-50/53

S:(2-)37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 541-73-1

EEC No 208-792-1

No 602-067-00-7

>Hänvisning till >

ES: 1,3-diclorobenceno

DA: 1,3-dichlorbenzen

DE: 1,3-Dichlorbenzol

EL: 1,3-äé÷ëùñïâåíæüëéï

EN: 1,3-dichlorbenzene

FR: 1,3-dichlorobenzène

IT: 1,3-diclorobenzene

NL: 1,3-dichloorbenzeen

PT: 1,3-diclorobenzeno

FI: 1,3-diklooribentseeni

SV: 1,3-diklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-51/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 764-41-0

EEC No 212-121-8

No 602-073-00-X

NOTA E

CH2Cl-CH=CH-CH2Cl

ES: 1,4-diclorobut-2-eno

DA: 1,4-dichlorbut-2-en

DE: 1,4-Dichlorbut-2-en

EL: 1,4-äé÷ëùñïâïõô-2-Ýíéï

EN: 1,4-dichlorobut-2-ene

FR: 1,4-dichlorobut-2-ène

IT: 1,4-diclorobut-2-ene

NL: 1,4-dichloorbut-2-een

PT: 1,4-diclorobut-2-eno

FI: 1,4-diklooribut-2-eeni

SV: 1,4-diklorbut-2-en

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T+; R 26

T; R 24/25

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-24/25-26-34-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 608-93-5

EEC No 210-172-0

No 602-074-00-5

>Hänvisning till >

ES: pentaclorobenceno

DA: pentachlorbenzen

DE: Pentachlorbenzol

EL: ðåíôá÷ëùñïâåíæüëéï

EN: pentachlorobenzene

FR: pentachlorobenzène

IT: pentaclorobenzene

NL: pentachloorbenzeen

PT: pentaclorobenzeno

FI: pentaklooribentseeni

SV: pentaklorbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:11-22-50/53

S:(2-)41-46-50-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2431-50-7

EEC No 219-397-9

No 602-076-00-6

>Hänvisning till >

ES: 2,3,4-triclorobut-1-eno

DA: 2,3,4-trichlorbut-1-en

DE: 2,3,4-Trichlorbut-1-en

EL: 2,3,4-ôñé÷ëùñïâïõô-1-Ýíéï

EN: 2,3,4-trichlorobut-1-ene

FR: 2,3,4-trichlorobut-1-ène

IT: 2,3,4-triclorobut-1-ene

NL: 2,3,4-trichloorbut-1-een

PT: 2,3,4-triclorobut-1-eno

FI: 2,3,4-triklooribut-1-eeni

SV: 2,3,4-triklorbut-1-en

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23

Carc. Cat 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-23-36/37/38-40-50/53

S:(1/2-)36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 120-83-2 EEC

No 204-429-6

No 604-011-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2,4-diclorofenol

DA: 2,4-dichlorphenol

DE: 2,4-Dichlorphenol

EL: 2,4-äé÷ëùñïöáéíüëç

EN: 2,4-dichlorophenol

FR: 2,4-dichlorophénol

IT: 2,4-diclorofenolo

NL: 2,4-dichloorfenol

PT: 2,4-diclorofenol

FI: 2,4-dikloorifenoli

SV: 2,4-diklorfenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-34-51/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 59-50-7

EEC No 200-431-6

No 604-014-00-3

>Hänvisning till >

ES: clorocresol

DA: chlorocresol

DE: Chlorkresol; 4-Chlor-3-methylphenol

EL: ÷ëùñïêñåæüëç

EN: chlorocresol; 4-chloro-m-cresol; 4-chloro-3-methylphenol

FR: chlorocrésol

IT: clorocresolo

NL: chloorkresol

PT: clorocresol

FI: kloorikresoli; 4-kloori-3-metyylifenoli

SV: klorkresol; 4-klor-3-metylfenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

Xi; R 41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-41-43-50

S:(2-)26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 10%

Xn; R 21/22-41-43

5% <= C < 10%

Xn; R 21/22-36-43

1% <= C < 5%

Xi; R 43

Cas No 50-00-0

EEC No 200-001-8

No 605-001-00-5

NOTA B

NOTA D

>Hänvisning till >

ES: formaldehído ...%

DA: formaldehyd ...%

DE: Formaldehyd ...%

EL: öïñìáëäåàäç ...%

EN: formaldehyde ...%

FR: formaldéhyde ...%

IT: formaldeide ...%

NL: formaldehyde ...%

PT: formaldeído ...%

FI: formaldehydi ...%

SV: formaldehyd ...%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25

C; R 34

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:23/24/25-34-40-43

S:(1/2-)26-36/37/39-45-51

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

T; R 23/24/25-34-40-43

5% <= C < 25%

Xn; R 20/21/22-36/37/38-40-43

1% <= C < 5%

Xn; R 40-43

0,2% <= C < 1%

Xi; R 43

Cas No 541-41-3

EEC No 208-778-5

No 607-020-00-4

>Hänvisning till >

ES: cloroformiato de etilo

DA: ethylchlorformiat

DE: Ethylchlorformiat; Chlorameisensäureethylester

EL: ÷ëùñïìõñìçêéêü áéèõëï

EN: ethyl chloroformate

FR: chloroformiate d`éthyle

IT: cloroformiato di etile

NL: ethylchloorformiaat

PT: cloroformato de etilo

FI: etyyliklooriformiaatti

SV: etylklorformiat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

T+; R 26

Xn; R 22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

T + >Hänvisning till >

R:11-22-26-34

S:(1/2-)9-16-26-28-33-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 98-95-3

EEC No 202-716-0

No 609-003-00-7

>Hänvisning till >

ES: nitrobenceno

DA: nitrobenzen

DE: Nitrobenzol

EL: íéôñïâåíæüëéï

EN: nitrobenzene

FR: nitrobenzène

IT: nitrobenzene

NL: nitrobenzeen

PT: nitrobenzeno

FI: nitrobentseeni

SV: nitrobenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Repr. Cat. 3; R 62

T; R 23/24/25-48/23/24

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-40-48/23/24-51/53-62

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 610-003-00-4

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: clorodinitrobenceno

DA: chlordinitrobenzen

DE: Chlordinitrobenzol

EL: ÷ëùñïäéíéôñïâåíæüëéï

EN: chlorodinitrobenzene

FR: chlorodinitrobenzène

IT: dinitroclorobenzene

NL: dinitrochloorbenzeen

PT: clorodinitrobenzeno

FI: klooridinitrobentseeni

SV: klordinitrobenzen, alla isomerer

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 610-006-00-0

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: cloronitroanilinas excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: chlornitroaniliner undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Chlornitroanilin mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ÷ëùñïíéôñïáíéëßíåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: chloronitroanilines with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: chloronitroanilines à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: cloronitroaniline escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: chloornitroanilines met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: cloronitroanilinas com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: kloorinitroaniliinit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: klornitroaniliner med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:26/27/28-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]

EEC No 200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]

No 612-001-00-9

CH3NH2 [1]

(CH3)2NH [2]

(CH3)3N [3]

ES: metilamina (mono-[1], di-[2] y tri-[3])

DA: methylamin (mono-[1], di-[2] y tri-[3])

DE: Methylamin (mono-[1], di-[2] und tri-[3])

EL: ìåèõëáìßíç (ìïíï-[1], äé-[2] êáé ôñé-[3])

EN: methylamine (mono-[1], di-[2] and tri-[3])

FR: méthylamine (mono-[1], di-[2] et tri-[3])

IT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])

NL: methylamine (mono-[1], di-[2] en tri-[3])

PT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])

FI: metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3])

SV: metylamin (mono-[1], di-[2] och tri-[3])

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 20

Xi; R 37/38-41

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+ >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:12-20-37/38-41

S:(2-)16-26-39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 5

C >= 5%

Xn; R 20-37/38-41

0,5% <= C < 5%

Xi; R 36

Cas No 109-89-7

EEC No 203-716-3

No 612-003-00-X

>Hänvisning till >

ES: dietilamina

DA: diethylamin

DE: Diethylamin

EL: äéáéèõëáìßíç

EN: diethylamine

FR: diéthylamine

IT: dietilamina

NL: diethylamine

PT: dietilamina

FI: dietyyliamiini

SV: dietylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10%

C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 121-44-8

EEC No 204-469-4

No 612-004-00-5

>Hänvisning till >

ES: trietilamina

DA: triethylamin

DE: Triethylamin

EL: ôñéáéèõëáìßíç

EN: triethylamine

FR: triéthylamine

IT: trietilamina

NL: triethylamine

PT: trietilamina

FI: trietyyliamiini

SV: trietylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10%

C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 109-73-9

EEC No 203-699-2

No 612-005-00-0

C4H9 - NH2

ES: butilamina

DA: butylamin

DE: Butylamin; 1-Amino-butan

EL: âïõôõëáìßíç

EN: butylamine

FR: butylamine

IT: butilamina

NL: butylamine

PT: butilamina

FI: butyyliamiini

SV: butylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10%

C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 107-15-3

EEC No 203-468-6

No 612-006-00-6

H2N - CH2 - CH2 - NH2

ES: etilendiamina

DA: ethylendiamin

DE: Ethylendiamin; 1,2-Diamino-ethan

EL: áéèõëåíïäéáìßíç

EN: ethylenediamine; 1,2-diaminoethane

FR: éthylénediamine

IT: etilendiamina

NL: ethyleendiamine

PT: etilenodiamina

FI: etyleenidiamiini; 1,2 diaminoetaani

SV: etylendiamin; 1,2-diaminoetan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 21/22

C; R 34

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:10-21/22-34-42/43

S:(1/2-)23-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-42/43

10% <= C < 25%

C; R 34-42/43

2% <= C < 10%

Xn; R 36/38-42/43

1% <= C < 2%

Xn; R 42/43

Cas No -

EEC No -

No 612-009-00-2

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: sales de anilina

DA: salte af anilin

DE: Salze von Anilin

EL: Üëáôá áíéëßíçò

EN: salts of aniline

FR: sels d`aniline

IT: sali di anilina

NL: zouten van aniline

PT: sais de anilina

FI: aniliinin suolat

SV: anilin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 48/23/24/25

Xn; R 20/21/22

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:20/21/22-40-48/23/24/25-50

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 1%

T; R 20/21/22-40-48/23/24/25

0,2% <= C < 1%

Xn; R 48/20/21/22

Cas No -

EEC No -

No 612-010-00-8

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: cloroanilina (mono-, di-, tri-)

DA: chloranilin (mono-, di- og tri-)

DE: Chloranilin (mono-, di- und tri-)

EL: ÷ëùñïáíéëßíç (ìïíï-, äé- êáé ôñé-)

EN: chloroaniline (mono-, di- and tri-)

FR: chloroaniline (mono-, di- et tri-)

IT: cloroanilina (mono-, di- e tri-)

NL: chlooraniline (mono-, di- en tri-)

PT: cloroanilina (mono-, di- e tri-)

FI: kloorianiliini (mono-, di- ja tri-)

SV: kloranilin (mono-, di- och tri-); klorbenzenamin (mono-, di- och tri-)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-57-3

EEC No 204-482-5

No 612-014-00-X

>Hänvisning till >

ES: ácido sulfanílico

DA: sulfanilsyre

DE: Sulfanilsäure; 4-Amino-benzolsulfonsäure

EL: óïõëöáíéëéêü ïîý

EN: sulphanilic acid; 4-aminobenzenesulphonic acid

FR: acide sulfanilique

IT: acido solfanilico; 4-aminobenzensolfonico

NL: sulfanilzuur

PT: ácido sulfanílico

FI: sulfaniilihappo; 4-aminobentseenisulfonihappo

SV: sulfanilinsyra; 4-aminobenzensulfonsyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/38

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

R:36/38-43

S:(2-)24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100-61-8

EEC No 202-870-9

No 612-015-00-5

>Hänvisning till >

ES: N-metilanilina

DA: N-methylanilin

DE: N-Methylanilin

EL: Í-ìåèõëáíéëßíç

EN: N-methylaniline

FR: N-méthylaniline

IT: N-metilanilina

NL: N-methylaniline

PT: N-metilanilina

FI: N-metyylianiliini

SV: N-metylanilin; N-metylbenzenamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-69-7

EEC No 204-493-5

No 612-016-00-0

>Hänvisning till >

ES: N,N-dimetilanilina

DA: N,N-dimethylanilin

DE: N,N-Dimethylanilin

EL: Í,Í-äéìåèõëáíéëßíç

EN: N,N-dimethylaniline

FR: N,N-diméthylaniline

IT: N,N-dimetilanilina

NL: N,N-dimethylaniline

PT: N,N-dimetilanilina

FI: N,N-dimetyylianiliini

SV: N,N-dimetylanilin; N,N-dimetylbenzenamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-40-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2844-92-0

EEC No 220-639-0

No 612-019-00-7

>Hänvisning till >

ES: dipicrilamina, sal amónica

DA: dipicrylamin, ammoniumsalt

DE: Dipikrylamin, Ammoniumsalz; Ammonium-bis(2,4,6-trinitrophenyl)amin

EL: äéðéêñõëáìßíç, ôï Üëáò ìå áììþíéï

EN: dipicrylamine, ammonium salt

FR: dipicrylamine, sel d`ammonium

IT: dipicrilamina, sale di ammonio

NL: dipicrylamine, ammoniumzout

PT: dipicrilamina, sal de amónio

FI: dipikryyliamiini, ammonium suola

SV: ammoniumbis(2,4,6-trinitrofenyl)amin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

E

R 1

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

E >Hänvisning till >

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:1-26/27/28-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 134-32-7

EEC No 205-138-7

No 612-020-00-2

>Hänvisning till >

ES: 1-naftilamina

DA: 1-naphthylamin

DE: 1-Naphthylamin

EL: 1-íáöèõëáìßíç

EN: 1-naphthylamine

FR: 1-naphtylamine

IT: 1-naftilamina

NL: 1-naftylamine

PT: 1-naftilamina

FI: 1-naftyyliamiini

SV: 1-naftylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-51/53

S:(2-)24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 91-59-8

EEC No 202-080-4

No 612-022-00-3

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 2-naftilamina

DA: 2-naphthylamin

DE: 2-Naphthylamin

EL: 2-íáöèõëáìßíç

EN: 2-naphthylamine

FR: 2-naphtylamine

IT: 2-naftilamina

NL: 2-naftylamine

PT: 2-naftilamina

FI: 2-naftyyliamiini

SV: 2-naftylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

T; R 45-22

0,01% <= C < 25%

T; R 45

Cas No -

EEC No -

No 612-025-00-X

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: nitrotoluidina

DA: nitrotoluidin

DE: Nitrotoluidin

EL: íéôñïôïëïõéäßíç

EN: nitrotoluidine

FR: nitrotoluidine

IT: nitrotoluidina

NL: nitrotoluidine

PT: nitrotoluídina

FI: nitrotoluidiini

SV: nitrotoluidin; aminometylnitrobenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 122-39-4

EEC No 204-539-4

No 612-026-00-5

>Hänvisning till >

ES: difenilamina

DA: diphenylamin

DE: Diphenylamin

EL: äéöáéíõëáìßíç

EN: diphenylamine

FR: diphénylamine

IT: difenilamina

NL: difenylamine

PT: difenilamina

FI: difenyyliamiini

SV: difenylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-027-00-0

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: xilidina

DA: xylidin

DE: Xylidin

EL: îõëéäßíç

EN: xylidine

FR: xylidine

IT: xilidina

NL: xylidine

PT: xilidina

FI: ksylidiini

SV: xylidin; aminodimetylbenzen

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-54-5 [1] 108-45-2 [2] 106-50-3 [3]

EEC No 202-430-6 [1] 203-584-7 [2] 203-404-7 [3]

No 612-028-00-6

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: o-fenilendiamina [1]; m-fenilendiamina [2]; p-fenilendiamina [3]

DA: o-phenylendiamin [1]; m-phenylendiamin [2]; p-phenylendiamin [3]

DE: o-Phenylendiamin [1]; m-Phenylendiamin [2]; p-Phenylendiamine [3]

EL: o-öáéíõëåíïäéáìßíç [1] . ì-öáéíõëåíïäéáìßíç [2] . ð -öáéíõëåíïäéáìßíç [3]

EN: o-phenylenediamine [1]; m-phenylenediamine [2]; p-phenylenediamine [3]

FR: o-phénylènediamine [1]; m-phénylènediamine [2]; p-phénylènediamine [3]

IT: o-fenilendiamina [1]; m-fenilendiamina [2]; p-fenilendiamina [3]

NL: o-fenyleendiamine [1]; m-fenyleendiamine [2]; p-fenyleendiamine [3]

PT: o-fenilenodiamina [1]; m-fenilenodiamina [2]; p-fenilenodiamina [3]

FI: o-fenyleenidiamiini [1]; m-fenyleenidiamiini [2]; p-fenyleenidiamiini [3]

SV: o-fenylendiamin [1]; m-fenylendiamin [2]; p-fenylendiamin [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-43-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 5%

T; R 23/24/25-43

1% <= C < 5%

Xn; R 20/21/22-43

Cas No 541-69-5 [1] 624-18-0 [2]

EEC No 208-790-0 [1] 210-834-9 [2]

No 612-029-00-1

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: m-fenilenodiamina, diclorhidrato [1]; benceno-1,4-diamina, diclorhidrato [2]

DA: m-phenylendiamindihydrochlorid [1]; benzen-1,4-diamindihydrochlorid [2]

DE: m-Phenylendiamindihydrochlorid [1]; Benzol-1,4-diamindihydrochlorid [2]; 1,3-Phenylendiamindihydrochloride [1]; 1,4-Phenylendiamin-dihydrochloride [2]

EL: ì-öáéíõëåíïäéáìßíç, äéõäñï÷ëùñéêÞ [1] . âåíæïëï-1,4-äéáìßíç äéõäñï÷ëùñéêÞ [2]

EN: m-phenylenediamine dihydrochloride [1], benzene-1,4-diamine dihydrochloride [2]; benzene-1,3-diamine hydrochloride [1]; p-phenylenediamine, dihydrochloride [2]

FR: m-phénylènediamine, dichlorhydrate [1]; benzène-1,4-diamine, dichlorhydrate [2]

IT: m-fenilendiamina, dicloridrato [1]; benzen-1,4-diamina, dicloridrato [2]

NL: m-fenyleendiaminedihydrochloride [1]; benzeen-1,4-diaminedihydrochloride [2]

PT: m-fenilenodiamina, dicloridrato [1]; benzeno-1,4-diamina, dicloridrato [2]

FI: m-fenyleenidiamiinidihydrokloridi [1]; p-fenyleenidiamiinidihydrokloridi [2]

SV: m-fenylendiamindihydroklorid [1]; p-fenylendiamindihydroklorid [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/24/25-43-50/53

S:(1/2-)28-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 615-50-9 6369-59-1

EEC No 210-431-8 228-871-4

No 612-030-00-7

>Hänvisning till >

ES: sulfato de 2-metil- p-fenilendiamina

DA: 2-methyl- p-phenylendiaminsulfat

DE: 2-Methyl- p-phenylendiaminsulfat; Toluylen-2,5-diaminsulfat

EL: èåééêÞ 2-ìåèõëï-ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl- p-phenylenediamine sulphate

FR: sulfate de 2-méthyl- p-phénylènediamine; sulfate de 2,5-diaminotoluène

IT: solfato di 2-metil- p-fenilendiamina; 2,5-diaminotoluene solfato

NL: 2-methyl- p-fenyleendiaminesulfaat

PT: sulfato de 2-metil- p-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli- p-fenyleenidiamiinisulfaatti

SV: 2-metyl- p-fenylendiaminsulfat; 2-metyl-1,4-benzendiaminsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20/21

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:20/21-25-43-50/53

S:(1/2-)24-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2836-04-6 [1] 99-98-9 [2]

EEC No 220-623-3 [1] 202-807-5 [2]

No 612-031-00-2

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: N,N-dimetilbenceno-1,3-diamina [1]; 4-amino-N,N-dimetilanilina [2]

DA: N,N-dimethylbenzen-1,3-diamin [1]; 4-amino-N,N-dimethylanilin [2]

DE: N,N-Dimethylbenzol-1,3-diamin [1]; 4-Amino-N,N-dimethylanilin [2]; N,N-Dimethylphenylendiamin (m,p)

EL: N,N-äéìåèõëïâåíæïëï-1,3-äéáìßíç [1] . 4-áìéíï-N,N-äéìåèõëáíéëßíç [2]

EN: N,N-dimethylbenzene-1,3-diamine [1]; 4-amino-N,N-dimethylaniline [2]; 3-amino- N,N`-dimethylaniline [1]; N,N`-dimethylbenzene-1,4-diamine

FR: N,N-diméthylbenzène-1,3-diamine [1]; 4-amino-N,N-diméthylaniline [2]

IT: N,N-dimetilbenzen-1,3-diamina [1]; 4-amino-N,N-dimetilanilina [2]

NL: N,N-dimethylbenzeen-1,3-diamine [1]; 4-amino-N,N-dimethylaniline [2]

PT: N,N-dimetilbenzeno-1,3-diamina [1]; 4-amino-N,N-dimetilanilina [2]

FI: N,N-dimetyylibentseeni-1,3-diamiini [1]; 4-amino-N,N-dimetyylianiliini [2]

SV: N,N-dimetyl-1,3-benzendiamin [1]; N,N-dimetyl-1,4-benzendiamin [2]; N,N-dimetylfenylendiamin ( m, p)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24/25

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:23/24/25

S:(1/2-)28-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-55-6

EEC No 202-431-1

No 612-033-00-3

>Hänvisning till >

ES: 2-aminofenol

DA: 2-aminophenol

DE: 2-Aminophenol

EL: 2-áìéíïöáéíüëç

EN: 2-aminophenol

FR: 2-aminophénol

IT: 2-aminofenolo

NL: 2-aminofenol

PT: 2-aminofenol

FI: 2-aminofenoli

SV: 2-aminofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

Muta. Cat. 3; R 40

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:20/22-40

S:(2-)28-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 96-96-8

EEC No 202-547-2

No 612-038-00-0

>Hänvisning till >

ES: 2-nitro- p-anisidina

DA: 2-nitro- p-anisidin

DE: 2-Nitro- p-anisidin; 4-Methoxy-2-nitro-anilin

EL: 2-íéôñï-ð-áíéóéäßíç

EN: 2-nitro- p-anisidine; 4-methoxy-2-nitroaniline

FR: 2-nitro- p-anisidine

IT: 2-nitro p-anisidina; 2-nitro-4-metossianilina

NL: 2-nitro- p-anisidine

PT: 2-nitro- p-anisidina

FI: 2-nitro- p-anisidiini; 4-metoksi-2-nitroaniliini

SV: 2-nitro- p-anisidin; 4-metoxi-2-nitro-anilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

R:26/27/28-33-52/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 97-02-9

EEC No 202-553-5

No 612-040-00-1

>Hänvisning till >

ES: 2,4-dinitroanilina

DA: 2,4-dinitroanilin

DE: 2,4-Dinitroanilin

EL: 2,4-äéíéôñïáíéëßíç

EN: 2,4-dinitroaniline

FR: 2,4-dinitroaniline

IT: 2,4-dinitroanilina

NL: 2,4-dinitroaniline

PT: 2,4-dinitroanilina

FI: 2,4-dinitroaniliini

SV: 2,4-dinitroanilin; 2,4-dinitrobenzamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:26/27/28-33-51/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 119-93-7

EEC No 204-358-0

No 612-041-00-7

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 4,4`-bi- o-toluidina

DA: 4,4`-bi- o-toluidin

DE: 4,4`-Bi- o-toluidin; 3,3`-Dimethylbenzidin

EL: 4,4`-äé- o-ôïëïõäßíç

EN: 4,4`-bi- o-toluidine

FR: 4,4`-bi- o-toluidine

IT: 4,4`-bi- o-toluidina; 3,3`-dimetilbenzidina

NL: 4,4`-bi- o-toluidine

PT: 4,4`-bi- o-toluídina

FI: 4,4`-bi- o-toluidiini

SV: 4,4`-bi- o-toluidin; 3,3`-dimetylbenzidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 92-87-5

EEC No 202-199-1

No 612-042-00-2

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: bencidina

DA: benzidin

DE: Benzidin

EL: âåíæéäßíç

EN: benzidine

FR: benzidine

IT: benzidina; 1,1`-bifenil-4,4` diamina

NL: benzidine

PT: benzidina

FI: bentsidiini

SV: benzidin; 1,1`-bifenyl-4,4`-diamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 107-11-9

EEC No 203-463-9

No 612-046-00-4

CH2=CH-CH2-NH2

ES: alilamina

DA: allylamin

DE: Allylamin

EL: áëëõëáìßíç

EN: allylamine

FR: allylamine

IT: allilamina

NL: allylamine

PT: alilamina

FI: allyyliamiini

SV: allylamin; 2-propen-1-amin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus,

Klassificering

F; R 11

T; R 23/24/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:11-23/24/25-51/53

