Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/56/EG av den 3 september 1996 om ändring av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnenEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 236 , 18/09/1996 s. 0035 - 0035EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/56/EG av den 3 september 1996 om ändring av direktiv 67/548/EEG om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

I vissa av bestämmelserna i rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (4) förekommer förkortningen "EEG".

Enligt artikel G i Fördraget om Europeiska unionen skall uttrycket "Europeiska ekonomiska gemenskapen" ersättas med uttrycket "Europeiska gemenskapen". Det är därför lämpligt att ersätta förkortningen "EEG" med förkortningen "EG" i ovannämnda bestämmelser.

De ekonomiska aktörerna anskaffar dock för det första allmänt sett stora mängder etiketter och det andra kan det under en relativt lång tid före utsläppandet på marknaden på framställningsplatsen finnas lager av vissa farliga ämnen som på ett riktigt sätt märkts med etiketter med förkortningen "EEG". En ändring av förkortningen skulle kunna innebära höjda kostnader för de nämnda aktörerna. Det är därför lämpligt att ge dem en rimlig tidsfrist under vilken de kan släppa ut de farliga ämnen vilkas etikett innehåller "EEG-nummer" och "EEG-märkning" på marknaden.

Direktiv 67/548/EEG bör ändras till följd härav.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 67/548/EEG ändras på följande sätt:

a) I artikel 21.2 skall uttrycket "EEG-nummer" ersättas med uttrycket "EG-nummer".

b) I artikel 23.2 f skall uttrycken "EEG-nummer" och "EEG-märkning" ersättas med uttrycken "EG-nummer" respektive "EG-märkning".

Medlemsstaterna skall dock till och med den 31 december 2000 tillåta utsläppande på marknaden av ämnen vilkas etikett innehåller uttrycken "EEG-nummer" och "EEG-märkning".

Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 juni 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 3 september 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

Ordförande

På rådets vägnar

I. YATES

Ordförande

(1) EGT nr C 73, 13.3.1996, s. 20.

(2) Yttrandet avgivet den 28 februari 1996 (EGT nr C 153, 28.5.1996, s. 1).

(3) Europaparlamentets yttrande av den 13 februari 1996 (EGT nr C 65, 4.3.1996, s. 26), rådets gemensamma ståndpunkt av den 4 mars 1996 (EGT nr C 134, 6.5.1996, s. 9) och Europaparlamentets beslut av den 22 maj 1996 (EGT nr C 166, 10.6.1996, s. 60).

(4) EGT nr L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/69/EG (EGT nr L 381, 31.12.1994, s. 1) och genom 1994 års anslutningsakt.