Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/85/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 086 , 28/03/1997 s. 0004 - 0004EUROPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 96/85/EG av den 19 december 1996 om ändring av direktiv 95/2/EG om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av rådets direktiv 89/107/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om livsmedelstillsatser som är godkända för användning i livsmedel (1) särskilt artikel 3.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (3),

i enlighet med det i artikel 189b i fördraget angivna förfarandet (4), och

med beaktande av följande:

Bearbetad Eucheuma-alg är en ny livsmedelstillsats, vars användning är motiverad från teknologisk synpunkt.

För att kunna tillåta användning av denna tillsats är det nödvändigt att anpassa förteckningen över godkända livsmedelstillsatser som finns i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/2/EG av den 20 februari 1995 om andra livsmedelstillsatser än färgämnen och sötningsmedel (5).

Vetenskapliga livsmedelskommittén har hörts.

Renhetskriterier kommer att antas i enlighet med förfarandet i artikel 11 i direktiv 89/107/EEG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I tabellen i bilaga I till direktiv 95/2/EG skall nedanstående livsmedelstillsats läggas till efter nummer E 407:

>Plats för tabell>

Artikel 2

Medlemsstaterna skall senast tre månader efter dess offentliggörande sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv i syfte att tillåta saluföring och användning av produkter som uppfyller kraven i detta direktiv.

De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den sjunde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 1996.

På Europaparlamentets vägnar

K. HÄNSCH

OrdförandePå rådets vägnar

S. BARRETT

Ordförande

(1) EGT nr L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktivet senast ändrat genom direktiv 94/34/EG (EGT nr L 237, 10.9.1994, s. 1).

(2) EGT nr C 163, 29.6.1995, s. 12, och EGT nr C 208, 19.7.1996, s. 15.

(3) EGT nr C 18, 22.1.1996, s. 20.

(4) Europaparlamentets yttrande av den 28 mars 1996, (EGT nr C 117, 22.4.1996, s. 36), rådets gemensamma ståndpunkt av den 25 juni 1996, (EGT nr C 315, 24.10.1996, s. 9) och Europaparlamentets beslut den 23 oktober 1996 (EGT nr C 347, 18.11.1996). Rådets beslut av den 9 december 1996.

(5) EGT nr L 61, 18.3.1995, s. 1.