S:(1/2-)9-16-24/25-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100-46-9

EEC No 202-854-1

No 612-047-00-X

>Hänvisning till >

ES: bencilamina

DA: benzylamin

DE: Benzylamin

EL: âåíæõëáìßíç

EN: benzylamine

FR: benzylamine

IT: benzilamina

NL: benzylamine

PT: benzilamina

FI: bentsyyliamiini

SV: benzylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:21/22-34

S:(1/2-)26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 142-84-7

EEC No 205-565-9

No 612-048-00-5

>Hänvisning till >

ES: dipropilamina

DA: dipropylamin

DE: Dipropylamin

EL: äéðñïðõëáìßíç

EN: dipropylamine

FR: dipropylamine

IT: dipropilamina

NL: dipropylamine

PT: dipropilamina

FI: dipropyyliamiini

SV: dipropylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/21/22

C; R 35

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:11-20/21/22-35

S:(1/2-)16-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/21/22-35

10% <= C < 25%

C; R 35

5% <= C < 10% C; R 34

1% <= C < 5%

Xi; R 36/37/38

Cas No 611-21-2 [1] 696-44-6 [2] 623-08-5 [3]

EEC No 210-260-9 [1] 211-795-0 [2] 210-769-6 [3]

No 612-055-00-3

NOTA C

>Hänvisning till >

ES: N-metil-o-toluidina [1]; N-metil- m-toluidina [2]; N-metil- p-toluidina [3]

DA: N-methyl-o-toluidin [1]; N-methyl- m-toluidin [2]; N-methyl- p-toluidin [3]

DE: N-Methyl-o-toluidin [1]; N-Methyl- m-toluidin [2]; N-Methyl- p-toluidin [3]

EL: N-ìåèõëï-o-ôïëïõéäßíç [1] . N-ìåèõëï- ì-ôïëïõéäßíç [2] . N-ìåèõëï- ð-ôïëïõéäßíç [3]

EN: N-methyl-o-toluidine [1]; N-methyl- m-toluidine [2]; N-methyl- p-toluidine [3]

FR: N-méthyl-o-toluidine [1]; N-méthyl- m-toluidine [2]; N-méthyl- p-toluidine [3]

IT: N-metil-o-toluidina [1]; N-metil- m-toluidina [2]; N-metil- p-toluidina [3]

NL: N-methyl-o-toluïdine [1]; N-methyl- m-toluïdine [2]; N-methyl- p-toluïdine [3]

PT: N-metil-o-toluídina [1]; N-metil- m-toluídina [2]; N-metil- p-toluídina [3]

FI: N-metyyli-o-toluidiini [1]; N-metyyli- m-toluidiini [2]; N-metyyli- p-toluidiini [3]

SV: N-metyl-o-toluidin [1]; N-metyl- m-toluidin [2]; N-metyl- p-toluidin [3]; N,2-dimetylbenzenamin [1]; N,3-dimetylbenzenamin [2]; N,4-dimetylbenzenamin [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus,

Klassificering

T; R 23/24/25

R 33

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:23/24/25-33-52/53

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 110-85-0

EEC No 203-808-3

No 612-057-00-4

>Hänvisning till >

ES: piperazina

DA: piperazin

DE: Piperazin

EL: ðéðåñáæßíç

EN: piperazine

FR: pipérazine

IT: piperazina

NL: piperazine

PT: piperazina

FI: piperatsiini

SV: piperazin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

C; R 34

R 42/43

R 52/53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:34-42/43-52/53

S:(1/2-)22-26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 56-18-8

EEC No 200-261-2

No 612-063-00-7

>Hänvisning till >

ES: 3,3`-iminodi(propilamina)

DA: 3,3`-iminodi(propylamin)

DE: 3,3`-Iminodi(propylamin); Dipropylentriamin

EL: 3,3`-éìéíïäé(ðñïðõëáìßíç)

EN: 3,3`-iminodi(propylamine); dipropylenetriamine

FR: 3,3`-iminodi(propylamine); dipropylènetriamine

IT: 3,3`-iminodi(propilamina); dipropilenetriamina

NL: 3,3`-iminodi(propylamine)

PT: 3,3`-iminodi(propilamina)

FI: 3,3`-iminodi(propyyliamiini); dipropyleenitriamiini

SV: 4-azaheptan-1,7-diamin; dipropylentriamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 24

Xn; R 22

C; R 35

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:22-24-26-35-43

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-065-00-8

>Hänvisning till >

ES: polietilenpolyaminas excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: polyethylenpolyaminer undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Polyethylenpolyamine mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ðïëõáéèõëåíïðïëõáìßíåò, åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: polyethlyenepolyamines with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: polyéthylènepolyamines, à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: polietilenpoliamine escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: polyethyleenpolyamine met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: polietilenopoliaminas com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: polyetyleenipolyamiinit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: polyetylenpolyaminer med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-34-43-50/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-43

10% <= C < 25%

C; R 34-43

5% <= C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% <= C < 5%

Xi; R 43

Cas No 101-83-7

EEC No 202-980-7

612-066-00-3

>Hänvisning till >

ES: diciclohexilamina

DA: dicyclohexylamin

DE: Dicyclohexylamin

EL: äéêõêëïåîõëáìßíç

EN: dicyclohexylamine

FR: dicyclohexylamine

IT: dicicloesilamina

NL: dicyclohexylamine

PT: diciclohexilamina

FI: disykloheksyyliamiini

SV: dicyklohexylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-34-50/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 22-34

10% <= C < 25%

C; R 34

2 % <= C < 10% Xi;

R 36/38

Cas No 2855-13-2

EEC No 220-666-8

No 612-067-00-9

>Hänvisning till >

ES: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina

DA: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

DE: 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamin

EL: 3-áìéíïìåèõëï-3,5,5-ôñéìåèõëïêõêëïåîõëáìßíç

EN: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

FR: 3-aminométhyl-3,5,5-triméthylcyclohexylamine; isophoronediamine

IT: 3-aminometil-3,5,5-trimetilcicloesilamina

NL: 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine

PT: 3-aminometil-3,5,5-trimetilciclohexilamina

FI: 3-aminometyyli-3,5,5-trimetyylisykloheksyyliamiini; isoforonidiamiini

SV: 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino; isoforondiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:21/22-34-43-52/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-43

10% <= C < 25%

C; R 34-43

5% <= C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% <= C < 5%

Xi; R 43

Cas No 612-83-9 64969-34-2 74332-73-3

EEC No 210-323-0 265-293-1 277-822-3

No 612-069-00-X

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 3,3'-diclorobencidina

DA: salte af 3,3'-dichlorbenzidin

DE: Salze von 3,3'-Dichlorbenzidin

EL: Üëáôá ôçò 3,3'-äé÷ëùñïâåíæéäßíçò

EN: salts of 3,3'-dichlorobenzidine; salts of 3,3'-dichlorobiphenyl-4,4'-ylenediamine

FR: sels de 3,3'-dichlorobenzidine

IT: 3,3'-diclorobenzidina sali

NL: zouten van 3,3'-dichloorbenzidine

PT: sais de 3,3'-diclorobenzidina

FI: 3,3'-diklooribentsidiinin suolat

SV: 3,3'-diklorbenzidin salter 3,3'-diklor[1,1'-bifenyl]-4,4'-diamin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 21

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-21-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 531-85-1 531-86-2 21136-70-9 36341-27-2

EEC No 208-519-6 208-520-1 244-236-4 252-984-8

No 612-070-00-5

NOTA A

NOTA E

ES: sales de bencidina

DA: salte af benzidin

DE: Salze von Benzidin

EL: Üëáôá ôçò âåíæéäßíçò

EN: salts of benzidine

FR: sels de benzidine

IT: benzidina sali

NL: zouten van benzidine

PT: sais de benzidina

FI: bentsidiinin suolat

SV: benzidin salter; [1,1'-bifenyl]-4,4'-diamin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 553-00-4 612-52-2

EEC No 209-030-0 210-313-6

No 612-071-00-0

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 2-naftilamina

DA: salte af 2-nafthylamin

DE: Salze von 2-Naphthylamin

EL: Üëáôá ôçò 2-íáöèõëáìßíçò

EN: salts of 2-naphthylamine

FR: sels de 2-naphtylamine

IT: 2-naftilamina sali

NL: zouten van 2-naftylamine

PT: sais de 2-naftilamina

FI: 2-naftyyliamiinin suolat

SV: 2-naftylamin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 1; R 45

Xn; R 22 N;

R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 103-83-3

EEC No 203-149-1

No 612-074-00-7

>Hänvisning till >

ES: bencildimetilamina

DA: benzyldimethylamin

DE: Benzyldimethylamin; N,N-Dimethylbenzylamin

EL: âåíæõëïäéìåèõëáìßíç

EN: benzyldimethylamine

FR: benzyldiméthylamine

IT: benzildimetilamina; N,N-dimetilbenzilamina

NL: benzyldimethylamine

PT: benzildimetilamina

FI: bentsyylidimetyyliamiini

SV: benzyldimetylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 10

Xn; R 20/21/22

C; R 34

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:10-20/21/22-34-52/53

S:(1/2-)26-36-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 62-75-9

EEC No 200-549-8

No 612-077-00-3

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: dimetilnitrosoamina

DA: dimethylnitrosoamin

DE: Dimethylnitrosoamin

EL: äéìåèõëïíéôñïäïáìßíç

EN: dimethylnitrosoamine

FR: diméthylnitrosoamine

IT: dimetilnitrosoamina; N-nitrosodimetilamina

NL: dimethylnitrosoamine

PT: dimetilnitrosoamina

FI: dimetyylinitrosamiini

SV: dimetylnitrosamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T+; R 26

T; R 25-48/25

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-25-26-48/25-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-079-00-4

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; sales de 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina)

DA: salte af 2,2'-dichlor-4,4'-methylendianilin; salte af 4,4'-methylenbis(2-chloranilin)

DE: Salze von 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin; Salze von 4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin)

EL: Üëáôá ôçò 2,2'-äé÷ëùñï-4,4'-ìåèõëåíïäéáíéëßíçò . Üëáôá ôçò 4,4'-ìåèõëåíïäéó(2-÷ëùñïáíéëßíçò)

EN: salts of 2,2'-dichloro-4,4'-methylenedianiline; salts of 4,4'-methylenebis(2-chloroaniline)

FR: sels de 2,2'-dichloro-4,4'-méthylènedianiline; sels de 4,4'-méthylènebis(2-chloraniline)

IT: 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina sali; 4,4'-metilenbis(2-cloroanilina) sali

NL: zouten van 2,2'-dichloor-4,4'-methyleendianiline; zouten van 4,4'-methyleenbis(2-chlooraniline)

PT: sais de 2,2'-dicloro-4,4'-metilenodianilina; sais de 4,4'-metileno-bis(2-cloroanilina)

FI: 2,2'-dikloori-4,4'-metyleenidianiliniin suolat; 4,4'-metyleenibis(2-kloorianiliini):n suolat

SV: 2,2'-diklor-4,4'-metylendianilin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 612-82-8 64969-36-4 74753-18-7

EEC No 210-322-5 265-294-7 277-985-0

No 612-081-00-5

NOTA A

NOTA E

ES: sales de 3,3'-dimetilbencidina; sales de o-tolidina

DA: salte af 3,3'-dimethylbenzidin; salte af o-tolidin

DE: Salze von 3,3'-Dimethyl-benzidin; Salze von o-Tolidin

EL: Üëáôá ôçò 3,3`-äéìåôõëïâåíæéäßíçò . Üëáôá ôçò ï-ôïëéäßíçò

EN: salts of 3,3'-dimethylbenzidine; salts of o-tolidine

FR: sels de 3,3'-diméthylbenzidine; sels de o-tolidine

IT: 3,3'-dimetilbenzidina sali; o-tolidina sali

NL: zouten van 3,3'-dimethylbenzidine; zouten van o-tolidine

PT: sais de 3,3'-dimetilbenzidina; sais de o-tolidina

FI: 4,4'-bi- o-toluidiinin suolat

SV: 4,4'-bi- o-toluidin, salter; 3,3'-dimetylbenzidin, salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 838-88-0

EEC No 212-658-8

No 612-085-00-7

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 4,4`-metilendi- o-toluidina

DA: 4,4`-methylendi- o-toluidin

DE: 4,4`-Methylendi- o-toluidin

EL: 4,4`-ìåèõëåíïäé- o-ôïëïõéäßíç

EN: 4,4`-methylenedi- o-toluidine

FR: 4,4`-méthylènedi- o-toluidine

IT: 4,4`-metilendi- o-toluidina

NL: 4,4`-methyleendi- o-toluïdine

PT: 4,4`-metilenodi- o-toluídina

FI: 4,4`-metyleenidi- o-toluídiini

SV: 4,4`-metylendi- o-toluidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 13516-27-3

EEC No 236-855-3

No 612-087-00-8

>Hänvisning till >

ES: guazatina

DA: guazatin

DE: Guazatin

EL: guazatine

EN: guazatine

FR: guazatine

IT: guazatina; 1,1`-iminobis(ottametilen)diguanidina

NL: guazatine

PT: guazatina

FI: guatsatiini

SV: guazatin; N,N```-(iminodi-8,1-oktandiyl)bisguanidin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

Xi; R 36/38

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-36/38-50/53

S:(2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2243-62-1

EEC No 218-817-8

No 612-089-00-9

>Hänvisning till >

ES: 1,5-naftilenodiamina

DA: 1,5-naphthylendiamin

DE: 1,5-Naphthylendiamin

EL: 1,5-íáöèõëÝíéïäéáìßíç

EN: 1,5-naphthylenediamine

FR: 1,5-naphtylènediamine

IT: 1,5-naftilenediamina

NL: 1,5-naftyleendiamine

PT: 1,5-naftilenodiamina

FI: 1,5-naftyleenidiamiini

SV: 1,5-naftalendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:40-50/53

S:(2-)36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-53-4

EEC No 202-429-0

No 612-091-00-X

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: o-toluidina

DA: o-toluidin

DE: o-Toluidin

EL: o-ôïëïõéäßíç

EN: o-toluidine; 2-aminotoluene

FR: o-toluidine

IT: o-toluidina

NL: o-toluïdin

PT: o-toluídina

FI: o-toluidiini; 2-aminotolueeni

SV: o-toluidin; 2-metylbenzenamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 23/25

Xi; R 36

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-23/25-36-50

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 492-80-8

EEC No 207-762-5

No 612-096-00-7

>Hänvisning till >

ES: 4,4`-carbonimidoilbis[ N,N-dimetilanilina];

DA: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin];

DE: 4,4`-Carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin]

EL: 4,4`-êáñâïíéìéäïûëïäéò[ N,N-äéìåèõëáíéëßíç]

EN: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

FR: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-diméthylaniline]; auramine

IT: 4,4`-carbonimidoilbis[ N,N-dimetilanilina]; auramina

NL: 4,4`-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

PT: 4,4`-carbonimidoílbis[ N,N-dimetilanilina]

FI: 4,4`-karbonimidoyylibis[ N,N-dimetyylianiliini]; auramiini

SV: 4,4`-karbonimidoylbis[ N,N-dimetylanilin]; C.I. Solvent Yellow 34

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-36-40-51/53

S:(2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 612-097-00-2

NOTA A

ES: sales de 4,4'-carbonimididoibis[ N,N-dimetilanilina]

DA: salte af 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin]

DE: Salze von 4,4'-Carbonimidoylbis[ N,N-dimethylanilin]

EL: Üëáôá ôçò 4,4`-êáñâïíéìéäïûëïäéò[ Í,Í-äéìåèõëáíéëßíç]

EN: salts of 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

FR: sels de 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-diméthylaniline]; sels d`auramine

IT: sali di 4,4'-carbomidoibis[ N,N-dimetilanilina]; auramina sali

NL: zouten van 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimethylaniline]

PT: sais de 4,4'-carbonimidoylbis[ N,N-dimetilanilina]

FI: 4,4'-karbonimidoyylibis[ N,N-dimetyylianiliini] suolat

SV: 4,4'-karbonimidoylbis[ N,N-dimetylanilin], salter

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Xi; R 36

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-36-40-51/53

S:(2-)36/37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 621-64-7

EEC No 210-698-0

No 612-098-00-8

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: nitrosodipropilamina

DA: nitrosodipropylamin

DE: Nitrosodipropylamin

EL: íéôñïäïäéðñïðõëáìßíç

EN: nitrosodipropylamine

FR: nitrosodipropylamine

IT: nitrosodipropilamina

NL: nitrosodipropylamine

PT: nitrosodipropilamina

FI: nitrosodipropyyliamiini

SV: nitrosodipropylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-22-51/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-80-7

EEC No 202-453-1

No 612-099-00-3

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 4-metil- m-fenilendiamina

DA: 4-methyl- m-phenylendiamin

DE: 4-Methyl- m-phenylendiamin; Toluylen-2,4-diamin

EL: 4-ìåèõëï- ì-öáéíïëåíïäéáìßíç

EN: 4-methyl- m-phenlyenediamine

FR: 4-méthyl- m-phénylènediamine; toluène-2,4-diamine

IT: 4-metil- m-fenilendiamina

NL: 4-methyl- m-fenyleendiamine

PT: 4-metil- m-fenilenodiamina

FI: 4-metyyli- m-fenyleenidiamiini

SV: 4-metyl- m-fenylendiamin; 4-metyl-1,3-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-21-25-36-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 100-97-0

EEC No 202-905-8

No 612-101-00-2

>Hänvisning till >

ES: metenamina

DA: methenamin

DE: Methenamin; Hexamethylentetramin

EL: ìåèåíáìßíç

EN: methenamine; hexamethylenetetramine

FR: méthenamine; hexaméthylènetétramine

IT: metenamina; esametilentetramina

NL: methenamine

PT: metenamina

FI: meteeniamiini; heksametyleenitetramiini

SV: metenamin; hexametylentetramin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

R 42/43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

Xn >Hänvisning till >

R:11-42/43

S:(2-)16-22-24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 140-31-4

EEC No 205-411-0

No 612-105-00-4

>Hänvisning till >

ES: 2-piperazin-1-iletilamina

DA: 2-piperazin-1-ylethylamin

DE: 2-Piperazin-1-ylethylamin

EL: 2-(ðéðåñáæéí-1-õë)áéèõëáìßíç

EN: 2-piperazin-1-ylethylamine

FR: 2-pipérazine-1-yléthylamine

IT: 2-piperazin-1-iletilamina

NL: 2-piperazine-1-ylethylamine

PT: 2-(1-piperazinil)etilamina

FI: 2-piperatsiini-1-yylietyyliamiini

SV: 2-piperazin-1-yletylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:21/22-34-43-52/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 98-84-0 [1] 618-36-0 [2]

EEC No 202-706-6 [1] 210-545-8 [2]

No 612-107-00-5

>Hänvisning till >

ES: 1-feniletilamina [1]; DL-á-metilbencilamina [2]

DA: 1-phenylethylamin [1]; DL-á-methylbenzylamin [2]

DE: 1-Phenylethylamin [1]; DL-á-Methylbenzylamin [2]

EL: 1-öáéíïëáéèõëáìßíçá-ìåèõëïâåíæõëáìßíç [1] . DL-á-ìåèõëïâåíæõëáìßíç [2]

EN: 1-phenylethylamine [1]; DL-á-methylbenzylamine [2]

FR: 1-phényléthylamine [1]; DL-á-méthylbenzylamine [2]

IT: 1-feniletilamina [1]; DL-á-metilbenzilamina [2]

NL: 1-fenylethylamine [1]; DL-á-methylbenzylamine [2]

PT: 1-feniletilamina [1]; DL-á-metilbenzilamina [2]

FI: 1-fenyylietyyliamiini [1]; DL-á-metyylibentsyyliamiini [2]

SV: 1-fenyletylamin [1]; DL-á-metylbenzylamin [2]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

R:21/22-34

S:(1/2-)26-28-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 6864-37-5

EEC No 229-962-1

No 612-110-00-1

>Hänvisning till >

ES: 2,2`-dimetil-4,4`-metilenbis(ciclonexilamina)

DA: 2,2`-dimethyl-4,4`-methylenbis(cyclohexylamin)

DE: 2,2`-Dimethyl-4,4`-methylenbis(cyclohexylamin)

EL: 2,2`-äéìåèõëï-4,4`-ìåèõëåíïäéò(êõêëïåîõëáìßíç)

EN: 2,2`-dimethyl-4,4`-methylenebis(cyclohexylamine)

FR: 2,2`-diméthyl-4,4`-méthylènebis(cyclohexylamine)

IT: 2,2`-dimetil-4,4`-metilenbis(cicloesilamina)

NL: 2,2`-dimethyl-4,4`-methyleenbis(cyclohexylamine)

PT: 2,2`-dimetil-4,4`-metilenobis(ciclohexilamina)

FI: 2,2`-dimetyyli-4,4`-metyleenibis(sykloheksyyliamiini)

SV: 2,2`-dimetyl-4,4`-metylenbis(cyklohexylamin)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/24

Xn; R 22

C; R 35

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-23/24-35-51/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 823-40-5

EEC No 212-513-9

No 612-111-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2-metil- m-fenilenodiamina

DA: 2-methyl- m-phenylendiamin

DE: 2-Methyl- m-phenylendiamin; Toluylen-2,6-diamin

EL: 2-:ìåèõëï- ì-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl- m-phenylenediamine

FR: 2-méthyl- m-phénylènediamine; toluène-2,6-diamine

IT: 2-metil- m-fenilendiamina; toluene-2,6-diamina

NL: 2-methyl- m-fenyleendiamine

PT: 2-metil- m-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli- m-fenyleenidiamiini

SV: 2-metyl- m-fenylendiamin; 2-metyl-1,3-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 21/22

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-40-43-50/53

S:(2-)24-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 104-94-9

EEC No 203-254-2

No 612-112-00-2

>Hänvisning till >

ES: p-anisidina

DA: p-anisidin

DE: p-Anisidin; 4-Methoxyanilin

EL: ð-áíéóéäßíç

EN: p-anisidine; 4-methoxyaniline

FR: p-anisidine

IT: p-anisidina; 4-metossianilina

NL: p-anisidine

PT: p-anisidina

FI: p-anisidiini; 4-metoksianiliini

SV: p-anisidin; 4-metoxianilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:26/27/28-33-50

S:(1/2-)28-36/37-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 28434-00-6

EEC No 249-013-5

No 613-055-00-6

>Hänvisning till >

ES: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de 3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-en-1-ilo; S-bioaletrina

DA: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan- carboxylat; S-bioallethrin

DE: 3-Allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan- carboxylat; S-Bioallethrin

EL: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-äéìåèõëï-3-(2-ìåèõëïðñïð-1-åíõëï)êõêëïðñïðáíïêáñâïîõëéêü 3-áëëõëï-2-ìåèõë-4-ïîïêõêëïðåíô-2-åí-1-ýëéï . S-bioallethrin

EN: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-en-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropano- carboxylate; S-bioallethrin

FR: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-diméthyl-3-(2-méthylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate de 3-allyl-2-méthyl-4-oxocyclopent-2-ène-1-yle; esdépalléthrine

IT: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarbossilato di 3-allil-2-metil-4-ossociclopent-2-en-1-ile; S-bioalletrina

NL: 3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-een-1-yl-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropaan- carboxylaat; S-bioalletrine

PT: [1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato de 3-alil-2-metil-4-oxociclopent-2-eno-1-ilo; S-bioaletrina

FI: 3-allyyli-2-metyyli-4-oksysklopent-2-en-1-yyli-[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetyyli-3-(2-metyyliprop-1-enyyli)syklopro- paanikarboksylaatti; S-bioalletriini

SV: 3-allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-en-1-yl[1 R-[1á(S*),3ß]]-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat; S-bioalletrin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-50/53

S:(2-)60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 90989-39-2

EEC No 292-695-4

No 649-403-00-9

NOTA H

NOTA P

ES: hidrocarburos aromáticos, C8-10; Nafta de baja temperatura de inflamación, sin especificar

DA: aromatiske carbonhydrider, C8-10; Lavtkogende uspecificeret nafta

DE: Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8-10; Naptha, niedrig siedend, nicht spezifiziert

EL: áñùìáôéêïß õäñïãïíÜíèñáêåò, C8-10 . ÅëáöñÜ íÜöèá - íç ðñïäéáãåãñáììÝíç

EN: Aromatic hydrocarbons, C8-10; Low boiling point naphtha - unspecified

FR: hydrocarbures aromatiques en C8-10; Naphta à point d`ébullition bas - non spécifié

IT: idrocarburi aromatici C8-10; Nafta con basso punto di ebollizione - non specificata

NL: aromatische koolwaterstoffen, C8-10; Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

PT: hidrocarbonetos aromáticos, C8-10; Nafta de baixo ponto de ebulição - não especificada

FI: aromaattiset hiilivedyt, C8-10; matalan kiehumispisteen teollisuusbensiini (nafta)-määrittelemälön

SV: aromatiska kolväten, C8-10; ospecificerad nafta med låg kokpunkt

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 65

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45-65

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 4

C >= 10%

T; R 45-65

0,1% <= C < 10%

T; R 45

ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II - LIITE II - BILAGA II

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

Cas No 7789-12-0

EEC No 234-190-3

No 024-004-01-4

NOTA E

Na2Cr2O7 . 2H2O

ES: dicromato de sodio, dihidrato

DA: natriumdichromat, dihydrat

DE: Natriumdichromat, dihydrat

EL: äéîñùìéêü íÜôñéï, äéÝííäñï

EN: sodium dichromate, dihydrate

FR: dichromate de sodium, dihydrate

IT: dicromato di sodio, diidrato

NL: natriumdichromaat, dihydraat

PT: dicromato de sódio, dihidrato

FI: natriumdikromaatti, dihydraatti

SV: natriumdikromat, dihydrat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

Muta. Cat. 2; R 46

T+; R 26

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-46-21-25-26-37/38-41-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

