Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kommissionens direktiv 96/60/EG av den 19 september 1996 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbrukEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 266 , 18/10/1996 s. 0001 - 0027KOMMISSIONENS DIREKTIV 96/60/EG av den 19 september 1996 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG om energimärkning av kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 92/75/EEG av den 22 september 1992 om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger hushållsapparaters förbrukning av energi och andra resurser (1), särskilt artiklarna 9 och 12 i detta, och

med beaktande av följande:

Kombinerade tvättmaskiner/torktumlares energiförbrukning står för en betydande del av gemenskapens totala energiförbrukning. Möjligheterna att minska dessa apparaters energiförbrukning är betydande.

Bättre tvätt kräver ofta högre vatten- och energiförbrukning. Information om en maskins tvätteffekt är till hjälp vid utvärderingen av dess energi- och vattenförbrukning. Detta hjälper konsumenterna i deras val av maskin med hänsyn till rationell energiförbrukning.

Gemenskapen, som bekräftar sitt intresse av ett internationellt standardiseringssystem som kan ta fram standarder som faktiskt används av samtliga parter i den internationella handeln och som kan tillmötesgå de behov som gemenskapens politik medför, uppmanar de europeiska standardiseringsorganisationerna att fortsätta sitt samarbete med de internationella standardiseringsorganisationerna.

Europeiska organisationen för standardisering (CEN) och Europeiska kommittén för elektronisk standardisering (Cenelec) är erkända som de organ som har befogenhet att anta harmoniserade standarder i överensstämmelse med de allmänna riktlinjerna för samarbete mellan kommissionen och dessa två organ, som undertecknades den 13 november 1984. I detta direktiv beskrivs en harmoniserad standard som en teknisk specifikation (europeisk standard eller harmoniseringsdokument) som antagits av Cenelec på grundval av ett mandat från kommissionen i överensstämmelse med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (2), senast ändrat genom kommissionens beslut 96/139/EG (3), och på grundval av de allmänna riktlinjerna.

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som föreskrivs i artikel 10 i direktiv 92/75/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Detta direktiv gäller kombinerade tvättmaskiner/torktumlare med elnätsanslutning för hushållsbruk. Apparater som även kan anslutas till andra energikällor är undantagna.

2. Den information som detta direktiv kräver skall anpassas till de harmoniserade standarder vars referensnummer har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning och för vilka medlemsstaterna har offentliggjort referensnumren för de nationella standarder som överför dessa harmoniserade standarder. De bestämmelser i detta direktiv som kräver information om buller skall endast tillämpas då denna information krävs enligt artikel 3 i rådets direktiv 86/594/EEG (4). Denna information skall, där den krävs, anpassas till det direktivet.

3. De harmoniserade standarder som avses i punkt 2 skall utarbetas efter mandat från kommissionen i överensstämmelse med direktiv 83/189/EEG.

4. I detta direktiv skall de uttryck som används ha den innebörd som föreskrivs i direktiv 92/75/EEG, förutom i de fall då sammanhanget inte tillåter detta.

Artikel 2

1. Den tekniska dokumentationen som avses i artikel 2.3 i direktiv 92/75/EEG skall inbegripa följande:

- Namn och adress på leverantören.

- En allmän beskrivning av apparaten som skall vara tillräcklig för att den skall kunna identifieras på ett entydigt sätt.

- Information, eventuellt med teckningar, om modellens viktigaste konstruktionskännetecken och särskilt om dem som väsentligt påverkar energiförbrukningen.

- Rapporter om provningar som utförts enligt de harmoniserade standardernas provningsmetoder som de beskrivs i artikel 1.2 i detta direktiv.

- Eventuell bruksanvisning.

2. Den etikett som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall utformas så som visas i bilaga I till det här direktivet. Etiketten skall sitta på utsidan av apparatens fram- eller ovansida så att den är klart synlig och inte dold.

3. Innehållet i och formatet på det informationsblad som avses i artikel 2.1 i direktiv 92/75/EEG skall motsvara beskrivningen i bilaga II till det här direktivet.

4. I de fall som omfattas av artikel 5 i direktiv 92/75/EEG och när erbjudandet om försäljning, uthyrning eller avbetalningsköp görs genom tryckt information som till exempel en postorderkatalog, skall den tryckta informationen innehålla alla de upplysningar som föreskrivs i bilaga III till det här direktivet.

5. Apparatens energieffektivitetsklass och tvätteffekt skall motsvara det som anges i bilaga IV.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla leverantörer och försäljare på deras territorium uppfyller sina skyldigheter enligt detta direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra lagar, förordningar och administrativa bestämmelser för att uppfylla detta direktiv senast den 15 juli 1997. De skall omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 1 augusti 1997.

