Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europaparlamentets och Rådets direktiv 97/54/EG av den 23 september 1997 om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 74/346/EEG, 74/347/EEG, 75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 78/933/EEG, 79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG och 89/173/EEG vad gäller den konstruktionsmässiga maximihastigheten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjulEuropeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 277 , 10/10/1997 s. 0024 - 0025EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 97/54/EG av den 23 september 1997 om ändring av rådets direktiv 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 74/346/EEG, 74/347/EEG, 75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/764/EEG, 78/933/EEG, 79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG och 89/173/EEG vad gäller den konstruktionsmässiga maximihastigheten för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100 a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det i artikel 189 b i fördraget angivna förfarandet (3), och

med beaktande av följande:

Räckvidden för rådets direktiv 74/150/EEG av den 4 mars 1974 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks-eller skogsbrukstraktorer med hjul (4), begränsas för närvarande till traktorer som har konstruktionsmässig maximihastighet mellan 6 och 30 km/tim.

Den konstruktionsmässiga maximihastigheten för ett stort antal traktorer överstiger idag 30 kilometer i timmen. Det har därför blivit nödvändigt att ändra direktiv 74/150/EEG och de särdirektiv som utgör en del av hela det europeiska systemet för typgodkännande av dessa fordon för att undvika att det antal fordon på vilka detta förfarande tillämpas konstant minskar.

Räckvidden för särdirektiven 74/151/EEG (5), 74/152/EEG (6), 74/346/EEG (7), 74/347/EEG (8), 75/321/EEG (9), 75/322/EEG (10), 76/432/EEG (11), 76/763/EEG (12), 77/311/EEG (13), 77/537/EEG (14), 78/764/EEG (15), 78/933/EEG (16), 79/532/EEG (17), 79/533/EEG (18), 80/720/EEG (19), 86/297/EEG (20), 86/415/EEG (21) och 89/173/EEG (22) anges särskilt med avseende på den konstruktionsmässiga maximihastigheten. Dessa direktiv behöver också ändras enligt det förfarande som avses i artikel 12 i direktiv 74/150/EEG för att undvika att det antal fordon för vilka de gäller konstant minskar.

Det är lämpligt att höja den konstruktionsmässiga hastigheten från 30 till 40 kilometer i timmen.

En höjning av den konstruktionsmässiga maximihastighet som används för att ange räckvidden av direktiv 74/150/EEG och vissa särdirektiv bör också anpassas till rådets direktiv 76/432/EEG av den 6 april 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bromsutrustning på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (23). Denna anpassning som görs i en separat rättsakt bör inte träda i kraft efter detta direktiv.

Det är nödvändigt att förbättra och harmonisera alla säkerhetsåtgärder, t.ex. monteringen av säkerhetsbälte.

Föroreningar från traktorer bör regleras genom framtida gemenskapslagstiftning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Orden "30 km/tim" skall ersättas med "40 km/tim"

- i artikel 1.2 i direktiven 74/150/EEG, 74/151/EEG, 74/152/EEG, 74/346/EEG, 74/347/EEG, 75/321/EEG, 75/322/EEG, 76/432/EEG, 76/763/EEG, 77/311/EEG, 77/537/EEG, 78/933/EEG, 79/532/EEG, 79/533/EEG, 80/720/EEG, 86/297/EEG, 86/415/EEG och 89/173/EEG,

- i artikel 9.2 i direktiv 78/764/EEG, och

- i punkt 1.5 i bilagan till direktiv 74/152/EEG.

Artikel 2

Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 23 september 1998. De skall genast underrätta kommissionen om detta. De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 23 september 1998.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 september 1997.

På Europaparlamentets vägnar

J. M. GIL-ROBLES

OrdförandePå rådets vägnar

F. BODEN

Ordförande

(1) EGT C 186, 26.6.1996, s. 11.

(2) EGT C 56, 24.2.1997, s. 74.

(3) Europaparlamentets yttrande av den 10 december 1996 (EGT C 20, 20.1.1997 s. 25), rådets gemensamma ståndpunkt av den 13 mars 1997 (EGT C 157, 24.5.1997, s. 1) och Europaparlamentets beslut av den 16 juli 1997 (EGT C 286, 22.9.1997). Rådets beslut av den 29 juli 1997.

(4) EGT L 84, 28.3.1974, s. 10. Direktivet senast ändrat genom 1994 års anslutningsakt.

(5) EGT L 84, 28.3.1974, s. 25.

(6) EGT L 84, 28.3.1974, s. 33.

(7) EGT L 191, 15.7.1974, s. 1.

(8) EGT L 191, 15.7.1974, s. 5.

(9) EGT L 147, 9.6.1975, s. 24.

(10) EGT L 147, 9.6.1975, s. 28.

(11) EGT L 122, 8.5.1976, s. 1.

(12) EGT L 262, 27.9.1976, s. 135.

(13) EGT L 105, 28.4.1977, s. 1.

(14) EGT L 220, 29.8.1977, s. 38.

(15) EGT L 255, 18.9.1978, s. 1.

(16) EGT L 325, 20.11.1978, s. 16.

(17) EGT L 145, 13.6.1979, s. 16.

(18) EGT L 145, 13.6.1979, s. 20.

(19) EGT L 194, 28.7.1980, s. 1.

(20) EGT L 186, 8.7.1986, s. 19.

(21) EGT L 240, 26.8.1986, s. 1.

(22) EGT L 67, 10.3.1989, s. 1.

(23) EGT L 122, 8.5.1976, s. 1. Direktivet senast ändrat genom direktiv 96/63/EG (EGT L 253, 10.5.1996, s. 13).