NOTA 3

C >= 7%

T+; R 49-46-21-25-26-37/38-41-43

0,5% <= C < 7%

T; R 49-46-43

0,1% <= C < 0,5%

T; R 49-46

Cas No -

EEC No -

No 024-017-00-8

NOTA A

NOTA E

ES: Compuestos de cromo(VI), excepto el cromato de bario y de los especialmente citados en este anexo

DA: Krom(VI)forbindelser, med undtagelse af bariumkromat samt sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Chrom(VI)verbindungen, mit Ausnahme von Bariumchromat und Verbindungen die in diesem Anhang gesondert aufgeführt sind

EL: åíþóåéò ÷ñùìßïõ (VI), åêôüò ôïõ ÷ñùìéêïý âáñßïõ êáé ôùí åíþóåùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: Chromium (VI) compounds, with the exception of barium chromate and of compounds specified elsewhere in this Annex

FR: Composés de chrome(VI), à l`exception du chromate de baryum et de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: Composti di cromo(VI), esclusi bario cromato e quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: Chroom(VI)verbindingen, met uitzondering van bariumchromaat alsmede van in deze bijlage met name genoemde zouten

PT: Compostos de crómio(VI), com excepção do cromato de bário e dos expressamente referidos no presente anexo

FI: kromi(VI)-yhdisteet paitsi bariumkromaatti sekä muualla tässä liitteessä mainitut yhdisteet

SV: krom(VI)föreningar med undantag för bariumkromat och föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 49

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:49-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 7784-42-1

EEC No 232-066-3

No 033-006-00-7

AsH3

ES: arsina

DA: arsin

DE: Arsin; Arsenwasserstoff

EL: áñóßíç

EN: arsine

FR: arsine

IT: arsina

NL: arsine

PT: arsina

FI: arsiini

SV: arsin; arsenikväte

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12 T+; R 26 Xn; R 48/20 N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

>Hänvisning till >

+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:12-26-48/20-50/53

S:(1/2-)9-16-28-33-36/37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 10361-39-4

EEC No 233-788-1

No 056-004-00-8

BaCl2

ES: cloruro de bario

DA: bariumchlorid; bariumdichlorid

DE: Bariumchlorid

EL: ÷ëùñéïý÷ï âÜñéï

EN: barium chloride

FR: chlorure de baryum

IT: cloruro di bario; bario cloruro

NL: bariumchloride

PT: cloreto de bário

FI: bariumkloridi

SV: bariumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:20-25

S:(1/2-)45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 77-47-4

EEC No 201-029-3

No 602-078-00-7

>Hänvisning till >

ES: hexaclorociclopentadieno

DA: hexachlorcyclopentadien

DE: Hexachlorcyclopentadien

EL: åîá÷ëùñïêõêëïðåíôáäéÝíéï

EN: hexachlorocyclopentadiene

FR: hexachlorocyclopentadiène

IT: esaclorociclopentadiene

NL: hexachloorcyclopentadieen

PT: hexaclorociclopentadieno

FI: heksakloorisyklopentadieeni

SV: hexaklorcyklopentadien

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T+; R 26

T; R 24

Xn; R 22

C; R 34

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T+ >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-24-26-34-50/53

S:(1/2-)25-39-45-53-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 94-59-7

EEC No 202-345-4

No 605-020-00-9

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 5-alil-1,3-benzodioxol

DA: 5-allyl-1,3-benzodioxol

DE: 5-Allyl-1,3-benzodioxol; Safrol

EL: 5-áëëõëï-1,3-âåíæïäéïîüëç

EN: 5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole

FR: 5-allyl-1,3-benzodioxole; safrole

IT: 5-allil-1,3-benzodiossolo; safrolo

NL: 5-allyl-1,3-benzodioxool; safrool

PT: 5-alil-1,3-benzodioxole

FI: 5-allyyli-1,3-bentsodioksoli; safroli

SV: 5-allyl-1,3-benzodioxol; 5-(2-propenyl)-1,3-benzodioxol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 22

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45-22-40

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 91673-30-2

EEC No 294-145-9

No 605-021-00-4

ES: formaldehído, productos de reacción con butilfenol

DA: formaldehyd, reaktionsprodukter med butylphenol

DE: Formaldehyd, Reaktionsprodukte mit Butylphenol

EL: öïñìáëäåàäçò, ðñïúüíôá áíôßäñáóçò ìå âïõôõëïöáéíüëç

EN: Formaldehyde, reaction products with butylphenol

FR: formaldéhyde, produits de réaction avec le butylphénol

IT: formaldeide, prodotti di reazione con butilfenolo

NL: formaldehyd, reactieprodukten met butylfenol

PT: formaldeído, produtos da reacção com butilfenol

FI: formaldehydi, reaktiotuotteet butyylifenolin kanssa

SV: formaldehyd, reaktionsprodukt med butylfenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

R:43

S:(2-)24-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 111-30-8

EEC No 203-856-5

No 605-022-00-X

>Hänvisning till >

ES: glutaral

DA: glutaral; glutaraldehyd

DE: Glutaral; Glutaraldehyd

EL: ãëïõôáñáëäåàäç;

EN: glutaral; glutaraldehyde; 1,5-pentanedial

FR: glutaral

IT: glutarale; gluraraldeide; 1,5-pentandiale

NL: glutaaraldehyd

PT: glutaral

FI: glutaraldehydi

SV: glutaraldehyd; pentandial

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 23/25

C; R 34

R 42/43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:23/25-34-42/43-50

S:(1/2-)26-36/37/39-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 50%

T; R 23/25-34-42/43

25% <= C < 50%

T; R 22-23-34-42/43

10% <= C < 25%

C; R 20/22-34-42/43

2% <= C < 10%

Xn; R 20/22-37/38-41-42/43

1% <= C < 2%

Xn; R 36/37/38-42/43

0,5% <= C < 1%

Xi; R 36/37/38-43

Cas No 19666-30-9

EEC No 243-215-7

No 606-045-00-8

>Hänvisning till >

ES: 5-(1,1-dimetiletil)-3-[2,4-dicloro-5-(1-metiletoxi)fenil]-5-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-ona

DA: 3-[2,4-dichlor-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxdiazol-2(3 H)-on

DE: 3-[2,4-Dichlor-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-on; Oxadiazon

EL: 3-[2,4-äé÷ëùñï-5-(1-ìåèõëáéèïîõ)öáéíõëï]-5-(1,1-äéìåèõëáéèë)-1,3,4-ïîáäéáæïë-2(3 H)-üíç

EN: 3-[2,4-dichloro-5-(1-methylethoxy)phenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-one; oxadiazon

FR: 3-[2,4-dichloro-5-(1-méthylethoxy)phényl]-5-(1,1-diméthyléthyl)-1,3,4-oxadiazole-2(3 H)-one; oxadiazon

IT: 5-(1,1-dimetiletil)-3-[2,4-dicloro-5-(1-metiletossi)fenil]-5-1,3,4-ossadiazol-2(3 H)-one

NL: 3-[2,4-dichloor-5-(1-methylethoxy)fenyl]-5-(1,1-dimethylethyl)-1,3,4-oxadiazool-2(3 H)-on

PT: 5-(1,1-dimetiletil)-3-[2,4-dicloro-5-(1-metiletoxi)fenil]-5-1,3,4-oxadiazole-2(3 H)-ona

FI: 3-[2,4-dikloori-5-(1-metyylietoksi)fenyyli]-5-(1,1-dimetyylietyyli)-1,3,4-oksadiatsoli-2(3 H)-oni; oksadiatsoni

SV: 3-[2,4-dikloro-5-(1-metyletoxi)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3 H)-on; oxadiazon (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

N >Hänvisning till >

R:50/53

S:60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 117-82-8

EEC No 204-212-6

No 607-228-00-5

>Hänvisning till >

ES: ftalato de bis(2-metoxietilo)

DA: bis(2-methoxyethyl)phthalat

DE: Bis(2-methoxyethyl)phthalat

EL: öèáëéêü äéò(2-ìåèïîõáßèõëï)

EN: bis(2-methoxyethyl) phthalate

FR: phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)

IT: ftalato di bis(2-metossietile)

NL: bis(2-methoxyethyl)ftalaat

PT: ftalato de bis(2-metoxietilo)

FI: bis(2-metoksietyyli)ftalaatti

SV: di(2-metoxietyl)ftalat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 2; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:61-62

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 88-10-8

EEC No 201-798-5

No 607-229-00-0

>Hänvisning till >

ES: cloruro de dietilcarbomoilo

DA: diethylcarbamoylchlorid

DE: Diethylcarbamoylchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ äéáéèõëïêáñâáìïàëïõ

EN: diethylcarbamoyl chloride

FR: chlorure de diéthylcarbamoyle

IT: cloruro di dietilcarbamoile

NL: diethylcarbamoylchloride

PT: cloreto de dietilcarbamoilo

FI: dietyylikarbamyylikloridi

SV: dietylkarbamoylklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/22

Xi; R 36/37/38

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:20/22-36/37/38-40

S:(2-)26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 149-57-5

EEC No 205-743-6

No 607-230-00-6

>Hänvisning till >

ES: ácido 2-etilhexanoico

DA: 2-ethylhexansyre

DE: 2-Ethylhexansäure

EL: 2-áéèõëåîáíïúêü ïîý

EN: 2-ethylhexanoic acid

FR: acide 2-éthylhexanoique

IT: acido 2-etilesanoico

NL: 2-ethylhexaanzuur

PT: ácido 2-etilhexanóico

FI: 2-etyyliheksaanihappo

SV: 2-etylhexansyra

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:63

S:(2-)36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1702-17-6

EEC No 216-935-4

No 607-231-00-1

>Hänvisning till >

ES: ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxilico

DA: 3,6-dichlorpyridin-2-carboxylsyre

DE: 3,6-Dichlorpyridin-2-carbonsäure

EL: 3,6-äé÷ëùñïðõñéäéíï-2-êáñâïîõëéêü ïîý

EN: 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid; clopyralid

FR: acide 3,6-dichloropyridine-2-carboxylique; clopyralid

IT: acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico; clopiralid

NL: 3,6-dichloorpyridine-2-carbonzuur

PT: ácido 3,6-dicloropiridina-2-carboxilico

FI: 3,6-diklooripyridiini-2-karboksyylikhappo; klopyralidi

SV: 3,6-diklorpyridin-2-karboxylsyra; klopyralid (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 41

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:41-51/53

S:(2-)26-39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 127-68-4

EEC No 204-857-3

No 609-048-00-2

>Hänvisning till >

ES: 3-nitrobencenosulfonato de sodio

DA: natrium-3-nitrobenzensulfonat

DE: Natrium-3-nitrobenzolsulfonat

EL: 3-íéôñïâåíæïëïóïõëöïíéêü íÜôñéï

EN: sodium 3-nitrobenzenesulphonate

FR: 3-nitrobenzènesulfonate de sodium

IT: 3-nitrobenzensolfonato di sodio

NL: natrium-3-nitrobenzeensulfonaat

PT: 3-nitrobenzenossulfonato de sódio

FI: natrium-3-nitrobentseenisulfonaatti

SV: natrium-3-nitrobenzensulfonat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

R:36-43

S:(2-)24-26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 121-87-9

EEC No 204-502-2

No 610-009-00-7

>Hänvisning till >

ES: 2-cloro-4-nitroanilina

DA: 2-chlor-4-nitroanilin

DE: 2-Chlor-4-nitroanilin

EL: 2-÷ëùñï-4-íéôñïáíéëßíç

EN: 2-chloro-4-nitroaniline

FR: 2-chloro-4-nitroaniline

IT: 2-cloro-4-nitroanilina

NL: 2-chloor-4-nitroaniline

PT: 2-cloro-4-nitroanilina

FI: 2-kloori-4-nitroaniliini

SV: 2-klor-4-nitroanilin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-51/53

S:(2-)22-24-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 611-024-00-1

NOTA A

>Hänvisning till >

ES: Colorantes azoicos derivados de la bencidina; colorantes 4,4-diarilazobifenilos, excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: Benzidinbaserede azofarvestoffer; 4,4'-diarylazobiphenyl farvestoffer, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Azofarbstoffe auf Benzidinbasis; 4,4'-Diarylazobiphenyl-Farbstoffe, mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: áæùôïý÷åò ÷ñùóôéêÝò ìå âÜóç âåõæéäßíç, 4,4'-äéáñõëáæùäéöáéíõëï-÷ñùóôéêÝò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: Benzidine based azo dyes; 4,4'-diarylazobiphenyl dyes, with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: Colorants azoïques dérivant de la benzidine; colorants de 4,4'-diarylazobiphényle à l`exception de ceux nommément désignés dans cette annexe

IT: Azocoloranti della benzidina; coloranti del 4,4'-diarilazobifenile, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato

NL: Azo kleurstoffen op basis van benzidine; 4,4-diarylazobifenylkleurstoffen, met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: Corantes azoicos derivados da benzidina; corantes 4,4'-diarilazobifenil, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: bentsidiinipohjaiset atsoväriaineet, 4,4'-diaryyliatsobifenyyli väriaineet, paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: benzidinbaserade azofärger, 4,4'-diarylazobifenylfärger med undantag för föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 1937-37-7

EEC No 217-710-3

No 611-025-00-7

>Hänvisning till >

ES: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1`-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato de disodio

DA: dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1`-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalen-2,7-disulfonat

DE: Dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1`-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalin-2,7-disulfonat; C.I. Direct Black 38

EL: 4-áìéíï-3[[4`-[(2,4-äéáìéíïöáéíõë)áæù][1,1`-äéöáéíõë]-4-õë]áæù]-5-õäñïîõ-6-(öáéíõëáæù)íáöèáëåíï-2,7-äéóïõëöïíéêü äéíÜôñéï

EN: disodium 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1`-biphenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phenylazo)naphtalene-2,7-disulphonate; C.I. Direct Black 38

FR: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1`-biphényl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium; C.I. Direct Black 38

IT: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1`-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-idrossinaftalen-2,7-disolfonato di disodio; C.I. Direct Black 38

NL: dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenyl)azo][1,1`-bifenyl]-4-yl]azo]-6-(fenylazo)-5-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat

PT: 4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenil)azo][1,1`-bifenil]-4-il]azo]-6-(fenilazo)-5-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato de dissódio

FI: dinatrium-4-amino-3-[[4`-[(2,4-diaminofenyyli)atso][1,1`-bifenyyli]-4-yyli]atso]-5-hydroksi-6-(fenyyliatso)naftaleeni-2,7-disulfonaatti; C.I. Direct Black 38

SV: dinatrium-4-amino-3-[[4`-(2,4-diaminofenyl)azo][1,1`-bifenyl]-4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(fenylazo)naftalen-2,7-disulfonat; C.I. Direct Black 38

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45 Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45-63

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2602-46-2

EEC No 220-012-1

No 611-026-00-2

>Hänvisning till >

ES: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftaleno-2,7-disulfonato] de tetrasodio

DA: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalen-2,7-disulfonat]

DE: Tetranatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalin-2,7-disulfonat]; C.I. Direct Blue 6

EL: 3,3`-[[1,1`-äéöáéíõëï]-4,4`-äéõëïäéò(áæù)]äéò[5-áìéíï-4-õäñïîõíáöèáëåíï-2,7-äéóïõëöïíéêü] ôåôñáíÜôñéï

EN: tetrasodium 3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]; C.I. Direct Blue 6

FR: 3,3`-[[1,1`-biphényl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate] de tétrasodium; C.I. Direct Blue 6

IT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio; C.I. Direct Blue 6

NL: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftaleen-2,7-disulfonaat]

PT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis[5-amino-4-hidroxinaftaleno-2,7-dissulfonato] de tetrassódio

FI: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyyli]-4,4`-diyylibis(atso)]bis[5-amino-4-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonaatti]; C.I. Direct Blue 6

SV: tetranatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaftalen-2,7-disulfonat]; C.I. Direct Blue 6

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45-63

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 573-58-0

EEC No 209-358-4

No 611-027-00-8

>Hänvisning till >

ES: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de disodio

DA: dinatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalen-1-sulfonat)

DE: Dinatrium-3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat); C.I. Direct Red 28

EL: 3,3`-[[1,1`-äéöáéíõëï]-4,4`-äéõëïäéò(áæù)]äéò(4-áìéíïíáöèáëåíï-1-óïõëöïíéêü) äéíÜôñéï

EN: disodium 3,3`-[[1,1`-biphenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate); C.I. Direct Red 28

FR: 3,3`-[[1,1`-biphényl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphtalène-1-sulfonate) de disodium; C.I. Direct Red 28

IT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-solfonato) di disodio; C.I. Direct Red 28

NL: dinatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftaleen-1-sulfonaat)

PT: 3,3`-[[1,1`-bifenil]-4,4`-diilbis(azo)]bis(4-aminonaftaleno-1-sulfonato) de dissódio

FI: dinatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyyli]-4,4`-diyylibis(atso)]bis(4-aminonaftaleeni-1-sulfonaatti); C.I. Direct Red 28

SV: dinatrium-3,3`-[[1,1`-bifenyl]-4,4`-diylbis(azo)]bis(4-aminonaftalen-1-sulfonat); C.I. Direct Red 28

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

Repr. Cat. 3; R 63

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:45-63

S:53-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 74-89-5 [1] 124-40-3 [2] 75-50-3 [3]

EEC No 200-820-0 [1] 204-697-4 [2] 200-875-0 [3]

No 612-001-01-6

NOTA B

CH3NH2....% [1]

(CH3)2NH....% [2]

(CH3)3N....% [3]

ES: metilamina (mono-[1], di-[2] y tri-[3])....%

DA: methylamin (mono-[1], di-[2] og tri-[3])....%

DE: Methylamin (mono-[1], di-[2] und tri-[3])....%

EL: ìåèõëáìßíç (ìïíï-[1], äé-[2] êáé ôñé-[3])....%

EN: methylamine (mono-[1], di-[2] and tri-[3])....%

FR: méthylamine (mono-[1], di-[2] et tri-[3])....%

IT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])....%

NL: methylamine (mono-[1], di-[2] en tri-[3])....%

PT: metilamina (mono-[1], di-[2] e tri-[3])....%

FI: metyyliamiini (mono-[1], di-[2] ja tri-[3])....%

SV: metylamin (mono-[1], di-[2] och tri-[3])....%

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F+; R 12

Xn; R 20/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F+>Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:12-20/22-34

S:(1/2-)3-16-26-29-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 15%

C; R 20/22-34

10% <= C < 15%

C; R 34

5% <= C < 10%

Xi; R 36/37/38

Cas No 74070-46-5

EEC No 277-704-1

No 612-120-00-6

>Hänvisning till >

ES: 2-cloro-3-fenoxi-6-nitro-anilina

DA: 2-chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

DE: 2-Chlor-6-nitro-3-phenoxyanilin

EL: 2-÷ëùñï-6-íéôñï-3-öáéíïîõáíéëßíç

EN: 2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline

FR: 2-chloro-6-nitro-3-phénoxyaniline; aclonifène (ISO)

IT: 2-cloro-3-fenossi-6-nitro-anilina

NL: 2-chloor-3-fenoxy-6-nitro-aniline

PT: 2-cloro-3-fenoxi-6-nitro-anilina

FI: 2-kloori-6-nitro-fenoksianiliini; aklonifeeni

SV: 2-klor-6-nitro-3-fenoxianilin; aklonifen (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

N >Hänvisning till >

R:50/53

S:60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 68131-73-7

EEC No 268-626-9

No 612-121-00-1

ES: aminas, polietilenpoli-; HEPA

DA: aminer, polyethylenpoly-; HEPA

DE: Amine, Polyethylenpoly-; HEPA

EL: áìßíåò, ðïëõáéèõëåíïðïëõ- . HEPA

EN: Amines, polyethylenepoly-; HEPA

FR: amines, polyéthylènepoly-; HEPA

IT: amine, polietilenpoli-; HEPA

NL: aminen, polyethyleenpoly-; HEPA

PT: aminas, polietilenopoli-; HEPA

FI: amiinit, polyetyleenipoly-: HEPA

SV: aminer, polyetylenpoly-: HEPA

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

C >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:21/22-34-43-50/53

S:(1/2-)26-36/37/39-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 21/22-34-43

10% <= C < 25%

C; R 34-43

5% <= C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% <= C < 5%

Xi;R 43

Cas No 7803-49-8

EEC No 232-259-2

No 612-122-00-7

NH2OH

ES: hidroxilamina

DA: hydroxylamin

DE: Hydroxylamin

EL: õäñïîõëáìßíç

EN: hydroxylamine

FR: hydroxylamine

IT: idrossilamina

NL: hydroxylamine

PT: hidroxilamina

FI: hydroksyyliamiini

SV: hydroxylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 5

Xn; R 22-48/22

Xi; R 37/38-41

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:5-22-37/38-41-43-48/22-50

S:(2-)22-26-36/37/39-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 5470-11-1 [1] 10039-54-0 [2] 10046-00-1 [3]

EEC No 226-798-2 [1] 233-118-8 [2] 233-154-4 [3]

No 612-123-00-2

[NH2OH] . HCl [1]

[NH2OH]2 . H2SO4 [2]

[NH2OH] . H2SO4 [3]

ES: cloruro de hidroxilamonio [1]; sulfato de bis(hidroxilamonio)[2]; hidrogenosulfato de hidroxilamonio [3]

DA: hydroxylammoniumchlorid [1]; bis(hydroxylammonium)sulfat [2]; hydroxylammoniumhydrogen-sulfat [3]

DE: Hydroxylammoniumchlorid [1]; Bis(hydroxylammonium)sulfat [2]; Hydroxylammoniumhydrogensulfat [3]

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ õäñïîõëáììùíßïõ [1] . èåééêü äéò(õäñïîõëáììþíéï) [2] . õäñïãïíïèåééêü õäñïîõëáììþíéï [3]

EN: hydroxylammonium chloride [1]; bis(hydroxylammonium) sulphate [2]; hydroxylammonium hydrogensulphate [3]; hydroxylamine hydrochloride [1]; hydroxylamine sulphate (2:1)[2]; hydroxylamine sulphate (1:1)[3]

FR: chlorure d`hydroxylammonium [1]; sulfate de bis(hydroxylammonium)[2]; hydrogénosulfate d`hydroxylammonium [3]

IT: cloruro di idrossilammonio [1]; solfato di bis(idrossilammonio)[2]; idrogenosolfato di idrossilammonio [3]

NL: hydroxylammoniumchloride [1]; bis(hydroxylammonium)sulfaat [2]; hydroxylammoniumhydrogeensulfaat [3]

PT: cloreto de hidroxilamónio [1]; sulfato de bis(hidroxilamónio)[2]; hidrogénossulfato de hidroxilamónio [3]

FI: hydroksyyliammoniumkloridi [1]; bishydroksyyliammoniumsulfaatti [2]; hydroksyyliammoniumvetysulfaatti [3]

SV: hydroxylammoniumklorid [1]; hydroxylammoniumsulfat [2]; hydroxylammonium vätesulfat [3]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22-48/22

Xi; R 36/38

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-36/38-43-48/22-50

S:(2-)22-24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 138-24-9

EEC No 205-319-0

No 612-124-00-8

>Hänvisning till >

ES: cloruro de N,N,N-trimetilanilinio

DA: N,N,N-trimethylaniliniumchlorid

DE: N,N,N-Trimethylaniliniumchlorid

EL: ÷ëùñßäéï ôïõ N,N,N-ôñéìåèõëáíéëéíßïõ

EN: N,N,N-trimethylanilinium chloride

FR: chlorure de N,N,N-triméthylanilinium

IT: cloruro di N,N,N-trimetilanilinio

NL: N,N,N-trimethylaniliniumchloride

PT: cloreto de N,N,N-trimetilanilínio

FI: N,N,N-trimetyylianiliniumkloridi

SV: N,N,N-trimetylfenylammoniumklorid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24/25

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:24/25

S:(1/2-)25-39-45-53

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 95-70-5

EEC No 202-442-1

No 612-125-00-3

>Hänvisning till >

ES: 2-metil- p-fenilendiamina

DA: 2-methyl- p-phenylendiamin

DE: 2-Methyl- p-phenylendiamin; Toluylen-2,5-diamin

EL: 2-ìåèõëï-ð-öáéíõëåíïäéáìßíç

EN: 2-methyl- p-phenylenediamine

FR: 2-méthyl- p-phénylènediamine; toluène-2,5-diamine

IT: 2-metil- p-fenilendiamina; 2,5-diaminotoluene

NL: 2-methyl- p-fenyleendiamine

PT: 2-metil- p-fenilenodiamina

FI: 2-metyyli- p-fenyleenidiamiini

SV: 2-metyl- p-fenylendiamin; 2-metyl-1,4-benzendiamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 25

Xn; R 20/21

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:20/21-25-43-50/53

S:(1/2-)24-37-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 65321-67-7

EEC No 265-697-8

No 612-126-00-9

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: sulfato de tolueno-2,4-diamonio