Medlemsstaterna skall dock, med avvikelse från detta direktiv, fram till den 31 januari 1998 tillåta

- marknadsintroduktion, marknadsföring och/eller annonsering av produkterna,

- distribution av sådan tryckt information som avses i artikel 2.4.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de antingen innehålla en hänvisning till detta direktiv eller så skall en sådan hänvisning bifogas vid offentliggörandet. Förfarandet vad gäller denna hänvisning skall fastställas av medlemsländerna.

2. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om alla åtgärder som de vidtar på det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 5

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 6

Detta direktiv riktar sig till medemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 september 1996.

På kommissionens vägnar

Christos PAPOUTSIS

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16.

(2) EGT nr L 109, 16.4.1983, s. 8.

(3) EGT nr L 32, 10.2.1996, s. 31.

(4) EGT nr L 334, 6.12.1986, s. 24.

BILAGA I

ETIKETTEN

Etikettens utformning

1. Etiketten skall utformas på det relevanta språket enligt följande modell:

>Hänvisning till >

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

>Hänvisning till film>

2. Följande anmärkningar definierar vilka upplysningar etiketten skall innehålla:

Anmärkning

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellidentifikation.

III. Apparatens energieffektivitetsklass skall avgöras i överensstämmelse med bilaga IV. Denna bokstav skall placeras i höjd med den relevanta pilen.

IV. När en apparat har tilldelats gemenskapens miljömärke enligt rådets förordning (EEG) nr 880/92 (1), kan en kopia av miljömärket sättas här utan att det påverkar tillämpningen av kraven i EG:s miljömärkesprogram. I instruktionen om utformning av etiketter för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare nedan förklaras hur miljömärket kan ingå i etiketten.

V. Energiförbrukning i kWh per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) med tvättprogrammet för bomull 60 °C och torkprogrammet för skåptorr bomull i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

VI. Energiförbrukning i kWh per tvätt (tvätt och centrifugering) med programmet för bomull 60 °C i överenstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

VII. Tvätteffektivitetsklass enligt bilaga IV.

VIII. Maximal centrifugeringshastighet vid programmet för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

IX. Apparatens kapacitet i kilo vid tvätt med program för bomull 60 °C i överensstämmelse med de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

X. Apparatens kapacitet i kilo vid torkning med program för skåptorr bomull i överensstämmelse de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

XI. Vattenförbrukning i liter per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) med tvättprogrammet för bomull 60 °C och torkprogrammet för skåptorr bomull i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

XII. I förekommande fall buller vid tvätt, centrifugering och torkning med programmet för bomull 60 °C och torkprogrammet för skåptorr bomull i överensstämmelse med rådets direktiv 86/594/EEG (2).

Anmärkning

Motsvarande uttryck på andra språk framgår av bilaga V.

Tryckning

3. I det följande definieras vissa aspekter av etiketten:

>Hänvisning till >

>Hänvisning till film>

Färger som används:

CMYK - cyan, magenta, gul, svart.

Exempel: 07X0: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gul, 0 % svart.

Pilar:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C: 30X0

- D: 00X0

- E: 03X0

- F: 07X0

- G: 0XX0

Färg på ytterlinje: X070.

All text skall vara svart. Bakgrunden skall vara vit.

Kompletta tryckningsanvisningar står i instruktionen om utformning av etiketter för tvättmaskin/torktumlare, som kan rekvireras från följande adress:

Sekretariatet för kommittén för energimärkning och standardproduktinformation för hushållsapparater

Generaldirektoratet för energi XVII

Europeiska kommissionen

Rue de la Loi/Wetstraat 200

B-1049 BRYSSEL

(1) EGT nr L 99, 11.4.1992, s. 1.

(2) EGT nr L 344, 6.12.1986, s. 24. De relevanta bullermätningsstandarderna är EN 60704-2-4 för tvätt och centrifugering samt EN 60704-2-6 för torkning och EN 60704-3.

BILAGA II

INFORMATIONSBLAD

Informationsbladet skall innehålla följande information. Informationen kan ges i form av en tabell som omfattar ett antal modeller från samma leverantör. I så fall skall informationen ges i den angivna ordningen eller nära beskrivningen av apparaten:

1. Leverantörens varumärke.

2. Leverantörens modellidentifikation.

3. Modellens energieffektivitetsklass som den beskrivs i bilaga IV. Uttryckt som "Energieffektivitetsklass [. . .] på en skala från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning)". När denna information ges i tabellform kan den uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).

4. När informationen ges i tabellform och vissa av apparaterna har tilldelats EU:s miljömärke enligt förordning (EEG) nr 880/92, kan detta anges här. I så fall skall överskriften lyda "EU:s miljömärke" och angivelsen skall bestå av en kopia av miljömärket. Denna bestämmelse påverkar inte kraven i gemenskapens miljömärkningsprogram.