DA: toluen-2,4-diammoniumsulfat

DE: Toluol-2,4-diammoniumsulfat; Toluylen-2,4-diaminsulfat

EL: èåééêü ôïëïõåíï-2-4-äéáììþíéï

EN: toluene-2,4-diammonium sulphate; 4-methyl- m-phenylenediamine sulfate

FR: sulfate de toluène-2,4-diammonium

IT: solfato di toluen-2,4-diammonio; 4-metil- m-fenilendiamina solfato

NL: tolueen-2,4-diammoniumsulfaat

PT: sulfato de tolueno-2,4-diamónio

FI: tolueeni-2,4-diammoniumsulfaatti; 4-metyyli-m-fenyleenidiamiinisulfaatti

SV: toluen-2,2-diammoniumsulfat

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Carc. Cat. 2; R 45

T; R 25

Xn; R 21

Xi; R 36

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:45-21-25-36-43-50/53

S:53-45-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 591-27-5

EEC No 209-711-2

No 612-127-00-4

>Hänvisning till >

ES: 3-aminofenol

DA: 3-aminophenol

DE: 3-Aminophenol

EL: 3-áìéíïöáéíüëç

EN: 3-aminophenol

FR: 3-aminophénol

IT: 3-aminofenolo

NL: 3-aminofenol

PT: 3-aminofenol

FI: 3-aminofenoli

SV: 3-aminofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 20/22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:20/22-51/53

S:(2-)28-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 123-30-8

EEC No 204-616-2

No 612-128-00-X

>Hänvisning till >

ES: 4-aminofenol

DA: 4-aminophenol

DE: 4-Aminophenol

EL: 4-áìéíïöáéíüëç

EN: 4-aminophenol

FR: 4-aminophénol

IT: 4-aminofenolo

NL: 4-aminofenol

PT: 4-aminofenol

FI: 4-aminofenoli

SV: 4-aminofenol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 3; R 40

Xn; R 20/22

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:20/22-40-50/53

S:(2-)28-36/37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 108-18-9

EEC No 203-558-5

No 612-129-00-5

>Hänvisning till >

ES: diisopropilamina

DA: diisopropylamin

DE: Diisopropylamin

EL: äééóïðñïðõëáìßíç

EN: diisopropylamine

FR: diisopropylamine

IT: diisopropilamina

NL: diisopropylamine

PT: diisopropilamina

FI: diisopropyyliamiini

SV: diisopropylamin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

F; R 11

Xn; R 20/22

C; R 34

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

F >Hänvisning till >

C >Hänvisning till >

R:11-20/22-34

S:(1/2-)16-26-36/37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

C >= 25%

C; R 20/22-34

10% <= C < 25%

C; R 34

5% <= C < 10%

Xi; R 36/37/38

Cas No 149-30-4

EEC No 205-736-8

No 613-108-00-3

>Hänvisning till >

ES: benzotiazol-2-tiol

DA: benzothiazol-2-thiol

DE: Benzothiazol-2-thiol; 2-Mercaptobenzothiazol

EL: âåíæïèåéáæïë-2-èåéüëç

EN: benzothiazole-2-thiol

FR: benzothiazole-2-thiol; mercaptobenzothiazole

IT: benzotiazol-2-tiolo; mercaptobenzotiazolo

NL: benzothiazool-2-thiol

PT: benzotiazole-2-tiol

FI: bentsotiatsoli-2-tioli

SV: benzotiazol-2-tiol

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:43-50/53

S:(2-)24-37-60-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 94-37-1

EEC No 202-328-1

No 613-109-00-9

>Hänvisning till >

ES: disulfuro de bis(piperidinotiocarbonilo)

DA: bis(piperidinothiocarbonyl)disulfid

DE: Bis(piperidinothiocarbonyl)disulfid

EL: äéóïõëößäéï ôïõ äéò(ðéðåñéäéíïèåéïêáñâïíõëßïõ)

EN: bis(piperidinothiocarbonyl) disulphide

FR: disulfure de bis(pipéridinothiocarbonyle)

IT: disolfuro di bis(piperidinotiocarbonile)

NL: bis(piperidinothiocarbonyl)disulfide

PT: dissulfureto de bis(piperidinotiocarbonilo)

FI: bis(piperidiinotiokarbonyyli)disulfidi

SV: bis(piperidintiokarbonyl)disulfid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

R:36/37/38-43

S:(2-)24-26-37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 61432-55-1

EEC No 262-784-2

No 613-110-00-4

>Hänvisning till >

ES: piperidina-1-carbotioato de S-(1-fenil-1-metiletilo)

DA: S-(1-methyl-1-phenylethyl)piperidin-1-carbothioat

DE: S-(1-Methyl-1-phenylethyl)piperidin-1-carbothioat

EL: ðéðåñéäéíï-1-êáñâïèåéïúêü S-(1-ìåèõëï-1-öáéíõëáéèýëéï)

EN: S-(1-methyl-1-phenylethyl) piperidine-1-carbothioate

FR: pipéridine-1-carbothioate de S-(1-méthyl-1-phényléthyle); dimépipérate

IT: piperidin-1-carbotioato di S-(1-fenil-1-metiletile)

NL: S-(1-fenyl-1-methylethyl)piperidine-1-carbothioaat

PT: piperidina-1-carbotioato de S-(1-fenil-1-metiletilo)

FI: S-(1-metyyli-1-fenyylietyyli)piperidiini-1-karbotioaatti; dimepiperaatti

SV: S-(1-metyl-1-fenyletyl)piperidin-1-karbotioat; dimepiperat (ISO)

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xn; R 22

N; R 51-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:22-51/53

S:(2-)61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 538-75-0

EEC No 208-704-1

No 615-019-00-5

>Hänvisning till >

ES: diciclohexilcarbodiimida

DA: dicyclohexylcarbodiimid

DE: Dicyclohexylcarbodiimid

EL: äéêõêëïåîõëïêáñâïäééìßäéï

EN: dicyclohexylcarbodiimide

FR: dicyclohexylcarbodiimide

IT: dicicloesilcarbodiimide

NL: dicyclohexylcarbodiimide

PT: diciclohexilcarbodiimida

FI: disykloheksyylikarbodi-imidi

SV: dicyklohexylkarbodiimid

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

T; R 24

Xn; R 22

Xi; R 41

R 43

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:22-24-41-43

S:(1/2-)24-26-37/39-45

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 6317-18-6

EEC No 228-652-3

No 615-020-00-0

NC-S-CH2-S-CN

ES: ditiocianato de metileno

DA: methylendithiocyanat

DE: Methylendithiocyanat

EL: äéèåéïêõáíéêü ìåèõëÝíéï

EN: methylene dithiocyanate

FR: dithiocyanate de méthylène

IT: ditiocianato di metilene; metilene ditiocianto

NL: methyleendithiocyanaat

PT: ditiocianato de metileno

FI: metyleeniditiosyanaatti

SV: metylenditiocyanat; ditiocyanatometan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 43

N; R 50

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xi >Hänvisning till >

N >Hänvisning till >

R:43-50

S:(2-)24-37-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 2451-62-9

EEC No 219-514-3

No 615-021-00-6

NOTA E

>Hänvisning till >

ES: 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-triona; TGIC

DA: 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion; TGIC

DE: 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion; TGIC

EL: 1,3,5-ôñéò(ïæéñáíõëïìåèõëï)-1,3,5-ôñéáæéíï-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-ôñéüíç . TGIC

EN: 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trione; TGIC

FR: 1,3,5-tris(oxirannylméthyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trione; TGIC

IT: 1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trione; TGIC

NL: 1,3,5-tris(oxiranylmethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trion; TGIC

PT: 1,3,5-tris(oxiranilmetil)-1,3,5-triazina-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-triona; TGIC

FI: 1,3,5-tris(oksiranyylimetyyli)-1,3,5-triatsiini-2,4,6(1 H,3 H,5 H)-trioni; TGIC

SV: triglycidylisocyanurat; TGIC

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Muta. Cat. 2; R 46

T; R 23/25

Xn; R 48/22

Xi; R 41

R 43

R 52-53

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

T >Hänvisning till >

R:46-23/25-41-43-48/22-52/53

S:53-45-61

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-22-3

EEC No 232-589-7

No 647-001-00-8

ES: glucosidasa, â-

DA: glucosidase, â-

DE: Glucosidase, â-

EL: ãëõêïæéäÜóç, â-

EN: Glucosidase, â-

FR: glucosidase, â-

IT: glucosidasi, â-

NL: glucosidase, â-

PT: glucosidase, â-

FI: glukosidaasi, â-

SV: glukosidas, â-

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9012-54-8

EEC No 232-734-4

No 647-002-00-3

ES: celulasa

DA: cellulase

DE: Cellulase

EL: êõôôáñéíÜóç

EN: Cellulase

FR: cellulase

IT: cellulasi

NL: cellulase

PT: celulase

FI: sellulaasi

SV: cellulas

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 37329-65-0

EEC No 253-465-9

No 647-003-00-9

ES: celobiohidrolasa, exo-

DA: cellobiohydrolase, exo-

DE: Cellobiohydrolase, Exo-

EL: êåëëïâéïûäñïëÜóç, åîù-

EN: Cellobiohydrolase, exo-

FR: cellobiohydrolase, exo-

IT: cellobioidrolasi, eso-

NL: cellobiohydrolase, exo-

PT: celobiohidrolase, exo-

FI: sellobiohydrolaasi, ekso-

SV: cellobiohydralas, exo-

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 647-004-00-4

ES: celulasa excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: cellulaser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Cellulasen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: êõôôáñéíÜóåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: cellulases with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: cellulases à l`exception de celles nommément désignées dans cette annexe

IT: cellulasi escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: cellulase met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: celulase com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: sellulaasit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: cellulaser med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-00-7

EEC No 232-572-4

No 647-005-00-X

ES: bromelaína, jugo

DA: bromelain, saft

DE: Bromelain, Fruchtsaft-

EL: âñïìåëáÀíçò, ÷õìüò

EN: Bromelain, juice

FR: broméline, jus

IT: bromelina, succo

NL: bromelia, sap

PT: bromelaína, suco

FI: bromelaiini, mehu

SV: bromelain, saft

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-33-6

EEC No 232-599-1

No 647-006-00-5

ES: ficina

DA: ficin

DE: Ficin

EL: öéóßíç

EN: Ficin

FR: ficine

IT: ficina

NL: ficine

PT: ficina

FI: fisiini

SV: ficin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-73-4

EEC No 232-627-2

No 647-007-00-0

ES: papaína

DA: papain

DE: Papain

EL: ðáðáÀíç

EN: Papain

FR: papaïne

IT: papaina

NL: papaïne

PT: papaína

FI: papaiini

SV: papain

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-75-6

EEC No 232-629-3

No 647-008-00-6

ES: pepsina A

DA: pepsin A

DE: Pepsin A

EL: ðåøßíç Á

EN: Pepsin A

FR: pepsine A

IT: pepsina A

NL: pepsine A

PT: pepsina A

FI: pepsiini A

SV: pepsin A

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9001-98-3

EEC No 232-645-0

No 647-009-00-1

ES: renina

DA: rennin

DE: Rennin

EL: ñåííßíç

EN: Rennin

FR: rennine

IT: rennina

NL: rennine

PT: renina

FI: renniini

SV: rennin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9002-07-7

EEC No 232-650-8

No 647-010-00-7

ES: tripsina

DA: trypsin

DE: Trypsin

EL: èñõøßíç

EN: Trypsin

FR: trypsine

IT: tripsina

NL: trypsine

PT: tripsina

FI: trypsiini

SV: trypsin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9004-07-3

EEC No 232-671-2

No 647-011-00-2

ES: quimotripsina

DA: chymotrypsin

DE: Chymotrypsin

EL: ÷õìïèñõøßíç

EN: Chymotrypsin

FR: chymotrypsine

IT: chimotripsina

NL: chymotrypsine

PT: quimotripsina

FI: kymotrypsiini

SV: chymotrypsin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9014-01-1

EEC No 232-752-2

No 647-012-00-8

ES: subtilisina

DA: subtilisin

DE: Subtilisin

EL: óïõðôéëéóßíç

EN: Subtilisin

FR: subtilisine

IT: subtilisina

NL: subtilisine

PT: subtilisina

FI: subtilisiini

SV: subtilisin

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 37/38-41

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:37/38-41-42

S:(2-)22-24-26-36/37/39

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9068-59-1

EEC No 232-966-6

No 647-013-00-3

ES: proteinasa, microbiana neutra

DA: proteinase, mikrobiel neutral-

DE: Proteinase, mikrobenneutral

EL: ðñùôåúíÜóç, ìéêñïâéáêÞ ïõäÝôåñç

EN: Proteinase, microbial neutral

FR: protéinase neutre microbienne

IT: proteinasi, microbica neutra

NL: proteïnase, microbieel neutraal

PT: proteinase, neutra microbiana

FI: proteinaasi, neutraali mikrobiperäinen

SV: proteas, neutralt mikrobiellt

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 647-014-00-9

ES: protease excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: proteaser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Proteasen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: ðñùôåÜóåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: proteases with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: protéases à l`exception de celles nommément désignées dans cette annexe

IT: proteasi escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: protease met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: protease com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: proteaasit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: proteaser med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

Xi; R 36/37/38

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:36/37/38-42

S:(2-)22-24-26-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No 9000-90-2

EEC No 232-565-6

No 647-015-00-4

ES: amilasa, á-

DA: amylase, á-

DE: Amylase, á-

EL: áìõëÜóç, á-

EN: Amylase, á-

FR: amylase, á-

IT: amilasi, á-

NL: amylase, á-

PT: amilase, á-

FI: amylaasi, á-

SV: amylas, á-

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

Cas No -

EEC No -

No 647-016-00-X

ES: amilasa excepto aquellos específicamente expresados en este Anexo

DA: amylaser undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag

DE: Amylasen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten

EL: áìõëÜóåò åêôüò åêåßíùí ðïõ êáôïíïìÜæïíôáé óå Üëëï óçìåßï áõôïý ôïõ ðáñáñôÞìáôïò

EN: amylases with the exception of those specified elsewhere in this Annex

FR: amylases à l`exception de celles nommément désignées dans cette annexe

IT: amilasi escluse quelle espressamente indicate in questo allegato

NL: amylase met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde

PT: amilase com excepção dos expressamente referidos no presente anexo

FI: amylaasit paitsi muualla tässä liitteessä mainitut

SV: amylaser med undantag för de föreningar som är upptagna på annat ställe i bilagan

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ôáîéíüìçóç, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação, Luokitus, Klassificering

R 42

Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, ÅðéóÞìáíóç, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem, Merkinnät, Märkning

Xn >Hänvisning till >

R:42

S:(2-)22-24-36/37

Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, ¼ñéá óõãêÝíôñùóçò, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração, Pitoisuusrajat, Koncentrationsgränser

ANEXO III - BILAG III - ANHANG III - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉÉ - ANNEX III - ANNEXE III - ALLEGATO III - BIJLAGE III - ANEXO III - LIITE III - BILAGA III

Index No

649-261-00-8

649-262-00-3

649-263-00-9

649-264-00-4

649-265-00-X

649-266-00-5

649-267-00-0

649-268-00-6

649-269-00-1

649-270-00-7

649-271-00-2

649-272-00-8

649-273-00-3

649-274-00-9

649-275-00-4

649-276-00-X

649-277-00-5

649-278-00-0

649-279-00-6

649-280-00-1

649-281-00-7

649-282-00-2

649-283-00-8

649-284-00-3

649-285-00-9

649-286-00-4

649-287-00-X

649-288-00-5

649-289-00-0

649-290-00-6

649-291-00-1

649-292-00-7

649-293-00-2

649-294-00-8

649-295-00-3

649-296-00-9

649-297-00-4

649-298-00-X

649-299-00-5

649-300-00-9

649-301-00-4

649-302-00-X

649-303-00-5

649-304-00-0

649-305-00-6

649-306-00-1

649-307-00-7

649-308-00-2

649-309-00-8

649-310-00-3

649-311-00-9

649-312-00-4

649-313-00-X

649-314-00-5

649-316-00-6

649-317-00-1

649-318-00-7

649-319-00-2

649-320-00-8

649-321-00-3

649-322-00-9

649-323-00-4

649-324-00-X

649-325-00-5

649-326-00-0

649-327-00-6

649-328-00-1

649-329-00-7

649-330-00-2

649-331-00-8

649-332-00-3

649-333-00-9

649-334-00-4

649-335-00-X

649-336-00-5

649-337-00-0

649-338-00-6

649-339-00-1

649-340-00-7

649-341-00-2

649-342-00-8

649-343-00-3

649-344-00-9

649-345-00-4

649-346-00-X

649-347-00-5

649-348-00-0

649-349-00-6

649-350-00-1

649-351-00-7

649-352-00-2

649-353-00-8

649-354-00-3

649-355-00-9

649-356-00-4

649-357-00-X

649-358-00-5

649-359-00-0

649-360-00-6

649-361-00-1

649-362-00-7

649-363-00-2

649-364-00-8

649-365-00-3

649-366-00-9

649-367-00-4

649-368-00-X

649-369-00-5

649-370-00-0

649-371-00-6

649-372-00-1

649-373-00-7

649-374-00-2

649-375-00-8

649-376-00-3

649-377-00-9

649-378-00-4

649-379-00-X

649-380-00-5

649-381-00-0

649-382-00-6

649-383-00-1

649-384-00-7

649-385-00-2

649-386-00-8

649-387-00-3

649-388-00-9

649-389-00-4

649-390-00-X

649-391-00-5

649-392-00-0

649-393-00-6

649-394-00-1

649-395-00-7

649-396-00-2

649-397-00-8

649-398-00-3

649-399-00-9

649-400-00-2

649-401-00-8

649-402-00-3

649-403-00-9

649-404-00-4

649-405-00-X

649-406-00-5

649-407-00-0

649-408-00-6

649-409-00-1

649-410-00-7

649-411-00-2

649-412-00-8

649-413-00-3

649-414-00-9

649-415-00-4

649-416-00-X

649-417-00-5

649-418-00-0

649-419-00-6

649-420-00-1

649-421-00-7

649-422-00-2

649-423-00-8

649-424-00-3

649-425-00-9

649-426-00-4

649-427-00-X

649-428-00-5

649-429-00-0

649-430-00-6

649-431-00-1

649-432-00-7

649-433-00-2

649-434-00-8

BILAGA IV A

"DEL B: METODER FÖR BESTÄMNING AV TOXICITET OCH ANDRA HÄLSOEFFEKTER

ALLMÄN INLEDNING: DEL B

A. FÖRKLARANDE ANMÄRKNING

I denna inledning används följande numrering:

B.15 Genmutation - Saccharomyces cerevisiae

B.16 Mitotisk rekombination - Saccharomyces cerevisiae

B.17 Genmutationstest in vitro på däggdjursceller

B.18 DNA-skada och DNA-reparation - felaktig DNA-syntes - däggdjursceller in vitro

B.19 Test avseende systerkromatidbyten in vitro

B.20 Könsbundet recessivt letalt test på Drosophila melanogaster

B.21 Celltransformationstest in vitro på däggdjursceller

B.22 Dominant letalt test på gnagare

B.23 Cytogenetisk test på könsceller från däggdjur in vivo

B.24 Fläcktest på mus

B.25 Test avseende ärftlig translokation på mus

B.26 Test avseende subkronisk oral toxicitet: 90 dagars upprepat oraltest på gnagare

B.27 Test avseende subkronisk oral toxicitet: 90 dagars upprepat oraltest på icke-gnagare

B.28 Test avseende subkronisk dermal toxicitet: 90 dagars upprepat dermaltest på gnagare

B.29 Test avseende subkronisk inhalationstoxicitet: 90 dagars upprepat inandningstest på gnagare

B.30 Test avseende kronisk toxicitet

B.31 Teratongenicitetstest - på gnagare och icke-gnagare

B.32 Test avseende cancerogenicitet

B.33 Kombinerat test avseende kronisk toxicitet och cancerogenicitet

B.34 Reproduktionstoxicitetstest på en generation

B.35 Reproduktionstoxicitetstest på två generationer

B.36 Toxikokinetik

B. GENERELLA DEFINITIONER AV TERMER SOM ANVÄNDS I TESTMETODERNA I DENNA BILAGA

i) Akut toxicitet omfattar de skadliga effekter som uppträder inom en given tid (vanligen 14 dagar), efter tillförsel av en enda dos av ett ämne.

ii) Påtaglig toxicitet är en generell term för tydliga tecken på toxicitet efter det att en testsubstans tillförts. Dessa tecken torde räcka för en ungefärlig bedömning och vara sådana att en ökning av den tillförda dosen kan förväntas resultera i att allvarliga förgiftningssymtom uppträder och troligen medför dödsfall.

iii) Dos är den mängd testsubstans som tillförs. Dos uttrycks i vikt (gram eller mg) eller som vikten av en testsubstans per viktenhet försöksdjur (t.ex. mg per kg kroppsvikt), eller som konstanta livsmedelskoncentrationer (delar per miljon eller mg per kg livsmedel).

iv) Särskiljande dos är den högsta av fyra fastställda dosnivåer som kan tillföras utan att ha substansrelaterad dödlig verkan (inbegripet avlivning av humana skäl).

v) Dosering är en generell term som omfattar dos, frekvens och varaktigheten av dosens verkan.

vi) LD50 (median letal dos) är en statistisk fastställd enstaka dos av ett ämne som kan förväntas leda till döden för 50 % av de djur som tillförts dosen. Ett LD50-värde uttrycks som vikt testsubstans per viktenhet försöksdjur (mg/kg).

vii) LC50 (median letal koncentration) är en statistisk fastställd koncentration av ett ämne som kan förväntas leda till döden, under exponering eller inom en bestämd tid efter exponering, för 50 % av de djur som har exponerats under en bestämd tid. LC50-värdet uttrycks som vikt testsubstans per standardvolym luft (mg/l).

viii) NOAEL är förkortningen för no observed adverse effect levels och är den högsta dos eller exponeringsnivå då inga negativa behandlingsrelaterade resultat observeras.

ix) Toxicitet vid upprepad dosering/subkronisk toxicitet omfattar de skadliga effekter som uppträder hos försöksdjur till följd av upprepad daglig dosering med, eller exponering för, en kemikalie under en kort tid av deras förväntade livslängd.

x) Maximalt tolererad dos (MTD) är den högsta dosnivå som framkallar tecken på toxicitet utan att i någon högre grad påverka överlevnaden i det försök i vilket den används.

xi) Hudirritation är framkallandet av inflammatoriska förändringar i huden efter applicering av testsubstansen.

xii) Ögonirritation är framkallandet av förändringar i ögonen efter det att en testsubstans applicerats på ögats främre yta.

xiii) Hudsensibilisering (allergisk kontaktdermatit) är en immunologiskt utlöst kutan reaktion på ett ämne.

xiv) Frätning är framkallandet av irreversibla vävnadsskador i huden efter applicering av en testsubstans under tidsrymder på mellan 3 minuter och 4 timmar.

xv) Toxikokinetik är studiet av absorption, distribution, metabolism och utsöndring av testsubstanser.

xvi) Absorption är den eller de processer genom vilka ett tillfört ämne tränger in kroppen.

xvii) Utsöndring är den eller de processer genom vilka ett tillfört ämne eller dess metaboliter avlägsnas från kroppen.

xviii) Distribution är den eller de processer genom vilka det upptagna ämnet eller dess metaboliter fördelar sig i kroppen.

xix) Metabolism är den eller de processer genom vilka de tillförda ämnena förändras strukturellt i kroppen genom enzymatiska eller icke enzymatiska reaktioner.

B.I Akut toxicitet - toxicitet vid upprepad dosering/subkronisk toxicitet

En testsubstans akuta toxicitet samt organspecifika eller systemiska toxicitet kan bedömas genom en rad toxicitetstester (metoderna B.1-B.5) genom vilka efter en tillförd dos en preliminär indikation på toxiciteten kan fås.

Beroende på hur giftigt ett ämne är kan ett "limit-test"-förfarande övervägas i fråga om ett komplett LD50-test, även om inget "limit-test" anges för inhalationstester eftersom det inte varit möjligt att definiera ett enhetligt gränsvärde för exponering genom inandning.

Metoder som innebär användningen av så få djur som möjligt och som minskar deras lidande i största möjliga utsträckning bör övervägas, t.ex. metoder med fast dosnivå (metod B.1a) och metoden för bestämning av akut toxicitetsklass (metod B.1c). Vid tester på nivå 1 kan undersökning av en andra djurart komplettera slutsatserna från den första undersökningen. I sådana fall får en standardtestmetod användas eller så kan metoden anpassas efter ett mindre antal djur.

Testet av toxiciteten efter upprepad dosering (metoderna B.7, B.8 och B.9) omfattar utvärdering av de toxikologiska effekterna av upprepad exponering. Härvidlag betonas behovet av noggranna kliniska observationer av djuren i syfte att få fram så mycket information som möjligt. Dessa tester torde bidra till att identifiera målorgan för toxiciteten, toxicitet och icke-toxiska doser. Ytterligare fördjupade undersökningar av dessa aspekter kan komma att krävas vid långvariga studier (metoderna B.26-B.30 och B.33).

B.II Mutagenicitet - genotoxicitet

Mutagenicitet innebär induktion av permanenta förändringar i mängden av eller strukturen hos det genetiska materialet i en cell eller organism. Dessa förändringar, `mutationer`, kan omfatta en enstaka gen eller gensegment, ett genblock eller hela kromosomer. Effekterna på hela kromosomer kan vara strukturella eller numeriska.

Ett ämnes mutageniska verkan undersöks genom in vitro-försök av gen (punkt) mutationer i bakterier (metod B.13/14) och/eller av strukturella kromosomskador i däggdjursceller (metod B.10).

Även in vivo-förfaranden är godtagbara, t.ex. mikrokärntest (metod B.12) eller metafasanalys i ryggmärg (metod B.11). I avsaknad av starka motargument föredras dock in vitro-metoder.

I fråga om högre produktionsvolymer kan vidare tester krävas för att undersöka mutagenicitet ytterligare eller för att testa cancerogenicitet och/eller för att utföra eller följa upp en riskutvärdering, och dessa tester kan användas för flera olika syften: För att bekräfta erhållna resultat i grundomgången; för att initiera eller utvidga in vivo-studier.

För dessa syften omfattar metoderna B.15-B.25, både in vivo och in vitro, eukariotiska system och en utvidgad rad biologiska sluteffekter. Testerna ger information om punktmutationer och andra sluteffekter i organismer som är mer komplexa än den bakterie som används i fråga om grundomgångens uppgifter.

Om ett program för vidare mutagenicitetstester övervägs bör detta som allmän princip utformas så att det ger ytterligare relevant information om ämnets mutageniska eller cancerogena potential.

De konkreta tester som kan vara lämpliga i ett särskilt fall beror på flera faktorer, inbegripet ämnets kemiska och fysikaliska egenskaper, resultaten av de inledande bakteriella och cytogenetiska försöken, ämnets metaboliska profil, resultaten av övriga toxicitetstester och ämnets kända användningsområden. Med tanke på de varierande faktorer som bör beaktas är det därför inte lämpligt med en strikt plan för urval av tester.

Vissa allmänna principer för testmetoder föreskrivs i direktiv 93/67/EEG men tydliga teststrategier förekommer också i det tekniska vägledningsdokumentet för riskutvärdering, trots att detta är flexibelt och kan anpassas på lämpligt sätt till särskilda omständigheter.

Metoder för ytterligare undersökning anges gruppvis nedan, indelade efter sin principiella genetiska sluteffekt:

Test av gen (punkt) mutationer

a) Framåt- eller återmutationstester med användning av eukaryotiska mikroorganismer (Saccharomyces cerevisiae) (metod B.15).

b) In vitro-tester av framåtmutation i däggdjursceller (metod B.17).

c) Könsbundet recessivt letalt test på Drosophila melanogaster (metod B.20).

d) In vivo-test för undersökning av somatisk cellmutation: Fläcktest på mus (metod B.24).

Test av kromosomskador

a) Cytogenetiska in vivo-försök på däggdjur. Metafasanalys i ryggmärg in vivo kan övervägas om den inte omfattades av den inledande bedömningen (metod B.11). Därutöver kan könscellers cytogenetik undersökas in vivo (metod B.23).

b) Cytogenetiska in vitro-försök på däggdjur, om detta inte omfattades av den inledande bedömningen (metod B.10).

c) Dominant letalt test på gnagare (metod B.22).

d) Test avseende ärftlig translokation på mus (metod B.25).

Genotoxiska effekter - effekter på DNA

Genotoxicitet, identifierad som potentiellt skadliga effekter på det genetiska materialet som inte nödvändigtvis hänger samman med mutagenicitet, får anges som orsakad skada på DNA utan direkta bevis för mutation. Följande metoder som utnyttjar eukaryotiska mikroorganismer eller däggdjursceller kan vara lämpliga för sådana tester:

a) Mitotisk rekombination med Saccharomyces cerevisiae (metod B.16).

b) DNA-skador och DNA-reparation - felaktig DNA-syntes - däggdjursceller (in vitro) (metod B.18).

c) Undersökning av systerkromatidbyten med däggdjursceller (in vitro) (metod B.19).

Alternativa metoder för undersökning av cancerogen potential

Det finns tester för att mäta ett ämnes potential att inducera morfologiska och beteendemässiga förändringar i cellkulturer som tros vara förbundna med maligna transformationer in vivo (metod B.21). Ett rad olika celltyper och kriterier för transformation kan användas.

Riskbedömning av ärftliga verkningar hos däggdjur

Det finns metoder för att mäta sådana ärftliga verkningar hos intakta däggdjur som framkallats av gen(punkt)mutationer, t.ex. det särskilda locustestet med mus för att mäta könscellförändringar i första generationen (finns inte med i denna bilaga), eller av kromosomförändringar, t.ex. testet för ärftlig translokation med mus (metod B.25). Sådana metoder kan användas vid bedömning av ett ämnes eventuella genetiska risk för människor. Med tanke på dessa testers komplexitet och det mycket stora antal djur som krävs, särskilt för det specifika locustestet, krävs det starka motiv innan dessa tester utförs.

B.III Cancerogenicitet

Kemikalier kan beskrivas som genotoxiska eller icke genotoxiska cancerogener beroende på den förmodade verkningsmekanismen.

Pre-screeninginformation om ett ämnes genotoxikologiska cancerogena potential kan erhållas genom mutagenicitets- eller genotoxicitetstest. Ytterligare information kan erhållas genom upprepad dosering och tester av subkronisk eller kronisk toxicitet. Toxicitetstestet genom upprepad dosering, metod B.7 och långvariga tester med upprepad dosering omfattar utvärdering av sådana histopatologiska förändringar som observeras vid toxicitetstester med upprepad dosering, t.ex. hyperplasi i vissa vävnader som kan vara relevanta. Dessa tester och toxikokinetiska uppgifter kan bidra till att identifiera kemikalier med cancerogen verkan, vilket kan komma att kräva ytterligare fördjupade studier av denna aspekt, genom ett cancerogenicitetstest (metod B.32) eller ofta genom ett kombinerat test avseende kronisk toxicitet och cancerogenicitet (metod B.33).

B.IV Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet kan spåras på olika sätt, t.ex. försämrad reproduktionsfunktion eller -kapacitet hos hannar och honor, identifierade som "effekter på fertiliteten", eller som orsak till icke ärftliga skadliga effekter på avkomman, identifierade som "utvecklingstoxicitet", vilket även omfattar teratogenicitet och effekter under distadiet.

Som ett led i tester av utvecklingstoxicitet inriktas testmetoden (B.31) i fråga om teratogenicitetsstudier främst på oral tillförsel. Alternativt kan andra intagsvägar användas beroende på testsubstansens fysikaliska egenskaper eller de tänkbara vägar på vilka människor exponeras för ämnet. I sådana fall bör testmetoden på lämpligt sätt anpassas till att beakta lämpliga komponenter i testmetoder om 28 dagar.

Om ett reproduktionstest (fertilitetstest) på tre generationer krävs kan den metod som beskrivs för reproduktionstest på två generationer (metod B.35) utvidgas till att omfatta den tredje generationen.

B.V Neurotoxicitet

Neurotoxicitet kan spåras på olika sätt, t.ex. genom funktionsförändringar eller strukturella och biokemiska förändringar i det centrala eller perifera nervsystemet. En preliminär indikation av neurotoxicitet kan erhållas genom akut toxicitetstest. Toxicitetstestet med upprepad dosering, metod B.7, omfattar en utvärdering av neurotoxikologiska effekter, och behovet av noggranna kliniska observationer av djuret betonas i syfte att erhålla så mycket information som möjligt. Metoden torde bidra till att identifiera kemikalier med potentiell neurotoxisk verkan, vilket kan komma att kräva ytterligare fördjupade tester av den aspekten. Därutöver är det viktigt att beakta ämnets potential att orsaka specifika neurotoxiska effekter som inte kan spåras genom andra toxicitetsstudier. T.ex. har det observerats att vissa organiska fosforföreningar har orsakat fördröjd neurotoxicitet och kan bedömas med hjälp av metoderna B.37 och B.38 genom exponering för en enstaka dos eller upprepad dosering.

B.VI Immunotoxikologi

Immunotoxicitet kan spåras på olika sätt, t.ex. genom immunsuppression eller ökad mottaglighet i immunsystemet, som resulterat i antingen överkänslighet eller autoimmun reaktion. Toxicitetstestet med upprepad dosering, metod B.7, omfattar utvärdering av immunotoxiska effekter. Metoden torde bidra till att identifiera kemikalier med immunotoxisk potential som kan kräva ytterligare fördjupade studier av denna aspekt.

B.VII Toxikokinetik

Toxikokinetiska undersökningar kan vara till hjälp vid tolkning och utvärdering av uppgifter om toxicitet. Undersökningarna är avsedda att belysa särskilda aspekter av kemikaliens toxicitet vid tester och resultaten kan komma att bidra till utformningen av ytterligare toxicitetsundersökningar. Avsikten är inte att alla parametrar behöver bestämmas i samtliga fall. Hela sekvensen av toxikokinetiska tester (absorption, utsöndring, distribution och metabolism) kommer att krävas endast i sällsynta fall. I fråga om vissa produkter kan en förändrad sekvens vara tillrådlig, eller så räcker ett test med en enstaka dos (metod B.36).

Uppgifter om testsubstansens kemiska struktur och fysikaliskt-kemiska egenskaper kan dessutom ge en indikation om absorptionsförmågan vid en bestämd tillförselväg, liksom upplysa om ämnets beteende i fråga om metabolism och distributionen i vävnaderna. Uppgifter om toxikokinetiska parametrar kan dessutom finnas tillgängliga från tidigare undersökningar om toxicitet och toxikokinetik.

C. BESKRIVNING AV TESTSUBSTANSEN

Testsubstansens sammansättning, inbegripet de viktigaste orenheterna, och dess relevanta fysikaliskt-kemiska egenskaper, inbegripet ämnets stabilitet, skall vara kända innan en toxicitetsundersökning inleds.

Testsubstansens fysikaliskt-kemiska egenskaper ger viktig vägledning vid val av tillförselväg, utformning av varje enskild undersökning samt hantering och lagring av testsubstansen.

En analysmetod för kvalitativ och kvantitativ bestämning av testsubstansen (om möjligt inbegripet viktiga orenheter) i doseringsmediet och i biologiska material bör utvecklas innan en undersökning inleds.

Alla uppgifter om identifiering av testsubstansen, dess fysikaliskt-kemiska egenskaper, renhet och beteende bör omfattas av testrapporten.

D. DJURVÅRD

En strikt kontroll av miljöförhållandena samt tillämpliga djurvårdsmetoder är grundläggande i fråga om toxicitetstester.

i) Förvaltningsförhållanden

Miljön i försöksdjurens rum eller burar skall vara avpassade efter djurarten. Lämpliga betingelser för råttor, möss och marsvin är en rumstemperatur på 22±3 °C med en relativ luftfuktighet på 30-70 %. För kaniner och marsvin bör temperaturen hållas vid 20±3 °C med en relativ luftfuktighet på 30-70 %.

Vissa testmetoder är särskilt känsliga för temperatureffekter och i dessa fall ingår detaljuppgifter om lämpliga betingelser i metodbeskrivningen. I alla undersökningar av toxiska effekter skall temperaturen och luftfuktigheten kontrolleras, registreras och anges i den slutliga testrapporten.

Artificiell belysning bör användas, med en dygnsrytm på 12 timmar ljus, 12 timmar mörker. Detaljuppgifter om belysningsrytmen skall registreras och anges i den slutliga testrapporten.

Om inte annat anges för metoden får djuren inhysas individuellt eller i små grupper av samma kön; i fråga om grupper bör högst fem djur inhysas i varje bur.

I rapporter om djurförsök är det viktigt att ange vilken typ av bur som används och antalet djur i varje bur, både under exponering för det kemiska ämnet och under en påföljande observationstid.

ii) Utfodring

Fodret skall uppfylla alla näringsmässiga krav som kan ställas för den djurart som används i försöket. Om testsubstansen tillförs djuren via fodret kan näringsvärdet sjunka till följd av en samverkan mellan ämnet och någon beståndsdel i fodret. Möjligheten av en sådan reaktion skall övervägas vid tolkningen av testresultaten. Konventionellt laboratoriefoder får användas tillsammans med obegränsade mängder vatten. Valet av foder kan påverkas av behovet av att säkerställa en lämplig blandning med testsubstansen när denna tillförs enligt denna metod.

I fodret får inte finnas störande koncentrationer av föroreningar som man vet påverkar toxiciteten.

E. DJURSKYDD

Vid utarbetande av testmetoder har djurskyddet beaktats. Nedan följer några exempel, men förteckningen är inte uttömmande. Den exakta ordalydelsen eller de exakta villkoren bör läsas i anvisningarna för respektive metod:

- Vid bestämning av toxicitet genom oralt upptag bör två alternativa metoder användas, förfarandet med fast dos och metoden för bestämning av akut toxicitetsklass. Förfarandet med fast dos har inte döden som specifik sluteffekt och förbrukar färre djur. Metoden för bestämning av akut toxicitetsklass förbrukar i genomsnitt 70 % färre djur än oraltest B.1 för akut toxicitet. Båda dessa alternativa metoder innebär mindre smärta och lidande än de klassiska metoderna.

- Antalet förbrukade djur reduceras till ett vetenskapligt godtagbart minimum: Endast fem djur av samma kön testas per dosnivå i fråga om metoderna B.1 och B.3; endast 10 djur (och endast 5 i den negativa kontrollgruppen) används för bestämning av hudsensibilisering genom maximeringstest på marsvin (metod B.6). Även antalet djur som krävs för den positiva kontrollen vid test av mutagenicitet in vivo minskas (metoderna B.11 och B.12).

- Djurens smärta och lidande under testerna minimeras. Djur som visar allvarliga och ihållande tecken på stress och smärta kan behöva avlivas på ett skonsamt sätt. Dosering av testsubstanser på ett sätt som är känt för att orsaka svår smärta och lidande på grund av frätning eller irriterande egenskaper behöver inte utföras (metoderna B.1, B.2 och B.3).

- Tester med irrelevant höga doser undviks genom införande av "Limit-test"er, inte bara i fråga om tester av akut toxicitet (metoderna B.1, B.2 och B.3) utan också i fråga om in vivo-tester av mutagenicitet (metoderna B.11 och B.12).

- En strategi i fråga om tester av irriterande ämnen gör det numera möjligt att inte utföra test eller att reducera testerna till studiet av ett enstaka djur, om tillräckliga vetenskapliga bevis kan erhållas.

Sådana vetenskapliga bevis kan baseras på testsubstansens fysikaliskt-kemiska egenskaper, resultaten av redan utförda tester eller resultaten av in vitro-tester som utvärderats grundligt. Om exempelvis en undersökning av akut toxicitet via huden utförs med "Limit-test" dosen för ämnet (metod B.3) och ingen hudirritation observeras kan ytterligare tester av hudirritation (metod B.4) vara överflödig. Material som visat tydlig frätning eller allvarlig hudirritation en undersökning av hudirritation (metod B.4) bör inte testas vidare i fråga om ögonirritation (metod B.5).

F. ALTERNATIVA TESTER

För Europeiska unionen är det ett vetenskapligt mål att utveckla och validera alternativa metoder som kan ge samma informationsnivå som nuvarande djurförsök, men som använder färre djur, orsakar mindre lidande eller undviker användning av djur fullständigt.

När sådana metoder blir tillgängliga skall de om möjligt beaktas för riskbedömning och efterföljande klassificering och märkning av eventuella risker.

G. UTVÄRDERING OCH TOLKNING

När tester utvärderas och tolkas skall begränsningarna för i vilken utsträckning resultaten av djurförsök och in vitro-undersökningar går att tillämpa på människor beaktas och därför får bevis för negativa effekter på människor i förekommande fall användas som bekräftelse av testresultaten.

Dessa resultat kan användas för klassificering och märkning av nya och befintliga kemikalier i fråga om hälsoeffekter för människor, på grundval av deras inneboende egenskaper, och då de identifierats och kvantifierats med hjälp av dessa metoder. Motsvarande kriterier i bilaga VI för klassificering och märkning avser också sluteffekterna för de testprotokoll som omfattas av dessa testmetoder.

Resultaten kan också användas för undersökningar av riskutvärdering, för nya och befintliga kemikalier; lämpliga teststrategier för dessa ändamål anges i motsvarande vägledningsdokument.

H. LITTERATURHÄNVISNINGAR

De flesta av dessa metoder har utvecklats inom ramen för OECD:s program för riktlinjer för tester och bör utföras i enlighet med principerna för god laboratoriepraxis, i syfte att så långt möjligt säkerställa `ömsesidigt godtagande av uppgifter`.

Ytterligare information finns i de hänvisningar som görs i OECD:s riktlinjer och relevant litteratur som publicerats på annat håll."

BILAGA IV B

"B.1 c AKUT TOXICITET (ORAL) - METOD FÖR BESTÄMNING AV AKUT TOXICITETSKLASS

1. METOD

1.1 Inledning

Metoden för bestämning av akut toxicitetsklass ger information både vad gäller riskbedömning och riskklassificering.

Metoden använder tre fasta doser med lämpliga intervall för att göra det möjligt att försöksrangordna en produkt på grundval av undersökningsresultaten. Dessutom är det enligt det förfarande som beskrivs i denna testmetod möjligt att välja ytterligare tre fasta doser vilka antingen kan användas som alternativ vid givna tidpunkter för beslut eller som valmöjlighet vid ytterligare tester. Användning av (någon av) tilläggsdoserna kan övervägas om en närmare bestämning är önskvärd eller nödvändig.

Metoden bygger på bestämda utgångsdoser och är inte avsedd att tillåta beräkning av ett exakt LD50 men gör det möjligt att bestämma en exponeringsskala där döden förväntas inträffa, eftersom död hos en del av försöksdjuren fortfarande är den huvudsakliga sluteffekten vid detta test. Testresultaten bör möjliggöra klassificering i enlighet med kriterierna i bilaga VI. Beroende på tillvägagångssättets sekventiella karaktär kan testet utföras under en längre period än det förfarande som beskrivs i B.1. Den stora fördelen med metoden är att den kräver ett lägre antal djur än både testet av akut toxicitet (oralt) (B.1) och den alternativa metoden med fast dos (B.1a).

Se även Allmän inledning, del B.

1.2 Definitioner

Se även Allmän inledning, del B.

1.3 Princip för testmetoden

Testsubstansen ges oralt i en av de bestämda doserna till en grupp försöksdjur. Ämnet testas enligt ett stegvist förfarande, varvid tre djur av samma kön används i varje steg. Det är inte nödvändigt att utföra en inledande pilotstudie. Avsaknad eller närvaro av substansrelaterad död hos djuren vid ett steg kommer att bestämma nästa steg, dvs.

- inga ytterligare tester krävs,

- nästa steg kommer att utföras med samma dos men med djur av det motsatta könet,

- nästa steg kommer att utföras med närmaste högre eller lägre dos.

1.4 Beskrivning av testmetod

1.4.1 Förberedelser

Friska unga vuxna djur väljs ut slumpvis, märks för att möjliggöra individuell identifiering och hålls i sina burar minst fem dagar innan försöket påbörjas för att möjliggöra anpassning till laboratorieförhållandena. Djuren får hållas i burar i grupper av samma kön och dos, men antalet djur per bur får inte påverka möjligheterna till tydliga observationer av varje individ.

Testsubstansen ges som engångsdos till djuren genom sondmatning med magsond eller lämplig intubationskanyl.

Vid behov löses eller suspenderas testsubstansen i lämplig vehikel. Det rekommenderas att i första hand om möjligt använda vattenlösning eller vattensuspension, därnäst oljelösning eller oljeemulsion (t.ex. majsolja) och därefter möjligen lösning i andra vehiklar. I fråga om icke vattenbaserande vehiklar bör vehikelns toxiska egenskaper vara kända; i annat fall bör dessa bestämmas före försöket.

Djuren bör fasta före doseringen (t.ex. över natten i fråga om råttor och 3-4 timmar i fråga om möss); däremot får de dricka vatten.

1.4.2 Försöksförhållanden

1.4.2.1 Försöksdjur

Om det inte finns skäl däremot används i första hand råttor. Honorna skall inte ha fått ungar och inte vara dräktiga.

Då undersökningen påbörjas bör viktvariationen mellan de använda djuren vara minimal och inte överstiga ±20 % av vardera könets genomsnittsvikt.

1.4.2.2 Antal och kön

Tre djur av samma kön används för varje steg. Vilket som helst av könen kan användas under inledningssteget.

1.4.2.3 Dosnivåer

Den dosnivå som skall användas som utgångsdos väljs från en av de tre fasta dosnivåerna, dvs. 25, 200 eller 2 000 mg/kg kroppsvikt. Utgångsdosnivån bör vara den som troligen orsakar död hos åtminstone några av de doserade djuren. Beroende på vilken utgångsdos som används kan ett av de flödesscheman som beskrivs i bilaga 1 användas.

Vid val av kön och utgångsdos bör all tillgänglig information användas, inbegripet information om strukturaktivitetssamband. Om det enligt informationen är osannolikt att döden inträffar vid den högsta dosnivån (2 000 mg/kg kroppsvikt) bör ett "Limit-test" utföras. Om det inte finns någon information om det ämne som skall testas rekommenderas av djurskyddsskäl att utgångsdosen 200 mg/kg kroppsvikt används.

Ibland kan det vara önskvärt att uppnå mer detaljerad information än vad som skulle vara möjligt efter att ha utfört försöket med de tre fasta dosnivåerna 25, 200 och 2 000 mg/kg kroppsvikt. I sådana fall får ytterligare tester med de fasta tilläggsdoserna 5, 50 eller 500 mg/kg kroppsvikt övervägas.

Doser som man vet orsakar uppenbar smärta och lidande på grund av frätande eller allvarligt irriterande verkan behöver inte ges.

Tidsintervallet mellan behandlingsgrupperna bestäms med utgångspunkt från den tidpunkt då tecken på toxicitet uppträder, deras varaktighet och hur allvarliga de är. Behandling av djur av det motsatta könet eller vid nästa dosnivå bör inte ske förrän man förvissat sig om att de tidigare doserade djuren överlever.

1.4.2.4 "Limit-test"

Ett "limit-test" på dosnivån 2 000 mg/kg kroppsvikt får utföras med tre djur av vardera könet. Om substansrelaterad död framkallas kan ytterligare test med 200 mg/kg (eller 500 mg/kg) kroppsvikt behöva utföras.

1.4.2.5 Observationsperiod

Djuren bör normalt observeras under 14 dagar, med undantag för om djuren behöver tas ur försöket och avlivas av djurskyddsskäl eller om de hittas döda. Observationsperiodens längd bör dock inte fastställas strikt. Den bör bestämmas på grundval av toxiska reaktioner, när dessa börjar visa sig och återhämtningsperiodens längd och kan därför förlängas vid behov. De tidpunkter vid vilka tecken på toxicitet uppträder och försvinner är viktiga, särskilt om det finns en tendens till fördröjda toxiska symtom. Alla observationer skall registeras systematiskt med individuella uppgifter för varje djur.

1.4.3 Förfarande

Efter fasteperioden bör djuren vägas innan de tillförs testsubstansen. Efter det att testsubstansen tillförts utfodras inte djuren på ytterligare 3-4 timmar. Om en dos tillförs i fraktioner under en viss period kan det vara nödvändigt att utfodra djuren och ge dem vatten, beroende på periodens längd.

Den största vätskevolym som kan tillföras vid ett och samma tillfälle beror på försöksdjurens storlek. I fråga om gnagare bör volymen normalt inte överstiga 1 ml/100 g kroppsvikt; i fråga om vattenlösningar kan dock 2 ml/100 g kroppsvikt övervägas. Variationer i testvolymen bör minimeras genom att koncentrationen justeras för att säkerställa konstant volym vid alla dosnivåer. Om en enstaka dos inte är möjlig får en dos som tillförs i fraktioner ges under en period på högst 24 timmar.

Detaljer i testförfarandet beskrivs i bilaga 1.

1.4.3.1 Allmänna observationer

Noggranna kliniska observationer bör göras minst två gånger under doseringsdagen eller oftare om detta är befogat på grund av djurets reaktion på behandlingen, och därefter minst en gång per dag. Djur som hittas döende och djur som visar tecken på allvarlig smärta och ihållande lidande bör avlivas på ett skonsamt sätt. Djur som avlivas av humanitära skäl skall betraktas på samma sätt som djur som avlider till följd av försöket.

Om djur avlivas av humanitära skäl eller påträffas döda skall tidpunkten då döden inträffade registeras så exakt som möjligt. Om djuren fortsätter att visa tecken på toxicitet krävs ytterligare observationer. Observationerna skall omfatta hud- och pälsförändringar, ögon och selmhinnor och även respirations- och cirkulationssystem, autonoma och centrala nervsystemet samt motorisk aktivitet och beteendemönster. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt observation av skälvningar, kramper, salivering, diarré, slöhet, sömn och medvetslöshet.

Samtliga observationer skall registeras systematiskt med individuella noteringar för varje djur.

1.4.3.2 Kroppsvikt

Alla djur bör vägas strax innan testsubstansen tillförs och därefter minst en gång i veckan. Viktförändringar bör beräknas och noteras. Mot slutet av försöket vägs djuren innan de avlivas skonsamt.

1.4.3.3 Obduktion

Alla försöksdjur, inbegripet de som dör under försöket eller avlägsnas från försöket, skall obduceras. Alla patologiska förändringar skall noteras för varje djur. Mikroskopisk undersökning av organ som visar tecken på patologiska förändringar hos djur som överlevt 24 timmar eller mer får också övervägas eftersom undersökningen kan ge värdefull information.

2. DATA

Individuella uppgifter för varje djur bör finnas tillgängliga. Därutöver bör alla uppgifter sammanfattas i en tabell som för varje försöksgrupp visar antalet använda djur, antalet djur som visar tecken på toxicitet, antalet djur som påträffats döda under försöket eller som avlivats av humanitära skäl, tidpunkten för döden för varje individ, en beskrivning av och tidsförloppet för toxiska effekter och reversibilitet samt obduktionsresultat.