5. Energiförbrukning i kWh per komplett omgång (tvätt, centrifugering och torkning) i överensstämmelse med bilaga I anmärkning V.

6. Energiförbrukning i kWh per tvätt och centrifugering i överensstämmelse med bilaga I, anmärkning VI.

7. Tvätteffektivitetsklass enligt bilaga IV. Uttryckt som "Tvätteffektivitetsklass . . . på en skala från A (bättre) till G (sämre)". Detta kan uttryckas på andra sätt, förutsatt att det tydligt framgår att skalan går från A (bättre) till G (sämre).

8. Centrifugeringseffekt i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2 med tvättprogram för bomull 60 °C. Uttrycks som "Restfuktighet efter centrifugering . . .% (i procent av vikten på den torra tvätten)".

9. Maximal centrifugeringshastighet enligt bilaga I anmärkning VIII.

10. Apparatens tvättkapacitet med program för bomull 60 °C enligt bilaga I anmärkning IX.

11. Apparatens torkkapacitet med program för skåptorr bomull enligt bilaga I anmärkning X.

12. Vattenförbrukning i liter per komplett omgång tvätt, centrifugering och torkning enligt bilaga I anmärkning XI.

13. Vattenförbrukning i liter vid enbart tvätt och centrifugering med program för bomull 60 °C i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

14. "Tvätt- och torktid". Programtid för komplett omgång (tvättprogram för bomull 60 °C och torkprogram för skåptorr bomull) för angiven tvättkapacitet i överensstämmelse med provningsmetoderna i de harmoniserade standarderna enligt artikel 1.2.

15. Leverantörer kan inkludera informationen i punkterna 5-14 med avseende på andra tvätt- och torkprogram.

16. Den årliga förbrukningen av energi och vatten beräknad på 200 gånger de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta skall uttryckas som "Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers hushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger)".

17. Den årliga förbrukningen av energi och vatten beräknad på 200 gånger de förbrukningsvärden som anges i punkterna 5 (energi) och 12 (vatten). Detta skall uttryckas som "Beräknad förbrukning per år för ett fyra personers hushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger)".

18. I förekommande fall buller vid tvätt, centrifugering och torkning med tvättprogram för bomull 60 °C och torkprogram för skåptorr bomull enligt direktiv 86/594/EEG.

En kopia av etiketten i färg eller i svartvitt kan ingå i informationsbladet. I så fall måste de ytterligare upplysningar som endast lämnas på informationsbladet ändå tas med.

Anmärkning

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga V.

BILAGA III

POSTORDER OCH ANNAN DISTANSFÖRSÄLJNING

Postorderkataloger och annan tryckt information som avses i artikel 2.4 skall innehålla följande information i den givna ordningsföljden:

1. Energieffektivitetsklass (bilaga II punkt 3)

2. Energiförbrukning (tvätt, centrifugering och torkning) (bilaga II punkt 5)

3. Energiförbrukning (endast tvätt och centrifugering) (bilaga II punkt 6)

4. Tvätteffektivitetsklass (bilaga II punkt 7)

5. Restfuktighet efter centrifugering (bilaga II punkt 8)

6. Maximal centrifugeringshastighet (bilaga II punkt 9)

7. Kapacitet (tvätt) (bilaga II punkt 10)

8. Kapacitet (torkning) (bilaga II punkt 11)

9. Vattenförbrukning (tvätt, centrifugering och torkning) (bilaga II punkt 12)

10. Vattenförbrukning (endast tvätt och centrifugering) (bilaga II punkt 13)

11. Beräknad årsförbrukning för ett fyra personers hushåll som alltid torkar tvätt i apparaten (200 gånger) (bilaga II punkt 16)

12. Beräknad årsförbrukning för ett fyra personers hushåll som aldrig torkar tvätt i apparaten (200 gånger) (bilaga II punkt 17)

13. Buller i förekommande fall (bilaga II punkt 18)

När annan information i informationsbladet lämnas, skall den utformas som det föreskrivs i bilaga II, och inkluderas i tabellen ovan i den ordning som definierats för informationsbladet.

Anmärkning

Motsvarande uttryck på andra språk än ovanstående finns i bilaga V.

BILAGA IV

ENERGIEFFEKTIVITETSKLASS

1. En apparats energieffektivitetsklass skall fastställas i enlighet med följande tabell 1:

>Plats för tabell>

2. En apparats tvätteffektivitetsklass skall fastställas i enlighet med följande tabell 2:

>Plats för tabell>

BILAGA V

>Plats för tabell>