En allmän vägledning för tolkning av resultaten inför klassificeringen ges i bilaga 2.

3. RAPPORTERING

Försöksrapport

Försöksrapporten skall om möjligt innehålla följande uppgifter:

Försöksdjur:

- Art/stam.

- Djurens mikrobiologiska status, om denna är känd.

- Djurens antal, ålder och kön.

- Ursprung, försöksförhållanden, foder etc.

- Djurens individuella vikt vid början av försöket, därefter vikten med en veckas mellanrum och vid försökets slut.

Försöksförhållanden:

- Motivering för val av vehikel, om annan än vatten.

- Utförliga uppgifter om tillförsel av testsubstansen, inbegripet dosvolymer och tidpunkt för dosering.

- Utförliga uppgifter om foder- och vattenkvalitet (inbegripet typ och källa, vattenkälla).

- Motivering för val av utgångsdos.

Resultat:

- Tabeller över reaktionsdata per kön och dosnivå för varje djur (dvs. djur som visar tecken på toxicitet inbegripet dödsfall samt effekternas art, allvar och varaktighet).

- Tidsförlopp från det att tecken på toxicitet uppträder och om dessa var reversibla för varje individ.

- Obduktionsresultat och eventuella histopatologiska resultat för varje individ, om de finns tillgängliga.

Diskussion om resultaten.

Slutsatser.

4. HÄNVISNINGAR

Denna metod motsvarar OECD TG 423.

BILAGA 1

FÖRSÖKSFÖRFARANDE

1. I enlighet med punkt 1.4.2.3 bör utgångsdosen vara den dos som sannolikt orsakar döden för åtminstone några av de doserade djuren. Information som kan användas för val av utgångsdos omfattar följande:

- Uppgifter om fysikaliskt-kemiska egenskaper.

- Strukturaktivitetssamband.

- Samtliga uppgifter från andra toxicitetstester.

- Förmodad användning av testsubstansen.

2. För varje utgångsdos visar de respektive testscheman som omfattas av denna bilaga vilket förfarande som skall följas. Beroende på antalet skonsamt avlivade eller döda djur skall försöksförfarandet följa de angivna pilarna.

3. Om endast ett djur av det motsatta könet dör vid en utgångsdos på 25 eller 200 mg/kg kroppsvikt bör detta normalt inte leda till vidare försök. Om emellertid inga tecken på toxicitet uppträder hos de övriga fem djuren bör man vid obduktionen beakta möjligheten att mortaliteten inte varit substansrelaterad. I sådana fall bör försöket fortsättas med dosering på närmast högre nivå.

4. Om ett djur per kön dör vid en dos på 2 000 mg/kg kroppsvikt förväntas LD50-värdet överstiga 2 000 mg/kg kroppsvikt. Eftersom detta är ett gränsresultat bör dock reaktionen hos de återstående två djuren per kön observeras omsorgsfullt, och förekomsten av distinkta, tydliga tecken på toxicitet hos dessa djur kan mycket väl leda till en klassificering motsvarande ett LD50-värde på 2 000 mg/kg kroppsvikt eller lägre, eller motivera ytterligare tester vid samma dosnivå.

5. Förfarandet möjliggör försök med ytterligare tre fasta doser (alternativ 2). Detta alternativ kan antingen användas för att välja en alternativ dos vid en given tidpunkt för beslut eller för ytterligare försök efter att ha avslutat det aktuella försöket (alternativ 1). Försöksförfarandet enligt alternativ 1 anges med pilar i fetstil medan försöksförfarandet enligt alternativ 2 anges med tunna pilar.

a) Försöksförfarande med en utgångsdos på 25 mg/kg kroppsvikt

>Hänvisning till film>

b) Försöksförfarande med en utgångsdos på 200 mg/kg kroppsvikt

>Hänvisning till film>

c) Försöksförfarande med en utgångsdos på 2 000 mg/kg kroppsvikt

>Hänvisning till film>

BILAGA 2

TOLKNING AV RESULTAT BASERADE PÅ FÖRSÖK ENLIGT ALTERNATIV 1

De grå fälten under fältet: "Avsluta försöket" i de scheman som återges i denna bilaga representerar de värden som används vid klassificering. Efter försöksförfarandet enligt alternativ 1 följs relevant pil nedåt till det berörda grå fältet.

a) Tolkning av resultat baserade på försök enligt alternativ 1

Utgångsdos: 25 mg/kg kroppsvikt

>Hänvisning till film>

b) Tolkning av resultat baserade på försök enligt alternativ 1

Utgångsdos: 200 mg/kg kroppsvikt

>Hänvisning till film>

c) Tolkning av resultat baserade på försök enligt alternativ 1

Utgångsdos: 2 000 mg/kg kroppsvikt

>Hänvisning till film>

BILAGA IV C

"B.6 HUDSENSIBILISERING

1. METOD

1.1 Inledning

Kommentarer:

Testers noggrannhet och förmåga att spåra sådana ämnen som kan orsaka hudallergi hos människan anses betydelsefulla i ett klassificeringssystem för toxicitet som avser folkhälsan.

Det finns ingen enstaka testmetod som på ett lämpligt sätt kan identifiera samtliga de ämnen som kan vara sensibiliserande och som är relevant för alla ämnen.

Faktorer som ett ämnes fysikaliska egenskaper, inbegripet dess förmåga att penetrera huden, skall beaktas vid valet av test.

Två typer av test på marsvin har utvecklats: Ett test av adjuvanstyp i vilket man åstadkommer ett allergiskt tillstånd genom att upplösa eller suspendera (blanda) testsubstansen i Freunds Complete Adjuvant (FCA), och test av icke-adjuvanstyp.

Adjuvanstester är sannolikt mer precisa vad gäller att förutsäga ämnets eventuella kapacitet att orsaka hudsensibilisering hos människan än metoder där inte Freunds Complete Adjuvant används och de är därför att föredra.

Maximeringstest på marsvin (GPMT) används ofta som adjuvanstest. Trots att flera andra metoder kan användas för att upptäcka ett ämnes potentiella förmåga att orsaka hudsensibilisering anses maximeringsförsöket på marsvin vara den bästa metoden.

Icke-adjuvanstester (av vilka Buehler-testet föredras) med många kemiska klasser anses mindre känsliga.

I vissa fall anses det finnas goda skäl att välja Buehler-testet, som innebär lokal applicering i stället för den intradermala injektion som används i GPMT. Då Buehler-testet används skall detta vara vetenskapligt välmotiverat.

Här beskrivs GPMT och Buehler-testet. Andra metoder får användas, förutsatt att de är väldokumenterade och vetenskapligt motiverade.

Om en erkänd kontrollundersökning ger positiva resultat, kan testämnet betecknas som potentiellt sensibiliserande, och det behöver inte vara nödvändigt att genomföra ytterligare test på marsvin. Om en sådan kontrollundersökning dock ger negativt resultat skall ett test på marsvin genomföras enligt det förfarande som beskrivs i denna testmetod.

Se även Allmän inledning, del B.

1.2 Definitioner

Hudsensibilisering (allergisk kontaktdermatit): En immunologiskt utlöst kutan reaktion på ett ämne. Hos människan kan reaktionerna kännetecknas av klåda, hudrodnad, ödem, blemmor och blåsor eller en kombination av dessa. Andra arter kan reagera annorlunda så att endast hudrodnad och ödem observeras.

Induktionsexponering: En försöksexponering av ett försöksobjekt för en testsubstans i syfte att inducera hypersensibilitet.

Induktionsperiod: En period på minst en vecka som följer efter induktionsexponering då hypersensibilitet kan utvecklas.

Provokationsexponering: En försöksexponering av ett tidigare behandlat objekt för att testa ämnet efter en induktionsperiod i syfte att bestämma om objektet reagerar med hypersensibilitet.

1.3 Referensämnen

Den tillämpade försöksmetodens noggrannhet och tillförlitlighet bör utvärderas var sjätte månad genom användning av ämnen som är kända för att ha milda till moderata hudsensibiliseringsegenskaper.

I ett korrekt utfört test bör en reaktion på minst 30 % i adjuvanstest och minst 15 % i icke-adjuvanstest förväntas för milda/moderata sensibiliserande ämnen.

Följande ämnen är att föredra:

>Plats för tabell>

Då det är motiverat på grund av vissa omständigheter får andra kontrollämnen som uppfyller ovan angivna kriterier användas.

1.4 Princip för testmetoden

Försöksdjuren exponeras inledningsvis för testsubstansen genom intradermala injektioner och/eller epidermal applicering (induktionsexponering). Efter en paus på 10-14 dagar (induktionsperiod) under vilken en immunreaktion kan utvecklas exponeras djuren för en provokationsdos. Omfattningen och graden av hudens reaktion på provokationsexponeringen hos försöksdjuren jämförs med den som uppträder hos kontrollgruppens djur som under induktionsexponeringen får skenbehandling och därefter utsätts för provokationsexponering.

1.5 Beskrivning av testmetoderna

Om det anses nödvändigt att avlägsna testsubstansen görs det med vatten eller en lämplig lösning utan att befintlig reaktion eller hudens tillstånd ändras.

1.5.1 Maximeringstest på marsvin (GPMT)

1.5.1.1 Förberedelser

Friska unga vuxna albinomarsvin acklimatiseras till laboratoriemiljö under minst fem dagar före försöket. Före försöket väljs djuren ut slumpvis och fördelas i behandlingsgrupper. Pälsen avlägsnas genom klippning, rakning eller eventuellt kemiskt, beroende på vilken testmetod som används. Försiktighet skall iakttas för att inte skada huden. Djuren vägs innan försöket påbörjas och då det avslutas.

1.5.1.2 Försöksförhållanden

1.5.1.2.1 Försöksdjur

Vanliga stammar av albinomarsvin används.

1.5.1.2.2 Antal och kön

Hannar och/eller honor kan användas. Om honor används skall de inte ha fått ungar och inte vara dräktiga.

Minst 10 djur används i behandlingsgruppen och minst fem djur i kontrollgruppen. Om färre än 20 testdjur och 10 kontrolldjur har använts och det inte är möjligt att konstatera att testsubstansen är hudsensibiliserande, rekommenderas starkt tester med ytterligare djur upp till totalt 20 testdjur och 10 kontrolldjur.

1.5.1.2.3 Dosnivåer

Den testsubstanskoncentration som används vid varje induktionsexpondering skall tolereras väl av hela organismen och vara den högsta nivå som orsakar mild till måttlig hudirritation. Den koncentration som används vid provokationsexponering skall vara den högsta icke-irriterande dosen. Om nödvändigt, kan de lämpliga koncentrationerna fastställas med hjälp av en pilotundersökning med två eller tre djur. För detta ändamål bör användningen av FCA-behandlade djur beaktas.

1.5.1.3 Förfarande

1.5.1.3.1 Induktion

Dag 0 - behandlingsgrupp

Tre par intradermala injektioner på 0,1 ml ges i skuldertrakten, där pälsen avlägsnats, så att varje par injektioner görs på var sida om mittlinjen.

Injektion 1:a 1:1 blandning (viktprocent) FCA/vatten eller fysiologisk saltlösning.

Injektion 2: Testsubstansen i lämplig vehikel i vald koncentration.

Injektion 3: Testsubstansen i vald koncentration i en 1:1 blandning (viktprocent) FCA/vatten eller fysiologisk saltlösning.

I injektion 3 löses de vattenlösliga ämnena i vattenfasen innan de blandas med FCA. Fettlösliga eller olösliga ämnen suspenderas (blandas) i FCA innan de blandas med vattenfasen. Testsubstansens slutliga koncentration skall vara densamma som den i injektion 2.

Injektion 1 och 2 ges med ett kort intervall och närmast huvudet medan injektion 3 ges i testområdets nedersta del.

Dag 0 - kontrollgrupp

Tre par intradermala injektioner på 0,1 ml ges i samma område som på djuren i behandlingsgruppen.

Injektion 1:a 1:1 blandning (viktprocent) FCA/vatten eller fysiologisk saltlösning.

Injektion 2: Outspädd vehikel.

Injektion 3: En 50 % blandning av vehikeln i en 1:1 blandning (viktprocent) FCA/vatten eller fysiologisk saltlösning.

Dag 5-7 - behandlings- och kontrollgrupp

Om ämnet inte är hudirriterande behandlas testområdet, efter klippning eller rakning, ungefär 24 timmar före lokal applicering med 0,5 ml 10 % natriumlaurylsulfat i vaselin i syfte att orsaka lokal irritation.

Dag 6-8 - behandlingsgrupp

Pälsen avlägsnas på nytt från testområdet. Testsubstansen i lämplig vehikel fördelas på ett filterpapper (2 × 4 cm), appliceras på testområdet och hålls i kontakt med huden genom täckande förband under 48 timmar. Valet av vehikel skall vara välmotiverat. Fasta ämnen pulveriseras och införlivas i en lämplig vehikel. Vätskor kan om det är lämpligt appliceras outspädda.

Dag 6-8 - kontrollgrupp

Pälsen avlägsnas på nytt från testområdet. Vehikeln appliceras på liknande sätt på testområdet och hålls i kontakt med huden genom täckande förband under 48 timmar.

1.5.1.3.2 Provokation

Dag 20-22 - behandlings- och kontrollgrupp

Pälsen avlägsnas från behandlings- och kontrolldjurens flanker. En kompress eller kammare innehållande testsubstansen appliceras på djurens ena flank och, om relevant, en kompress eller kammare innehållande enbart vehikel på den andra flanken. Kompresserna hålls i kontakt med huden genom täckande förband under 24 timmar.

1.5.1.3.3 Observation och gradering: Behandlings- och kontrollgrupp

- Cirka 21 timmar efter det att kompressen avlägsnats rengörs det provocerade området och klipps eller rakas och vid behov avlägsnas pälsen med hårborttagningsmedel.

- Cirka tre timmar senare (ungefär 48 timmar från det att provokationsexponeringen påbörjats) observeras hudreaktionen och noteras i enlighet med graderingen i bilagan.

- Cirka 24 timmar efter föregående observation görs en andra observation (72 timmar) och resultaten noteras.

Blindläsning av test- och kontrolldjur rekommenderas.

Om det är nödvändigt för att klargöra resultaten från den första provokationen bör en andra provokation (dvs. en omprovokation) övervägas en vecka efter den första, i tillämpliga fall med en ny kontrollgrupp. En omprovokation får också göras på den ursprungliga kontrollgruppen.

Alla hudreaktioner och ovanliga resultat, inbegripet systematiska reaktioner, som orsakas av induktions- och provokationsförfarandena bör observeras och noteras i enlighet med graderingsskalan enligt Magnusson/Kligman (se bilagan). Övriga förfaranden t.ex. histopatologisk undersökning eller mätning av hudvecks tjocklek, bör utföras för att klargöra tveksamma reaktioner.

1.5.2 Buehler-test

1.5.2.1 Förberedelser

Friska unga vuxna albinomarsvins acklimatiseras till laboratoriemiljön under minst fem dagar före försöket. Före försöket väljs djuren ut slumpvis och fördelas i behandlingsgrupper. Pälsen avlägsnas genom klippning, rakning eller eventuell kemiskt, beroende på den testmetod som används. Försiktighet skall iakttas för att inte skada huden. Djuren vägs innan försöket påbörjas och då det avslutas.

1.5.2.2 Försöksförhållanden

1.5.2.2.1 Försöksdjur

Vanliga laboratoriestammar av albinomarsvin används.

1.5.2.2.2 Antal och kön

Hannar och/eller honor kan användas. Om honor används skall de inte ha fått ungar och inte vara dräktiga.

Minst 20 djur används i behandlingsgruppen och minst 10 djur i kontrollgruppen.

1.5.2.2.3 Dosnivåer

Testsubstansens koncentration anpassas till den högsta nivå som djuren har tolererat väl i varje induktionsstadium och skall vara den högsta nivå som orsakar mild till uthärdlig hudirritation. Den koncentration som används vid provokationsexponering skall vara den högsta icke-irriterade dosen. Om nödvändigt, kan de lämpliga koncentrationerna fastställas med hjälp av en pilotundersökning med två eller tre djur.

I fråga om vattenlösliga testmaterial är det lämpligt att använda vatten eller en icke-irriterande lösning av anjon-ytaktiva ämnen som vehikel. I fråga om övriga testmaterial är 80 % etanol/vatten att föredra för induktion och aceton för provokation.

1.5.2.3 Förfarande

1.5.2.3.1 Induktion

Dag 0 - behandlingsgrupp

Pälsen avlägsnas från ena flanken (klipps). Testkompressystemet dränks in med testsubstansen i lämplig vehikel (valet av vehikel skall vara välmotiverat; om lämpligt får testsubstanser i vätskeform appliceras outspädda). Testkompressystemet appliceras på testområdet och hålls i kontakt med huden med ocklusivkompress eller -kammare och lämpligt förband under sex timmar.

Testkompressystemet skall vara ocklusivt. En bomullskompress är lämplig och kan vara fyrkantig eller rund och cirka 4-6 cm². Fasthållning medelst lämpligt förband är lämpligt för att säkerställa ocklusion. Om omslag används kan ytterligare exponering krävas.

Dag 0 - kontrollgrupp

Pälsen avlägsnas från ena flanken (klipps). Endast vehikeln appliceras på liknande sätt som för behandlingsgruppen. Testkompressystemet hålls i kontakt med huden genom ocklusivkompress eller -kammare och lämpligt förband under sex timmar. Om det kan visas att en simulerad kontrollgrupp inte krävs kan en oexponerad kontrollgrupp användas.

Dag 6-8 och 13-15 - behandlings- och kontrollgrupp

Samma applicering som dag 0 utförs på samma testområde (vid behov efter avlägsnande av päls) på samma flank dag 6-8 och åter dag 13-15.

1.5.2.3.2 Provokation

Dag 27-29 - behandlings- och kontrollgrupp

Pälsen avlägsnas från den obehandlade flanken på behandlings- och kontrolldjuren (klippning). En ocklusivkompress eller -kammare innehållande lämplig mängd testsubstans appliceras vid maximal icke-irriterande koncentration, på den bakre obehandlade flanken på behandlings- och kontrolldjuren.

I relevanta fall appliceras också en ocklusivkompress eller -kammare på den främre obehandlade flanken på både behandlings- och kontrolldjur. Kompresserna eller kamrarna hålls i kontakt med huden genom lämpligt förband under sex timmar.

1.5.2.3.3 Observation och gradering

- Cirka 21 timmar efter det att kompressen tagits bort avlägsnas pälsen från provokationsområdet.

- Cirka tre timmar senare (ungefär 30 timmar efter det att provokationskompressen applicerades) observeras hudreaktionerna och noteras i enlighet med graderingen i bilagan.

- Cirka 24 timmar efter 30 timmars-observationen (ungefär 54 timmar efter det att provokationskompressen applicerades) observeras hudreaktionerna på nytt och noteras.

Blindläsning av test och kontrolldjur rekommenderas.

Om det är nödvändigt för att klargöra resultaten från den första provokationen bör en andra provokation (dvs. en förnyad provokation) övervägas en vecka efter den första, i tillämpliga fall med en ny kontrollgrupp. En förnyad provokation får också göras på den ursprungliga kontrollgruppen.

Alla hudreaktioner och ovanliga resultat, inbegripet systemiska reaktioner, som följer av induktions- och provokationsförfarandena bör observeras och noteras i enlighet med graderingsskalan enligt Magnusson/Kligman (se bilagan). Övriga förfaranden, t.ex. histopatologisk undersökning eller mätning av hudvecks tjocklek, får utföras för att klargöra tveksamma reaktioner.

2. DATA (GPMT OCH BUEHLER-TEST)

Uppgifterna bör sammanfattas i tabellform som i fråga om varje djur visar hudreaktioner vid varje observation.

3. RAPPORTERING (GPMT OCH BUEHLER-TEST)

Om ett screeningsförsök utförs före marsvinsförsöket skall en beskrivning av eller hänvisning till försöket (t.ex. Local Lymph Node Essay (LLNA), Mouse Ear Swelling Test (MEST), inbegripet uppgifter om förfarandet, lämnas tillsammans med de resultat som erhållits genom försöket och referensämnena.

Försöksrapport (GPMT och Buehler-test)

Försöksrapporten skall om möjligt innehålla följande uppgifter:

Försöksdjur:

- Art/stam för använda marsvin.

- Djurens antal, ålder och kön.

- Härkomst, miljöbetingelser, foder etc.

- Djurens individuella vikt vid försökets inledning.

Försöksförhållanden:

- Metod för förberedelse av kompressområde.

- Uppgift om använt kompressmaterial och kompressmetod.

- Resultat av förundersökning med slutsatser om de induktions- och provokationskoncentrationer som skall användas i försöket.

- Uppgift om förberedelse av testsubstans, applicering och borttagning.

- Motivering för val av vehikel.

- Vehikel- och testsubstanskoncentrationer som används vid induktions- och provokationsexponering och den totala mängd ämne som appliceras vid induktion och provokation.

Resultat:

- En sammanfattning av resultaten av den senaste kontrollen av känslighet och tillförlitlighet (se 1.3), inbegripet uppgift om ämne, koncentration och använd vehikel.

- Resultatet för varje djur inklusive graderingssystem.

- Redogörelse för arten och graden av observerade effekter.

- Eventuella histopatologiska resultat.

Diskussion om resultaten.

Slutsatser.

4. HÄNVISNINGAR

Denna metod motsvarar OECD TG 406.

Bilaga

>Plats för tabell>

"

BILAGA IV D

"B.7 28 DAGARS STUDIE AV TOXICITET MED UPPREPAD ORAL DOSERING

1. METOD

1.1 Inledning

Se Allmän inledning, del B.

1.2 Definitioner

Se Allmän inledning, del B.

1.3 Princip för testmetoden

Testsubstansen tillförs dagligen oralt i gradvist ökande doser till flera grupper försöksdjur, en dosnivå per grupp, under 28 dagar. Under doseringsperioden observeras djuren noggrant varje dag efter tecken på toxicitet. Djur som dör eller avlivas under försöket obduceras och vid försökets slut avlivas de överlevande djuren och obduceras.

Denna metod lägger större vikt vid de neurologiska effekterna som särskild sluteffekt samt behovet av noggranna kliniska observationer av djuren i syfte att erhålla mesta möjliga information. Metoden skall identifiera kemikalier med eventuell neurotoxisk verkan vilket kan motivera mer ingående undersökningar av den aspekten. Därutöver kan metoden ge indikationer på immunologiska och reproduktionstoxiska effekter.

1.4 Beskrivning av testmetoden

1.4.1 Förberedelser

Friska unga vuxna djur väljs slumpvis ut till kontroll- och dosgrupperna. Burarna bör ordnas så att eventuella effekter på grund av deras placering minimeras. Djuren identifieras individuellt och hålls i sina burar minst fem dagar innan försöket påbörjas för att de skall acklimatisera sig till laboratoriemiljön.

Testsubstansen tillförs via sondmatning, foder eller vatten. Den metod som väljs för oral tillförsel beror på syftet med studien och ämnets fysikaliskt-kemiska egenskaper.

Testsubstansen löses vid behov i lämplig vehikel. Om möjligt bör i första hand vattenlösning eller vattensuspension övervägas, följt av oljelösning eller oljeemulsion (t.ex. majsolja) samt därefter andra vehiklar. I fråga om andra vehiklar än vatten skall vehikelns toxiska egenskaper vara kända. Testsubstansens stabilitet i vehikeln bör fastställas.

1.4.2 Försöksförhållanden

1.4.2.1 Försöksdjur

Helst skall råttor användas även om andra gnagare kan användas. Vanligen använda laboratoriestammar av unga friska vuxna djur bör användas. Honorna skall inte ha fått ungar och inte vara dräktiga. Doseringen bör inledas snarast möjligt efter avvänjningen och under alla förhållanden innan djuren är nio veckor gamla.

Då undersökningen påbörjas bör variationen i vikt mellan de använda djuren vara minimal och inte överstiga ±20 % av vardera könets genomsnittsvikt.

Om upprepad oralstudie utförs som inledning till en långtidsstudie skall helst djur från samma stam och med samma ursprung användas i båda försöken.

1.4.2.2 Antal och kön

Minst 10 djur (fem honor och fem hannar) bör användas för varje dosnivå. Om avlivningar är inplanerade under försökets gång bör antalet djur ökas med det antal som avlivas innan försöket slutförts.

Därutöver bör en satellitgrupp på 10 djur (fem av vardera könet) behandlas med den höga dosnivån under 28 dagar och observeras angående reversibla eller kvarstående effekter eller fördröjt uppträdande av toxiska effekter under 14 dagar efter det att försöket avslutats. En satellitgrupp på 10 kontrolldjur (fem av vardera könet) skall också användas.

1.4.2.3 Dosnivåer

I allmänhet bör minst tre dosgrupper och en kontrollgrupp användas. Med undantag för behandling med testsubstansen bör djuren i kontrollgruppen hanteras på exakt samma sätt som djuren i dosgrupperna. Om en vehikel används vid tillförsel av testsubstansen bör kontrollgruppen tillföras vehikeln i den största dos som används.

Om det, efter utvärdering av andra uppgifter, inte förväntas några effekter vid en dos på 1 000 mg/kg kroppsvikt får ett "limit-test" utföras. Om det inte finns tillgång till relevant underlag får en pilotstudie genomföras till hjälp för att bestämma doser som skall användas.

Dosnivåerna bör väljas med hänsyn till eventuellt befintliga toxicitets- och toxikokinetiska uppgifter som finns tillgängliga för testsubstansen eller närbesläktade ämnen. Den högsta dosnivån bör väljas i syfte att inducera toxiska effekter utan att orsaka dödsfall eller allvarligt lidande. Därefter bör dosnivåerna väljas i fallande skala för att påvisa en dosrelaterad reaktion samt vid den lägsta dosnivån inga påvisbara skadliga effekter (NOAEL - no-observed-adverse effects). Två- till fyrdubbla dosintervall är ofta optimala för att fastställa de fallande dosnivåerna; tillägg av en fjärde testgrupp är att föredra framför användning av mycket breda intervall (t.ex. över faktor 10) mellan dosnivåerna.

För substanser som tillförs via foder eller dricksvatten är det viktigt att försäkra sig om att de kvantiteter av testsubstansen som används inte stör det normala näringsupptaget eller den normala vattenbalansen. När testsubstansen tillförs via fodret kan man använda antingen en konstant koncentration (ppm) eller en konstant dosnivå i förhållande till djurens kroppsvikt. Det använda alternativet skall anges. För ett ämne som tillförs genom sondmatning skall dosen ges vid samma tid varje dag och vid behov justeras för att hålla en konstant dosnivå i förhållande till djurens kroppsvikt.

Om försök med upprepad oral dosering används som förstudie till en långtidsstudie skall samma foder användas i båda försöken.

1.4.2.4 "Limit-test"

Om ett försök med en dosnivå om minst 1000 mg per kg kroppsvikt och dag eller, vid tillförsel i föda eller dricksvatten, en motsvarande andel i födan eller dricksvattnet (baserad på fastställd kroppsvikt) och med användning av det tillvägagångssätt som beskrivits för denna studie, inte ger några observerbara toxiska effekter och om toxicitet inte förväntas på grundval av uppgifter från strukturellt närbesläktade ämnen, kan en fullständig undersökning med tre dosnivåer anses överflödig. Ett "limit-test" används utom när exponering på människor visar att en högre dosnivå behövs.

1.4.2.5 Observationsperiod

Observationsperioden bör vara 28 dagar. Djur i en satellitgrupp avsedd för fortsatta observationer bör hållas i minst ytterligare 14 dagar utan behandling för att fördröjda eller kvarstående effekter eller återhämtning från toxiska effekter skall kunna upptäckas.

1.4.3 Förfarande

Djuren doseras med testsubstansen dagligen sju dagar per vecka under en period på 28 dagar. Dosering fem dagar per vecka måste motiveras. Om testsubstansen tillförs genom sondmatning skall ämnet ges till djuren i en enda dos via magsond eller lämplig intubationskanyl. Den största mängd vätska som kan tillföras vid ett och samma tillfälle beror på försöksdjurets storlek. Volymen bör inte överstiga 1 ml/100 g kroppsvikt utom i fråga om vattenlösningar då 2 ml/100 g kroppsvikt får användas. Med undantag för irriterande eller frätande ämnen som normalt visar kraftigare effekt med högre koncentration bör variationer i testvolymen minimeras genom justering av koncentrationen för att säkerställa en konstant volym på alla dosnivåer.

1.4.3.1 Generella observationer

Generella kliniska observationer bör göras minst en gång per dag, helst vid samma tidpunkt(er) varje dag och med hänsyn till de maximalt förväntade effekterna efter dosering. Djurens hälsostatus bör noteras. Minst två gånger per dag kontrolleras om djur är döende eller döda. Döende djur och djur som lider allvarligt bör avlägsnas, avlivas skonsamt och obduceras.

Noggranna kliniska observationer görs en gång av samtliga djur före den första exponeringen (för att möjliggöra jämförelser på samma objekt) och därefter minst en gång i veckan. Dessa observationer bör göras utanför buren på en "standardarena" och helst vid samma tidpunkt varje gång. Observationerna bör noteras noggrant, helst genom att poängsystem som definieras utförligt av testlaboratoriet. Minimala variationer i försöksbetingelserna bör eftersträvas, och observationerna skall helst utföras av någon som inte känner till behandlingen. De tecken som noteras bör omfatta, men inte begränsas till, förändringar av hud, hårrem, ögon och slemhinnor, uppträdande av sekret och utsöndringar samt autonom aktivitet (tårflöde, upprest hårrem, pupillstorlek, ovanligt andningsmönster). Förändringar i gång, hållning och reaktion på hantering liksom eventuella kramper eller spasmer, stereotypt beteende (t.ex. överdrivet putsande, repetetivt cirklande) eller bisarrt beteende (t.ex. självstympning, baklängesgång) bör också noteras.

Under den fjärde exponeringsveckan bör den sensoriska reaktionen på stimuli av olika slag utföras (t.ex. hörsel-, syn- och djupsensoriska stimuli) liksom bedömning av greppstyrka och motorisk aktivitet. Ytterligare uppgifter om de förfaranden som kan följas finns publicerad (se Allmän inledning, del B).

De funktionsobservationer som utförs under den fjärde exponeringsveckan kan utelämnas om en förstudie genomförs som inledning till ett efterföljande subkroniskt 90-dagarstest. I sådana fall bör funktionsobservationerna inkluderas i den efterföljande undersökning. Å andra sidan kan tillgång på uppgifter om funktionsobservationer från en förstudie med upprepad dosering öka möjligheterna att välja dosnivåer till en efterföljande subkronisk undersökning.

I undantagsfall får funktionsobservationerna också utelämnas för grupper som annars skulle visa tecken på toxicitet i en sådan utsträckning att det väsentligt skulle påverka utförandet av funktionsförsöket.

1.4.3.2 Kroppsvikt samt foder- och vattenkonsumtion

Alla djuren bör vägas minst en gång i veckan. Mätning av foder- och vattenkonsumtion bör göras minst en gång per vecka. Om testsubstansen tillförs via dricksvattnet bör även vattenkonsumtionen mätas minst en gång i veckan.

1.4.3.3 Hematologi

Följande hematologiska undersökningar bör göras då testperioden avslutas: hematokrit, hemoglobinkoncentration, räkning av röda blodkroppar, total- och differentialräkning av vita blodkroppar, blodplättsräkning samt ett mått på koaguleringstid och koaguleringsförmåga.

Blodprov bör tas från ett angivet ställe just före eller som ett led i avlivningsförfarandet och förvaras under lämpliga förhållanden.

1.4.3.4 Klinisk kemi

Kliniskt kemiska bestämningar för att undersöka större toxiska effekter i vävnader, särskilt effekter på lever och njurar, bör utföras på de blodprov som tas från samtliga djur strax före eller som ett led i avlivningsförfarandet (med undantag för de djur som hittas döende eller avlivas under försökets gång). Djuren bör fasta natten före blodprovstagningen (1). Undersökningar av serum eller plasma skall omfatta natrium, kalium, glukos, totalkolesterol, urinämne, kreatinin, totalprotein och albumin, minst två enzymer som indikerar effekter på leverceller (t.ex. alanin-aminotransferas, aspartat-aminotransferas, alkaliskt fosfatas, gamma-glutamyl-transpeptidas och sorbitol-dehydrogenas). Mätningar av ytterligare enzymer (från lever eller av annat ursprung) och gallsyror kan under vissa förhållanden ge användbar information.

(1) I fråga om vissa mätningar av serum och plasma, särskilt i fråga om glukos, är fasta under natten att föredra. Huvudskälet är att den ökade variation som skulle följa av icke-fastande skulle tendera att dölja mer subtila effekter och försvåra tolkningen. Å andra sidan kan fasta under natten påverka djurens generella metabolism och särskilt i utfordringsundersökningar störa den dagliga exponeringen för testsubstansen. Om djuren får fasta under natten bör de kliniskt kemiska analyserna göras efter det att funktionsobservationer utförts under försökets fjärde vecka.

Följande urinanalysbestämningar kan utföras frivilligt under sista veckan av försöket med samling av urin på fasta tider: utseende, volym, osmolalitet eller specifik vikt, pH, protein, glukos och blod eller blodceller.

Dessutom bör tester för att undersöka serummarkörer av allmänna vävnadsskador övervägas. Andra bestämningar som bör utföras, om testsubstansens kända egenskaper kan eller misstänks påverka närbesläktade metaboliska profiler, omfattar kalcium, fosfat, fastevärden av triglycerider, specifika hormoner, methemoglobin och kolinesteras. Dessa behöver identifieras för ämnen inom vissa grupper eller från fall till fall.

Generellt krävs flexibla tillvägagångssätt beroende på djurart och på den observerade eller förväntade effekten av ett givet ämne.

Om historiska basdata är otillräckliga bör hänsyn tas till hematologiska och kliniskt kemiska variabler innan doseringen påbörjas.

1.4.3.5 Obduktion

Samtliga djur i undersökningen bör underkastas en fullständig obduktion som omfattar yttre granskning av kroppen, alla kroppsöppningar liksom kranium, bröst- och bukhåla samt deras innehåll. Lever, njurar, binjurar, testiklar, bitestiklar, bräss, mjälte, hjärna och hjärta från samtliga djur skall putsas från angränsande vävnad och deras våtvikt vägas så snart möjligt efter dissekering för att undvika uttorkning.

Följande vävnader och organ bör bevaras i det mest lämpade mediet för histopatologiska undersökningar: alla stora skador, hjärnan (representativa regioner inbegripet storhjärna, lillhjärna och hjärnbrygga), ryggrad, magsäck, tunntarm och tjocktarm (inklusive Peyer's patches), lever, njurar, binjurar, mjälte, hjärta, bräss, sköldkörtel, luftstrupe och lungor (konserverade genom inflation med fixermedel och därefter immersion), könskörtlar, accessoriska könsorgan (t.ex. livmoder, prostata), urinblåsa, lymfkörtlar (helst en lymfkörtel som omfattar tillförselvägen och en annan långt från tillförselvägen för att täcka systematiska effekter), perifer nerv (ischias- eller tibialnerven), helst nära muskeln, och ett snitt av ryggmärgen (alternativt färskt benmärgsaspirat). Kliniska eller andra fynd indikerar att ytterligare vävnader behöver undersökas. Dessutom bör de organ bevaras som på grund av testsubstansens kända egenskaper förmodas vara målorgan.

1.4.3.6 Histopatologisk undersökning

En fullständig histopatologisk undersökning bör utföras på bevarade organ och vävnader från samtliga djur i kontroll- och högdosgrupperna. Undersökningarna bör utsträckas till djur i alla andra dosgrupper om behandlingsrelaterade förändringar observeras i de högre dosgrupperna.

Alla stora skador skall undersökas.

Om en satellitgrupp används bör histopatologisk undersökning utföras på de vävnader och organ som visat effekter i dosgrupperna.

2. DATA

Individuella data bör tillhandahållas. Därutöver bör alla data sammanfattas i en tabell som anger antalet djur i varje testgrupp vid försökets början, antalet djur som hittats döda under försöket eller som avlivats av humanitära skäl samt tidpunkten för avlivning, antalet djur som visar tecken på toxicitet, en beskrivning av de tecken på toxicitet som observerats, inbegripet tidpunkten då de först visar sig, duration och hur allvarliga de toxiska effekterna är, antalet djur som visar skador, typ av skada och procentandelen djur för varje typ av skada.

Om möjligt bör numeriska resultat utvärderas genom en lämplig och allmänt godtagbar statistisk metod. De statistiska metoderna bör väljas vid utformningen av undersökningen.

3. RAPPORTERING

Försöksrapport

Försöksrapporten skall om möjligt innehålla följande uppgifter:

Försöksdjur:

- Art/stam som använts.

- Djurens antal, ålder och kön.

- Ursprung, försöksföhållanden, foder etc.

- Djurens individuella vikt vid försökets början, därefter varje vecka samt vid försökets avslutning.

Försöksförhållanden:

- Motivering av val av vehikel, om annan än vatten.

- Grund för dosval.

- Utförliga uppgifter om testsubstansens sammansättning och förberedelse av foder, uppnådd koncentration, preparatets stabilitet och homogenicitet.

- Utförliga uppgifter om tillförseln av testsubstansen.

- Omräkning från testsubstanskoncentration i foder eller vatten (ppm) till faktisk dos (mg/kg kroppsvikt och dag) i förekommande fall.

- Uppgifter om foder- och vattenkvalitet.

Resultat:

- Kroppsvikt och förändringar av kroppsvikt.

- Foderkonsumtion och i tillämpliga fall vattenkonsumtion.

- Uppgifter om toxiska reaktioner per kön och dosnivå, inklusive tecken på toxicitet.

- Arten, grad och duration av kliniska observationer (reversibilitet skall anges).

- Bedömning av sensorisk aktivitet, greppstyrka och motorisk aktivitet.

- Blodundersökningar med relevanta basvärden.

- Kliniskt kemiska tester med relevanta basvärden.

- Kroppsvikt vid avlivning och organvikt.

- Obduktionsfynd.

- En detaljerad beskrivning alla histopatologiska fynd.

- Absorptionsdata om de finns tillgängliga.

- Statistisk bearbetning av resultaten i tillämpliga fall.

Diskussion om resultaten.

Slutsatser.

4. HÄNVISNINGAR

Denna metod motsvarar OECD TG 407."

BILAGA IV E

"B.37 FÖRDRÖJD NEUROTOXICITET ORSAKAD AV ORGANISKA FOSFORFÖRENINGAR TILL FÖLJD AV AKUT EXPONERING

1. METOD

1.1 Inledning

Vid bedömning och utvärdering av ämnens toxiska effekter är det viktigt att beakta potentialen hos substanser i vissa ämnesgrupper att framkalla specifika typer av neurotoxicitet som kanske inte upptäcks vid andra toxicitetsundersökningar. Det har observerats att vissa organiska fosforföreningar framkallar fördröjd neurotoxicitet och dessa skall beaktas för eventuell utvärdering.

Screening-tester in vitro får tillämpas för att identifiera de ämnen som kan framkalla fördröjd polyneuropati; negativa resultat från in vitro-undersökningar bevisar dock inte att testsubstansen inte skulle vara neurotoxisk.

Se Allmän inledning, del B.

1.2 Definitioner

Organiska fosforföreningar omfattar icke joniserande organiska fosforestrar, tioestrar eller anhydrider av organofosfor-, organofosforo- eller organofosforamidsyror eller av besläktade fosfonthio-, fosforthio- eller fosforthioamidsyror eller andra ämnen som kan framkalla sådan fördröjd neurotoxicitet som ibland observeras i denna ämnesgrupp.

Fördröjd neurotoxicitet är ett syndrom som förknippas med förlängd fördröjd debut för ataxi, distala axonopatier i ryggmärgen och perifera nerver samt hämmande och åldrande av neurotoxiskt esteras (NTE) i nervvävnad.

1.3 Referensämnen

Ett referensämne skall testas i en positiv kontrollgrupp för att påvisa att den testade artens respons inte ändras väsentligt under försöksförhållandena i laboratoriet.

Ett exempel på en mycket använd neurotoxisk substans är tri-o-tolylfosfat (CAS 78-30-8, EINECS 201-103-5, CAS-namn: fosforsyra, tris(2-metyl-fenyl)ester), även kallad tris-o-kresylfosfat.

1.4 Princip för testmetoden

Testsubstansen tillförs oralt i en enda dos till tamhöns som i tillämpliga fall skyddats från akuta kolinerga effekter. Djuren observeras under 21 dagar i fråga om beteendestörningar, ataxi och förlamning. Biokemiska mätningar, särskilt inhibition av neurotoxiskt esteras (NTE) utförs på höns som väljs slumpvis ur varje grupp, normalt 24-48 timmar efter doseringen. 21 dagar efter exponeringen avlivas resterande höns och en histopatologisk undersökning av valda nervvävnader genomförs.

1.5 Beskrivning av testmetoden

1.5.1 Förberedelse

Friska unga vuxna höns som inte får medicin och som inte har virussjukdomar eller gångdefekter skall väljas slumpmässigt till behandlings- respektive kontrollgrupper och acklimatiseras till laboratorieförhållandena under minst fem dagar före undersökningens skalljan.

Burar eller inhängnader som är stora nog att ge hönsen fri rörlighet och som underlättar observation av hönsens gång skall användas.

Dosering av testsubstansen skall normalt ske oralt genom sondmatning, gelatinkapslar eller motsvarande metod. Vätska kan ges outspädd eller löst i en lämplig vehikel som majsolja; fasta ämnen skall om möjligt lösas eftersom stora doser fasta ämnen i gelatinkapslar kanske inte kan absorberas effektivt. I fråga om icke-flytande vehiklar skall vehikelns toxiska egenskaper vara kända; i annat fall skall de bestämmas före försöket.

1.5.2 Försöksförhållanden

1.5.2.1 Försöksdjur

Unga vuxna värphöns (Gallus gallus domesticus) i åldern 8-12 månader rekommenderas. Standardstora arter och stammar skall användas och hönsen skall normalt ha fötts upp under sådana förhållanden att de kunnat röra sig fritt.

1.5.2.2 Antal och kön

Utöver behandlingsgruppen skall både en vehikelkontrollgrupp och en positiv kontrollgrupp användas. Vehikelkontrollgruppen skall behandlas på samma sätt som behandlingsgruppen med undantag för att tillförsel av testsubstansen utesluts.

Tillräckligt många höns skall användas i varje grupp för att minst sex fåglar skall kunna avlivas för biokemisk bestämning (tre stycken vid vardera av två tidpunkter) och sex överleva observationsperioden på 21 dagar för patologisk undersökning.

Den positiva kontrollgruppen kan hållas parallellt eller vara en aktuell historisk kontrollgrupp. Den skall omfatta minst sex höns som behandlats med ett välkänt neurotoxiskt ämne som ger fördröjd polyneuropati, tre för biokemisk och tre för patologisk undersökning. Regelbunden uppdatering av historiska data rekommenderas. Nya positiva kontrolldata skall tas fram om någon viktig komponent (t.ex. stam, foder, förvaringsutrymmen) har ändrats av det berörda laboratoriet efter det att det tidigare försöket genomfördes.

1.5.2.3 Dosnivåer

En preliminär undersökning med ett lämpligt antal höns och dosnivågrupper skall utföras för att fastställa vilken nivå som skall användas i huvudundersökningen. En viss dödlighet i den preliminära undersökningen är nödvändig för att fastställa en tillräcklig dos för huvudundersökningen. För att förhindra dödsfall beroende på akuta kolinerga effekter får atropin eller något annat skyddsämne, om vilket det är känt att det inte påverkar fördröjda neurotoxiska responser, användas. En variation av testmetoder får användas för att beräkna den maximala icke-dödliga dosen av testsubstans (se metod B.1a). Historiska data om hönsen eller annan toxikologisk information kan också vara till hjälp vid valet av dos.

Testsubstansens dosnivå i huvudundersökningen skall vara den högsta möjliga med beaktande av resultaten från den preliminära undersökningen för dosval och den övre dosgränsen på 2 000 mg/kg kroppsvikt. Eventuella dödsfall skall inte vara fler än att tillräckligt många djur överlever för biokemi (sex stycken) och histologi (sex stycken) efter 21 dagar. Atropin eller andra skyddsämnen, om vilka det är känt att de inte påverkar fördröjda neurotoxiska responser, skall användas för att förhindra dödsfall till följd av akuta kolinerga effekter.

1.5.2.4 "Limit-test"

Om ett test vid en dosnivå på minst 2 000 mg/kg kroppsvikt och dag, med användning av de förfaranden som beskrivs för denna metod, inte framkallar några observerbara toxiska effekter och om toxicitet inte är att förvänta på grundval av data från strukturellt besläktade ämnen, kan en undersökning med användning av en högre dos anses överflödig. "Limit-test" är tillämpligt, med undantag för om exponering på människor påvisar ett behov av att använda en högre dosnivå.

1.5.2.5 Observationsperiod

Observationsperioden skall vara 21 dagar.

1.5.3 Förfarande

Efter tillförsel av ett skyddsämne för att förhindra dödsfall till följd av akuta kolinerga effekter tillförs testsubstansen som engångsdos.

1.5.3.1 Allmänna observationer

Observationerna skall påskalljas direkt efter exponeringen. Samtliga höns skall observeras noggrant flera gånger under de första två dagarna och därefter minst en gång dagligen under en period på 21 dagar eller fram till planerad avlivning. Alla tecken på toxicitet skall noteras, inbegripet tid för beteendestörningarnas debut, deras typ, allvar och duration. Ataxi skall mätas enligt en ordningsskala på minst fyra nivåer, och förlamning skall noteras. Minst två gånger per vecka skall de höns som valts ut för patologiska undersökningar tas ut från burarna och underkastas en period av påtvingad motorisk aktivitet, t.ex. klättring på stege, för att underlätta observation av minimala toxiska effekter. Döende djur och djur som lider av svår smärta skall tas bort när detta upptäcks, avlivas skonsamt och obduceras.

1.5.3.2 Kroppsvikt

Samtliga höns skall vägas just före tillförseln av testsubstansen och därefter minst en gång i veckan.

1.5.3.3 Biokemi

Sex höns väljs slumpvis från var och en av behandlings- respektive vehikelkontrollgrupperna och tre höns från den positiva kontrollgruppen (om denna grupp hålls parallellt.) Hönsen skall avlivas några dagar efter dosering, och hjärnan och lumbala delar av ryggmärgen prepareras och testas i fråga om inhibition av neurotoxiskt esteras. Därutöver kan det också vara lämpligt att preparera och testa ischiasnervvävnad i fråga om inhibition av neurotoxiskt esteras. Normalt skall tre fåglar från kontrollgruppen och varje behandlingsgrupp avlivas efter 24 timmar och tre efter 48 timmar, medan de tre hönsen från de positiva kontrollgrupperna skall avlivas efter 24 timmar. Om eventuella kliniska tecken på förgiftning (detta kan ofta bedömas genom observation vid debuten på kolinerga svar) indikerar att det toxiska ämnet kan tas upp mycket långsamt är det bättre att ta vävnadsprov från tre fåglar vid vardera av två tidpunkter mellan 24 och så sent som 72 timmar efter dosering.

Om det bedöms lämpligt kan även analyser av acetylkolinesteras (AChE) utföras på dessa prover. Spontan reaktivering av AChE kan dock uppträda in vivo och därmed leda till en underskattning av ämnets potential som AChE-hämmare.

1.5.3.4 Obduktion

Obduktion av samtliga djur (avlivade enligt planen och döende djur som avlivats) skall omfatta observation av hjärnans och ryggmärgens utseende.

1.5.3.5 Histopatologisk undersökning

Nervvävnad från djur som överlevt observationsperioden och som inte används för biokemiska undersökningar skall underkastas mikroskopisk undersökning. Vävnaderna skall fixeras in situ med användning av perfusionsteknik. Snitten skall omfatta lillhjärnan (longitudiellt, medialt), förlängda märgen, ryggmärgen och perifera nerver. Ryggradssnitten skall tas från halsområdet, mitten av brösthålan och det lumbosakrala området. Snitt från tibialnervens distala region och dess förgreningar till musculus gastrocnemius och ischiasnerven skall tas. Snitten skall färgas med lämplig myelin- och axonspecifik färg.

2. DATA

Negativa resultat i fråga om de sluteffekter som valts för denna metod (biokemi, histopatologi och beteendeobservationer) skulle normalt inte kräva ytterligare tester av fördröjd neurotoxicitet. Tvetydiga eller oklara resultat i fråga om dessa sluteffekter kan komma att kräva ytterligare utvärdering.

Individuella data skall anges. Därutöver skall alla data sammanfattas i tabellform som för varje testgrupp visar antalet djur vid försökets skalljan, antalet djur som uppvisar skador, beteendeeffekter eller biokemiska effekter, typen och allvaret av dessa skador eller effekter och procentandelen djur som uppvisar respektive typ och grad av allvar av skada eller effekt.

Resultaten av denna undersökningen skall utvärderas i fråga om fördelning, allvar och korrelation mellan beteendeeffekter, biokemiska och histopatologiska effekter och eventuellt andra observerade effekter i behandlings- och kontrollgrupperna.

Numeriska resultat skall utvärderas genom lämpliga och allmänt erkända statistiska metoder. De statistiska metoder som används skall väljas vid utformandet av undersökningen.

3. RAPPORTERING

Försöksrapport

Försöksrapporten skall om möjligt innehålla följande uppgifter:

Försöksdjur:

- Använd stam.

- Antal djur och deras ålder.

- Källa, förvaringsförhållanden etc.

- Djurens individuella vikt vid försökets skalljan.

Försöksförhållanden:

- Uppgifter om testsubstansen, stabilitet och homogenitet i tillämpliga fall.

- Motivering av val av vehikel.

- Uppgifter om tillförseln av testsubstansen.

- Uppgifter om foder- och vattenkvalitet.

- Grund för val av dos.

- Specifikation av tillförda doser, inbegripet uppgifter om vehikel, volym och det tillförda materialets fysiska form.

- Benämning på och uppgifter om tillförsel av eventuellt skyddsämne.

Resultat:

- Uppgifter om kroppsvikt.

- Uppgifter om toxisk respons per grupp, inbegripet dödsfall.

- De kliniska observationernas art, allvar och duration (reversibilitet skall anges).

- En detaljerad redogörelse för biokemiska metoder och resultat.

- Obduktionsresultat.

- En detaljerad redogörelse för alla histopatologiska resultat.

- Statistisk bearbetning av resultat i tillämpliga fall.

Diskussion om resultaten.

Slutsatser.

4. REFERENSER

Denna metod motsvarar OECD TG 418.

B.38 FÖRDRÖJD NEUROTOXICITET ORSAKAD AV ORGANISKA FOSFORFÖRENINGAR

28 DAGARS UPPREPAD DOSUNDERSÖKNING

1. METOD

1.1 Inledning

Vid bedömning och utvärdering av ämnens toxiska effekter är det viktigt att beakta potentialen hos substanser inom vissa ämnesgrupper att framkalla vissa typer av neurotoxicitet som kanske inte upptäcks vid andra toxicitetsundersökningar. Det har observerats att vissa organiska fosforföreningar framkallar fördröjd neurotoxicitet och dessa skall beaktas för eventuell utvärdering.

Screening-tester in vitro får tillämpas för att identifiera de ämnen som kan framkalla fördröjd polyneuropati; negativa resultat från in vitro-undersökningar bevisar dock inte att testsubstansen inte skulle vara neurotoxisk.

Denna 28 dagars undersökning av fördröjd neurotoxicitet ger information om de tänkbara hälsorisker som troligen uppstår till följd av upprepad exponering under en begränsad tidsperiod. Den ger information om dosrespons och kan ge en beräkning av en NOAEL-nivå som kan vara användbar för att fastställa säkerhetsföreskrifter om exponering.

Se även Allmän inledning, del B.

1.2 Definitioner

Organiska fosforföreningar omfattar icke joniserande organiska fosforestrar, tioestrar eller anhydrider av organofosfor-, organofosforo- eller organofosforamidsyror eller av besläktade fosfonthio-, fosforthio- eller fosforthioamidsyror eller andra ämnen som kan framkalla sådan fördröjd neurotoxitet som ibland observeras i denna ämnesgrupp.

Fördröjd neurotoxicitet är ett syndrom som förknippas med förlängd fördröjd debut för ataxi, distala axonopatier i ryggmärgen och perifera nerver samt hämmande och åldrande av neurotoxiskt esteras (NTE) i nervvävnad.

1.3 Princip för testmetoden

Testsubstansen tillförs dagligen oralt till tamhöns under 28 dagar. Djuren observeras minst en gång dagligen i fråga om beteendestörningar, ataxi och förlamning till dess det gått 14 dagar efter den sista dosen. Biokemiska mätningar, särskilt inhibition av neurotoxiskt esteras (NTE) utförs på höns som väljs slumpvis ur varje grupp, normalt 24-48 timmar efter doseringen. Två veckor efter den sista dosen avlivas resterande höns och en histopatologisk undersökning av valda neuralvävnader genomförs.

1.4 Beskrivning av testmetoden

1.4.1 Förberedelser

Friska unga vuxna höns som inte får medicin och som inte har virussjukdomar eller gångdefekter skall väljas slumpmässigt till behandlings- respektive kontrollgrupper och acklimatiseras till laboratorieförhållandena under minst fem dagar före undersökningens skalljan.

Burar eller inhängnader som är stora nog att ge hönsen fri rörlighet och som underlättar observation av hönsens gång skall användas.

Oral dosering skall ske dagligen sju dagar i veckan, helst genom sondmatning eller tillförsel av gelatinkapslar. Vätska kan ges outspädd eller löst i en lämplig vehikel som majsolja; fasta ämnen skall om möjligt lösas eftersom stora doser fasta ämnen i gelatinkapslar kanske inte kan absorberas effektivt. I fråga om icke-flytande vehiklar skall vehikelns toxiska egenskaper vara kända; i annat fall skall de bestämmas före försöket.

1.4.2 Försöksförhållanden

1.4.2.1 Försöksdjur

Unga vuxna värphöns (Gallus gallus domesticus) i åldern 8-12 månader rekommenderas. Standardstora arter och stammar skall användas och hönsen skall normalt ha fötts upp under sådana förhållanden att de kunnat röra sig fritt.

1.4.2.2 Antal och kön

Vanligen bör minst tre behandlingsgrupper och en vehikelkontrollgrupp användas. Vehikelkontrollgruppen skall behandlas på samma sätt som behandlingsgruppen med undantag för att tillförsel av testsubstansen utesluts.

Tillräckligt många höns skall användas i varje grupp för att minst sex fåglar skall kunna avlivas för biokemisk bestämning (tre stycken vid vardera två tidpunkter) och sex överleva en 14 dagar lång observationsperiod efter behandlingen för patologisk undersökning.

1.4.2.3 Dosnivåer

Dosnivåerna skall väljas med beaktande av resultaten från ett akut test av fördröjd neurotoxicitet eller andra befintliga toxicitets- eller kinetiska data som finns tillgängliga i fråga om testsubstansen. Den högsta dosnivån skall väljas i syfte att inducera toxiska effekter, helst fördröjd toxicitet, men inte dödsfall eller svårt lidande. Därefter skall dosnivåer fastställas i en fallande skala i syfte att påvisa eventuella dos-responssamband och NOAEL vid den lägsta dosnivån.

1.4.2.4 "Limit-test"

Om ett test vid en dosnivå på minst 1000 mg/kg kroppsvikt och dag, med användning av de förfaranden som beskrivs för denna undersökning, inte framkallar några observerbara toxiska effekter och om toxicitet inte är att förvänta på grundval av data om strukturellt besläktade ämnen kan en undersökning med en högre dos anses överflödig. "Limit-test" är tillämpligt, med undantag för om exponering på människor indikerar att det finns behov av att använda en högre dosnivå.

1.4.2.5 Observationsperiod

Samtliga djur skall observeras minst en gång dagligen under exponeringsperioden och därefter under 14 dagar, med undantag för planerad dissektion.

1.4.3 Förfarande

Djuren doseras med testsubstansen sju dagar i veckan under en period på 28 dagar.

1.4.3.1 Allmänna observationer

Observationerna skall påskalljas direkt efter exponeringen. Samtliga höns skall observeras minst en gång dagligen under de 28 behandlingsdagarna och under minst 14 dagar efter dosering eller fram till planerad avlivning. Alla tecken på toxicitet skall noteras, inbegripet tid för beteendestörningarnas debut, deras typ, allvar och duration. Observationerna skall omfatta, men inte begränsas till, beteendeavvikelser. Ataxi skall mätas enligt en ordningsskala på minst fyra nivåer, och förlamning skall noteras. Minst två gånger per vecka skall hönsen tas ut från burarna och underkastas en period av påtvingad motorisk aktivitet, t.ex. klättring på stege, för att underlätta observation av minimala toxiska effekter. Döende djur och djur som lider av svår smärta skall tas bort när detta upptäcks, avlivas skonsamt och obduceras.

1.4.3.2 Kroppsvikt

Samtliga höns skall vägas just före tillförseln av testsubstansen och därefter minst en gång i veckan.

1.4.3.3 Biokemi

Sex höns väljs slumpvis från var och en av behandlings- respektive vehikelkontrollgrupperna och avlivas några dagar efter doseringen, och hjärnan och lumbala delar av ryggmärgen prepareras och testas i fråga om inhibition av neurotoxiskt esteras. Därutöver kan det också vara lämpligt att preparera och testa ischiasnervvävnad i fråga om inhibition av neurotoxiskt esteras. Normalt skall tre fåglar från kontrollgruppen och var och en av behandlingsgrupperna avlivas efter 24 timmar och tre 48 timmar efter den sista doseringen. Om data från den akuta undersökningen eller andra undersökningar (t.ex. toxikokinetik) indikerar att andra tidpunkter för avlivning är att föredra efter slutdosering så skall dessa tidpunkter tillämpas och grunden för detta dokumenteras.

Om det bedöms lämpligt kan även analyser av acetylkolinesteras (AChE) utföras på dessa prover. Spontan reaktivering av AChE kan dock uppträda in vivo och därmed leda till en underskattning av ämnets potential som AChE-hämmare.

1.4.3.4 Obduktion

Obduktion av samtliga djur (avlivade enligt planen och döende djur som avlivats) skall omfatta observation av hjärnans och ryggmärgens utseende.

1.4.3.5 Histopatologisk undersökning

Nervvävnad från djur som överlevt observationsperioden och som inte används för biokemiska undersökningar skall underkastas mikroskopisk undersökning. Vävnaderna skall fixeras in situ med användning av perfusionsteknik. Snitten skall omfatta lillhjärnan (longitudiellt, medialt), förlängda märgen, ryggmärgen och perifera nerver. Ryggradssnitten skall tas från halsområdet, mitten av brösthålan och det lumbosakrala området. Snitt från tibialnervens distala region och dess förgreningar till musculus gastrocnemius och ischiasnerven skall tas. Snitten skall färgas med lämplig myelin- och axonspecifik färg. Inledningsvis skall mikroskopundersökning utföras på de bevarade vävnaderna av samtliga djur i kontroll- respektive högdosgruppen. Om det finns bevis på effekter i högdosgruppen skall mikroskopundersökning även utföras på hönsen från mellan- och lågdosgrupperna.

2. DATA

Negativa resultat i fråga om de sluteffekter som valts för denna metod (biokemi, histopatologi och beteendeobservationer) skulle normalt inte kräva ytterligare tester av fördröjd neurotoxicitet. Tvetydiga eller oklara resultat i fråga om dessa sluteffekter kan komma att kräva ytterligare utvärdering.

Individuella data skall anges. Därutöver skall alla data sammanfattas i tabellform som för varje testgrupp visar antalet djur vid försökets skalljan, antalet djur som uppvisar skador, beteendeeffekter eller biokemiska effekter, typen och allvaret av dessa skador eller effekter och procentandelen djur som uppvisar respektive typ och grad av allvar av skada eller effekt.

Resultaten av denna undersökning skall utvärderas i fråga om fördelning, allvar och korrelation mellan beteendeeffekter, biokemiska och histopatologiska effekter och eventuellt andra observerade effekter i behandlings- och kontrollgrupperna.

Numeriska resultat skall utvärderas genom lämpliga och allmänt erkända statistiska metoder. De statistiska metoder som används skall väljas vid utformandet av undersökningen.

3. RAPPORTERING

Försöksrapport

Försöksrapporten skall om möjligt innehålla följande uppgifter:

Försöksdjur:

- Använd stam.

- Antal djur och deras ålder.

- Källa, förvaringsförhållanden etc.

- Djurens individuella vikt vid försökets skalljan.

Försöksförhållanden:

- Uppgifter om testsubstansen, stabilitet och homogenitet i tillämpliga fall.

- Motivering för val av vehikel.

- Uppgifter om tillförseln av testsubstansen.

- Uppgifter om foder- och vattenkvalitet.

- Grund för val av dos.

- Specifikation av tillförda doser, inbegripet uppgifter om vehikel, volym och det tillförda materialets fysiska form.

- Grund för att välja andra tidpunkter för biokemisk bestämning om de inte motsvarar 24 respektive 48 timmar.

Resultat:

- Uppgifter om kroppsvikt.

- Uppgifter om toxisk respons per grupp, inbegripet dödsfall.

- Nivå för no-observed adverse effect.

- De kliniska observationernas art, allvar och duration (reversibilitet skall anges).

- En detaljerad redogörelse för biokemiska metoder och resultat.

- Obduktionsresultat.

- En detaljerad redogörelse för alla histopatologiska resultat.

- Statistisk bearbetning av resultat i tillämpliga fall.

Diskussion om resultaten.

Slutsatser.

4. REFERENSER

Denna metod motsvarar OECD TG 419."

BILAGA V

A. Avsnitt 8 och 9 i bilagans "Innehållsförteckning" ändras på följande sätt:

"8. SÄRSKILDA FALL: ÄMNEN

8.1 Flyttbara gasbehållare

8.2 Gasbehållare avsedda för propan, butan eller flytande gasol

8.3 Metaller i fast form

8.4 Ämnen klassificerade med R 65

9. SÄRSKILDA FALL: PREPARAT

9.1 Gaspreparat (gasblandningar)

9.2 Gasbehållare avsedda för preparat innehållande luktsatt propan, butan eller flytande gasol

9.3 Legeringar, preparat innehållande polymerer, preparat innehållande elastomerer

9.4 Preparat klassificerade med R 65

9.5 Organiska peroxider"

B. Följande text skall infogas i avsnitt 3.2.3 efter definitionen av R 20: Farligt vid inandning:

"R 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring

Flytande ämnen och preparat som på grund av låg viskositet utgör en fara för människor vid inandning:

a) Ämnen och preparat innehållande alifatiska, alicykliska och aromatiska kolväten med en koncentration på 10% eller mer, och som antingen har

- en flödestid understigande 30 sekunder, uppmätt i 3 mm ISO-bägare enligt EN 535, eller

- en kinematisk viskositet understigande 7 × 10-6 m²/s vid 40 °C, uppmätt i en kalibrerad kapillärviskosimeter av glas, enligt ISO 3104/3105, eller

- en kinematisk viskositet understigande 7 × 10-6 m²/s vid 40 °C, bestämd med rotationsviskosimetri enligt ISO 3219.

Det bör påpekas att ämnen och preparat som uppfyller ovan angivna kriterier inte behöver klassificeras om de har en genomsnittlig ytspänning överstigande 25 mN/m vid 40 °C.

b) Ämnen och preparat som enligt praktisk erfarenhet är skadliga för människor men som inte uppfyller ovan angivna kriterier."

C. Texten i avsnitt 3.2.6.3 skall ersättas med följande:

"3.2.6.3 Irritation i andningsorganen

Följande riskfras skall tillfogas enligt givna kriterier:

R 37 Irriterande för andningsorganen

Ämnen och preparat som orsakar allvarlig irritation i andningsorganen, fastställt genom:

- praktiska observationer på människor

- positiva resultat från relevanta djurförsök

Anmärkningar om tillämpningen av R 37

Vid tolkning av praktiska observationer på människor bör man skilja mellan effekter vilka leder till klassificeringen R 48 (se avsnitt 3.2.4) och de som leder till klassificeringen R 37. Förhållanden som normalt leder till klassificeringen R 37 är reversibla och vanligen begränsade till de övre luftvägarna.

Positiva resultat från relevanta djurförsök kan omfatta uppgifter som erhållits i allmänna toxicitetstester, vilka omfattar histopatologiska data om andningsorganen. Uppgifter från mätningar av experimentell bradypné kan också användas för att bedöma irritation i andningsorganen."

D. Texten i avsnitt 3.2.7 Sensibilisering ersätts med följande:

"3.2.7 Sensibilisering

3.2.7.1 Sensibilisering vid inandning

Ämnen och preparat skall klassificeras som allergiframkallande och märkas med symbolen `Xn` som avser `hälsoskadlig` samt riskfrasen R 42 enligt de kriterier som ges nedan.

R 42 Kan ge allergi vid inandning

- om det föreligger bevis på att ämnet eller preparatet kan ge upphov till specifik överkänslighet i luftvägarna

- om det föreligger positiva resultat från relevanta djurförsök

- om ämnet är en isocyanat och det inte finns belägg för att ämnet inte orsakar allergi vid inandning

Anmärkningar om tillämpandet av R 42

Mänskligt underlag

Belägg för att ämnet kan medföra specifik överkänslighet i luftvägarna skall normalt utgå från erfarenheter från människa. I det aktuella sammanhanget framträder överkänslighet oftast som astma men även andra former av överkänslighet som rhinitis eller alveolitis skall beaktas. Tillståndet tar sig i klinisk form uttryck i en allergisk reaktion. Några immunologiska mekanismer behöver dock ej påvisas.

När man granskar underlag från människor som exponerats, krävs det för ett beslut om klassificering att man vid sidan av de förhandenvarande uppgifterna, även beaktar:

- storleken på den exponerade populationen

- omfattningen av exponeringen

De ovan anförda beläggen kan utgöras av

- en klinisk bakgrund och data från lämpliga tester av lungfunktion, kopplade till exponering för ämnet och stödda av ytterligare belägg som kan omfatta:

- en kemisk struktur besläktad med ämnen som är kända för att framkalla överkänslighet i luftvägarna

- immunologiska tester in vivo (t.ex. pricktester på hud)

- immunologiska tester in vitro (t.ex. serologisk analys)

- undersökningar som kan indikera andra specifika men icke immunologiska verkningsmekanismer som exempelvis återkommande mindre irritationer eller farmakologiskt förorsakade effekter

- data från positiva bronkiella provokationstester med ämnet, utförda enligt godtagna riktlinjer i syfte att fastställa en specifik reaktion på överkänslighet.

Den kliniska redogörelsen bör omfatta både en medicinsk bakgrund och tidigare yrkesverksamhet för att kunna fastställa en koppling mellan exponering för ett visst ämne och utvecklandet av överkänslighet i luftvägarna. Bland relevanta uppgifter om den enskilde patienten kan nämnas försvårande omständigheter både i hemmet och i yrkeslivet med insjuknande och förlopp av sjukdomen, familjesituation och medicinsk bakgrund. Den medicinska beskrivningen bör även omfatta anteckningar från barndomen om andra allergier eller besvär i luftvägarna samt rökvanor.

Resultaten från positiva bronkiella provokationstester anses ge en tillräcklig grund för klassificering. I praktiken har emellertid många av de ovan upptagna undersökningarna ofta redan genomförts.

Ämnen som genom irritation framkallar astmasymptom endast hos individer med överkänsliga luftrör, skall inte falla under kategori R 42.

Studier på djur

Uppgifter från undersökningar som kan avslöja riskerna med ett ämne som kan framkalla överkänslighet vid inandning hos människor kan omfatta:

- IgE mätningar (t.ex på möss)

- specifika reaktioner i lungorna på marsvin

3.2.7.2 Sensibilisering genom hudkontakt

Ämnen och preparat skall klassificeras som sensibiliserande och märkas med symbolen `Xi` som står för `irriterande` och riskfrasen R 43 enligt nedan angivna kriterier:

R 43 Kan ge allergi vid hudkontakt

- om praktiska erfarenheter visar att ämnet eller preparatet kan ge upphov till överkänslighet vid hudkontakt på ett stort antal individer

- om positiva resultat föreligger från relevanta djurförsök

Anmärkning om tillämpandet av R 43:

Mänskligt underlag

Följande belägg (praktiska erfarenheter) är tillräckliga för att klassificera ett ämne med R 43:

- positiva resultat från relevanta pricktester, i normala fall från mer än en dermatologisk klinik, eller

- epidemiologiska studier som påvisar hudallergier orsakade av kontakt med ämnet. De fall, där en betydande andel av de som har exponerats uppvisar karaktäristiska symptom, bör undersökas med särskild uppmärksamhet även om antalet fall är litet, eller

- positiva resultat från försök på människor (se även 3.1.1).

Nedanstående betingelser är tillräckliga för att klassificera ett ämne med R 43 om det finns stödjande belägg för:

- isolerade fall av allergier genom hudkontakt, eller

- epidemiologiska studier där slumpfaktorer, vinklingar och oklarheter inte med tillfredsställande säkerhet har kunnat uteslutas.

Stödjande belägg kan vara:

- rön från djurförsök, genomförda i enlighet med fastslagna riktlinjer, där resultat som inte uppfyller de kriterier som återfinns i avsnittet om studier på djur, men ligger tillräckligt nära gränserna för att betraktas som relevanta, eller

- uppgifter från icke-standardiserade metoder, eller

- relevanta struktur-aktivitetssamband

Studier på djur

Positiva resultat från relevanta djurförsök är:

Vid testmetoder där adjuvans används för att testa hudsensibilisering som beskrivs i bilaga 5, eller andra mätmetoder där adjuvans används, är en svarsreaktion på minst 30% av djuren att betrakta som positiv. För alla andra mätningar anses en svarsreaktion på minst 15% av djuren som positiv.

3.2.7.3 Immunologisk kontakturtikaria

Vissa ämnen som uppfyller kriterierna för R 42 kan även ge upphov till immunologisk urtikaria vid hudkontakt. I dessa fall bör upplysningar om urtikaria vid hudkontakt inkluderas genom användning av lämpliga S-fraser, vanligtvis S 24 och S 36/37 samt i blad med säkerhetsdata.

Beteckningen R 43 bör övervägas för ämnen som framkallar symptom på immunologisk urtikaria vid hudkontakt men som inte uppfyller kriterierna för R 42.

Det finns ingen godkänd metod på djur tillgänglig för att identifiera ämnen vilka förorsakar immunologisk urtikaria. Därför baseras klassificeringen normalt på belägg i form av humandata som liknar de för hudöverkänslighet (R 43).

3.2.7.4 Om symbolen `Xn` och riskfrasen `hälsoskadlig` har tillfogats, är symbolen `Xi` med varningstexten `irriterande` valfri."

E. Texten med kriterierna för S 62 i avsnitt 6 ersätts med följande:

"S 62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

- Tillämpbarhet:

- Ämnen och preparat som klassificerats som hälsoskadliga med beteckningen R 65 i enlighet med kriterierna i avsnitt 3.2.3,

- Inte tillämpbar för ämnen eller preparat som släpps ut på marknaden i aerosolbehållare (eller i behållare som utrustats med en förseglad sprejanordning) se avsnitt 8 och 9.

- Kriterier för användning:

- obligatorisk för ovannämnda ämnen och preparat om de skall säljas till, eller sannolikt kommer att användas av allmänheten,

- rekommenderas för ovannämnda ämnen och preparat då de används i industrin."

F. Följande avsnitt infogas i avsnitt 8:

"8.2 Gasbehållare avsedda för propan, butan eller gasol

Dessa ämnen klassificeras i bilaga 1. Även om de klassificerats enligt artikel 2, utgör de ingen hälsofara ifall de släpps ut på marknaden som gaser avsedda för förbränning, i slutna, påfyllningsbara tuber eller i engångsbehållare i överensstämmelse med EN 417.

Tuberna eller behållarna måste märkas med lämplig symbol samt R- och S-texterna angående brandfara. Det finns inga krav på att etiketten skall innehålla upplysningar om hälsorisker. De upplysningar om hälsorisker som skulle ha funnits på etiketterna, skall tillhandahållas personer som av yrkesskäl behöver det av den personal som är ansvarig för utsläppandet av produkten på marknaden i den form som åsyftas i artikel 27 i direktivet. Tillräckligt med information skall tillhandahållas konsumenten för att denne skall kunna vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder som meddelas i artikel 1, stycke 3 i direktiv 91/155/EEG ändrat genom direktiv 93/112/EG."

G. Rubriken till avsnitt 8.2 Metaller i fast form ersätts med

"8.3 Metaller i fast form"

H. Följande avsnitt infogas i avsnitt 8:

"8.4 Ämnen klassificerade med R 65

Ämnen som klassificeras som hälsofarliga vid inandning behöver ej märkas som hälsoskadliga med R 65 om de släpps ut på marknaden i aerosolbehållare eller i behållare utrustade med en förseglad sprejanordning."

I. Texten i avsnitt 9.1.3 ersätts med följande:

"9.1.3 Märkning

För mobila gasbehållare anses kraven på märkning vara uppfyllda då de stämmer överens med artikel 8.5 b i direktiv 88/379/EEG.

Emellertid kan genom undantag från artikel 8.1 och 8.2 formatet och dimensionen på märkningen följa föreskrifterna i ISO standard 7225 för gasbehållare med en vattenkapacitet på 150 liter eller lägre. I detta fall kan etiketten omfatta det generiska namnet eller industri/handelsbenämningen på preparatet förutsatt att de farliga ämnen som ingår i preparatet tydligt redovisas på gasbehållaren utan att kunna avlägsnas.

De uppgifter som preciseras i artikel 7 kan återges på en beständig informationsskylt eller en etikett anbringad på behållaren."

J. Följande avsnitt infogas i avsnitt 9

"9.2 Gasbehållare avsedda för preparat innehållande luktsatt propan, butan eller gasol

Klassificeringar för propan, butan och gasol är upptagna i bilaga 1. Även om preparat som innehåller dessa ämnen har klassificerats enligt artikel 3 i direktiv 88/379/EEG, utgör gaserna ingen fara för hälsan om de är avsedda för förbränning och släpps ut på marknaden i slutna, återanvändningsbara tuber eller i engångsbehållare enligt EN 417.

Dessa tuber eller behållare måste märkas med rätt symbol samt R- och S-texterna om brandfarliga varor. Det finns inga krav på att etiketten skall innehålla upplysningar om hälsorisker. De upplysningar om hälsorisker som borde ha funnits på etiketterna, skall tillhandahållas personer som av yrkesskäl behöver det av den personal som är ansvarig för utsläppandet av produkten på marknaden i den form som åsyftas i artikel 10 i direktiv 88/379/EEG. Tillräckligt med information skall tillhandahållas konsumenten för att denne skall kunna vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder som förutsätts i artikel 1, stycke 3 i direktiv 91/155/EEG."

K. Rubriken på avsnitt 9.2 Legeringar, preparat innehållande polymerer, preparat innehållande elastomerer ersätts med:

"9.3 Legeringar, preparat innehållande polymerer, preparat innehållande elastomerer."

L. Följande avsnitt fogas till avsnitt 9:

"9.4 Preparat klassificerade med R 65

Preparat som klassificerats som hälsofarliga vid inandning behöver ej märkas som hälsoskadliga med R 65 om de släpps ut på marknaden i aerosolbehållare eller i behållare utrustade med en förseglad sprejanordning."

M. Rubriken på avsnitt 9.4 Organiska peroxider ersätts med:

"9.5 Organiska peroxider"